Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 04-06-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Temamøde - vandløb og stier (B)

Sagsnummer: 18/17156

Temamøde - vandløb og stier (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orienteringen drøftes.

Sagsfremstilling
Der orienteres om følgende temaer:
 
 • Vandløbsregulativ.

 • Stier, typer, ansvar og vedligeholdelse.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

2.Anlægsbevilling - Byggemodning ved Bækkegård (C)

Sagsnummer: 18/16465

Anlægsbevilling - Byggemodning ved Bækkegård (C)


Administrativ indstilling
 • der frigives et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til byggemodning af ca. 11 grunde i den sydlige del af Bækkegård (areal 2).
 • rådighedsbeløbet på 2,1 mio. kr. finansieres af 1,3 mio. kr. fra 002.001 – pulje til boligformål og 0,8 mio. kr. fra 002.059 Kongehøj, etape 4. 
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommunes planlægning for boligudstykninger 2017 – 2020 indgår udstykning af nye grunde ved Bækkegård i Bække.
 
I Bække er der to arealer, som er egnede til byggemodning af nye grunde. Begge arealer er omfattet af byplanvedtægt nr. 23 for et område i Bække by, Vejen Kommune, vedtaget den 31. august 1977. Vejen Kommune ejer begge arealer. Arealerne fremgår af vedhæftede bilag.
 
Areal 1 er et 0,6 ha stort område beliggende i den nordlige del af området ved Bækkegård. Her er plads til ca. fire grunde. En del af området er bevokset med krat, skal fjernes inden byggemodningen. Derudover findes der en ajlebeholder på grunden, som også skal fjernes. Indkørsel til grundene kan ske fra syd, fra den nordligste boliglomme i boligområdet ved Bækkegård, eller via Teglvænget/Teglgårdsvej og den eksisterende adgangsvej til ejendommene Bækkegård og Børnehaven Bulderbo.
 
Areal 2 er et 1,5 ha stort område beliggende i den sydlige del af udstykningsområdet Bækkegård. Her er tale om en ny boliglomme med udkørsel til boligvejen Bækkegård. Her er ifølge byplanvedtægten plads til ca. 15 grunde på hver ca. 700 m2.
 
Teknik & Miljø vurderer, at begge arealer kan anvendes, men at areal 2 giver den mest regulære byggemodning med de bedste tilkørselsforhold. Areal 1 med eksisterende bevoksning er desuden velegnet til alternativt formål i form af grønt område i tilknytning til boligkvarterer og børnehave.
 
Teknik & Miljø har revurderet byplanvedtægtens principskitser og udarbejdet et skitseforslag med ca. 11 grunde. Skitseforslaget tager udgangspunkt i at skabe en nutidig indretning med mindre asfaltarealer og velbeliggende grønt område. Skitseforslaget er inden for byplan-vedtægtens bestemmelser og kræver derfor ikke fornyet plangrundlag.
 
Begge arealer er forundersøgt geoteknisk og arkæologisk og fundet velegnede til byggemodning. Museet på Sønderskov har frigivet arealerne. 
 
Der har været en dialog med Bække Lokalråd, som ønsker, at det bliver areal 2, der byggemodnes.
 
På den baggrund anbefaler Teknik & Miljø, at areal 2 byggemodnes med ca. 11 grunde.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet på 2,1 mio. kr. finansieres af 1,3 mio. kr. fra 002.001 – pulje til boligformål og 0,8 mio. kr. fra 002.059 Kongehøj, etape 4. 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

3.Anlægsbevilling - Frigivelse af pulje til færdiggørelsesarbejder 2018 (C)

Sagsnummer: 18/8746

Anlægsbevilling - Frigivelse af pulje til færdiggørelsesarbejder 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der frigives et rådighedsbeløb på 1,104 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til en pulje til færdiggørelsesarbejder af byggemodningsområder.
 • rådighedsbeløbet på 1,104 mio. kr. finansieres af puljen ”Færdiggørelsesarbejder alle områder” sted 001.005. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Teknik & Miljø søger om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,104 mio. kr. til færdiggørelses-arbejder i byggemodningsområder. Færdiggørelsesarbejder er mindre anlægsarbejder, der udføres i takt med, at områderne udbygges.
 
Det drejer sig f.eks. om løbende færdiggørelse af kantsten, fortove og belægninger. Derudover anvendes puljen til grønne områder, stier mv. i byggemodningsområder, der nu er fuldt udbyggede og beboede.
 
Midlerne for 2018 søges anvendt til færdiggørelse af mindre stistrækninger med asfalt og/eller belysning i Vejen området mellem Sdr. Ringvej og Kongeengen samt ved Klokkehøj i Rødding.
 
Derudover søges midlerne anvendt til færdiggørelse af belægninger og beplantning ved Baslund i Askov og kantstensarbejder ved Enggårdsvej i Andst.
 
Desuden opstår der løbende mindre tilretninger i byggemodningsområderne.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet på 1,104 mio. kr. finansieres af puljen ”Færdiggørelsesarbejder alle områder” – omk.sted 001.005. Beløbet fremgår af investeringsoversigten for 2018.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

4.Lokalplan 294 for erhvervsområde ved Baungård i Vejen Vest samt tillæg 3 til Kommuneplan 2017 (C)

Sagsnummer: 17/18367

Lokalplan 294 for erhvervsområde ved Baungård i Vejen Vest samt tillæg 3 til Kommuneplan 2017 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • lokalplan 294 og forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 294 samt forslag til kommuneplantillæg 3 har været i offentlig høring i perioden fra den 12.04.2018 til den 10.5.2018 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Se linket: Forslag til lokalplan 294.
 
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde og opdeles i 2 delområder således, at støjgenerende funktioner placeres langt fra den eksisterende boligbebyggelse (den gamle Landhusholdningsskole).
 
Delområde 1 anvendes til lager-, værksteds- og servicevirksomhed samt let industri, der ikke forurener. Den eksisterende erhvervsbygning (Baungårdhus) kan derudover anvendes til festlokaler, mødelokaler, overnatning, foredrag, behandlervirksomhed, ambulancestation samt kontorvirksomhed.
 
Delområde 2 anvendes til entreprenør- og oplagsvirksomhed, hvor der kan foregå aktiviteter som sortering og oplægning af nedbrydningsmaterialer, betonknusning, m.m.
 
 
Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar og en intern bemærkning. Svaret omhandler hensynet til drikkevandsinteresser i det nye udlagte område i kommuneplan-rammen. Bemærkningen gør opmærksom på uoverensstemmelse mellem lokalplanens tekst og bestemmelser for rammeområde 1.E.18
 
På baggrund af høringssvaret og bemærkningen anbefaler Vejen Kommune, at:
 
· Afgrænsning af lokalplanens delområder ændres således, at alle erhvervsaktiviteter op til klasse 5 (delområde 2) vil foregå i det eksisterende rammeområde 1.E.18. Det resterende areal, der indeholder en indkørsel og et beplantningsbælte vil tilhøre området, hvor der kun er tilladt erhvervsaktiviteter op til miljøklasse 3 (delområde 1).
 
