Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 14-05-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Temaer (B)

Sagsnummer: 18/15243

Temaer (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • orienteringen drøftes.

Sagsfremstilling
Der orienteres om følgende temaer:
 
 • Vejkapital og andre nøgletal.


Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

2.Anlægsbevilling - Udvidelse af P-plads ved Områdekontor Brørup (C)

Sagsnummer: 18/142

Anlægsbevilling - Udvidelse af P-plads ved Områdekontor Brørup (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • der gives et rådighedsbeløb på 450.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling til udbygning af eksisterende p-plads ved Områdekontor Brørup.

 • rådighedsbeløbet på 450.000 kr. finansieres af likvide aktiver.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Områdekontor Brørup har pladsmangel på den nuværende parkeringsplads. Der er et ønske om at få udbygget den eksisterende parkeringsplads med flere pladser.
 
Der er udarbejdet projektforslag for en udbygning af den sydøstlige del af græsarealet med nye parkeringspladser. Arealet udgør ca. 18 m x 28 m, svarende til 500 m2, og der planlægges etableret 18 nye parkeringspladser.

Den nye parkeringsplads anlægges som de eksisterende med fast belægning og belysning.
Disponeringen fremgår af vedlagte tegning.
 
Da der i dag er parkeringsproblemer ved Områdekontor Brørup, vil udbygningen være et løft for både gæster og personale ved Områdekontor Brørup.
 
Udgiften til de 18 nye parkeringspladser anslås til ca. 450.000 kr. svarende til 25.000 kr. pr. plads.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Der søges frigivet et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 450.000 kr. Rådighedsbeløbet på 450.000 kr. finansieres af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Udvalget fremsender forslaget som anlægsønske til budget 2019-2022.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

3.Forslag til lokalplan 298 og kommuneplantillæg 5 - Centerformål ved Vejen Vest (C)

Sagsnummer: 17/26164

Forslag til lokalplan 298 og kommuneplantillæg 5 - Centerformål ved Vejen Vest (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til lokalplan 298 og tillæg 5 til kommuneplan 17 godkendes og sendes i offentlig høring,

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 298 og kommuneplantillæg 5 er udarbejdet på baggrund af, at Vejen Kommune oplever en løbende interesse for etablering af detailhandelsbutikker i erhvervsområdet i Vejen Vest. Den eksisterende lokalplan for området fastlægger i dag, at det samlede bruttoetageareal for detailhandelsbutikker ikke må overstige 5.000 m2 for området som helhed, og denne rummelighed er nu opbrugt. Derfor kan der ikke etableres nye butikker i området, før der er udarbejdet et nyt plangrundlag.
 
Der har været indkaldt til idéer og forslag før lokalplanforslaget og kommuneplantillægget blev udarbejdet. Indkaldelsen har været annonceret på Vejen Kommunes hjemmeside og udsendt til nærmeste naboer. Der har desuden i den forbindelse været afholdt informationsmøde den 22. januar 2018 for naboer, virksomheder og andre interessenter. Afgrænsningen for lokalplanområdet er efterfølgende blevet tilpasset.
 
Forslag til lokalplan 298 og kommuneplantillæg 5 kan ses på linket Forslag til lokalplan 298.
 
Baggrund
Med den nye planlov fra juni 2017 er det blevet muligt for alle kommuner at udpege nye aflastningsområder til aflastning af bymidterne. For at udlægge aflastningsområder skal kommunen udarbejde en redegørelse, der opfylder kravene i Erhvervsstyrelsens Vejledning om detailhandels­planlægning fra 2017. Vejen Kommune har udarbejdet en detailhandelsanalyse, hvori det konkluderes, at det planlagte aflastningsområde vil kunne styrke det eksisterende handelsliv i Vejen Kommune. Handelsbalancen i Vejen Kommune er skævvredet på udvalgs-varesiden, hvor en stor del af handlen foretages uden for kommunen. Det planlagte aflastningsområde vil kunne rette op på en del af dette. Det planlagte aflastningsområde er samtidig med til at fremtidssikre handelslivet i Vejen Kommune og dermed bevare og styrke Vejen kommune som en attraktiv bosætningskommune. Samtidig mindskes transportafstanden for Vejen Kommunes borgere til et bredere udvalg af butikker. Redegørelsen er vedlagt som bilag til kommuneplantillæg nr. 5.
 
Formål og anvendelse
Formålet med lokalplanen er at sikre, at der kan etableres et aflastningsområde til større og mere pladskrævende butikker, som ikke naturligt finder plads i midtbyen.
 
Lokalplanen fastlægger i hovedtræk områdets anvendelse til centerformål med detailhandel, Det er hensigten, at området skal indeholde butikker, der forhandler store udvalgsvarer som er; Pladskrævende varer som f.eks. biler, køkkener og møbler samt andre store udvalgsvarer som hårde hvidevarer, tæpper og gulve, babyudstyr, brændeovne, belysning, elektronik, motorcykler, cykler, knallerter o. lign. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Der er dermed ikke tale om butikker, der vil udgøre en direkte konkurrence til Vejen midtbys eksisterende butiksudvalg.
 
Der lægges vægt på at butikker og virksomheder det etablerer sig i området alle har en høj grad af synlig kundehenvendelse og daglig kundestrøm, således at området bliver et levende centerområde. Området inddeles i 3 delområder, hvor der i delområde 1+3 kan etableres butikker, fremstillingserhverv og værksteder. Delområde 2 kan anvendes til det samme dog tilføjet mulighed for liberale erhverv, servicevirksomheder og offentlige formål såsom sundhedsklinikker.
 
Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af ny boligbebyggelse, men de tre eksisterende boliger, der er i området i dag, kan fortsat ligge i området som eksisterende lovlig anvendelse og sælges videre til boligformål. Nye butikker, som etableres tæt på de eksisterende boliger, vil skulle tage miljømæssigt hensyn til disse.
 
Trafikale forhold
Asbovej og Esbjergvej er begge overordnede veje, og ifølge retningslinjerne i kommuneplanen skal nye vejtilslutninger og vejadgange begrænses eller undgås. Lokalplanen åbner ikke mulighed for nye vejtilslutninger til Asbovej. Det er til gengæld i lokalplanen beskrevet, at Esbjergvej i takt med områdets udbygning skal skifte karakter og blive en handelsboulevard med svingbaner, beplantning og lav hastighed. Der skal etableres nye vejadgange ind til butiksområderne mod både nord og syd. På den måde vil der opstå et centerområde med butikker, der henvender sig mod Esbjergvej, på samme måde som det Jem & Fix og thansen gør i dag.
 
For at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer er det en   forudsætning, at der forud for etablering af nye vejtilslutninger til Esbjergvej udføres et vejprojekt, der sikrer hensynet til fremkommelighed og trafiksikkerhed. Projektet bør bestå af etablering af venstresvingsbaner til disse nye vejtilslutninger. En foreløbig skitsering viser, at det kun vil være muligt at placere én ny vejtilslutning henholdsvis nord og syd for Esbjergvej.  Svingbanernes placering i forhold til hinanden skal fastlægges ud fra en samlet planlægning for etablering af nye vejtilslutninger fra Esbjergvej. Det anslås, at udgifterne til nye vejanlæg vil beløbe sig til ca. 4 – 6 mio. kr. Midlertidige løsninger vil kunne komme på tale, såfremt de er forenelige med det planlagte vejprojekt.
 
Der er foretaget trafiktællinger i området som grundlag for planlægning og projektering af et kommende vejprojekt.
 
Ved udbygning af området syd for Esbjergvej til butiksområde nedlægges Gl. Esbjergvej og parkeringspladsen, som i dag bruges som pendlerplads. Det vil i den forbindelse blive vurderet, om der er behov for etablering af en pendlerplads på et andet areal i tilknytning til afkørsel 68.
 
Klima
I forbindelse med kraftig nedbør, er det lavtliggende område syd for Esbjergvej belastet af overfladevand. Det vil blive pålagt nye virksomheder at overholde spildevandsplanens retningslinjer for udledning af overfladevand til offentligt kloaksystem. I dag er afløbskoefficienten i spildevandsplanen 0,35 i hele lokalplanområdet, og hvis virksomheder etableres med høj belægningsgrad, kan det blive nødvendigt for grundejer at forsinke overfladevand på egen grund. Dette kan f.eks. ske ved bassiner, grøfter, regnbede eller faskiner.
 
Planlægning
Området er i dag omfattet dels af lokalplan 145 og dels af lokalplan 51 inkl. tillæg.
Begge gældende lokalplaner aflyses for den del af området, der ligger inden for afgrænsningen af lokalplan 298.
 
Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Området er omfattet af rammerne 1.E.06 og 1.E.03 til erhvervsformål samt 1.BE.01 til blandet bolig og erhverv. Lokalplanens realisering afhænger af, at området udpeges som aflastningsområde med en ramme til centerformål. Lokalplanen er derfor i strid med kommuneplanens rammebestemmelser for så vidt angår anvendelsen af området. Lokalplanen er derudover i uoverensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 2.4.4 om aflastningsområder. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017.

Tidligere behandling
23.05.2017 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19.01.2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
LBK nr. 448 af 10.05.2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslagene skal i offentlig høring i otte uger.
Vejen Kommunes nabokommuner vil blive medtaget som høringspart.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

4.Vandforsyningsplan (C)

Sagsnummer: 17/26629

Vandforsyningsplan (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orientering om vandforsyningsplanlægning tages til efterretning.

 • der træffes beslutning om det videre forløb.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Udvalget for teknik og miljø behandlede på mødet den 15.01.2018 en anmodning fra Morten Thorøe om at få den gældende vandforsyningsplan til politisk behandling.
 
Udvalget bad om en beskrivelse af konsekvenser ved ændring af den nuværende vandforsyningsplan, forlængelse til år 2050 samt en økonomisk oversigt fra vandværkerne om investeringer fra år 2011 til nu på baggrund af nuværende vandforsyningsplan.
 
Teknik & Miljø har spurgt alle 32 almene vandværker om, hvilke tiltag og investeringer, der er foretaget for at opfylde den gældende vandforsyningsplan. Der er modtaget svar fra 19 vandværker. Vandværkernes svar er samlet i et skema vedhæftet som bilag. Alle 19 vandværker har foretaget investeringer eller gennemført tiltag. Ni vandværker har oplyst beløb for de investeringer, de har foretaget. Gennemsnitligt har de ni vandværker investeret for over 3 mio. kr. pr. vandværk.
 
Vandforsyningsplan
En vandforsyningsplan skal beskrive, hvordan vandforsyningen i en kommune skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal baseres på, og hvilke områder hvert anlæg skal forsyne.
 
I Vejen Kommunes vandforsyningsplan er det defineret hvilke områder, der skal forsynes fra almene vandværker og hvilke områder, der skal forsynes fra private anlæg. Grænsen mellem almen vandforsyning og privat vandforsyning er lagt på baggrund af en økonomisk vurdering. Som udgangspunkt skal den almene forsyning ikke udbygges til områder, hvor tilslutning til byvand bliver dyrere end den gennemsnitlige pris for et privat anlæg.
 
Planen definerer hvert vandværks naturlige forsyningsområde, hvor vandværket har forsyningspligt. Planen forventer en løbende udbygning af vandværkernes forsyningsnet, og at private boringer med tiden bliver tilsluttet byvand i vandværkernes forsyningsområde.
 
Vandforsyningsplanen angiver dels vandværkernes planlagte udbygning i planperioden, dels om lodsejere forventes at skulle investere i tilslutning til byvand eller i et privat anlæg.
 
Økonomi og takstblade
Med undtagelse af Vejen Vand A/S er vandværkerne i Vejen Kommune forbruger-ejede andelsselskaber.
 
Vandsektoren er brugerfinansieret og er underlagt ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem udgifter og indtægter. Alle udgifter skal dækkes fuldt ud af andelshaverne.
 
Alle vandværker skal fastsætte sine takster. Taksterne opdeles i driftsbidrag og anlægsbidrag.
 
Driftsbidraget skal dække udgifter til drift f.eks. administration, vandindvinding, distribution, forrentning m.v. og består normalt af en fast afgift og en m³-pris.
Anlægsbidraget opdeles i hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag. Forsyningsledningsbidraget skal beregnes som den samlede udgift til etablering af manglende forsyningsledninger i det fremtidige forsyningsområde. Beløbet skal divideres med antallet af ejendomme, som kan tilsluttes. Forsyningsledningsbidraget bliver således ens for alle ejendomme i forsyningsområdet uanset afstanden til vandværket, og uanset om der allerede er etableret en forsyningsledning. Vandværket skal tåle, at det nogle gange giver underskud at etablere en forsyningsledning. Tilsvarende skal en ejer tåle, at det andre gange giver et overskud. Når alle ejendomme i et forsyningsområde er tilsluttet, er forsyningsledningsnettet samlet set betalt.
 
Vandværkernes tilslutningstakst hænger nøje sammen med forsyningsområdet, hvor vandværket har en forsyningspligt.
Normalt beregner vandværket sin tilslutningstakst, når forsyningsområdet defineres. Herefter indeksreguleres taksten.
Såfremt forsyningsområdet ændres, skal tilslutningstaksten genberegnes. Hvis tilslutningspligten ændres og antallet af potentielle tilslutninger reduceres, vil der være eksempler på udbygning af ledningsnettet i tyndt befolkede områder, hvor den allerede foretagne investering i ledningerne ikke bliver betalt. Omkostningen skal i givet fald afholdes af de øvrige andelshavere. Der vil i disse tilfælde være etableret almen forsyning, hvor der ud fra en økonomisk vurdering ikke burde være etableret ledningsnet.
 
Såfremt tilslutningspligten bortfalder eller udskydes til 2050, kan det være vanskeligt for vandværkerne at planlægge en fornuftig udbygning og beregne en tilslutningstakst. Der vil være usikkerhed for lodsejere i nogle områder om mulighed for tilslutning til byvand. 
 
Etablering af ledningsnet er en investering, der skal afskrives over 50 år. Vandværkerne har et behov for en tilstrækkelig tidshorisont for at planlægge og finansiere udbygning af ledningsnet.

Tidligere behandling
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, nr. 118 af 22. februar 2018.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, nr. 831 af 27. juni 2016.
Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning, nr. 63 af 25. februar 1980.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Orientering taget til efterretning, desuden besluttede Udvalget at fastholde nuværende vandforsyningsplan.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

5.Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 - Udvalget for teknik og miljø (C)

Sagsnummer: 18/13804

Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 - Udvalget for teknik og miljø (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 med en tillægsbevilling på drift – serviceområdet på 122.000 kr. samt drift – forsyningsvirksomhed (affald) på 26.000 kr.
indstilles godkendt.


Sagsfremstilling
Generelt
Der er pr. 31. marts 2018 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.
 
På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto -2,0 mio. kr. i merudgifter. Herudover nulstilles overførselspuljen på Økonomiudvalgets område, hvilket medfører en tillægsbevilling på -15,0 mio. kr.
 
På serviceområderne er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 14,9 mio. kr. I merudgifterne indgår bl.a. merudgifter til rengøring på 2,0 mio. kr. som følge af rengøringsudbuddet, som blev gennemført i 3. kvartal 2017.
 
Behovet for tillægsbevilling til overførselsområdet er opgjort til -0,8 mio. kr. Behovet for tillægsbevilling til udgifter vedrørende forsikrede ledige kan opgøres til -13,2 mio. kr.
 
På øvrige områder (ældreboliger og central refusionsordning) er der netto mindreudgifter for
-1,7 mio. kr.
 
På anlægsområdet er behovet for tillægsbevillinger samlet på 0,550 mio. kr.
 
Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til 23,2 mio. kr.
 
Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 6,8 mio. kr.
 
Eventuelle DUT-sager indgår ikke i budgetopfølgningen, men vil blive forelagt særskilt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018.
 
 
Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:
 
Udvalget for teknik og miljø
Det samlede behov for tillægsbevilling under serviceområder er opgjort til 0,1 mio. kr. samt under forsyningsvirksomhed (affaldsområdet) 26.000 kr. De enkelte poster fremgår af bilagene.
 
Udvalget for arbejdsmarked og integration
Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til -11,3 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til forsikrede ledige på -13,2 mio. kr. samt mindreudgifter til kontanthjælp, sygedagpenge ledighedsydelse på i alt -5,2 mio.kr. Der er merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 5,6 mio. kr. og mindre indtægter på området Integrationsprogram og introduktionsforløb på 3,7 mio. kr.
 
