Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 26-06-2018

Mødested: M 1 - Områdekontor Brørup

1.Tildelingsmodel for sundhedsplejen (C)

Sagsnummer: 18/16275

Tildelingsmodel for sundhedsplejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
  • de overordnede principper for tildelingsmodellen på sundhedsplejens område godkendes.
  • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 godkendte Byrådet et råderumsforslag, som indebar, at sundhedsplejens budget fremadrettet skulle reguleres årligt ud fra en ”tilpasningsmodel” med afsæt i prognoser for udviklingen i børnetallet.
 
Tilpasningsmodellen er ikke tidligere blevet politisk behandlet. Det foreslås, at tilpasningsmodellen fra budget 2019 erstattes af en egentlig tildelingsmodel.
 
Kort beskrivelse af tilpasningsmodellen (nuværende model)
Principperne i modellen opridses kort nedenfor:
 
Tilpasningsmodellen betyder, at budgettet hvert år i forbindelse med den tekniske budgetlægning reguleres ud fra børnetallet i det foregående budgetår. Det vil sige, at budgetgrundlaget for 2018 er børnetallet pr. januar 2017. Modellen indebærer ikke en løbende regulering i budgetåret i forhold til det faktiske børnetal.
 
Sundhedsplejens område opdeles i modellen i et fast og et variabelt budget.
 
I det faste budget indgår lederlønninger, administrativt personale og sundhedsplejerske studerende.
 
I det variable budget indgår løn til fagpersonale, tjenestekørsel, materialer, uddannelse mv.
Det variable budget reguleres hvert år på baggrund af antal 0-årige og antal 6-16-årige. Hver 0-årig udløser 9.393 kr., mens hvert barn i aldersklassen 6-16 år udløser 316 kr. (2019-pl).
Med den nuværende sammensætning af aldersgrupperne betyder det, at de 0-årige udløser cirka 2/3 af det variable budget, mens skolebørnene udløser cirka 1/3 af det variable budget.
 
 
Forslag udarbejdelse af tildelingsmodel for sundhedsplejen (ny model)
Det foreslås, at der fra 2019 indføres en egentlig tildelingsmodel for sundhedsplejen.
 
Tildelingsmodellen er baseret på følgende principper:
 
Sundhedsplejens område opdeles i et fast og et variabelt budget.
I det faste budget indgår lederlønninger, administrativt personale, løn til sundhedsplejerske studerende mv.
I det variable budget indgår løn til fagpersonale, tjenestekørsel, materialer, uddannelse mv.
Tildelingen i det variable budget baseres på et grundbeløb pr. 0-årig og et grundbeløb pr. 6-16-årig.
Budgettet for det kommende år baseres på prognosetal i den senest udarbejdede befolkningsprognose.
Der foretages én regulering af budgettet i indeværende år i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.03. 
 
De sidste to punkter er de eneste reelle ændringer i forhold til den nuværende tilpasningsmodel.
Baggrunden for disse ændringer er, at antallet af 0-årige kan variere meget mellem årene. Der kan derfor opstå en væsentlig forskel mellem det forudsatte antal 0-årige og det faktiske antal 0-årige. Fremadrettet vil budgettet blive reguleret på baggrund af det faktiske antal 0-årige og antal 6-16-årige som opgjort af Danmarks Statistik pr. januar i indeværende år.
 
Budgettet vil også blive nedjusteret, hvis det faktiske antal børn er lavere end budgetgrundlaget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
I budgetopfølgningen pr. 31.03.2018 er det indstillet, at sundhedsplejen tilføres 340.000 kr. med henvisning til et højere antal 0-årige.

Personalemæssige konsekvenser
Ændringen vil betyde, at lønsummen til sundhedsplejen øges med 340.000 kr., svarende til ca. 0,75 årsværk.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 12-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Sagen oversendes til fagudvalgsbehandling inden Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

2.Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/10077

Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at   
  • der gives en orientering om drifts- og anlægsønsker.
  • Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på Udvalgets område.

Sagsfremstilling
I henhold til budgetstrategien skal drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.
 
Driftsønsker
Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 11,5 og 12,2 mio. kr. årligt i 2019-2022.
 
Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.
 
Anlægsønsker
Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 33,8 mio. kr. i 2019 og mellem 29,5 og 39,9 mio. kr. i overslagsårene.
 
Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.
 
Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2019 er afsat netto 70,0 mio. kr. samt 70,0 mio. kr. årligt i overslagsårene. De 70 mio. kr. i 2019 svarer til bruttoanlægsudgifter for 110,3 mio. kr.
 
Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 13 mio. kr. i 2019, 34 mio. kr. i 2020, 57 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022.
 
Forslag fra partigrupperne
I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper frem til den 23. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.
 
Forslagene er i gang med at blive belyst og vurderet af administrationen og vil indgå i prioriteringen på budgetseminaret i august.

Tidligere behandling
04.06.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter
Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.
Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2018
Orientering taget til efterretning.
Anlægsønsker prioriteret.

3.OrkesterMester 2018 (B)

Sagsnummer: 18/18691

OrkesterMester 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen og chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
  • sagen drøftes.

Sagsfremstilling
Sagen behandles både i Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for skoler og børn.
 
I december 2017 ansøgte Vejen Musikskole og Østerbyskolen om at indgå i det nationale projekt OrkesterMester. Projektets formål er at skabe flere skoleorkestre i Danmark for derigennem at udvikle børns musikalske evner, at fremme det lokale musikmiljø, at udvikle børns erkendelse og fantasi og ikke mindst selvtillid. Ansøgningen skete med kort varsel, og uden den kom til politisk behandling.
 
I slutningen af januar 2018 kom der svar på ansøgningen, at Vejen Kommune som en af i alt 10 kommuner i landet var kommet med i projektet. I forbindelse med udvælgelsen, var der en del eksponering i lokale og regionale medier. 
 
Som en del af ansøgningskriteriet skulle ansøgere forpligte sig på en kommunal medfinansiering på minimum 400.000 kr. over en periode på mindst fire år. Nordea Fonden har støttet det samlede projekt med i alt 3.445.000 kr. Vejen Kommune er garanteret 250.000 kr. fra Nordea Fonden. Der vil endvidere blive mulighed for at søge yderligere 250.000 kr. til køb af instrumenter i år tre og fire. I alt 500.000 kr., hvis det hele kommer igennem.
 
I det projektgrundlag som Østerbyskolen og Vejen Musikskole blev udvalgt til projektet på, er der indskrevet en medfinansiering på 848.200 kr. over en periode på fire år. Niveauet for medfinansiering er begrundet i en faglig ambition ud fra det minimum antal af timer og elever, der skal gennemføre et forløb for at kunne skabe et vel spillende og bæredygtigt skoleorkester.
 
Idet projektansøgningen var under tidspres og dermed ikke nåede en politisk behandling, har lederen af musikskolen og lederen af Østerbyskolen arbejdet på at finde en økonomisk løsning på medfinansieringen. Der er således udarbejdet nogle tilpasninger af projektet, som har nedbragt medfinansieringen til 682.200 kr. over en fireårig periode. 
 
Der kan læses mere om projektet på hjemmesiden www.orkestermester.dk

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Eventuel medfinansiering afhænger af Udvalgenes drøftelse.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2018
Sagen drøftet.
 
Udvalget anerkender projektet og støtter med 200.000 kr. fordelt på 50.000 kr. årligt de næste 4 år. (2018, 2019, 2020, 2021). Finansieringen støttes af Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritids udviklingskonto.

Bilag

4.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2018
.

5.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning