Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for skoler og børn

Mødedato: 21-06-2018

Mødested: M 4 - Vejen Rådhus

1.Status på økonomi på udvalgets områder (B)

Sagsnummer: 18/5120

Status på økonomi på udvalgets områder (B)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen og chef for Sundhed og Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Status på økonomi på udvalgets områder pr. 31.05.18 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
 
Udvalgets områder på Dagtilbud & Skole:
 
Samlet set forventes udgifterne på områderne at kunne holdes indenfor budgettet.
 
Der er løbende opmærksomhed omkring specialområdet og de skoler, der har udarbejdet handleplaner.
 
Udvalgets områder i Sundhed & Familie:
 
Med udgangspunkt i regnskabstallene pr. 310518 forventes et mindreforbrug i 2018 på knap 900.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-06-2018
Taget til efterretning.

Bilag

2.Folkeskolens fremtid i Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 18/18507

Folkeskolens fremtid i Vejen Kommune (C)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 
 • Udvalget for skoler og børn drøfter ”Fra Tema til Vision” vedrørende Byrådets drøftelser frem mod vision og mål fra Temamødet 14. juni 2018.
 • Udvalget for skoler og børn indstiller vision og strategiske mål for arbejdet med folkeskolens fremtid til godkendelse i Byrådet.
 • Udvalget drøfter fastsættelse af perioder for korte, mellemlange og lange strategiske mål for arbejdet med folkeskolens fremtid.
 

Sagsfremstilling
Byrådet har 14. juni 2018 afholdt et temamøde, hvor mål og visioner for fremtidens folkeskole i Vejen Kommune blev debatteret.
 
Afdelingen for Dagtilbud og Skole har siden bearbejdet materialet og udbyttet af denne temadag.
 
Det har skabt denne model:
 
C:\Users\bmtjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Model vision folkeskole Vejen Kommune 2018.png
 
 
Og følgende udkast til vision:
 
Vi har høje forventninger til alle. Vi vil have alle med. Det skal give mening at gå i skole. Alle børn skal være uddannelsesparate efter endt skolegang i Vejen Kommune. Vi vil et læringsmiljø, hvor alle elever, forældre og fagfolk spiller hinanden gode og hvor anerkendelse, motivation og engagement understøtter nysgerrighed, trivsel og læring
 
Vi arbejder med progressive strategiske målsætninger:
 
Strategiske mål
 
 • Korte
 
 
 
 • Mellem
 
 
 
 • Lange
 
Øge trivslen i forhold til foregående år
Flere uddannelsesparate i forhold til foregående år
Mere varierende og motiverende læringsmiljøer
Øge trivslen i forhold til foregående år
Flere uddannelsesparate i forhold til foregående år
Mere varierende og motiverende læringsmiljøer
Øge elevernes motivation, engagement og nysgerrighed
Øge trivslen (top 10)
Flere uddannelsesparate (top 10)
Læringsmiljøer, der understøtter top 10 i de 21. årh. kompetencer
Øge elevernes motivation, engagement og nysgerrighed i forhold til foregående år
Øge arbejdet med elevernes kreativitet, innovation, kritisk tænkning & problemløsning og kollaboration (de 21. årh. kompetencer)
 
På den korte bane anbefales det at fokusere på nogle af de indsatser, som allerede fungerer på Vejen Kommunes institutioner. Dette gælder også på enkelte målrettede forløb, der er planlagt og skal rulles bredere ud. På den måde kan vi bygge videre på de gode projekter og den gode platform i de enkelte afdelinger. Det kan føre os frem mod fremtidens læringsmiljøer og samtidig opnå de kortsigtede mål. Indsatserne skal øges tidligst muligt i skoleåret 2018/19, så resultater opnås allerede i løbet af det kommende skoleår.
 