Udvalget for skoler og børn
Behovet for tillægsbevilling er på -0,4 mio. kr.
Der er mindreudgifter til folkeskolen på i alt 2,6 mio. kr. som følge af færre elever. Der er merudgifter til betaling for privatskoler og efterskoler på i alt 2,3 mio. kr. På dagtilbudsområdet er der mindreudgifter på 1,0 mio. kr.
 
På anbringelsesområdet er der merudgifter på 1,6 mio. kr., hvilket dog modsvares af øgede refusionsindtægter på -1,6 mio. kr.
 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -1,8 mio. kr. Heraf udgør den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet -1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at den nye finansieringsomlægning på området kun har 11 måneders effekt i 2018.
I budgetopfølgningen indgår desuden et forslag om en opdatering af budgetgrundlaget i tildelingsmodellen for Sundhedsplejen.
 
Udvalget for social og ældre
Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 9,4 mio. kr.
Behovet vedrører primært det personbudgetterede område (personlige hjælperordninger, botilbud, aktivitetstilbud mv.), hvor der er en merudgift på 8,1 mio. kr. På hjælpemiddelområdet er der samlet merudgifter for 1,6 mio. kr.
 
Økonomiudvalget
På udvalgets område er det merudgifter for i alt 2,0 mio. kr. I beløbet indgår bl.a. en forventet merudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende den centrale barselspulje.
 
 
Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg
Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.
 
Samlet opgørelse
Udvalg (I hele 1.000 kr.)
Specifikation
Behov for tillægsbevilling
Skattefinansieret drift
 
 
1) Serviceområder
 
14.924
Udvalget for teknik og miljø
 
122
Udvalget for arbejdsmarked og integration
 
1.122
Udvalget for skoler og børn
 
1.203
Heraf Dagtilbud & Skoler
689
 
Heraf Sundhed & Familie
1.362
 
Heraf Borgerservice
-848
 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
 
-522
Heraf Udvikling & Erhverv
35
 
Heraf Sundhed & Familie
-557
 
Udvalget for social og ældre
 
10.966
Heraf Social & Ældre
10.966
 
Økonomiudvalget
 
2.033
2) Overførselsområder
 
-755
Udvalget for arbejdsmarked og integration
 
734
Heraf Borgerservice
1.790
 
Heraf Arbejdsmarked
-1.056
 
Udvalget for social og ældre
 
-1.489
Heraf Borgerservice
-1.489
 
3) Forsikrede ledige
 
-13.170
Udvalget for arbejdsmarked og integration
 
-13.170
4) Øvrige områder
 
-1.729
Udvalget for skoler og børn
-1.602
Udvalget for social og ældre
-127
5) Kommunal medfinansiering
 
-1.300
1-5 i alt - skattefinansierede drift - I alt
-2.030
6) Overførselspulje (serviceramme)
 
-15.000
7) Forsyningsvirksomhed
 
26
1-7 Samlede tillægsbevillinger
 
-17.004
 
 
Anlæg
På anlægsområdet er der samlet behov for netto tillæg til rådighedsbeløb på -0,55 mio. kr., som er finansieret af driftsbudgettet under Udvalget for skoler og børn.
 
Under Udvalget for teknik og miljø er der udarbejdet en opgørelse over behov for tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedrørende salgsindtægter på jordforsyningsområdet. Der flyttes 1,6 mio. kr. af rådighedsbeløbet til salgsindtægter til de respektive omkostningssteder.
 
 
Finansiering og finansforskydninger
Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til 23,2 mio. kr. Heraf udgør overførselspuljen 15,0 mio. kr.
 
Der er bl.a. indarbejdet forventede merindtægter/mindreudgifter vedrørende renter på i alt -2,2 mio. kr.
 
Vedrørende beskæftigelsestilskud hensættes 13,7 mio. kr. til forventet efterregulering som følge af faldende udgifter til dagpenge til forsikrede ledige.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidligere behandling
01.05.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering 6,8 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.
 