· I bestemmelsen under § 10 tilføjes, at erhvervsaktiviterne i delområde 1 ikke må udgøre en fare for forurening af grundvandet.
 
· Teksten i kommuneplantillæg suppleres med oplysninger om delområdets anvendelse samt informationer om, at der i det nye udlægsområde ikke må foregå aktiviteter, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
 
· I tillægget ændres den fremtidige rammebeskrivelse således, at denne også kan rumme miljøklasse 1 (mod nu klasse 2, som det fremstår i det nuværende forslag).
 
· Anvendelsesplan og illustrationsplan tilrettes med den nye afgrænsning af delområderne.
 
 
Høringssvarets hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil og forslag til ændringer fremgår af skema i bilag til dagsordenspunktet.

Tidligere behandling
02.01.2018   Økonomiudvalget.
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.
03.04.2018  Økonomiudvalget.
10.04.2018  Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19.01.2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10.05.2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Høring
Forslag til lokalplan 294 samt forslag til kommuneplantillæg 3 har været i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

5.Lokalplan 299 for Torvet i Holsted og park ved Holsted Å (C)

Sagsnummer: 18/1137

Lokalplan 299 for Torvet i Holsted og park ved Holsted Å (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til lokalplan 299 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Den 6. marts 2018 har Økonomiudvalget besluttet at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan for arealet ved Holsted Å, Holsted Torv og parkering ved Holsted Torv. Dette for at skabe det planlægningsmæssige grundlag for at muliggøre etablering af et parkområde med en legeplads samt for at søge Miljøstyrelsen om reduktion af å-beskyttelseslinien i området.
 
Lokalplanen har til formål at fastholde et grønt område, herunder naturarealer langs Holsted Å samt skabe en sammenhængende planlægning for arealet ved åen, Holsted Torv og parkeringsområder.
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til center og rekreative formål, såsom kultur- og fritidsaktiviteter, herunder park, torv og parkering. Området opdeles i to delområder:
- Delområde 1, der anvendes til park og natur.
- Delområde 2, der anvendes til bytorv og parkering.
 
I delområde 2 må der etableres mindre bebyggelse i form af toiletbygning, pavillon, overdækning eller lignende. I pavillonen/under overdækningen må der opføres en mindre restaurant, grillbar, udstillingslokale, undervisningslokale eller lignende.
 
Forslag til lokalplanen kan ses under linket: Lokalplan 299.
 
 
Rammer for udvikling – byens samlingssted
Lokalplanen giver mulighed for, at der i lokalplanområdet kan etableres legeplads, lege-, opholds- og aktivitetsområder samt mindre bebyggelse, der i sin udformning og placering understøtter den naturlige karakter af arealer ved Holsted Å. Lokalplanen sikrer fleksible rammer for eventuelle fremtidige projekter, der knytter sig til ”Udviklingsstrategi for Holsted”. Intentionerne bag lokalplanen er at understøtte byens vision fra Udviklingsstrategien, der er ”Det gode hverdagsliv – energien og det grønne”. Der kan derfor med fordel arbejdes med at integrere kreative energiløsninger, der sætter vedvarende energi i fokus i designet. Beplantning og kunst eller energi kan fremkomme som en del af opholds-, lege- og belysningselementer i området.
 
Natur og det grønne
Områderne ved åen fastholder det naturlige udtryk. Udformning af fremtidens opholds- og legeelementer skal sikre, at oplevelsen af åen og ålandskabet ikke forringes væsentligt.
 
Aktiviteter og opholdsmuligheder
Aktiviteter og opholdsmuligheder i arealerne ved åen tager afsæt i borgerworkshop om udformning af parken ved Holsted Å og skal være til gavn for alle aldersgrupper.
 
Lokalplanområdet ligger i byzone, er på ca. 1,1 ha og omfatter en del af matrikel nr. 12a, 12cz og 7000e, alle af Sdr. Holsted by, Holsted.
På baggrund af omlægning af Holsted Å er den nuværende afgrænsning af matr. nr. 12a ikke tilpasset de fysiske forhold. Matrikelgrænsen forventes reguleret i 2018.
Området er kommunalt ejet.

Tidligere behandling
06.03.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslaget skal i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

6.Kollektiv trafik - forlængelse af kontrakt Holsted området (C)

Sagsnummer: 18/16205

Kollektiv trafik - forlængelse af kontrakt Holsted området (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • kontrakten med Papuga A/S forlænges med to år.

Sagsfremstilling
Den 1. august 2015 startede Vejen Kommune 4 lokale ruter op i Holsted området. Ruterne varetager først og fremmest skolekørsel til Højmarksskolen, Føvling Børnecenter samt Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
 
Vejen Kommune har selv udbudt kørslen og indgået kontrakten med vognmanden. Kontrakten indeholdt aftale om rutekørsel til skoler med fire busser, hvoraf to busser også kører fleksibel kørsel for skoler og daginstitutioner i kommunen.
 
Den 10. oktober 2017 besluttede Byrådet at udvide tilbuddet med fleksibel kørsel til at omfatte tre busser, således at fire busser kører skolekørsel og heraf kører de tre busser fleksibel kørsel.
 
Skoler og daginstitutioner har taget godt i mod tilbuddet om fleksibel kørsel, som giver mulighed for nytænkning og anden form for undervisning i dagligdagen.
 
Udnyttelse af busserne vurderes stadig til at være over 80 % af den tilbudte tid. Det vurderes ligeledes, at det ikke er muligt at opnå en større udnyttelse, da den ledige tid er fordelt i løbet af dagen med mindre perioder, som ikke kan udnyttes til kørsel.
 
Kontrakten med vognmanden Papuga A/S løber i fire år til og med 30. juni 2019. Kommunen har mulighed for at forlænge kontrakten med op til to år på uændrede vilkår, således at kontrakten løber frem til og med den 30. juni 2021.

Tidligere behandling
14.04.2015 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Indeholdt i budgettet for kollektiv trafik.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om trafikselskaber nr. 412 af 22.04.2010.
Lov om ændring af trafikselskaber nr. 475 af 25.06.2014.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

7.Søndergyden 15, 6630 Rødding - Nedlæggelse af en offentlig p-plads (B)

Sagsnummer: 18/16383

Søndergyden 15, 6630 Rødding - Nedlæggelse af en offentlig p-plads (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag om at nedlægge den ”gule” p-plads som en offentlig p-plads sendes i høring i minimum 8 uger.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I brev af 2. maj 2018 søger Rødding Centret om at anlægge en legeplads med flere rekreative aktiviteter på p-pladsen ved centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding.

Den del af p-pladsen, som de gerne vil anlægge legepladsen med flere aktiviteter på, er skitseret med gult på Vejen Kommunes oversigtskort af 22. maj 2018.

De vil gerne anlægge en legeplads, bord/bænkesæt, eventuelt en bålplads og på sigt en minigolfbane, pannabaner og andre udendørs aktiviteter. Alle anlæg vil blive alment offentligt tilgængelige rekreative anlæg.

Den ”gule” p-plads er en del af den offentlige p-plads, litra 7000ø, Rødding Ejerlav, Rødding, en p-plads, som alle må parkere på.

Der er ikke hjemmel i vejloven til at anlægge en legeplads med mere på en offentlig p-plads, og der er ej heller hjemmel i loven til at udleje en p-plads til en legeplads. Offentlige p-pladser, stier og veje er ene og alene udlagt til færdsel.

P-pladsen skal derfor først nedlægges som en offentlig p-plads, inden der kan anlægges en legeplads med flere rekreative aktiviteter på arealet.

For at få afklaret p-pladsens almene og offentlige parkerings- og vejmæssige betydning, skal forslaget om nedlæggelse i lokal og offentlig høring. I henhold til vejloven skal forslaget i høring i minimum 8 uger.

Rødding Centret oplyser mundtligt den 22. maj 2018, at de ikke selv har behov for parkerings-pladserne, idet de har erhvervet ”slagterigrunden,” og at de kan indrette de fornødne nødvendige parkeringspladser til dem selv på den grund.

Sideløbende med denne nedlæggelsessag pågår en sag om fastsættelse af en udlejningspris for arealet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
P-pladsen, litra 7000ø, Rødding Ejerlav, Rødding, er en offentlig p-plads. P-pladsen er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for p-pladsen. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.

Kommunen har mulighed for at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads og dermed videre mulighed for at udleje eller sælge det nedlagte areal. Det følger af vejlovens § 15 og § 127.

Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Høring
Forslaget om at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads skal minimum 8 uger i offentlig høring og lokal høring hos p-pladsens tilgrænsende grundejere. Det følger af vejlovens § 15 og § 124.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Inden sagen behandles, ønsker Udvalget, at Røddingcentret får oplyst, at der efterfølgende ikke kan stilles krav til Vejen Kommune om finansiering af ny parkeringsplads.
Sagen ændres til B-sag og vil efter tilkendegivelse fra Røddingcentret blive behandlet i Udvalget, efterfølgende Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

8.Søndergyden 15, 6630 Rødding - Brugsretsaftale for nedlagt vejareal (C)

Sagsnummer: 18/16418

Søndergyden 15, 6630 Rødding - Brugsretsaftale for nedlagt vejareal (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • der indgås brugsretsaftale for det ”gule” areal.

 • Rødding Centret skal drive og vedligeholde arealet og selv afholde de dermed forbundne udgifter.

 • Vejen Kommune afholder udgiften til matrikulering af vejarealet, opdatering af vejregister, skøder og øvrige ejendomsretlige forhold.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I brev af 2. maj 2018 søger Rødding Centret om at anlægge en legeplads med flere rekreative udendørs aktiviteter på p-pladsen ved centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding.

Den del af p-pladsen, som de gerne vil anlægge legepladsen på, er skitseret med gult på Vejen Kommunes oversigtskort af 22. maj 2018.

Den ”gule” p-plads er en del af den offentlige p-plads, litra 7000ø, Rødding Ejerlav, Rødding, og dermed p-plads, som alle må parkere på.

P-pladsen skal derfor først nedlægges som en offentlig p-plads, inden der kan anlægges en legeplads på arealet. Der er ikke hjemmel i vejloven til offentlige p-pladser til andre formål end færdsel for offentligheden – herunder parkering.

Sideløbende med denne sag om indgåelse af brugsretsaftale for arealet, pågår der derfor en sag om nedlæggelse af p-pladsen som en offentlig p-plads. Spørgsmålet om p-pladsen kan nedlægges skal derfor i høring, inden kommunen endeligt kan afgøre, om p-pladsen kan nedlægges og dermed anvendes til legeplads med mere.

Rødding Centret vil, som nævnt, gerne anvende og råde over arealet.

Er udfaldet af høringen, at p-pladsen kan nedlægges, foreslås det, at der indgås en brugsretsaftale med Rødding Centret.

Teknik & Miljø kan oplyse, at er udfaldet, at p-pladsen nedlægges som en offentlig p-plads, bliver arealet en ejendom, som kommunen ejer, og dermed en ejendom på linje med kommunens øvrige ejendomme.

Det betyder, at kommunen dermed kan sælge ejendommen, udleje ejendommen tilsvarende de øvrige arealer ved sportsanlæg etc.

Er udfaldet, at p-pladsen nedlægges, får kommunen udgift til matrikulering af vejarealet til en ejendom, opdatering af skøder, ejendomsregistre med mere.


Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Udgift til udmatrikulering mv., såfremt p-arealet nedlægges. Udgiften afholdes under matrikulære udgifter på vejområdet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Den ”gule” p-plads er en del af den offentlige p-plads, litra 7000ø, Rødding Ejerlav, Rødding, og p-pladsen er dermed underlagt vejlovens regler. Vejen Kommune er vejmyndighed for p-pladsen. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.

Vejen Kommune har mulighed for at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads. Det følger af vejlovens § 15. Nedlægges p-pladsen, råder kommunen over det nedlagte areal. Det følger af vejlovens § 127.


Høring
Sideløbende med denne sag om udlejnings-prisfastsættelse for arealet pågår en høringssag, en offentlig høring og en lokal høring om forslag om at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads. Høringen er 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Sagen udsættes, til der igen sker behandling af foregående sag.

Bilag

9.Kendelse - Overtaksationskommissionen, Damgårdvej (C)

Sagsnummer: 18/12291

Kendelse - Overtaksationskommissionen, Damgårdvej (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Overtaksationskommissionens afgørelse tiltrædes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling
Den 25. april 2018 foretog Overtaksationskommissionen besigtigelse af en ejendom på Damgårdvej for at fastsætte erstatning til lodsejeren i forbindelse med udvidelse af vejen.
 
I sin kendelse stadfæstede Overtaksationskommissionen Taksationskommissionens afgørelse, dog med en ændret begrundelse om, at ulempeerstatningen skulle tildeles som følge af de midlertidige gener.
 
Kendelserne er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejlovens regler om taksation.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

10.Kendelse - Taksationskommissionen, Grindstedvej (C)

Sagsnummer: 18/2819

Kendelse - Taksationskommissionen, Grindstedvej (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Taksationskommissionens afgørelse tiltrædes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling
Den 9. maj 2018 foretog Taksationskommissionen besigtigelse af Grindstedvej for at fastsætte erstatning til lodsejerne i forbindelse med udvidelse af vejen. Forretningen omhandlede to lodsejere.
 
Umiddelbart forud for besigtigelsen blev der indgået forlig med den ene lodsejer vedrørende beplantning langs vejen.
 
I den anden kendelse blev kommunens oprindelige tilbud stadfæstet.
 
Kendelserne er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejlovens regler om taksation.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

11.Separatkloakeringsprojektet i Hovborg (B)

Sagsnummer: 17/24321

Separatkloakeringsprojektet i Hovborg (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orienteringen tages til efterretning.


Sagsfremstilling
Som led i realisering af Vejen Kommunes spildevandsplan skal renseanlægget i Hovborg nedlægges. Hovborg er også udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen. Et element i klimahåndtering er lokal afledning af regnvand. Jordbundsforholdene i Hovborg er velegnede til nedsivning, og der er derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, hvor borgerne får mulighed for at udtræde af kloakforsyningen med regnvandet. Stort set alle ejendomme har valgt selv at håndtere regnvandet og derved få tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget.
 
