Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 12-06-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Temadrøftelse om Forebyggelsespakker (B)

Sagsnummer: 18/3413

Temadrøftelse om Forebyggelsespakker (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
Udvalget drøfter temaet omkring Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker.

Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en række forebyggelsespakker med anbefalinger til kommunerne i forhold til sundhedsindsatser. Vejen Kommune valgte på det tidspunkt, at forebyggelsespakkerne skulle implementeres på grundniveau i hele organisationen. Grundniveauet var implementering på laveste niveau.
 
Sundhedsstyrelsen har i maj 2018 udgivet en række reviderede forebyggelsespakker med 235 anbefalinger til kommunerne. Sundhedsstyrelsen har i de reviderede udgaver taget udgangspunkt i forekomst af sygdomme, tabte leveår, brug af sundhedsvæsenet, lovgivning og viden på områderne.
 
Formålet med forebyggelsespakkernes anbefalinger er, at kommunerne kan prioritere sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne.
 
Forebyggelsespakkerne er på følgende områder:
 
Overvægt
Stoffer
Hygiejne
Alkohol
Mad og måltider
Tobak
Indeklima i skoler
Mental sundhed
Seksuel sundhed
Solbeskyttelse
Fysisk aktivitet
 
Anbefalingerne er inddelt i grundniveau, der oftest kan implementeres indenfor den eksisterende kommunale opgaveløsning og udviklingsniveau, der hvor kommunerne har færre erfaringer med området og hvor der er brug for udvikling af nye kompetencer eller indgåelse af partnerskaber for at løfte anbefalingerne.
 
Afdelingschef Jette Kynde Schøtz giver et oplæg på udvalgsmødet omkring indholdet i de nye reviderede forebyggelsespakker.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 12-06-2018
Udvalget blev orienteret om Forebyggelsespakkerne. Udvalget fortsætter drøftelsen til udvalgets strategiseminar.

2.Godkendelse af fælles kommunal og regional politisk styregruppe mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark (C)

Sagsnummer: 17/9524

Godkendelse af fælles kommunal og regional politisk styregruppe mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark (C)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget orienteres om kommissorium for fælles kommunal og regional politisk styregruppe mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark.
 • indstillingen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune og Region Syddanmark åbnede i 2009 Brørup Sundhedscenter. Begge parter arbejder også sammen med private leverandører og fem praktiserende læger i Sundhedscentret.
 
Igennem de sidste to år har der, fra Kommunen og Regionens side været et gensidigt ønske om, at videreudvikle samarbejdet. Det har været et fælles ønske om, at udvikle det nære sundhedsvæsen til gode for borgerne i Vejen Kommune.
 
Der er nu politisk blevet besluttet, at det gode samarbejde skal styrkes yderligere ved etablering af en politisk styregruppe, som supplement til den administrative styregruppe som allerede eksistere på Sundhedscentret. Beslutninger i den fælles politiske styregruppe vil skulle følges op i henholdsvis Byrådet og Regionsrådet.
 
Den politiske styregruppe kommer til at bestå af følgende medlemmer fra Vejen Kommune.
 
For kommunalbestyrelsen:
 • Borgmester Egon Fræhr
 • Udvalgsformand Jørgen Thøgersen
 • Næstformand Malene Kaiser Nielsen
 
Det er endnu ikke afklaret, hvem der sidder som repræsentant fra Regionsrådet. Dette oplyses sidst i juni 2018.
 
Formandsskabet af den politiske styregruppe deles mellem Kommune og Regionen.
 
Der er medsendt et udkast til kommissorium for fælles kommunal og regional politisk styregruppe mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark om bilateralt sundhedssamarbejde.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 12-06-2018
Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V) stemmer imod indstillingen.
 
Det øvrige Udvalg anbefaler indstillingen godkendt.

Bilag

3.Status på tandsundheden 2017 (B)

Sagsnummer: 18/13915

Status på tandsundheden 2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 

Sagsfremstilling
I august 2014 fusionerede alle offentlige tandklinikker i Vejen Kommune på den nye tandklinik i Brørup. Det var et politisk ønske, at samle tandklinikkerne i Vejen Kommune på et centralt sted i kommunen og herved optimere kvaliteten og effektiviteten på flere områder omkring tandsundheden for børn og unge i Vejen Kommune
 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid bliver i henhold til godkendt årshjul 1 gang årligt præsenteret for statistikker vedrørende tandsundheden i Vejen Kommune.
 
Udvalget vil blive præsenteret for statistikker og analyser af tallene af ledende tandlæge Malene Mørup. Malene vil også fortælle om nuværende status i forhold til et projekt, som tandplejen har igangsat i udvalgte daginstitutioner. Herudover vil der på mødet blive fremlagt status for en profylakse plan, som er under udarbejdelse til forbedring af tandsundheden i Vejen Kommune.
 
OPSUMMERING AF STATISTIKKERNE:
 
 
Udvikling af småbørns tandsundhed (3-5 år):
 
 • Udvikling på småbørns sundhed er lig resultaterne fra 2016. Der ses dog en lille bedring i de 5 åriges tandsundhed.
 • Udvikling af småbørns tandsundhed ligger på niveau med Regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet
 • I forhold til udvalgte kommuner så ligger Kommunens niveau på tandsundheden bedre.
 
Udvikling af skolebørns tandsundhed (6-15 årige)
 
 • Udvikling af 7 årige tandsundhed viser en lille stigning i antallet af børn med caries.
 • Udvikling af tandsundheden ved de 12 årige viser en forbedring af tandsundheden. Dette er samme resultat ved de 15 årige.
 • I forhold til vores 18 årige, så udskriver vi flere børn til privat praksis, hvor tandsundheden er betydelig bedre end tidligere.
 • Ved sammenligning med andre udvalgte kommuner, så har Kommunen en bedre tandsundhed en sammenlignings kommunerne.
 
UDEBLIVELSESPROCENTEN:
 
Indsatser i forhold til reduktion af udeblivelsesprocenten bliver forelagt Udvalget på udvalgsmødet.
 
Udeblivelsesprocenten i 2014 var    8,5 %
Udeblivelsesprocenten i 2015 var    8,3 %
Udeblivelsesprocenten i 2016 var    6,9 %
Udeblivelsesprocenten i 2017 var    7,2 %

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 12-06-2018
Orienteringen taget til efterretning.

4.Det tekniske budget 2019-2022 for drift og anlæg (B)

Sagsnummer: 18/10077

Det tekniske budget 2019-2022 for drift og anlæg (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 
 • der gives en orientering om det tekniske budget.

Sagsfremstilling
Der er nu udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2019-2022 samt investeringsoversigt for 2019-2022. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2019, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.
 
Direktionen behandlede punktet den 15.05.2018 og indstillede det tekniske budgetforslag godkendt. Direktionen bemærkede hertil, at den demografiske udvikling på ældreområdet, samt tilgangen af borgere på det specialiserede socialområde medfører behov for politiske prioriteringer.
 
Økonomiudvalget godkendte det tekniske budgetforslag den 22.05.2018 og besluttede, at udviklingen på det specialiserede socialområde skal beskrives til det førstkommende møde i Økonomiudvalget.
 
Det tekniske budgetforslag
Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 22. maj 2018. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.
 
Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:
 • Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
 • Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2018, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2018-2021, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Regnskabet for 2017: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2017 og det forventede regnskabsresultat for 2018.
Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2018. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL’s budgetvejledning.
 
Det endelige tekniske budget opgøres ultimo juni, hvor staten udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.
 
Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 33,1 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020, 40,7 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022.
 
