Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 25-06-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Temamøde - Giv et praj (B)

Sagsnummer: 18/19260

Temamøde - Giv et praj (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
  • orienteringen drøftes.

Sagsfremstilling
Der orienteres om
 
  • Giv et praj.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 25-06-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Fraværende med afbud:  Charlotte Klausen (C).

2.Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/10077

Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at   
  • der gives en orientering om drifts- og anlægsønsker.
  • Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på Udvalgets område.

Sagsfremstilling
I henhold til budgetstrategien skal drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.
 
Driftsønsker
Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 11,5 og 12,2 mio. kr. årligt i 2019-2022.
 
Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.
 
Anlægsønsker
Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 33,8 mio. kr. i 2019 og mellem 29,5 og 39,9 mio. kr. i overslagsårene.
 
Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.
 
Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2019 er afsat netto 70,0 mio. kr. samt 70,0 mio. kr. årligt i overslagsårene. De 70 mio. kr. i 2019 svarer til bruttoanlægsudgifter for 110,3 mio. kr.
 
Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 13 mio. kr. i 2019, 34 mio. kr. i 2020, 57 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022.
 
Forslag fra partigrupperne
I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper frem til den 23. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.
 
Forslagene er i gang med at blive belyst og vurderet af administrationen og vil indgå i prioriteringen på budgetseminaret i august.

Tidligere behandling
04.06.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter
Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.
Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 25-06-2018
Orientering taget til efterretning.
Anlægsønsker prioriteret.
 
Fraværende med afbud:  Charlotte Klausen (C).

3.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
  • Kommunernes Trafiktest 2018.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 25-06-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Fraværende med afbud:  Charlotte Klausen (C).

Bilag

4.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Fraværende med afbud:  Charlotte Klausen (C).