Byrådet har på mødet den 13. december 2016 besluttet, at projektet skal gennemføres med borgerinddragelse, så der er mulighed for at nytænke nye tiltag omkring bymiljøet og trafikafvikling m.v. Der er derfor nedsat en styregruppe bag projektet bestående af udvalgsformand, næstformand, direktøren for området samt chef for Teknik & Miljø.
 
Borgerinddragelsesprocessen har vist, at borgerne er interesseret i, at regnvand blandt andet kan anvendes til rekreative regnvandssøer, der placeres i de grønne områder.
 
Vejafvandingssystemet er i dag tilsluttet forsyningens ledningsnet via nedløbsbrønde med riste. Vejenes profil er indrettet til denne afvandingskonstruktion med brønde for hver ca. 40 m. Det giver en effektiv vejafvanding, der sikrer, at vejene holdes tørre og fri for større vandansamlinger. Vejen Forsyning A/S har anlagt og driver afvandingssystemet, og for denne ydelse betaler Vejen Kommune 1.976.000 kr. om året (5 % af Vejen Forsynings anlægs-udgifter).
 
Ved detailprojekteringen af det nye kloaksystem i Hovborg har Vejen Forsyning A/S vurderet, at de eksisterende rørledninger i vejene fremover med fordel kan anvendes til spildevandsledninger. Dette betyder, at vejvandet skal kobles fra.
Konsekvensen er, at der skal etableres et nyt afvandingssystem alene til afledning af vejvand. Vejvandet skal ledes til seks regnvandssøer i de rekreative grønne områder, hvilket er i overensstemmelse med borgernes ønske om bynært vand.
 
Vejen Forsyning A/S og Vejen Kommune er ikke enige om, hvordan ledningsanlægget for vejvand defineres herefter.
 
Vejen Forsyning A/S vurderer, at ledningsanlægget fremover vil være et vejteknisk anlæg og at forsyningen derfor ikke må anlægge og drive et sådant anlæg.
 
Teknik & Miljø vurderer, efter at have indhentet juridisk bistand, at ledningsanlægget fortsat er et spildevandsteknisk anlæg og derfor fortsat henhører under forsyningens område. Advokaten skriver i sin udtalelse:
”Tillægget til spildevandsplanen omtaler ikke ændringer for så vidt angår vejafvandingen, det er kun de oplistede ejendomme, som ifølge tillægget ophører med at være kloakerede for overfladevand. Det indebærer efter min opfattelse, at afledningen af vejvandet fortsat er et anliggende for forsyningsselskabet, som det også er tilfældet i dag”.
 
Der er ingen klar jura, der definerer, hvorvidt et ledningsanlæg til vejafvanding er et vejteknisk anlæg eller et spildevandsteknisk anlæg.
 
Hvis Vejen Kommune skal afholde udgiften til regnvandsledninger til vejvand og regnvandssøer, er anlægsudgiften anslået til ca. 8.800.000 kr. eksklusiv projektering, udbud og tilsyn med arbejdet.
 
Den endelige afklaring af ejerskabet til bassin- og ledningsanlæg forventes fastlagt i et kommende tillæg til spildevandsplanen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Hvis Vejen Kommune skal afholde udgifterne til det nye vejafvandingssystem, skal der afsættes 8.800.000 kr. i budgettet til projektet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

12.Godkendelse af tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes Spildevandsplan (C)

Sagsnummer: 18/3286

Godkendelse af tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes Spildevandsplan (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes spildevandsplan blev den 13. marts 2018 godkendt og sendt i høring. Der er kun kommet et enkelt høringssvar om en redaktionel detalje. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af forslaget.
 
Tillægget omhandler regnvandshåndtering og nedlæggelse af renseanlæg i Hovborg.
 
Med tillægget er det planmæssige grundlag for, at borgerne i Hovborg kan udtræde af kloakforsyningen med regnvand tilvejebragt.
 
Der arbejdes fortsat på en afklaring af ejerskab til bassin- og ledningsanlæg. Dette vil blive fremlagt i et kommende tillæg til spildevandsplanen.

Tidligere behandling
19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.   
06.03.2018 Økonomiudvalget.
13.03.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Afhænger af udfald af ejerskabsdrøftelse.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.

Høring
Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

13.Forslag til tillæg nr. 19 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)

Sagsnummer: 18/3289

Forslag til tillæg nr. 19 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til tillæg nr. 19 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 19 til kommunens spildevandsplan omhandler håndtering af spildevand fra ny genbrugsplads ved Koldingvej i Vejen.
Der lægges i tillægget op til, at spildevand ledes til offentlig kloak, og at regnvand nedsives på området.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.
Miljøvurderingsloven, lbk. nr. 448 af 10. maj 2017.

Høring
Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

14.Forslag til tillæg nr. 20 til Vejen Kommunes Spildevandsplan (C)

Sagsnummer: 18/15849

Forslag til tillæg nr. 20 til Vejen Kommunes Spildevandsplan (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til tillæg nr. 20 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendesog sendes i offentlig høring.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 20 til kommunens spildevandsplan omhandler kloakering af nyt boligområde ved Frederiksbergvej i Andst.
Boligområdet separatkloakeres. Der etableres et forsinkelsesbassin til overfladevand med efterfølgende udledning til Gamst Å.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.
Miljøvurderingsloven, lbk. nr. 448 af 10. maj 2017.

Høring
Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

15.Ændring af sagsforløbet for behandling af projektforslag for konvertering af naturgasområder til fjernvarmeområder (C)

Sagsnummer: 18/14782

Ændring af sagsforløbet for behandling af projektforslag for konvertering af naturgasområder til fjernvarmeområder (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Teknik & Miljø får kompetence til administrativt at fremme projektforslag konvertering af naturgas til fjernvarme og sende det i høring.

 • den politiske behandling af den endelige godkendelse foretages som hidtil.
Sagsfremstilling
 
Ændring af sagsforløbet for behandling af projektforslag for konvertering af naturgasområder til fjernvarmeområder

Vejen Varmeværk har anmodet Vejen Kommune om at undersøge muligheden for at ændre sagsforløbet ved behandling af projektforslag for konvertering af boligområder fra naturgas til fjernvarme.
 
Teknik & Miljø ser velvilligt på anmodningen, da det vurderes at give en kortere og mere smidig sagsbehandling.
 
Eksisterende sagsgang:
 
Projektforslag modtages -> Dagsorden udarbejdes og sendes til behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet om projektforslaget skal sendes i høring -> Projektforslaget sendes i 4 ugers høring -> Dagsorden udarbejdes og sendes til behandling i Udvalget for teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af det endelige projekt –> Projektgodkendelse / afvisning udarbejdes og sendes til ansøger.
 
Forslag til ny sagsgang:
 
Projektforslag modtages -> Projektforslaget sendes i 4 ugers høring -> Dagsorden udarbejdes og sendes til behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af det endelige projekt –> Projektgodkendelse / afvisning udarbejdes og sendes til ansøger.