Tillægsbevillingerne kan specificeres således:
 
Område, 1.000 kr.
Beløb
Drift – serviceområder
14.924
Drift – overførselsområder
-755
Drift – forsikrede ledige
-13.170
Drift - øvrige områder
-1.729
Drift - kommunal medfinansiering
-1.300
I alt skattefinansieret drift
-2.030
Drift - overførselspulje (serviceramme)
-15.000
Drift i alt, inklusiv overførselspulje
-17.030
Drift - forsyningsvirksomhed
26
Anlæg
550
Finansforskydninger og finansiering
23.224
I alt
6.770
 

Personalemæssige konsekvenser
Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter
Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

6.Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/10077

Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Udvalget drøfter overordnede initiativer, der er igangsat på Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.

Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2022.
 
Budgetstrategien er Byrådets strategi for udarbejdelse af det kommende års budget. Formålet med strategien er at fastlægge spilleregler og de overordnede rammer for budgetlægningen.
 

Fagudvalgenes rolle
Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
 
Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2019 med udgangspunkt i følgende områder:
         
 • Anlæg
 • Politikker og strategier samt større projekter
 • Status på igangsatte analyser
 • Regnskabsresultatet for 2017 og realisering af budget 2018.
 
På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.
 
Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.
 
Fagudvalgene skal senest på udvalgsmødet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker.
 
Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis der er skabt råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.
 
Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges ligeledes prioriteret.
 
Som udgangspunkt vil anlægsønsker under 100.000 kr. ikke blive imødekommet.
 
Direktionen gennemgår drifts- og anlægsønsker den 5. juni. De samlede drifts- og anlægsønsker fremsendes til Økonomiudvalgets og fagudvalgenes orientering i juni.

Tidligere behandling
16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Strategi for budgetlægningen 2019-2022.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Udvalget drøftede initiativer.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Drøftet og taget stilling til drift- og anlægsønsker.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

7.Varmeforsyning af nyt boligområde ved Præstevænget, Vejen (B)

Sagsnummer: 18/11829

Varmeforsyning af nyt boligområde ved Præstevænget, Vejen (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • projektet vedtages endeligt.

Sagsfremstilling
Projektforslaget for fjernvarmeforsyning af de nye ejendomme ved Præstevænget blev sendt i 4 ugers høring den 3. april 2018.
 
Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.
 
Vejen Varmeværk har efter ønske fra Boligselskabet HAB behandlet et projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af et nyt boligområde ved Præstevænget i Vejen.
Vejen Varmeværk anmoder om Vejen Kommunes godkendelse af forslaget i henhold til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.
Baggrunden er, at HAB ønsker at etablere et nyt boligområde, som skal opvarmes med fjernvarme.
Området er i dag varmeforsynet med naturgas.
 
Udvalget bedes tage stilling til, om området kan ændres fra naturgas til fjernvarme.
 
For:
· Ansøger ønsker fjernvarme.
· Fjernvarme er den samfundsøkonomiske og brugerøkonomiske bedste løsning.
· Fjernvarme udleder mindre CO2 end naturgas.
 
Imod:
· Naturgasselskabet kan blive påført et økonomisk tab. Der har dog ikke været drevet virksomhed på ejendommen siden maj 2010.
 
Udvalgets afgørelse kan, i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger.

Tidligere behandling
16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om lov om varmeforsyning.
Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

Høring
Projektforslaget har været i høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

8.Nedgravede affaldscontainere (B)

Sagsnummer: 15/16819

Nedgravede affaldscontainere (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • orienteringen tages til efterretning.

 • der åbnes for muligheden for, at boligforeninger og grundejerforeninger må etablere nedgravede affaldscontainere.

Sagsfremstilling
Vejen Boligforening og Vejen Kommune har i samarbejde gennemført et forsøg med nedgravede affaldscontainere ved boligblokkene Rolighedsvej 1-17, Vejen.
 
Formålet med forsøget har været at afklare, om
· de nedgravede containere giver et pænere og mere ryddeligt nærmiljø
· containerne bliver bedre udnyttet
· der opnås en bedre udsortering af genbrugsmaterialer
 
og dermed, om der er basis for at indføre en lignende affaldsløsning i andre, tilsvarende boligområder.
 