De nuværende indsatser, der kan styrkes er:
 • Turboforløb for ikke uddannelsesparate
 • Elevløft- projektet, hvor andelen af de lavest præsterende reduceres
 • Mønsterbryder projektet, hvor elever fortsat følges efter endt folkeskole gang.
Dertil kommer
 • Vurdering for læring og professionelle læringsfællesskaber
 • Matematikløft-projektet
 • Sammenhæng i overgange for 5-7 årige børn
 
Vi har høje forventninger til alle, derfor er det i Vejen Kommune et fasttømret mindset, at børn og unge i Vejen Kommunes institutioner og grundskoler, er uddannelsesparate ved udgangen af 9. klasse. Det fokus skal gennemsyre forventningerne til elevernes læring og trivsel i hele 0-18 års området.
 
De langsigtede mål kræver et tværfagligt tilgang i hele 0-18 års området og følges op af handlingsplaner, der for en stor dels vedkommende skal udarbejdes i en tæt proces med bestyrelser, ledelser, medarbejdere og elever, samt på tværs af Vejen Kommunes øvrige afdelinger. Denne proces er startet med fælles faglighed, men skal i dette fokus videreudvikles til næste stadie.
 
På den lange bane vil vi på flere områder være i top 10. Alle skal have det optimale ud af deres potentiale. Børn og unge skal uddannes og dannes i læringsmiljøer, der sikrer, at de får de 21. århundredes kompetencer med i rygsækken, og at de har mulighed for at uddanne sig og/eller varetage et job. Det skal medvirke til et liv som aktiv og demokratisk borger.
 
Der er tale om indsatser, hvor vi med udgangspunkt i Vejen Kommunes styringskoncepts strategier allerede i efteråret 2018 bør igangsætte en proces med fokus på progression i udviklingen af fremtidens læringsmiljøer.
 
Det anbefales, at Udvalget for skole og børn følger og understøtter udviklingen med udgangspunkt i Byrådets mål.
 

Tidligere behandling
23.02.2018 Temamøde i Byrådet
14.06.2018 Temamøde i Byrådet

Økonomiske konsekvenser
Indgår i budgetlægning.

Personalemæssige konsekvenser
Ukendt.

Retsregler og andre forskrifter
Folkeskoleloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-06-2018
 • Drøftet.
 • Indstilles godkendt.
 • Drøftet.

Bilag

3.Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/10077

Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
der gives en orientering om drifts- og anlægsønsker.
Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på Udvalgets område.

Sagsfremstilling
I henhold til budgetstrategien skal drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.
 
Driftsønsker
Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 11,5 og 12,2 mio. kr. årligt i 2019-2022.
 
Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.
  
Anlægsønsker
Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 33,8 mio. kr. i 2019 og mellem 29,5 og 39,9 mio. kr. i overslagsårene.
 
Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.
 
Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2019 er afsat netto 70,0 mio. kr. samt 70,0 mio. kr. årligt i overslagsårene. De 70 mio. kr. i 2019 svarer til bruttoanlægsudgifter for 110,3 mio. kr.
 
Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 13 mio. kr. i 2019, 34 mio. kr. i 2020, 57 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022.
 
Forslag fra partigrupperne
I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper frem til den 23. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.
 
Forslagene er i gang med at blive belyst og vurderet af administrationen og vil indgå i prioriteringen på budgetseminaret i august.

Tidligere behandling
04.06.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter
Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.
Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-06-2018
Orientering taget til efterretning.
Anlægsønsker prioriteret.
 
 

4.Orientering om status vedrørende lukning af Assersbølgård (B)

Sagsnummer: 18/4664

Orientering om status vedrørende lukning af Assersbølgård (B)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 
 • orienteringen om status af lukning af Assersbølgård tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 10. april 2018 at Kostskolen Assersbølgård lukkes pr. 31. juli 2018 i sin nuværende form.
 
 
Da sagen om, at Assersbølgård blev indstillet til lukning, blev fremlagt for Udvalget for skoler og børn, blev de berørte kommuner, som har anvendt Assersbølgård, orienteret om indstillingen.
 
Hermed har kommunerne fået mulighed for at gå i dialog med de unge og deres familier om fremtidige muligheder. Der har været dialog med alle implicerede unge. Alle har fået tilbud, hvoraf nogle få har ønsket at afsøge yderligere muligheder. Det er de enkelte kommuner nu i gang med, i samarbejde med de unge og deres familier.
 
