Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 15-05-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Orientering om Rødding Centrets Projekt 2022 - Liv i Rødding (B)

Sagsnummer: 17/12488

Orientering om Rødding Centrets Projekt 2022 - Liv i Rødding (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Rødding Centret har indsendt Projekt 2022 – Liv i Rødding
 
Rødding Centret har en vision om at fremstå moderne, indbydende og attraktiv og dermed ære regionens naturlige samlingspunkt for motion, kultur, velvære og trivsel. Rødding Centret vil samtidig være en meget aktiv medspiller i at øge turismen, bosætning og sundheden i Vejen Kommune.
 
Rødding Centret er i gang (2017) med en indvendig renovering af eksisterende bygninger. Samtidig har de ønsker og planer for et samlet projekt, som de vil præsentere på mødet i dag.
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2018 – 2021 fremkom Rødding Centret med en ansøgning på 940.000 kr. til renovering af halgulvet i hal 2, renovering af omklædning/toilet og ændring af handicapomklædning til kabiner.
 
I mødet deltager repræsentanter for Rødding Centret og Folkeoplysningsudvalget. Rødding Centret har 30 min. fra 7.30 – 8.00.

Tidligere behandling
Indgik i budgetbehandlingen for 2018 – 2021.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-05-2018
Orienteringen taget til efterretning.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V) og Martin Boye (I)

Bilag

2.Vejen Kunstmuseum - godkendelse af projekt og udbudsform (C)

Sagsnummer: 16/9585

Vejen Kunstmuseum - godkendelse af projekt og udbudsform (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • projektmaterialet for Vejen Kunstmuseum godkendes.
 • udbudsformen godkendes.

Sagsfremstilling
Vejen Kunstmuseum har fået godkendt en ombygning af det gamle bibliotek og tilbygning, hvor den nuværende gallerigang ligger. A.P Møller og hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene formaal har bevilget 28,6 mio. kr. til projektet. Vejen Kommune har afsat 10 mio. kr. til projektet yderligere.
 
Udbygningen og tilbygningen af Vejen Kunstmuseum er nu så langt, at der kan ansøges om byggetilladelse og sende projektet i udbud.
 
Projekteringen af nybygningen og ombygningen af det gl. bibliotek er nu så vidt, at grundlaget for at lave byggesagsbehandlingen er på plads. Byggesagsbehandlingen vil ske i juni måned.
 
Sideløbende fortsættes detailprojekteringen, så materialet til udbuddet kan færdiggøres til udsendelse 1. august 2018. Materialet sendes i udbud til entreprenører, så der kan afgives tilbud i uge 34.
 
Byrådet har tidligere godkendt, at projektet udbydes i indbudte fagentrepriser med mulighed for storentreprise, jf. beslutning i Byrådet 30. maj 2017. Forslag til entrepriseopdeling og entreprenører er vedlagt som bilag.
 
Licitationsresultatet indstilles godkendt på byrådsmødet i november. Byggestart er primo december 2018.

Tidligere behandling
26.10.2010 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
17.03.2015 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
07.04.2015 Økonomiudvalget.
14.04.2015 Byrådet.
06.09.2016 Økonomiudvalget.
13.09.2016 Byrådet.
04.10.2016 Økonomiudvalget.
11.10.2016 Byrådet.
25.10.2016 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
01.11.2016 Økonomiudvalget.
08.11.2016 Byrådet.
17.01.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
31.01.2017 Økonomiudvalget.
07.02.2017 Byrådet.
16.05.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
23.05.2017 Økonomiudvalget.
30.05.2017 Byrådet.
24.10.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
07.11.2017 Økonomiudvalget
17.04.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
01.05.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske overslag dateret den 26. april 2017 for tilbygningen og for ombygningen dateret den 27. september 2017 er fortsat gældende.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Udbudsloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Styregruppemøde - Renovering og udvidelse af Vejen Kunstmuseum den 08-05-2018
Bygningskonstruktør Line Højgaard Hansen og arkitekt Steffen Søndergaard gennemgik projektmaterialet der udbydes i indbudt licitation.
Af vedhæftede bilag fremgår at nedrivning, anlæg, jord, kloak, beton, elementer, stål og gulve udbydes under et, dvs. i storentreprise. De øvrige nævnte entrepriser udbydes i fagentrepriser.
 
I gennemgangen blev vedhæftede bilag – projektmaterialet gennemgået. Følgende kan fremhæves:
Magasinet der er beliggende under terræn i udstillingsbygningen, er der i den nordlige del, ud under museumspladsen, en loftshøjde på 4 meter. Oprindelig skulle der opstilles høje kompaktreoler til opbevaring af diverse udstillingsgenstande. Af arbejdsmiljømæssige hensyn er der i stedet indarbejdet et indskudt let dæk i rummet. Der arbejdes i øjeblikket på konstruktionen over loft mod terræn for at sikre den nødvendige loftshøjde i rummet og samtidig sikre en tæt konstruktion.
De reviderede overslag for henholdsvis tilbygning dateret 26.04.2017 og for ombygning dateret 27.09.2017 holder sig inden for de tidligere godkendte bevillinger idet der til tilbygningen er afsat 28,6 mio. kr. incl. moms og der til ombygningen er afsat 10 mio. kr. ekskl. moms.
 
Den politiske styregruppe indstiller projektmaterialet, der nu udbydes i indbudt licitation, til godkendelse.
Licitationsresultatet forelægges efterfølgende den politiske styregruppe, Udvalget for sundhed, kultur og fritid, økonomiudvalget og byrådet, i månederne oktober og november i indeværende år, iht. gældende tidsplan der er dateret 06.03.2018.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-05-2018
Projektmaterialet for Vejen Kunstmuseum godkendt.
Udbudsformen godkendt.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V) og Martin Boye (I)

Bilag

3.Budgetoverførelse Vejen Kunstmuseum (C)

Sagsnummer: 18/14199

Budgetoverførelse Vejen Kunstmuseum (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Vejen Kunstmuseum får overført 140.000 kr. fra regnskab 2017.

Sagsfremstilling
I forbindelse med sagen om driftsoverførelser fra 2017 til 2018, som blev behandlet på udvalgsmøder i marts og byrådsmødet den 10. april 2018 blev det godkendt, at Vejen Kunstmuseum får overført 253.000 kr., svarende til 10 procent af institutionens budget. I overførelsessagen var grundlaget for ansøgningen ikke beskrevet præcist.
 
Vejen Kunstmuseum havde et underskud ved udgangen af 2016 på 328.000 kr. Bestyrelsen besluttede, at Vejen Kunstmuseum skulle få nedbragt dette underskud til 0 i løbet af 2017 og samtidig arbejde hen mod at konsolidere museets økonomi. Derfor blev der i 2017 holdt igen med forbruget og det endte med et mindreforbrug på 396.000 kr.
 
En del af mindreforbruget opstod, da regninger, som vedrørte 2017 først er blevet betalt i 2018. Forklaringen på det er, der har været sygdom i administrationen. I alt udgør disse regninger 140.000 kr.
 
Museet står overfor flere større opgaver, f.eks. formidling af kunst gennem workshops i Brørup, Holsted og Rødding i foråret og efteråret. Et projekt, hvor der er opnået statsstøtte til, men som kræver en lokalmedfinansiering. Endvidere vil der komme aktiviteter i forbindelse med nedpakningen af dele af museet i forbindelse med byggeprojektet, som vil udløse udgifter for museet. Endelig er det lykkedes for Vejen Kunstmuseum at finde den pålagte effektivisering på 110.000 kr., som blev godkendt ved budgetlægningen. Dermed er budgettet for 2018 disponeret og en betaling af regninger vedr. 2017 kan ikke indeholdes i budgettet.
 
Derfor foreslås det, at Vejen Kunstmuseum får det fulde beløb for 2017 overført.

Tidligere behandling
06.03.2018 Direktionen
21.03.2018 Udvalget for Sundhed, kultur og fritid
03.04.2018 Økonomiudvalget
10.04.2018 Byrådet

Økonomiske konsekvenser
De samlede overførelser vedrørende regnskab 2017 øges med 140.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Regler for overførelsesadgang mellem regnskabsårene for institutioner med dirfts- og udviklingsaftaler.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-05-2018
 
Afbud: Jørgen Lastein (V) og Martin Boye (I)

4.Museet på Sønderskov - årsregnskab 2017 (C)

Sagsnummer: 18/13168

Museet på Sønderskov - årsregnskab 2017 (C)


Administrativ indstilling
Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • regnskabet godkendes

Sagsfremstilling
Museet på Sønderskov fremsender revideret/godkendt regnskab.
 
Det samlede resultat blev i 2017 et overskud på 46.589 kr., mod et overskud på knap 114.000 kr. i 2016.
 
Overskuddet kommer fra arkivernes drift, mens museets drift viser et underskud på ca. 36.000 kr. Underskuddet skal ses i lyset af, at bestyrelsen i løbet af 2017 midlertidigt ansatte en registrator.
 
Egenkapitalen pr. 31. december 2017 er på ca. 2,1 mio. kr.
 
Samlingsarbejdet har været en væsentlig del af årets aktiviteter, og ansættelsen af en registrator, har bidraget væsentligt til at indhente museets registreringsefterslæb.
Desuden fremgår det af ledelsesberetningen, at aktivitetsniveauet i Vejen Kommune generelt er steget, hvilket afspejler sig i den bygherrebetalte arkæologi.
 
Museets samlede besøgstal lå på 18.006 gæster i 2017, hvilket betragtes som et positivt resultat, og er med til at understrege den positive udvikling, museet generelt er inde i. Besøgstallet i 2016 var noget højere, men skyldtes især den store interesse for guldfundet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-05-2018
 
Afbud: Jørgen Lastein (V) og Martin Boye (I)

Bilag

5.Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Sundhed, kultur og fritid (C)

Sagsnummer: 18/13804

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Sundhed, kultur og fritid (C)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Schøtz og kultur- og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger
 • der gives en netto tillægsbevilling til udvalgets områder på -1.822.000 kr.

Sagsfremstilling
Afdelingerne for Sundhed & Familie og Udvikling & Erhverv har foretaget budgetopfølgning ud fra forbrugsrapporterne pr. 31. marts 2018.
På Udvalget for Sundhed, kultur og fritid er der ændringer i driften på netto -1.822.000 kr.
Ændringerne fordeler sig på følgende fagområder:
Udvikling & Erhverv
 • Driftsbudgettet på serviceområdet reguleres med 35.000 kr.
Sundhed & Familie
 • Driftsbudgettet på serviceområdet reguleres med -557.000 kr.
 • Driftsbudgettet på medfinansiering reguleres med -1.300.000 kr.
Bemærkninger Udvikling & Erhverv:
Andre faste ejendomme:
Justering af budget til rengøring og vinduespolering som følge af ny kontrakt med ikrafttrædelse 1. april 2018
Folkebiblioteker:
Justering af budget til rengøring og vinduespolering som følge af ny kontrakt med ikrafttrædelse 1. april 2018
Folkebiblioteker:
Forventet merudgift, finansieres indenfor egen ramme
Museer:
Justering af budget til rengøring og vinduespolering som følge af ny kontrakt med ikrafttrædelse 1. april 2018
Andre kulturelle opgaver:
Finansiering af forventet merforbrug, Lydavisen
0,002 mio. kr.
 
0,035 mio. kr.
 
0,040 mio. kr.
 
-0,002 mio. kr.
 
-0,040 mio. kr.
                             
Bemærkninger Sundhed & Familie: 
Genoptræning og vedligeholdelsestræning:
Med baggrund i regnskab af 2017 og det nuværende forbrug i 2018 reduceres budgettet til specialiseret genoptræning (sundhedsloven §140)
Den kommunale tandpleje:
Justering af budget til rengøring og vinduespolering som følge af ny kontrakt med ikrafttrædelse 1. april 2018
-0,100 mio. kr.
 
 
-0,022 mio. kr.
                   
 
 
Sundhedsfremme og forebyggelse:
-0,808 mio. kr. 
Sygehusbesøg og samtaleterapi – under henvisning til budgetvejledningen for 2018, er der ikke indgået aftaler inden for det råderum, som de centrale parter har aftalt. Budgettet nulstilles.

Kommunal Sundhedstjeneste:
Prognosetallet for antal 0-årige og skolebørn (6-16 årige), som dannede grundlag for budget 2018 har ændret sig markant. Antallet af 0 årige er steget fra 408 til 449, 6-16 årige er faldet fra 6.228 til 6.115. Opdatering af tildelingsmodellen ønskes ændret og vil udløse en ekstra tildeling til Sundhedsplejen.
Andre sundhedsudgifter:
Der er en ny ordning for færdigbehandlede patienter i somatikken fra 2017. Med denne følger en betalingsandel til staten, som tilbagebetales kommunerne inden for samme region fordelt efter befolkningstal.
Stofmisbrugsbehandling: 
Substitutionsklinikken i Esbjerg har varslet ændring i taksten pr. 1. januar 2018. Døgntaksten ændres fra 102 kr. til 152 kr. Ud fra ændringen i taksten og antallet af indskrevne borgere øges budgettet.

Kommunal medfinansiering:
Budget 2018 er fastlagt på baggrund af en ny aldersdifferentieret model pr. 1. januar 2018. Modellen får kun virkning i 11 måneder i 2018, der reguleres derfor med 1/12.
0,340 mio. kr.
 
 
 
-0,140 mio. kr.
 
 
 
0,173 mio. kr.
 
 
-1.300 mio. kr.
 

Tidligere behandling
010518 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagsfremstilling.
I øvrigt henvises til bilag.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-05-2018
Der gives en netto tillægsbevilling til udvalgets områder på -1.822.000 kr.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V) og Martin Boye (I)

Bilag

6.Budget 2019 - 2022 Kultur & Fritid (B)

Sagsnummer: 18/14292

Budget 2019 - 2022 Kultur & Fritid (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter driftsønskerne
 • Udvalget drøfter og prioriterer anlægsønsker

Sagsfremstilling
Ifølge Vejen Kommunes budgetprocedure, som Byrådet godkendte i marts måned skal fagudvalgene arbejde med drifts- og anlægsønsker i marts – maj. Fagudvalgene skal endvidere foretage en prioritering af anlægsønskerne.
 
En vigtig dato er den 22. maj:
 • Partigrupperne har frist for fremsendelse af eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker eller råderumsforslag.
 • Afdelingscheferne skal sende forslag til råderumstiltag, drifts- og anlægsønsker til Økonomi.
 
På sidste udvalgsmøde var der en drøftelse af drifts- og anlægsønsker. På baggrund af drøftelsen og sidste års budgetlægning har administrationen arbejdet videre med drifts- og anlægsønsker. Nedenfor er der en kort beskrivelse af de drifts- og anlægsønsker, der er arbejdet videre med.
 
Driftsønsker:
 
1.
Forslag til driftsønske fra Sundhedsafdelingen
Vejen Kommune har i marts 2018 fået resultaterne af Sundhedsprofilen 2017 ”Hvordan har du det? ”.

Undersøgelsens formål er, at:
 • Beskrive forekomsten, fordelingen og udvikling af sundhed og sygelighed
 • Indsamle datamateriale til brug for sundhedsplanlægning, for hele landet, regionalt og i kommunerne.
 
I Vejen Kommune blev 2.500 udvalgt til deltagelse og 1.700 borgere mellem 16 år og opefter har svaret på undersøgelsen.
Udvalget for sundhed, kultur og fritid er præsenteret for resultaterne af Sundhedsprofilen 2017 og flere af medlemmerne har givet udgangspunkt for, at resultaterne af undersøgelsen skal anvendes til at målrette sundhedsindsatserne i Vejen Kommune, så der arbejdes målrettet med, at borgerne får mulighed for, at få så mange gode leveår som muligt og med en antagelse af, at forebyggende sundhedsindsatser på sigt kan reducere de kommende sundhedsudgifter i Vejen Kommune. 
Administrationen indstiller til, at Udvalget drøfter forslag til driftsønske, som indsendes til budget forhandlingerne august 2018. Driftsønsket er udarbejdet med udgangspunkt i et af de områder, hvor Vejen Kommune har en sundhedsmæssige udfordring.
 
Der indstilles følgende drifts forslag til drøftelse:
Vejen Kommunes største sundhedsmæssige udfordring er overvægtige borgere. Andelen af overvægtige i Vejen Kommune er stigende. Andelen af svær overvægt er størst i aldersgrupperne 55-64 årige mænd og 45-54 årige kvinder. 7,8 % af Vejen Kommunes borgere har et usundt kostmønster. Stigningen er hovedsageligt registreret omkring kvinder og deres kostmønstre.
a) Et forslag til et driftsønske kunne være etablering af en overvægtsklinik i Vejen Kommune, hvor både overvægtige børn/unge, men også voksne kunne få den fornødne hjælp til at igangsætte et vægttab og til en sufficient kost.
b) Der kunne tage udgangspunkt i succesfulde metoder, som f.eks. Holbækmetoden, som er en anerkendt metode til specielt børn og unge.
c) Der foreslås ansættelse af en diætist som har speciale i at understøtte borgere i, at få en succesfuld vægt reduktion.
 
Hvis udvalget ønsker at indstille ovenstående driftsønske, så udarbejder administrationen en mere udførlig projektkommissorium.
 
2.
Etablering af fritidspas.
En stor del af landets kommuner tilbyder en form for fritidspas til udsatte børn og unge, hvor det er muligt at få dækket hele eller dele af deres kontingentbetaling til deltagelse i fritidsaktiviteter. I langt størstedelen af de kommuner, hvor der ikke er en lokal ordning henvises i stedet for til andre ordninger som Get2Sport, Broen eller lignende.
 
En foreløbig opgørelse af Idrættens Analyseinstitut viser, at der er meget stor variation i ordningen fra kommune til kommune. De foreløbige erfaringer peger på, at det ikke kun er kontingentbetalingen, som er en udfordring, men også andre faktorer som eksempelvis indkøb af sportsudstyr, transport til og fra træning samt personlige barriere, der forhindrer børnene i at komme afsted.
 
Ved etablering af fritidspasordning i Vejen Kommune, forslås, at der vælges mellem to modeller.
 
Model 1:
Der afsættes en årlig pulje på 200.000 kr., hvor der kan søges om tilskud til kontingentbetaling og evt. støtte til køb af sportsudstyr. En mindre del af puljen dækker administration, som håndteres af Kultur og Fritid.
 
Model 2:
Der afsættes en pulje på 200.000 kr. til støtte af fritidspasordning i samarbejde med en lokale aktør, f.eks. BROEN. Der etableres en samarbejdsaftale, hvor aktøren får ansvaret for ordningen, herunder den daglige administration.
 
