Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 24-05-2018

Mødested: Køreteknisk anlæg, Gamstvej 1, Vejen

1.Budget 2019 og overslagsårene

Sagsnummer: 18/16112

Budget 2019 og overslagsårene


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
På mødet i Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15. maj 2018 blev driftsønsker til budget 2019 drøftet og anlægsønsker blev drøftet og prioriteret.
 
Folkeoplysningsudvalget har tidligere drøftet etablering af kunstgræsbaner i Vejen Kommune.
Det politiske udvalg opfordrer derfor Folkeoplysningsudvalget til, at ansøgningen fra Føvling, Stenderup Ungdoms- og Idrætsforening indgår i Folkeoplysningsudvalgets strategi.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om kommunernes styrelse.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2018
Arbejdsgruppen vedr. kunstgræsbaner arbejder videre med at undersøge behovet for flere kunstgræsbaner i Vejen Kommune, og Folkeoplysningsudvalget sender et anlægsønske til byrådet på 2,0 mio. kr. i 2019.
 
Der er et ønske om, at Folkeoplysningsudvalget gerne vil være med tidligere i budgetproceduren.

Bilag

2.Folkeoplysningsudvalgets opgaver

Sagsnummer: 16/13630

Folkeoplysningsudvalgets opgaver


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter det fremadrettede arbejde i Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget har i løbet af et år mange forskelligartede opgaver, og diverse ansøgninger der skal tages stilling til.
Som forberedelser til de fremtidige møder vil følgende emner bliver gennemgået:
 
· Vejen-ordningen for foreningerne
· Folkeoplysningspolitikken
· Aktivitets- og udviklingspuljen
 
Der ønskes derudover en drøftelse af, hvordan møderne afvikles, og hvilke opgaver udvalget vil arbejde med.
 
 
 
www.vejen.dk/aktivitetspulje                               

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2018
Folkeoplysningsudvalget drøftede Vejen-ordningen, Folkeoplysningspolitikken og Aktivitets- og Udviklingspuljen.
 
Det blev besluttet, at følgende emner sættes på dagsorden på fremtidige møder i Folkeoplysningsudvalget:
 
· Pulje til DM og højere
· Folkeoplysningspolitik
· Årshjul
· Idrætspolitik
· Lederuddannelse
 
Folkeoplysningsudvalget er interesseret i at invitere foreninger ind til møder, eller invitere sig selv til møder hos foreningerne.