Parallel med denne sag behandles konkret forslag efter den eksisterende sagsgang.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Varmeforsyningsloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

16.Ny udpegning af medlem og stedfortræder fra Udvalget for teknik og miljø til Handicaprådet (C)

Sagsnummer: 17/25706

Ny udpegning af medlem og stedfortræder fra Udvalget for teknik og miljø til Handicaprådet (C)


Administrativ indstilling
Der udpeges 1 medlem og 1 stedfortræder fra Udvalget for teknik og miljø til Handicaprådet.

Sagsfremstilling
Charlotte Klausen (C) har i mail af 19. april 2018 meddelt, at hun ønsker at udtræde som Teknik og Miljø udvalgets repræsentant i Handicaprådet.
 
I mail af 14. maj 2018 bekræfter stedfortræder Elin Winter (A), at hun ikke ønsker at overtage pladsen, idet hun ligeledes er forhindret på de fastlagte mødetider.
 
Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
 
Ifølge de godkendte vedtægter i Vejen Kommune sammensættes Handicaprådet af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 1 medlem udpeget af de handicaporganisationer, som står uden for DH vejen, samt 5 medlemmer udpeget af Byrådet.
 
Ifølge Handicaprådets vedtægter skal hvert stående udvalg udpege et medlem og en stedfortræder til Handicaprådet.

Tidligere behandling
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.
06.02.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 13. september 2017, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt at Niels Therkildsen (A) indstilles som medlem og Vagn Sørensen (V) indstilles som stedfortræder.

Bilag

17.Det tekniske budget 2019-2022 for drift og anlæg (B)

Sagsnummer: 18/10077

Det tekniske budget 2019-2022 for drift og anlæg (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 
 • der gives en orientering om det tekniske budget.

Sagsfremstilling
Der er nu udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2019-2022 samt investeringsoversigt for 2019-2022. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2019, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.
 
Direktionen behandlede punktet den 15.05.2018 og indstillede det tekniske budgetforslag godkendt. Direktionen bemærkede hertil, at den demografiske udvikling på ældreområdet, samt tilgangen af borgere på det specialiserede socialområde medfører behov for politiske prioriteringer.
 
Økonomiudvalget godkendte det tekniske budgetforslag den 22.05.2018 og besluttede, at udviklingen på det specialiserede socialområde skal beskrives til det førstkommende møde i Økonomiudvalget.
 
Det tekniske budgetforslag
Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 22. maj 2018. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.
 
Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:
 • Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
 • Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2018, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2018-2021, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Regnskabet for 2017: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2017 og det forventede regnskabsresultat for 2018.
Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2018. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL’s budgetvejledning.
 
Det endelige tekniske budget opgøres ultimo juni, hvor staten udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.
 
Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 33,1 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020, 40,7 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022.
 
Tekniske ændringer – skattefinansieret drift
I 1.000 kr.
BF 2019
BF 2020
BF 2021
BF 2022
Skattefinansierede område
 
 
 
 
Serviceområder
40.408
44.485
45.143
51.453
Udvalget for teknik og miljø
300
300
300
300
Udvalget for arbejdsmarked og integration
898
898
898
898
Udvalget for skoler og børn
10.107
10.096
11.214
8.304
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
685
762
-108
-221
Udvalget for social og ældre
26.016
29.649
30.322
39.890
Økonomiudvalget
2.402
2.780
2.517
2.282
Overførsler
8.672
8.342
11.062
13.424
Udvalget for arbejdsmarked og integration
8.565
6.957
9.015
9.015
Udvalget for social og ældre
107
1.385
2.047
4.409
Forsikrede ledige
-12.758
-13.292
-13.826
-13.826
Kommunal medfinansiering
-1.488
-975
0
0
Øvrige områder
-1.720
-1.720
-1.720
-1.720
Skattefinansierede område i alt
33.114
36.840
40.659
49.331
 
Serviceudgifter
Det tekniske budgetforslag indebærer væsentligt stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 40,4 mio. kr. i 2019, 44,5 mio. kr. i 2020, 45,1 mio. kr. i 2021 og 51,5 mio. kr. i 2022.
 
Under Udvalget for skoler og børn kan merudgifterne til service opgøres til mellem 8,3 mio. kr. og 11,2 mio. kr. Heri indgår merudgifter til dagtilbudsområdet på mellem 6,1 mio. kr. og 7,5 mio. kr.
 
Under Udvalget for social og ældre er merudgifterne til serviceområderne mellem 26,0 og 39,9 mio. kr. årligt i perioden.
På ældreområdet udgør merudgifterne samlet mellem 5,9 mio. kr. i 2019 stigende til 16,6 mio. kr. i 2022. Heraf udgør konsekvenserne af opdateringen af demografimodellen 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 12,7 mio. kr. i 2022. Den relativt kraftige stigning i 2022 skyldes, at der ikke forlods er indarbejdet en stigning i budgetoverslagsåret 2022 i forhold til budgetoverslagsåret 2021.
På det specialiserede socialområde udgør merudgifterne i 2019 20,1 mio. kr., hvilket stiger til 23,3 mio. kr. i 2022. Merudgiftsbehovet skyldes en meget stor tilgang af borgere til området.
 
Overførsler og forsikrede ledige
På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2019-2022 på mellem 8,3 mio. kr. og 13,4 mio. kr. årligt. På området forsikrede ledige er der indarbejdet mindreudgifter for mellem 12,8 og 13,8 mio. kr. årligt.
 
Merudgifterne på overførselsområdet dækker bl.a. over merudgifter til fleksløntilskud og fleksjob på mellem 10,6 mio. kr. og 15,3 mio. kr. Der forventes færre udgifter til integrationsydelse, men også færre indtægter fra grundtilskud.
 
Kommunal medfinansiering
Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre på basisbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering. I forbindelse med Økonomiaftalen, hvor også niveauet for kommunal medfinansiering i 2019 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo august.
  
Foreløbig opgørelse af servicerammen
Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2019 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2019 er indgået.
 
Servicerammeberegning 2019
1.000 kr.
Beløb
Serviceudgifter Budget 2018
1.823.996
PL-regulering
44.428
Moderniserings- og effektiviseringsprogram
-3.800
Skønnet serviceramme 2019
1.864.624
 
 
Basisbudget 2019
1.857.217
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 22/5 2018
40.408
Teknisk budgetforslag, ØK 22/5 2018
1.897.625
 
 
Forskel til vejledende serviceramme
-33.001
 
Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.864,6 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2018 samt en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.
 
Det tekniske budgetforslag udgør på nuværende tidspunkt 1.897,6 mio. kr. og ligger således 33,0 mio. kr. over den beregnede serviceramme.
 
Investeringsoversigt 2019-2022
Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2018-2021. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Herudover er enkelte projekter videreført til 2022.
 
Under Økonomiudvalget er der i 2019-2022 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 15, 34, 57 og 55 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2019-2022 udgør 280 mio. kr.

Tidligere behandling
15.05.2018 Direktionen.
22.05.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Basisbudgettet skal forhøjes med 33,1 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020, 40,7 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022.
 
Kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019, som forventes indgået primo juni. Den enkelte kommunes indtægter kan opgøres primo juli.