Det samme er gældende for de unge fra Vejen Kommune, som har været visiteret til dags ”STU” på Assersbølgård.
 
På medarbejdersiden er der få medarbejdere, som ikke har fået andet job i Vejen Kommune. Dette arbejdes der stadig med. Hovedparten af medarbejderne har fået nye stillinger per 1. august 2018.

Tidligere behandling
22.03.18 Udvalget for skole og børn
03.04.18 Økonomiudvalget
10.04.18 Byrådet

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-06-2018
Taget til efterretning.

5.Øget antal elever i specialklasserne på Højmarkskolen (B)

Sagsnummer: 18/18346

Øget antal elever i specialklasserne på Højmarkskolen (B)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 
 • der orienteres om håndtering af øget antal elever i specialklasserne på Højmarkskolen.
 • der drøftes, hvordan de bygningsmæssige udfordringer tilgodeses
 

Sagsfremstilling
Visitation til specialklasserne er overstået, og viser en samlet stigning på området.
Specialklasserne ved Østerbyskolen ligger stabilt omkring 100 elever mens specialklasserne ved Højmarkskolen til gengæld oplever en øget stigning.
 
Bygningerne til specialklasserne på Højmarkskolen er bygget til 60-70 elever. Sidste år, var der et gennemsnit på 85 elever, som blev undervist inden for disse rammer. Det har været med til at udfordre trivsels og læring blandt eleverne. Til det kommende skoleår er der visiteret 98 elever til specialklasserne på Højmarkskolen.
 
For at afhjælpe den bygningsmæssige situation, har følgende været undersøgt:
 
 • Anvendelse af Kolding og Esbjerg Kommuners specialklasser
 • Leje af lokaler i Medius
 • Anvendelse af andre kommunale bygninger
 • Leje af midlertidige pavilloner
 • Tilbygning til nuværende bygninger på Højmarkskolen
 
Anvendelse af Kolding og Esbjerg Kommuners specialklasser
Kolding og Esbjerg Kommuner har svaret at det ikke er muligt at tage elever fra Vejen Kommune, da de selv er udfordret på kapaciteten på området.
Derfor er der ikke beregnet pris på dette.
 
Leje af lokaler i Medius
Dagtilbud & Skole vurderer, at Medius ikke er anvendelig i forhold til elever visiteret til et specialklassetilbud. Dagtilbud & Skole vurderer ligeledes, at elever fra almendelen ikke vil kunne rummes i Medius, da de store haller vil være eneste mulighed i forhold til at rumme fire klasser á minimum 20 elever. Rammerne i en hal inddelt til 4 klasser vil ikke kunne leve op til en kvalitativ undervisning og dermed ikke give den ønskede effekt.
Medius har vurderet, at det er muligt at samarbejde med andre modeller, men ikke noget som vil løse problematikken omkring for mange elever i specialklasserne. Derfor er der ikke beregnet en pris på dette.
 
Anvendelse af andre kommunale bygninger
Assersbølgård er en anden mulighed. Assersbølgård vil give udfordringer med todelt medarbejdergruppe, der vil gøre det mindre fleksibelt end i dag, ligesom det ledelsesmæssigt vil give udfordringer. Assersbølgård er omkostningsfuld på lang sigt, og hvis kun dele af Assersbølgård benyttes, vil et eventuel salg vanskeliggøres på grund af de bindinger, denne løsning vil give. Det vil ligeledes heller ikke være muligt at integrere enkeltelever i dele af undervisningen, som det sker i dag på Højmarkskolen.
 
Assersbølgård er beregnet til en årlig driftsudgift på 1,5 mio. om året. I øjeblikket er der budgetteret med en tomgangsdrift på 0,36 mio. kr. Dette er ved fuld udnyttelse, hvis dele af Assersbølgård anvendes, vil der være færre udgifter forbundet med dette. Udfordringen vil være ved et eventuelt salg, eller hvis andre bygninger af Assersbølgård udlejes. Assersbølgård vil godt kunne benyttes som en midlertidig løsning over et eller to år.
Der er p.t. ikke yderligere ledig kapacitet i Vejen Kommune til så mange elever. 
 