I området er etableret to miljøstationer. Hver miljøstation består af følgende:
 
 • Én todelt (40/60), nedgravet container på 5 m3 med to indkast. I første omgang anvendes begge indkast til dagrenovation. På længere sigt kan det ene indkast (40 % af containeren) benyttes til organisk affald, når der ønskes indført en sortering.
 • Én todelt (50/50), nedgravet container på 5 m3 med to indkast. Det ene indkast benyttes til papir, pap og plastfolie, som i genbrugsbeholderen. Det andet indkast benyttes til glas, dåser, plastflasker og –dunke, som i genbrugsbeholderen.
 • Én stander med 16 liters beholder til små batterier.
 • Én stander med 30 liters beholder til småt elektronik.
 
De nedgravede containere blev taget i brug i september 2017, og forsøget er opgjort i april 2018.
 
Samtlige beboere i ejendommene fik udleveret en sorteringsvejledning, og i forbindelse med indvielsen afholdtes en event, hvor beboerne kunne komme med forskelligt affald og få instruktion i sortering. Sorteringsvejledning og fotos fra indvielsen er vedhæftet som bilag.
 
Opgørelse af forsøget
Der blev indsamlet data om mængder, tømningshyppighed og -omkostninger både før og efter etableringen af de nedgravede containere.
 
Data viser en tendens til, at beboerne sorterer lidt større mængder fra til genanvendelse og afleverer lidt mindre mængder til dagrenovation efter, at de nedgravede containere blev taget i brug.
Ifølge modtageanlægget er der ikke sket synlige ændringer i kvaliteten af de indsamlede genbrugsmængder. Der er ikke foretaget en egentlig undersøgelse af kvaliteten før og efter.
 
Tømningshyppigheden har været højere end forventet, fordi der blev valgt en type containere, som har vist sig at give problemer med, at affaldet sætter sig fast, hvis beholderen er ret meget mere end halvt fyldt. Det betyder derfor også, at omkostningerne ved tømning har været højere end forventet. Andre kommuners erfaringer med skift til nedgravede containere har generelt vist lavere omkostninger til tømning. Udgifter til tømning af nedgravede containere er vedlagt som bilag.
 
Beboerne i området har udtrykt stor tilfredshed med de nye containere:
 • Det giver et pænere helhedsindtryk af området.
 • Indkastene fylder ikke ret meget og designet er pænt.
 • Der er ryddeligt omkring indkastene og ingen tendens til, at der stilles affald ved siden af.
 • Det er nemt at sortere rigtigt.
 • En enkelt beboer har oplevet lugtgener. Dette kan ikke bekræftes af viceværten.
 
 
Anbefaling
For at imødekomme interessen for at etablere nedgravede containere i andre boligområder foreslås, at
 • der udarbejdes retningslinjer for etablering, i stil med hvad andre kommuner har.
 • boligforeninger og ejerforeninger får lov til at etablere nedgravede containere på egen grund og for egen regning under overholdelse af de udarbejdede retningslinjer.
 • boligforeninger og ejerforeninger ejer og vedligeholder containerne.
 • Vejen Kommune står for tømning af containerne mod betaling af en tømningstakst baseret på de faktiske udgifter ved tømningen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Anlægsudgifter og udgifter til vedligehold pålægges boligforeninger, ejerforeninger m.fl., som ønsker at etablere de nedgravede containere.
 
Driftsudgifterne indregnes i taksterne for affaldsindsamling.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
Byggelov nr. 323 af 26. juni 1975.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Orientering taget til efterretning.
Udvalget besluttede, at der åbnes mulighed for etablering af nedgravede affaldscontainere.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

9.Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik - april 2018 (B)

Sagsnummer: 18/748

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik - april 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • referatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 20. april 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

10.Månedlig budgetopfølgning - april 2018 (B)

Sagsnummer: 18/898

Månedlig budgetopfølgning - april 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Forbrugsrapporten for april måned 2018 for Teknik & Miljø er gennemgået. De væsentligste ændringer frem til nu er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.
 
Under vintertjenesten viser forbruget for nuværende, at der er et underskud på 850.000 kr. Der er overført et underskud fra år 2017 på 2,646 mio. kr.
Byrådet har tidligere besluttet, at vintertjenesten skal ses samlet for en 4-årig periode. Der er således et underskud forud for vinteren 2018/2019.
 
Der er ikke yderligere bemærkninger til budgetrapporten.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

11.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 14-05-2018
Afbud: Claus Grimm (O).

12.Ændret placering af cykelstien mellem Holsted og Føvlingvej (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (O).

13.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (O).