Tekniske ændringer – skattefinansieret drift
I 1.000 kr.
BF 2019
BF 2020
BF 2021
BF 2022
Skattefinansierede område
 
 
 
 
Serviceområder
40.408
44.485
45.143
51.453
Udvalget for teknik og miljø
300
300
300
300
Udvalget for arbejdsmarked og integration
898
898
898
898
Udvalget for skoler og børn
10.107
10.096
11.214
8.304
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
685
762
-108
-221
Udvalget for social og ældre
26.016
29.649
30.322
39.890
Økonomiudvalget
2.402
2.780
2.517
2.282
Overførsler
8.672
8.342
11.062
13.424
Udvalget for arbejdsmarked og integration
8.565
6.957
9.015
9.015
Udvalget for social og ældre
107
1.385
2.047
4.409
Forsikrede ledige
-12.758
-13.292
-13.826
-13.826
Kommunal medfinansiering
-1.488
-975
0
0
Øvrige områder
-1.720
-1.720
-1.720
-1.720
Skattefinansierede område i alt
33.114
36.840
40.659
49.331
 
Serviceudgifter
Det tekniske budgetforslag indebærer væsentligt stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 40,4 mio. kr. i 2019, 44,5 mio. kr. i 2020, 45,1 mio. kr. i 2021 og 51,5 mio. kr. i 2022.
 
Under Udvalget for skoler og børn kan merudgifterne til service opgøres til mellem 8,3 mio. kr. og 11,2 mio. kr. Heri indgår merudgifter til dagtilbudsområdet på mellem 6,1 mio. kr. og 7,5 mio. kr.
 
Under Udvalget for social og ældre er merudgifterne til serviceområderne mellem 26,0 og 39,9 mio. kr. årligt i perioden.
På ældreområdet udgør merudgifterne samlet mellem 5,9 mio. kr. i 2019 stigende til 16,6 mio. kr. i 2022. Heraf udgør konsekvenserne af opdateringen af demografimodellen 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 12,7 mio. kr. i 2022. Den relativt kraftige stigning i 2022 skyldes, at der ikke forlods er indarbejdet en stigning i budgetoverslagsåret 2022 i forhold til budgetoverslagsåret 2021.
På det specialiserede socialområde udgør merudgifterne i 2019 20,1 mio. kr., hvilket stiger til 23,3 mio. kr. i 2022. Merudgiftsbehovet skyldes en meget stor tilgang af borgere til området.
 
Overførsler og forsikrede ledige
På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2019-2022 på mellem 8,3 mio. kr. og 13,4 mio. kr. årligt. På området forsikrede ledige er der indarbejdet mindreudgifter for mellem 12,8 og 13,8 mio. kr. årligt.
 
Merudgifterne på overførselsområdet dækker bl.a. over merudgifter til fleksløntilskud og fleksjob på mellem 10,6 mio. kr. og 15,3 mio. kr. Der forventes færre udgifter til integrationsydelse, men også færre indtægter fra grundtilskud.
 
Kommunal medfinansiering
Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre på basisbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering. I forbindelse med Økonomiaftalen, hvor også niveauet for kommunal medfinansiering i 2019 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo august.
  
Foreløbig opgørelse af servicerammen
Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2019 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2019 er indgået.
 
Servicerammeberegning 2019
1.000 kr.
Beløb
Serviceudgifter Budget 2018
1.823.996
PL-regulering
44.428
Moderniserings- og effektiviseringsprogram
-3.800
Skønnet serviceramme 2019
1.864.624
 
 
Basisbudget 2019
1.857.217
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 22/5 2018
40.408
Teknisk budgetforslag, ØK 22/5 2018
1.897.625
 
 
Forskel til vejledende serviceramme
-33.001
 
Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.864,6 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2018 samt en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.
 
Det tekniske budgetforslag udgør på nuværende tidspunkt 1.897,6 mio. kr. og ligger således 33,0 mio. kr. over den beregnede serviceramme.
 
Investeringsoversigt 2019-2022
Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2018-2021. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Herudover er enkelte projekter videreført til 2022.
 
Under Økonomiudvalget er der i 2019-2022 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 15, 34, 57 og 55 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2019-2022 udgør 280 mio. kr.

Tidligere behandling
15.05.2018 Direktionen.
22.05.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Basisbudgettet skal forhøjes med 33,1 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020, 40,7 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022.
 
Kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019, som forventes indgået primo juni. Den enkelte kommunes indtægter kan opgøres primo juli.

Personalemæssige konsekvenser
Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter
Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 12-06-2018
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

5.Tilskud til udbedring af fugtproblemer i Rødding Helsebad (C)

Sagsnummer: 18/16707

Tilskud til udbedring af fugtproblemer i Rødding Helsebad (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • der bevilges et tilskud på 50%, maksimalt 300.000 kr., til Rødding Centeret

Sagsfremstilling
Rødding Centeret har henvendt sig til Vejen Kommune i forbindelse med en akut opstået bygningsskade ved Helsebadet. Bygningsservice og Beredskab har haft rådgivningsfirma til at lave en besigtigelse og efterfølgende vurdering af tagkonstruktionen i gangen mellem de to haller med henholdsvis varmvandsbassin og almindelig svømmebassin. Der er i den forbindelse konstateret tydelige tegn på at tagkonstruktionen gennem en længere periode har været udsat for en massiv opfugtning, og træet fremstår med skimmelvækst, rådangreb og mørt træ. Årsagen til problemerne skyldes primært fejlkonstruktion. Damspærren har ikke været tæt, og der har været manglende og forkert ventilation i tagkonstruktionen. Den måde man typisk lavede konstruktionerne på i sin tid, har man efterfølgende konstateret ikke er hensigtsmæssig. På grund af skader og fejlkonstruktionen anbefaler rådgiver, at udskifte hele taget. Et økonomisk overslag på opgaven er vurderet af rådgivningsfirmaet til maksimalt 600.000 kr. ekskl. Moms.
 
Administrationen vurderer, at udgiften ikke kan afholdes indenfor rammerne af puljen for ekstraordinært vedligehold, da det ikke er klimaskallen, der har bevirket skaderne.
 
Ved gennemgangen af taget i mellemgangen har rådgiver desuden bemærket, at der kan konstateres, at der kan være følgeskader i pyramidetaget, som grænser ned til mellemgangen. Der er ikke lavet en nærmere gennemgang i denne tagkonstruktion, og der er således ikke fundet fugtskader. Som minimum anbefaler rådgiver, at der etableres ventilation ved hhv. bund af tag, ved skotrender samt omkring ovenlys. Der er ikke lavet et økonomisk overslag på denne del, som vurderes at kunne afholdes fra puljen for ekstraordinært vedligehold.
 
Rødding Centeret har oplyst, at der ikke er tale om en forsikringssag. Administrationen er i dialog med Rødding Centeret omkring finansieringen, og der vil være behov for et tilskud på 50% procent, maksimalt 300.000, for at enderne kan nå sammen for Rødding Centeret.
 
Administrationen oplyser, at der muligvis er en lignende problemstilling hos Vejen Idrætscenter. Der foregår besigtigelse og forsikringssag i øjeblikket.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Der gives tilskud på 50% procent, maksimalt 300.000 kr., finansieret af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 12-06-2018
Ændringsforslag fra Martin Boye (I): Der bevilges 300.000 kr. til Rødding Centret, der samtidig selv skal stå for udbuddet.
Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V) stemmer for ændringsforslaget.
Det øvrige Udvalg stemmer imod ændringsforslaget.
 
Et samlet Udvalg indstiller herefter sagens oprindelig indstilling godkendt. Tilskuddet på 50 % procent, maksimalt 300.000 kr., anbefales finansieret af likvide aktiver.
 
Sagen ændres til en C-sag.

Bilag

6.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.05.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.05.2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:
 
4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
 
Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.
 
Handling:
Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.
 
6. Tæt opfølgning
Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.
 
Handling:
Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.
Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.
 
I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.
 
Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.
 
Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.
Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.
Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 12-06-2018
Taget til efterretning.

Bilag

Maj

7.Efterretningssager

Efterretningssager


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 12-06-2018
.

8.Børn og unge med spiseforstyrrelser (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

9.Eventuelt - Lukket punkt

Offentlig beslutning

.