3.
Budgetudvidelser i forlængelse af renoveringen og udbygningen af Vejen Kunstmuseum.
Vejen Kunstmuseum for en betydelig udvidelse af bygningsmassen med en ny tilbygning. Samtidig vil den nuværende bygning, hvor billedskolen holder til blive renoveret og der vil blive indført nyt klimastyringssystem. Med den forøgede bygningsmasse og nyt klimastyringssystem skal der afsættes yderligere midler til driften.
- Der skal ansættes en person, som kan medvirke til at styre teknikken i museet.
- Der skal ske en udvidelse af normeringen som museumsinspektør.
- Der skal ansættes yderligere kustoder til hhv. hverdage og weekend.
- Der skal afsættes midler til øgede driftsomkostninger (el, vand, varme etc.).
- På sigt er der ønske om at få afsat midler til udvidelsen af en faglige stab, så det løft museet får med renoveringen og udvidelsen udnyttes til nye udstillinger.

I kroner drejer det sig om:
2019: 100.000 kr.
2020: 830.000 kr.
2021 og frem 1.190.000 kr.

Med dette budgetudvidelse vil Vejen Kunstmuseum få et tilstrækkeligt løft, men stadig være et af de billigst drevne kunstmuseer i Danmark.

4.
Pulje til vedligehold af haller og centre.
Vejen Kommune har årligt afsat et beløb på 2,353 mio. kr. til vedligehold af haller og centre. Beløbet er primært afsat til klimaskallen, men kan også i begrænset omfang anvendes til halgulv og energiinvesteringer.

Der er et stort pres på puljen. Særligt står vi overfor at skulle skifte et antal tage på haller og centre. Derfor blev der sidste år ansøgt om at få afsat ekstraordinært 4,5 mio. kr. i en anlægspulje. Dette ønske eksisterer stadig og kan ses nedenfor.

Alternativet til en ekstraordinær pulje er at øge driftsbevillingen med 800.000 kr. permanent. Dermed vil puljens størrelse bedre matche det behov der er for vedligehold af klimaskærmen.

På udvalgsmødet blev det endvidere rejst, om Broen skal på budgettet med et driftsønske. Administrationen har vurderet, at Broens formål og virke gør, at de hører under §18 midlerne, som er støtte til sociale foreninger og ikke folkeoplysende foreninger. Derfor vil dette driftsønske skulle rejses i Udvalget for Social & Ældre.

Anlægsønsker:
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2018 – 2021 besluttede Byrådet at overdrage de fleste anlægsønsker til det nye Byråd til prioritering. Derfor er anlægsønskerne nedenfor stort set alle fra budgetlægningen 2018 – 2021. Eneste nye ønsker er etablering af springhal i Rødding Centret og et ønske om at etablere en pulje til etablering af kunstgræsbaner, som Folkeoplysningsudvalget forventes at rejse.
 
 1. Ansøgning om ekstraordinært beløb til udskiftning af tage på hallerne.
  Vejen Kommune har ansvaret for klimaskærmen hos haller og centrene. Der er afsat et årligt beløb i driftsbudgettet til dette på ca. 2,353 mio. kr. Bygningsservice & Beredskab har sammen med Udvikling & Erhverv og haller og centre gennemgået tagene rundt omkring. Det må konstateres, at en række tage er i kritisk tilstand.

  Udskiftningen af tagene kan ikke holdes inden for den årlige pulje og der ansøges om ekstraordinært 4,5 mio. kr. til udskiftning af tage i 2019.

  Hvis driftsønsket om 800.000 kr. imødekommes bortfalder dette anlægsønske.

 2. Rødding Gymnastikforening præsenterede deres ønsker og tanker om at etablere springgrav og trampolinområde i hal 1 i Rødding Centret på udvalgsmødet i marts.

  Rødding Gymnastikforening er i gang med at rejse pengene, og status er, at de har indsamlet en 0,5 mio. kr. inkl. moms. Det samlede projekt er på 2,1 mio. kr. inkl. moms (1,680 mio. kr. excl. moms). De har en række ansøgninger ude ved forskellige fonde og investerer selv i projektet. De forventer svar henover sommeren.

  Der ansøges om tilskud på 1,0 mio. kr.

 3. Lindknud Hallen – færdiggørelse af udvidelsen.
  Lindknud Hallen har i 2016 færdiggjort første etape af en udvidelse af hallen på 200 m2.  Etape 1 har kosten 1,182 mio. kr., som er finansieret via Lokale og Anlægsfonden og lokale midler.

  De ønsker at færdiggøre projektet med etablering af ungdomsklub på 1. sal, motionsklub, handicaptoilet og depotrum i stueetagen.

  I alt søger de om et anlægstilskud på 1,165 mio. kr.

