Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 01-05-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/10077

Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Udvalget drøfter overordnede initiativer, der er igangsat på Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.

Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2022.
 
Budgetstrategien er Byrådets strategi for udarbejdelse af det kommende års budget. Formålet med strategien er at fastlægge spilleregler og de overordnede rammer for budgetlægningen.

Fagudvalgenes rolle
Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
 
Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2019 med udgangspunkt i følgende områder:
 • Anlæg
 • Politikker og strategier samt større projekter
 • Status på igangsatte analyser
 • Regnskabsresultatet for 2017 og realisering af budget 2018.
På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.
 
Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.
 
Fagudvalgene skal senest på udvalgsmødet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker.
 
Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis der er skabt råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.
 
Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges ligeledes prioriteret.
 
Som udgangspunkt vil anlægsønsker under 100.000 kr. ikke blive imødekommet.
 
Direktionen gennemgår drifts- og anlægsønsker den 5. juni. De samlede drifts- og anlægsønsker fremsendes til Økonomiudvalgets og fagudvalgenes orientering i juni.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Strategi for budgetlægningen 2019-2022.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Der skal fortsat være fokus på effektiv administration.
Vedligeholdelse af kapitalen i bygningerne skal beskrives.
Notat om byforskønnelse, vedligehold af eksisterende områder mv. udarbejdes.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

2.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/3 2018 (B)

Sagsnummer: 18/6214

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/3 2018 (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • orienteringen om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 25,1. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 27,7.
 
Lønforbrugsprocenten er på 24,4 i år mod 23,2 sidste år.
 
Generelt forventes budgetoverholdelse på hele udvalgets ramme. Budgettet til barselsudligningsordningen forventes dog at komme under pres, såfremt sidste års udgiftsniveau opretholdes.
 
Budgetoverførsler fra 2017 er ikke indarbejdet i budgetrapporten.
 
Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

3.Holsted Boligforening, seniorboliger i Glejbjerg, skema C (C)

Sagsnummer: 16/3402

Holsted Boligforening, seniorboliger i Glejbjerg, skema C (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • Skema C godkendes.

Sagsfremstilling
Holsted Boligforening ansøger om godkendelse af skema C (anlægsregnskab).
Godkendelsen vedrører opførelse af 4 boliger på Stigbøjlen 1 og 3 i Glejbjerg.
Boligerne blev taget i brug 1. oktober 2017.
 
Byrådet har tidligere godkendt skema B med en forventet anlægsudgift på 6.577.000 kr.
Skema C udviser en anlægsudgift på 6.577.652 kr.
Kommunens andel er 657.700 kr.
 
Vejen Kommune garanterer for 65,83% af kreditforeningslån.
 
Ifølge mail fra Holsted Boligforening den 20. februar 2018, har beboerne i afdeling 22 og afdeling 9 på et møde den 19. februar 2018 besluttet at blive lagt sammen til en ny afdeling 9.

Tidligere behandling
21.06.2016 Økonomiudvalget (skema A)
28.06.2016 Byrådet (skema A)
06.12.2016 Økonomiudvalget (skema B)
13.12.2016 Byrådet (skema B)

Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet indarbejdet en udgift på kr. 657.000.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov 1103 af 15.08.2016 Almenboligloven

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

4.Vejen Kommunes forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse (C)

Sagsnummer: 18/7794

Vejen Kommunes forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • godkende forslag til dækningsområde for den nye forberedende grunduddannelse (FGU), hvor Vejen Kommune og Kolding Kommune indgår med oprettelse af to skoler indenfor dækningsområdet; én skole i hver kommune med skolen i Kolding som institution.

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 13. marts 2018 nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg om placering af FGU. Formålet med udvalget var:
- At udarbejde et beslutningsgrundlag til Byrådet ifht. Vejen Kommunes interesser i placering af FGU-skole, og
- At sikre den tværgående politiske koordinering og involvering af eksterne relevante ressourcer.
Udvalget er sammensat af:
- 4 medlemmer fra Byrådet:
o Borgmester Egon Fræhr, Formand for §17 stk. 4 udvalget
o Frank Schmidt-Hansen, formand for Udvalget for arbejdsmarked og integration
o Claus Kulmbach, formand for Udvalget for skoler og børn
o Bodil Staal, formand for Udvalget for social og ældre
- 2 medlemmer fra administrationen:
o Kommunaldirektør Ole Slot
o Direktør Morten Oldrup
- 2 medlemmer eksterne ressourcepersoner:
o Pia Glaser, leder af Produktionsskolen i Vejen
o Hans Bruhn Hansen, leder af Vejen Business College
 
Beslutningen om nedsættelse af §17 stk. 4 udvalget blev truffet på baggrund af Folketingets ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” i efteråret 2017, det igangsatte arbejde i Vejen Kommune og lokal proces i KKR-regi.
Centralt i Folketingets aftale står:
- en ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse
- en ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser (Forberedende Grunduddannelse – FGU) med statsligt selveje og kommunal medfinansiering
- krav om en sammenhængende ungeindsats i hver kommune.
 