Personalemæssige konsekvenser
Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter
Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

18.Orientering om høring af Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan 2018-23 for statens veje (B)

Sagsnummer: 18/11636

Orientering om høring af Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan 2018-23 for statens veje (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Vejdirektoratet har den 13. april 2018 sendt forslag til støjhandlingsplanen 2018-23 for statens veje i offentlig høring i 8 uger med høringsfrist indtil den 8. juni 2018. Støjhandlingsplanen kan ses her:
 
Støjhandlingsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1065 og erstatter Vejdirektoratets støjhandlingsplan for 2013-2018. Planen omfatter alle statens veje og henvender sig til den almindelige offentlighed, som via denne plan har mulighed for at orientere sig om, hvordan Vejdirektoratet arbejder for at mindske støjgener fra statens veje.
 
Støjhandlingsplanen indeholder bl.a. oplysninger om støjbelastningen fra de statslige veje, Vejdirektoratets principper for arbejdet med at forebygge og reducere støjen samt en beskrivelse af gennemførte og mulige støjreducerende tiltag langs statens veje. Støjhandlingsplanen tager udgangspunkt i støjkortlægningen fra 2017, som viser, at der langs statens veje er ca. 106.000 støjbelastede boliger over 58 dB. Ud af dem er ca. 5.600 boliger stærkt støjbelastede med støjniveauer over 68 dB.
 
På side 54 i planen er det anført, at der er 160 støjbelastede boliger i Vejen Kommune, der er belastet af støj fra Esbjergmotorvejen, hovedlandevej 321 Kolding-Gabøl og hovedlandevej 520 Lunderskov-Hejnsvig.
I budget 2019 er der udarbejdet budgetønske til udarbejdelse af støjkortlægning og støjhandlingsplan for vejstøj fra Vejen Kommunes veje.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Orientering taget til efterretning.

19.Ny legeplads i Brørup SØ (B)

Sagsnummer: 18/16139

Ny legeplads i Brørup SØ (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • der orienteres om etablering af ny legeplads i det sydøstlige Brørup på Hustedgade 39B mellem Hustedgade og Fredensvej.

Sagsfremstilling
I 2014 vedtog Byrådet en udviklingsplan for kommunale legepladser på offentlige arealer. Formålet med planen er blandt andet at sikre, at kommunens borgere har adgang til en legeplads inden for en afstand på maks. 300-500 m. Legepladsplanen er vedlagt som bilag.
 
I 2018 er der på baggrund af planen planlagt anlagt en ny legeplads, som kan dække den sydøstlige del af Brørup.
I legepladsplanen er der udpeget to mulige placeringer.
 
Den ene placering ligger i udkanten af byen mod syd, beliggende op til en privatejet skov. Dette areal ligger ikke så centralt i området, og desuden er arealet ret lille.
 
Den anden placering ligger mere centralt ved Hustedgade 39B og har større udstrækning.
Arealet ligger i dag som et stort åbent areal på ca. 3.300 m². Arealet afgrænses på alle sider af parcelhuse og dernæst et beplantningsbælte med en bredde på 2-3 meter. Beplantningsbæltet består hovedsageligt af varierende arter af buske med enkelte træer. Den centrale del af arealet er udlagt som græsplæne og anvendes i dag til boldspil. Arealet har tidligere været anvendt som legeplads. Der er adgangsmulighed til arealet fra både Fredensvej mod nord og Hustedgade mod syd. Placeringerne af områderne er vedlagt som bilag.
 
Teknik & Miljø vurderer, at dette areal er velegnet til den nye legeplads med den centrale placering.
 
I forbindelse med planlægningen af legepladsen er borgerne i den sydøstlige del af Brørup blevet hørt ved brev, og der har efterfølgende været afholdt et idémøde omkring legepladsens udformning. Der deltog 12 borgere ved mødet, og der kom input om pladsens udformning, og der blev også givet udtryk for støjgener fra legepladsen, når glade børn benytter legeredskaberne. Der blev også ytret ønske om, at arealet fortsat skal være attraktivt for dyre- og plantelivet. Et fælles ønske var, at de gode forhold til boldspil bevares. Der var delte meninger om, hvorvidt der skulle etableres opholdsmiljøer og overdækning, der appellerer til voksenophold. Derudover er der bekymring for vildfarne bolde. De skriftlige borgerinput er vedlagt.
 
I den endelige udformning af arealet tages der så vidt muligt hensyn til de indkomne input. Boldbanen optager fortsat en stor del af arealet. Der forventes, at der etableres mere beplantning omkring selve legepladsdelen, som afskærmning mod naboerne. Opholdsmiljøerne placeres i videst muligt omfang midt på pladsen. I første omgang etableres der ikke et overdækket opholdsmiljø. Forslag til disponering er vedlagt.
 
Legepladsen forventes etableret i efteråret 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Legepladsen etableres for en del af puljen til gennemførelse af udviklingsplan og sikkerhed på offentlige tilgængelige legepladser. Den årlige driftsomkostning er 20.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

20.Etablering af hundeskov i Vejen (B)

Sagsnummer: 18/7221

Etablering af hundeskov i Vejen (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • der arbejdes videre med etablering af hundeskov på arealet ved Vestergade 24B, Vejen.

Sagsfremstilling
I 2015 besluttede Byrådet, at der skal etableres en hundeskov i Vejen, og der er afsat 100.000 kr. i budgettet til projektets gennemførelse.
 
På mødet i Udvalget for teknik og miljø den 19.03.2018 blev det besluttet, at der først tages endelig stilling til hundeskovens placering, når der har været en dialog med Vejen Idrætscenter i forhold til planer for ændringer i området omkring centret. Sagen med beslutning er vedlagt som bilag.
 
Bestyrelsen for Vejen Idrætscenter foreslår, at hundeskoven placeres på et ca. 6.000 m2 stort areal overfor Petersmindevej 2F, som en del af matrikel nr. 15 ky, Vejen by, Vejen.
Deres argument for denne placering er, at der er gode parkeringsforhold i nærheden af dette areal. Desuden er deres vurdering, at et hundeareal i nærheden af idrætscentret vil passe godt sammen med ridecentret og hjertestien, der går forbi området.
Samtidig vurderer bestyrelsen, at placeringen ved Vestergade 24B vil skabe parkering langs vejen til gene for trafikanterne.
 
Arealet, som Vejen Idrætscenter foreslår, ligger i dag som et åbent græsareal omkranset af træer på syd- og østsiden. Adgangen til arealet sker via en ca. fire m bred grusvej, som ender blindt. For at sikre plads til parkering, kan det være nødvendigt at indrette parkeringspladser i tilknytning til området.
 
Det er Teknik & Miljøs vurdering, at arealet ved Vestergade 24B er mere anvendeligt til hundeskov end det areal, som Vejen Idrætscenter peger på. Arealet er ca. 2,9 ha i forhold til arealet ved Vejen Idrætscenter, der er 0,6 ha. Desuden byder arealet på væsentligt flere naturoplevelser som skov, enkeltstående træer, græsarealer, sø og stier. Arealet har derfor en sådan beskaffenhed og størrelse, at det kan karakteriseres som hundeskov, hvor hundeejerne kan få en god naturoplevelse ved en gåtur i området. Desuden er der eksisterende parkerings-muligheder ved Grønvangskolen, som vurderes tilstrækkelige. De to arealer er vist på vedlagte kortbilag. Arbejdet med etablering af hundeskov forventes igangsat efter sommerferien.
 