 4. Glejbjerg Fritidscenter
Glejbjerg Fritidscenter søger om støtte til renovering af omklædnings- og bruserum, som er slidt op. Der er kun enkelte brusere, der fungerer, og det er meget mørkt i omklædningsfaciliteterne.
Renoveringsarbejdet omfatter nye brusere og rør, nye lofter, nyt inventar, nyt el, reparation af gulve, samt maling.
 
De ansøger Vejen Kommune om 210.000 kr.
 
 1. Folkeoplysningsudvalget er først blevet konstitueret i april måned. Derfor vil Folkeoplysningsudvalget først på deres andet møde den 24. maj drøfte anlægsønsker. Men det forventes, at udvalget vil rejse et ønske om at få udarbejdet en strategi for etablering af kunstgræsbaner, med tilhørende afsat pulje til medfinansiering.

  Føvling Stenderup Ungdoms- og Idrætsforening ansøger om tilskud til etablering af kunstgræsbane i Føvling. Dette ønske bør indgå i Folkeoplysningsudvalgets forslag om strategi for kunstgræsbaner.

  Et anslået årligt anlægsbudget til kunstgræsbaner vil ligge i niveauet 2,5 – 3,0 mio. kr. Om der skal være lokalmedfinansiering vil fremgå af strategien og den senere politiske behandling. Derfor bør anlægsønsket være på 1,5 – 2,0 mio. kr.

 2. Ansøgning om anlægstilskud til udvidelsen af aktivitetscentret i Sdr. Hygum.
  Toilet, bade og omklædningsfaciliteterne kræver et tiltrængt løft. Endvidere skal der ske et løft af indgangsparti, redskabsrum og større fællesarealer. Derfor er der udarbejdet et samlet projekt på 2,1 mio. kr., hvoraf de har skaffet lokalt 1,1 mio. kr.

  Der ansøges derfor om et anlægstilskud på 1,0 mio. kr.

 3. Rødding Centret har udarbejdet en ny strategi og et projekt 2020, med en række investeringer. Rødding Centret har på mødet i dag fremlagt deres plan.

  I forbindelse med budgetlægningen for 2018 – 2021 Rødding Centret fremsendt et ønske om at få 940.000 kr. til renovering af halgulv i hal 2, renovering af omklædning og toiletter, ombygning af handicapomklædning.

  Rødding Centret har i deres strategiplan en samlet oversigt over investeringerne. Denne bør suppleres med en finansieringsstrategi og plan før den indgår i budgetlægningen.

 4. Sdr. Hygum – renovering af kloak og asfaltbelægning.
Den tidligere skolegård og p-plads er i så dårlig stand, at det kræver en renovering. Udgiften beløber sig til 410.000 kr.

 1. Opførelse af uisoleret hal med lys til petanque i Føvling.
  Udvalget for sundhed, kultur og fritid har i efteråret 2017 bevilget penge til etablering af 40 petanque baner i Føvling. Samtidig har Føvling Stenderup Ungdoms- og Idrætsforening ansøgt om at få tilskud til etablering af en uisoleret hal med lys til petanque.

  De ansøger om en medfinansiering på 500.000 kr.

 2. Gjerndrup Idræts- og kulturhus.
  Den selvejende institution Gjerndrup Idræts- og Kulturhus (GIK) arbejder på at få etableret et idræts- og kulturhus i Gjerndrup på 1.233 m2. Der skal være plads til 3 badmintonbaner, springgrav og mobile faciliteter (scene etc.). Endvidere omklædningsfaciliteter, multirum og køkken.

  Budgettet nu på knap 5,0 mio. kr. + 768.000 kr. til yderligere ønsker.

  GIK ansøger Vejen Kommune om 2,5 mio. kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Prioriteringerne indgår i budgetlægningen for 2019 – 2022.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om kommunernes styrelse.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-05-2018
Udvalget drøftede driftsønskerne som medtages til budget 2019
 
Anlægsønskerne prioriteres som følgende:
 
Budgetår
 
2019
 
 
Prioriteret:
Midler til udskiftnings af tage (Klimaskærm)
Færdiggørelse Lindknud Hallen: 1.165.000 kr.
Rødding Springgrav 1.219.000 kr
 
2020
Glejbjerg Fritidscenter 210.000 kr.

Udvidelse Sdr. Hygum 1.000.000 kr.
Opdatering Rødding Centret Projektering. Økonomi opdateres
2021
Føvling Petanque hal 500.000 kr.
Sdr. Hygum Parkeringsplads 410.000
 
 
Ikke Prioriteret
Kunststofbane Føvling
 
Kulturhus Gjerndrup
 
Udvalget beder administrationen om at tage en dialog med Rødding centret baseret på udvalgets drøftelser. Hensigten er at skabe en økonomisk model, der kan indstilles i budgettet for 2020 og 2021.
 