Leje af midlertidige pavilloner
Ifølge erfaringer fra anden kommune i forhold til leje af pavilloner ligger udgiften på leje af pavillon på ca. 115.000 kr. pr. år. Hertil kommer engangsudgifter på ca. 240.000 kr. pr. stk. til etablering og nedtagning. Der vil være behov for fire pavilloner. Et overslag på denne løsning er en udgift ca. 1.500.000 kr. det første år. Dette vil muligvis kunne gøres billigere, såfremt der kan findes brugte pavilloner på markedet.
Den samlede udgift per år, vil efter etableringsåret være ca. 460.000 kr.
 
Tilbygning til nuværende bygninger på Højmarkskolen
Anvendelse af nuværende bygninger og udnyttelse af uderummet og to tilhørende hytter (SFO/spejderhytte) i området. Hidtil har Specialundervisningen i uderummet været en stor succes og eleverne profiterer flot af undervisningen i uderummet. Dette skal ses som en midlertidig løsning, hvor der ressoureallokeres i forhold til personaleressourcer.
 
Løsningen betragtes som midlertidigt ind til andre bygninger kan løse udfordringer, men anbefales fra Dagtilbud & Skole, da det vil være mindst indgribende i forhold til forskellige elevgrupper, både i almenklasserne og i specialklasserne.
 
Der kan bygges til specialundervisningscenteret på Højmarkskolen, med en pavillonlignende løsning. Overslag pt. er 2 - 3 mio. kr.
 
Dette vil give mulighed for at skabe rammer for eleverne og medarbejdere integreret i specialcenteret på en fornuftig måde, som giver mulighed for inklusionstimer samt bedre udnyttelse af medarbejder- og ledelsesressourcer.
 
I håb om at udfordringen i specialklasserne er midlertidig, vil de eventuelt nye lokaler kunne anvendes til inkluderende læringsmiljøer for almenklasserne og derved virke forebyggende i forhold til inklusionsindsatsen. Ligeledes kan lokalerne anvendes som øvebane i forbindelse med, at specialklasserne også fungerer som videnscenter for Kommunens øvrige skoler.  
 

Tidligere behandling
Ingen.
 

Økonomiske konsekvenser
Anvendelse af Kolding og Esbjerg Kommuners specialklasser samt leje af lokaler i Medius
 • Er ikke beregnet
 
Anvendelse af andre kommunale bygninger
Benyttelse af dele af Assersbølgård vil betyde en øget driftsudgift til bygningerne – alt efter, hvor stor en del af bygningerne, der tages i brug.
Da Assersbølgård er i gang med nedlukning og opgørelse af inventar i forbindelse med Rammeaftalen vil der være udgift til køb af det eksisterende relevante inventar i lokaler, der skal benyttes.
Derudover må der forventes en ekstraudgift til transport af eleverne til og fra Assersbølgård.
 
Leje af midlertidige pavilloner
Etableringsudgifter inkl. et års leje er anslået til 1,5 mio. kr. for 4 pavilloner.
Herefter årlig på ca. 115.000 kr. pr. pavillon, hvilket betyder en årlig udgift på ca. 0,5 mio. kr.
 
Tilbygning til nuværende bygninger på Højmarkskolen
Hvis de nuværende bygninger til specialklasserne skal rumme de ekstra elever, vil der være behov for en udbygning. En udbygning af specialklasserne på Højmarkskolen vil betyde en anslået anlægsudgift på 2 - 3 mio. kr. samt en årlig driftsudgift.
 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.
 

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.
 

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-06-2018
 • Orientering taget til efterretning.
 • Udvalget beder administrationen om at arbejde med en tilbygning til nuværende bygninger på Højmarksskolen som anlægssag til Økonomiudvalget 7. august 2018.

6.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 21-06-2018
.

7.Børn og unge med spiseforstyrrelser (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

8.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Heldagsseminaret den 9. august starter med ordinær udvalgsmøde kl. 8.30.