Selvom der etableres en hundeskov ved Vestergade 24B, kan Vejen Idrætscenter indrette en ’hundesportsplads’ med en agilitybane for hunde. Den kan henvende sig til de lidt mere trænede og sporty hunde og hundeførere og vil være i god overensstemmelse med de andre aktiviteter på idrætscentret.

Tidligere behandling
18.05.2015 Udvalget for teknik og miljø.
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 100.000 kr. til en ny hundeskov i Vejen.
Årlige driftsudgifter skønnes til 15.000 kr. og vil blive indarbejdet i budget 2019 og overslagsårene.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Godkendt.

Bilag

21.Parkering i Vejen Midtby (B)

Sagsnummer: 16/21546

Parkering i Vejen Midtby (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Der gives en orientering på mødet.

Tidligere behandling
15.12.2016 Projekt Rådhus – administrativ styregruppe.
20.02.2017 Udvalget for teknik og miljø.
20.03.2017 Udvalget for teknik og miljø.
20.03.2017 Projekt Rådhus – administrativ styregruppe.
28.03.2017 Økonomiudvalget.
04.04.2017 Byrådet.
24.04.2017 Udvalget for teknik og miljø.
15.05.2017 Udvalget for teknik og miljø.
12.06.2017 Udvalget for teknik og miljø.
20.06.2017 Projekt Rådhus – politisk styregruppe.
10.08.2017 Projekt Rådhus – administrativ styregruppe.
14.08.2017 Projekt Rådhus – politisk styregruppe.
21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.
20.11.2017 Udvalget for teknik og miljø.
11.12.2017 Udvalget for teknik og miljø.
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

22.Projektforslag for konvertering af naturgas til fjernvarme, Møllevej, Askov, 6600 Vejen (C)

Sagsnummer: 18/14782

Projektforslag for konvertering af naturgas til fjernvarme, Møllevej, Askov, 6600 Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • projektforslaget godkendes og sendes i høring i 4 uger.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Varmeværk har fremsendt projektforslag for konvertering af naturgas til fjernvarme for en del af Møllevej, Askov, 6600 Vejen. Der anmodes om Vejen Kommunes godkendelse af forslaget i henhold til Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.
 
Ejendommene på Møllevej er omfattet af lokalplan nr. 131, Vejen og er i henhold til kommunens varmeforsyningsplan beliggende i et plandistrikt med fastlagt kollektiv varmeforsyning.
Møllevej er på baggrund at et tidligere projektforslag fra Naturgas Syd udpeget som naturgasområde. Der er tilslutningspligt til naturgas.
 
Vejen Varmeværk er blevet kontaktet dels af Poul La Cour Fonden – Møllevej 21, Askov, der ønsker, at udskifte deres nuværende naturgasinstallation med fjernvarme og dels Oxdal ejendomme, der vil opføre 10 rækkehuse på Møllevej, som de ønsker opvarmet med fjernvarme. Med baggrund i disse to forhåndstilkendegivelser vil Vejen Varmeværk tilbyde fjernvarme til yderligere 17 ejendomme på Møllevej. 
 
Området består af ejendomme, der har haft naturgas i over 20 år. Såfremt ejers naurgasfyr ikke er blevet udskiftet, kan der opnås store besparelser i at skifte til fjernvarme.
En ændring af forsyningsformen skal dog ses i lyset af, at dette område ligger i udkanten af Vejen Varmeværks naturlige forsyningsområde.
 
Projektforslaget omfatter, i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse, en nærmere beskrivelse af ejerforhold, forsyningsområder, anlæg og driftsforhold, tidsplan for projekterne samt forhold til anden lovgivning. Hertil kommer en redegørelse for de økonomiske forudsætninger med brugerøkonomi samt energi-, miljø-, samfunds- og selskabsøkonomiske forhold.
 
På Møllevej er der 18 ejendomme, og for at opnå en fornuftig økonomi i projektet kræver det, at minimum 50 % (9 ejendomme) konverterer samtidig med, at hovedledningen bliver etableret.
 
Den samfundsøkonomiske beregning for museet, de 10 Oxdal ejendomme og de 9 konverterede boliger, viser en besparelse over 20 år på samlet 236.395 kr. ved at anvende fjernvarme i stedet for naturgas. Er der flere, som tilslutter sig fjernvarme, bliver samfundsøkonomien i projektet yderligere forbedret.
 
Den brugerøkonomiske beregning viser en årlig samlet besparelse på 86.866 kr. ved at anvende fjernvarme i stedet for naturgas.
 
Den Selskabsøkonomiske beregning viser et overskud på 486.667 kr. over 20 år.
 
Af argumenter for og imod kan nævnes:
 
For:
De samfundsøkonomiske beregninger viser, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst.
Omlægningen følger intentionerne i Vejen Kommunes varmestrategi.  
CO2 beregningerne viser, at der vil ske et fald i CO2 udledningen.
De brugerøkonomiske beregninger viser, at brugerne vil få en billigere varmeregning.
Poul La Cour Museet har tilkendegivet, at de vil skifte til fjernvarme.
Oxdal ejendomme har tilkendegivet, at deres kommende ejendomme ønskes opvarmet med fjernvarme.
Det må forventes, at Naturgasselskabet har haft mulighed for at tjene sin investering hjem, idet projekterne som regel afskrives over 20 år.
 
Imod:
Der er et kollektivt varmeforsyningssystem i forvejen, området vil blive dobbeltforsynet.
Det er uafklaret hvor mange ejendomme, der er interesseret i at skifte.
Området ligger i udkanten af Vejen Varmeværks forsyningsområde, og det er omkranset af naturgasområder.
Naturgasselskabet vil blive påført et tab.
 
 
Uddrag fra ”den kommenterede varmeforsyningslov, side 43”:
Det må anses for uøkonomisk at dobbeltforsyne et område.
Et område kan dog skifte karakter, hvis de samfundsøkonomiske forhold væsentligt taler herfor, og såfremt det ikke forrykker parternes økonomi væsentligt. Et væsentligt hensyn i den sammenhæng har været, i hvilket omfang den eksisterende forsyningsform i området har foretaget investeringer i tiltro til myndighedens beslutning om at udlægge området hertil, og i forlængelse heraf om forsyningsformen har haft mulighed for at tjene denne investering ind.
 
Projektforslaget skal, i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, fremsendes i høring i 4 uger hos de berørte parter, herunder forsyningsselskaber og grundejere.

Parallel med denne sag behandles et forslag til ændring af sagsgangen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om lov om varmeforsyning.
Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

Høring
Projektforslaget skal i høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt af et flertal i Udvalget.
Claus Grimm (O) stemte imod.