Bilag

Bilag - Ansøgning om udvidelse af Sdr-Hygom Aktivitetscenter.pdf Anlægsønsker 2019 - Udskiftning af haltage Anlægsønsker 2019 - Rødding Gymnastikforening - springgrav Anlægsønsker 2019 - Lindknud Hallen Anlægsønsker 2019 - Rødding Centret Anlægsønsker 2019 - Uisoleret hal Føvling Anlægsønsker 2019 - Gjerndrup Idræts- og Kulturhus Anlægsønsker 2019 - renovering af omklædningsfaciliteter i Glejbjerg Fritidscenter Anlægsønsker 2019 - Udvidelse af Aktivitetscentret i Sdr. Hygum Status på projekt om Lindknud Hallen april 2018 Drifts og finansierings oversigt - Føvling Revideret projektoplæg Gjerndrup Idræts- og Kulturhus Ansøgning om færdiggørelse af udvidelse af Lindknud Hallen..pdf Ansøgning fra Stenderup og Føvling Ungdoms- og Idrætsforening Bilag - anlægsønsker 2018 - ansøgning renovering omklædning - Glejberg Hallen Revideret budget for projekt springgrav - Rødding Gymnastikforening pdf

7.Opfølgning på møde om haludvikling med hallerne (B)

Sagsnummer: 13/13519

Opfølgning på møde om haludvikling med hallerne (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter og evaluerer mødet med hallerne.

Sagsfremstilling
Torsdag den 3. maj 2018 afholdte Udvalget for Sundhed, kultur og fritid møde med halbestyrelserne og halinspektørerne.
 
Dagsordenen til mødet var,
 
16.30
Velkomst og baggrund for haludviklingsprocessen og den nye tildelingsmodel ved Udvalgsformand Jørgen Thøgersen.
16.40
Udviklingen i foreningstimer, udviklingstimer og velfærdstimer ved Udviklingschef Peer M. Rexen.
16.50
Evaluering af tildelingsmodellen.
 • Godt og dårligt ved modellen.
 • Forslag til justeringer.
17.20
Input til, hvordan vi når visionen: Vi vil give det størst mulige antal borgere mest mulig bevægelse for pengene.
 • Hallerne og centrenes rolle
 • Foreningernes rolle
 • Samspillet mellem hallerne og centrene, foreningerne og lokalrådene.
17.40
Fælles drøftelse med udgangspunkt i ovenstående 2 punkter. Ordstyrer Direktør Morten Oldrup.
17.55
Afslutning og det videre arbejde ved Udvalgsformand Jørgen Thøgersen.
 
På baggrund af mødet skal Udvalget drøfte om, der skal ske ændringer af tildelingsmodellen eller om der skal udarbejdes en helt ny model for økonomien hos hallerne. Denne proces vil forløbe over de næste måneder med forventet beslutning i oktober 2018.
 
På mødet i dag skal Udvalget kort evaluere mødet og give Udvalgets umiddelbare feedback på baggrund af drøftelserne på mødet med hallerne.

Tidligere behandling
21.03.2018 Udvalget for Sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Fritidsloven
Kommunalfuldmagten

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-05-2018
Mødet med hallerne drøftet og evalueret.
Den fremadrettede proces følges i Udvalget.
 

8.Modeller til indsatser for rygestop i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 18/7652

Modeller til indsatser for rygestop i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter hvilken model for rygestop, der skal indstilles som driftsforslag til budgetforhandlingerne i august 2018.

Sagsfremstilling
Udvalget for sundhed, kultur og fritid har på udvalgsmødet i marts måned 2018 drøftet, hvorvidt administrationen skulle arbejde videre med et oplæg vedrørende en fremtidig rygestopsindsats i Vejen Kommune. Udvalget kom frem til, at administrationen skulle komme med et oplæg i forhold til nationale og regionale anbefalinger for rygestopsindsatsen i Vejen Kommune, samt inddrage lokale statistikker og erfaringer til mødet i april 2018.
 
Udvalget drøftede, at der kunne være forskellige modeller og niveauer i forhold til rygestopsindsatsen. Administrationen har udarbejdet følgende 3 modeller på baggrund af udvalgets drøftelser. I modellerne er indarbejdet nationale og regionale anbefalinger, samt erfaringer fra andre kommuner, som administrationen har kontaktet. Der er medsendt bilag vedrørende kontakten til andre kommuner.
På udvalgsmødet vil afdelingschef Jette Kynde Schøtz komme med et oplæg vedrørende evidens og nationale og regionale anbefalinger, samt gennemgå modellerne. Der vil i oplægget sættes fokus på, hvor der er hentet inspiration fra i hver model. 
Efter eventuel valg af model udarbejdes en indsatsbeskrivelse med tilhørende succeskriterier, som indsendes som et drifts ønske til budgetforhandlingerne.
 
3 modellerne beskrives her i en overordnet ramme.
 
Model 1
 
Med model 1 er der tale om en flerstrenget indsats på både primært, sekundært og tertiært niveau. På primært niveau har indsatsen til formål at forebygge rygestart. På sekundært niveau er formålet at afhjælpe begyndende rygeadfærd, mens formålet på tertiært niveau er at opnå et egentligt rygestop hos borgere, der ryger:
 • Forebyggelse af rygestart: Indsatsen er målrettet børn og unge og omfatter røgfri skoletid på grundskolerne. Indsatsen sker i et samarbejde med grundskolerne. Desuden tages initiativ til dialog med erhvervsskolerne med henblik på at tilskynde til røgfrihed her.
 • Afhjælpning af begyndende rygeadfærd: Indsatsen består i opsøgende arbejde på skolerne, hvor børn og unge, der ryger, identificeres, motiveres til og rådgives om rygestop.
 • Rygestop: Indsatsen omfatter et tilbud om rygestop-kurser for voksne borgere, der ryger og som eventuelt oplever følgevirkninger af røg i form af bl.a. KOL eller cancer. Indsatsen er særligt målrettet gravide, borgere med kroniske sygdomme og borgere uden for arbejdsmarkedet. I alle tilfælde sker deltagelse på rygestop-kurset på baggrund af borgerens eget ønske om rygestop og deraf egen henvendelse til Brørup Sundhedscenter. Kurserne gennemføres efter et fast koncept og med tæt kontakt til de deltagende borgere. Der gennemføres 10 hold pr. år på Brørup Sundhedscenter med hver 5-6 deltagere. Hvis aktuelt kan borgerne på kurset få finansieret deres rygestopmedicin (i 2017-2020). Finansieringen sker gennem bloktilskud i henhold til udmøntningsaftalen om Kræftplan IV.
  • Som supplement til rygestop-tilbuddet på Brørup Sundhedscenter er der et virksomhedsrettet fokus med tilbud om lokale rygestop-kurser på arbejdspladser (kommunale såvel som private) i Vejen Kommune.
 
Til at gennemføre den flerstrengede indsats fastansættes en rygestopkonsulent på fuld tid. 60 % af rygestopkonsulentens arbejdstid vil være målrettet børn og unge og dermed omfatte forebyggelse af rygestart samt afhjælpning af begynde rygeadfærd hos børn og unge. De øvrige 40 % af rygestopkonsulentens arbejdstid er allokeret til rygestop-tilbuddet.
Til at understøtte den flerstrengede indsats opsøges tværkommunale og tværsektorielle samarbejder, herunder partnerskabet ’Røgfri fremtid’ med mere end 60 private og offentlige aktører.
 
 
Model 2
 
Med model 2 er der tale om en enstrenget tertiær indsats i form af rygestop-kurser. Indsatsen er målrettet voksne borgere, der allerede ryger, herunder borgere med følgevirkninger af røg. Som under model 1 er indsatsen særligt målrettet gravide, borgere med kroniske sygdomme og borgere uden for arbejdsmarkedet. Deltagelse på rygestop-kurset sker på baggrund af borgerens eget initiativ. Kurserne gennemføres efter et fast koncept og med tæt kontakt til deltagerne. Der gennemføres 15-20 hold pr. år på Brørup Sundhedscenter med hver 5-6 deltagere. Hvis aktuelt kan borgerne på kurset få finansieret deres rygestopmedicin (i 2017-2020). Finansieringen sker gennem bloktilskud.
Til at gennemføre model 2 fastansættes en rygestopkonsulent på 20 timer pr. uge.
 
Model 3
 
Med model 3 består Vejen Kommunes indsats i at henvise borgere, der ønsker et rygestop, til Stoplinjen og Kræftens bekæmpelse.
 
Der er til sagsfremstillingen medsendt en rapport, hvori administrationen har samlet relevant materiale fra nationalt, regionale og lokale statistikker, evidens, anbefalinger og erfaringsopsamlinger (er ikke nået færdig bearbejdet til formandsmødet, men er klar til udvalgsmødet)

Tidligere behandling
21.03.2018    Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser
Ansættelse af en fuldtids rygestopsinstruktør (model 1)   450.000 kr.
 
Ansættelse af en 20 timer rygestopsinstruktør (model 2) 280.000 kr.    

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-04-2018
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-05-2018
Udvalget indstiller model 1 som driftsønske ved det kommende budget.
 

Bilag

9.Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.04.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.04.2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:
 
4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
 
Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.
 
Handling:
Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.
 
6. Tæt opfølgning
Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.
 
Handling:
Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.
Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.
 
I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.
 
Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.
 
Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.
Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.
Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-05-2018
Taget til efterretning.
 

Bilag

10.Efterretningssager

Efterretningssager


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-05-2018
Udvalget ønsker en dag til strategiseminar i sidste kvartal 2018. Som forlængelse af et udvalgsmøde.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V) og Martin Boye (I)

11.Lukket punkt