Bilag

23.Forsøg med direkte genbrug på genbrugspladserne (B)

Sagsnummer: 18/16043

Forsøg med direkte genbrug på genbrugspladserne (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der orienteres om forsøget med direkte genbrug på genbrugspladserne.

 • tidsplanen for forsøget godkendes.

Sagsfremstilling
I 2018 vil Teknik & Miljø arbejde videre med forsøget med direkte genbrug på genbrugspladsen i Brørup.
 
Etablering af ordningen har afventet en afklaring af en række praktiske samt lovgivnings-mæssige forhold, der nu er afklaret.
 
Forsøget med direkte genbrug på genbrugspladserne blev godkendt og igangsat af Byrådet i 2016, og i forbindelse med etablering af kommunens nye genbrugsplads i Brørup, blev der indrettet faciliteter til direkte genbrug af effekter. Endvidere blev genbrugsorganisationerne i Vejen Kommune efterfølgende indkaldt til et interessetilkendegivelses-møde, og interessen for indsamling af afleverede effekter fra genbrugspladserne er stor.
 
Det er tanken, at det er de frivillige organisationer, der skal stå for det praktiske omkring ordningen. Vejen Kommunes andel vedrører tilsyn og vejledning. 
 
I efteråret 2018 vil brugerne af Brørup genbrugsplads komme til at kunne aflevere effekter i det dertil etablerede lokale. Direkte genbrug defineres som en aktivitet, hvor borgerne kan aflevere effekter, der efter deres vurdering er for gode til at smide væk, og som andre kan få glæde af. Det kan omfatte møbler, værktøj, legetøj, køkkengrej, nips m.v.
 
De afleverede effekter vil herefter blive overdraget til etablerede genbrugsorganisationer i Vejen Kommune på baggrund af en samarbejdsaftale. Fordelen er, at det så er genbrugsbutikkerne, der står for videresalg m.v. af produkterne, og at kommunen herved undgår at konkurrere med disse butikker.
 
I Vejen Kommunes affaldsplan 2014 – 2024 er direkte genbrug anført som indsatsområde i 2015 og 2016. Affaldsplanen kan ses ved at følge linket: http://affaldsplan.vejen.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=139
 
Det er hensigten, at ordningen vil medføre affaldsminimering på kommunes genbrugspladser og dermed en øget ressourceudnyttelse.
 
Tidsplanen for projektet
Uge 26 – 34, 2018
Kontakte genbrugsbrugsorganisationerne i Vejen Kommune med henblik på fortsat interessetilkendegivelse.
Uge 34 – 36, 2018
Udarbejdelse og godkendelse af samarbejdsaftale. Udarbejdelse af informationsmateriale på hjemmesiden, genbrugspladserne mv.

Uge 36 – 41, 2018
Udarbejdelse af informationsmateriale til genbrugspladserne og indretning af genbrugshjørne.

Uge 42, 2018
Projektet åbner for modtagelse af genbrugseffekter.
 
Teknik & Miljø foreslår ovennævnte tidsplan godkendt.
 
Der skal anvendes midler til informationsmateriale om direkte genbrug samt videre indretning af lokalet på Brørup genbrugsplads, hvor effekterne kan afleveres. Udgiften søges afholdt inden for områdets afsatte driftsbudget.

Tidligere behandling
19.09.2016 Udvalget for teknik og miljø.
04.10.2016 Økonomiudvalget.
11.10.2016 Byrådet.
 

Økonomiske konsekvenser
Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Orientering taget til efterretning.
Tidsplan godkendt.

24.Sydtrafik - Høring budgetforslag 2019 (C)

Sagsnummer: 18/16420

Sydtrafik - Høring budgetforslag 2019 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • det meddeles Sydtrafik, at Vejen Kommune tager budgetforslag 2019 samt takstforslag 2019 til efterretning.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Sydtrafiks bestyrelse har på deres møde den 25. maj 2018 behandlet/vedtaget budgetforslag 2018. Derfor sender Sydtrafik budgetforslaget til høring i kommuner og region med høringsfrist 1. august 2018.
 
Budgetforslaget indeholder en stigning i omkostningerne til driften af busruter. Stigningen kan ses allerede i første budgetopfølgning for 2018 og skyldes flere køreplantimer i det kommende køreplansår.
 
Derudover indeholder budgetforslaget et fald i indtægten på skolekort. Det kan ligeledes ses allerede i første budgetopfølgning for 2018. Faldet i indtægten på skolekort skyldes hovedsagelig indførelsen af rejsekort som skolekort fra skoleåret 2018/2019.
 
For budget 2019 skal der afsættes 12.528 mio. kr. til Sydtrafik.
 
Takstloftet for 2019 er 2,0 %. På nuværende tidspunkt forventes takststigningsloftet at blive udnyttet, men som en følge af Takst Vest implementeringen 18. marts 2018 er der behov for nye procedurer omkring takstfastsættelsen. Denne proces er endnu ikke afsluttet, og det er derfor ikke muligt at udmelde nye takster på nuværende tidspunkt. Takststrategien for 2019 vil om muligt fokusere på at nedbringe forskellen i taksten mellem rejsekort og pendlerkort.
 
Takst Vest er en harmonisering af taksterne i Vestdanmark mellem de vestdanske trafikselskaber samt DSB og Arriva. Harmoniseringen har til formål at forenkle zonesystemet og dermed også forenkle taksterne, så de er mere gennemskuelige.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
For budget 2019 skal der afsættes 12.528 mio. kr. til Sydtrafik.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om trafikselskaber nr. 412 af 22.04.2010.
Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 745 af 25.06.2014.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

25.Sydtrafik - Høring Trafikplan 2018-2022 (C)

Sagsnummer: 18/16421

Sydtrafik - Høring Trafikplan 2018-2022 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • det meddeles Sydtrafik, at Vejen Kommune tager trafikplan 2018-2022 til efterretning.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Sydtrafiks bestyrelse har på deres møde den 25. maj 2018 behandlet/vedtaget trafikplan 2018-2022. Derfor sendes trafikplanen til høring i kommuner og region med høringsfrist 1. august 2018.
 
Sydtrafik skal jf. Lov om Trafikselskaber udarbejde en trafikplan hvert fjerde år. Trafikplanen skal tage udgangspunkt i Statens Trafikplan og den skal sætte de overordnede rammer for udviklingen af kollektiv trafik i Sydtrafiks område.
 
Trafikplanen er udarbejdet i tæt relation til Sydtrafiks vision ”Vi vil være et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikselskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling” samt Sydtrafiks tre kerneværdier: Samarbejdende, ambitiøse og professionelle.
 
Trafikplanen indeholder tre specifikke fokusområder, som er udvalgt af Sydtrafiks bestyrelse: Datadrevet rådgivning, behovsstyret betjeningsniveau og bæredygtighed.
 
Derudover indeholder trafikplanen en beskrivelse af det aktuelle kørselsomfang i 2018, da det forventes, at kørselsomfanget i perioden 2018-2022 vil være på niveau med det nuværende.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om trafikselskaber nr. 412 af 22.04.2010.
Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 745. af 25.06.2014.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

26.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 04-06-2018
Intet.

27.Ejendomme med oplag - status 2018 (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.

28.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.