Der skal etableres en ny uddannelsesstruktur med 30 institutioner og 70 skoler. Institutionerne er moderinstitutioner for skolerne.
I forhold til etableringen af den ny institutionsstruktur for FGU har Vejen Kommune ingen beslutningskompetence.
Undervisningsministeriet har bedt de kommunale kontaktråd (KKR) om at igangsætte og koordinere den lokale proces om udarbejdelse af dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler. KKR skal melde tilbage senest kl. 12 den 1. juni 2018 ved brug af en særlig skabelon.
KKR Syddanmark har bedt kommunerne om at indberette deres ønsker til skoler og dækningsområder ved brug af den særlige skabelon(skema) senest den 24. maj 2018 kl. 12.
 
§17 stk. 4 udvalget har mødtes den 23. marts og 11. april 2018. På møderne er især drøftet udvalgets prioritering i forhold til ønske for samarbejde/dækningsområder:
 1. Vejen-Kolding-Haderslev(-Billund)
 2. Vejen-Kolding-Fredericia(-Billund)
 3. Vejen-Esbjerg-Varde(-Billund)
 
Sideløbende og koordineret med §17 stk. 4 udvalget har været afholdt møder med primært Kolding Kommune på borgmesterniveau og kommunaldirektørniveau. Senest har været afholdt møde på borgmesterniveau den 25. april 2018, hvor der er drøftet dækningsområde Kolding Kommune (institution) og Vejen Kommune. (Bilag med udfyldt KKR-skema)
 
§17 stk. 4 udvalget skal mødes igen den 30. april og eventuelle bemærkninger fra udvalget vil foreligge til mødet i økonomiudvalget den 1. maj.

Tidligere behandling
06.03.2018 Økonomiudvalget.
13.03.2018 Byrådet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt, idet det svarer til indstillingen fra §17,4 udvalget.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

5.Godkendelse af forslag til ny tidsplan for udbygning og renovering af Vejen Kunstmuseum (C)

Sagsnummer: 16/9585

Godkendelse af forslag til ny tidsplan for udbygning og renovering af Vejen Kunstmuseum (C)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Peer M. Rexen indstiller, at
 • forslag til revideret tidsplan dateret den 6. marts 2018 godkendes.

Sagsfremstilling
Tidsplan dateret den 21. december 2017 er gældende. Rådgiverne har anmodet om at få forlænget projekteringsperioden, hvorfor der er udarbejdet forslag til ny tidsplan dateret den 6. marts 2018.
 
Rådgiverne oplyser, at projekteringen vil være så langt fremme, at tegningsmaterialet kan behandles og godkendes i de planlagte møder i maj måned.
 
På mødet den 14. marts 2018 behandlede den politiske styregruppe anmodningen. Styregruppen indstiller, at tidsplanen dateret den 6. marts 2018 godkendes.

Tidligere behandling
17.04.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-04-2018
Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

6.Revision af strategi for boligudstykninger 2017-2020 (B)

Sagsnummer: 16/9907

Revision af strategi for boligudstykninger 2017-2020 (B)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Peer M. Rexen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,
 • at der igangsættes planlægning af kommende udstykninger i Vejen by,
 • at der fremsættes forslag til budget 2019 om afsættelse af ekstra 5 mio. kr. til byggemodning i Vejen by

Sagsfremstilling
Strategien for boligudstykninger for 2017-20 er godt i gang med at blive realiseret. De planlagte byggemodninger i Bække, Glejbjerg, Læborg og Gesten er sat i gang eller bliver det på mødet i Økonomiudvalget i dag. Planen følges, og det vurderes, at der hermed er et passende bredt udbud af byggegrunde i hele kommunen til at dække behovene de næste år.
 
Vejen Kommune solgte i gennemsnit 30 byggegrunde i 2016 og -17. Salget af byggegrunde varierer meget mellem de enkelte udstykninger, og knap halvdelen af grundene sælges i Vejen by. I Vejen by igangsættes nu byggemodning af delområde 8 og 9, hvilket forventes at dække behovet for byggegrunde i Vejen frem til 2020. Delområde 8 er udlagt til træhuse, og derfor kan om sætningen af disse vise sig lidt mere langsom end erfaringerne fra det attraktive delområde 6.  Hvis udbuddet af byggegrunde skal matche behovet, skal der enten ske en omplacering af midlerne inden for byggemodningsbudgettet eller budgetmæssigt afsættes midler i 2020 til byggemodning af kommende udstykninger i Vejen. Ligeledes bør der allerede nu igangsættes planarbejde omkring de kommende udstykninger inden for de i kommuneplanen udpegede områder.
 
I kommunens mindre byer sælges kun få byggegrunde, og derfor er et begrænset antal byggegrunde i hvert område passende til at dække behovet. Prognosen over restrummelighed af byggegrunde er baseret på en matematisk fremskrivning af de to seneste års salg, og i flere byer skal salget ikke variere ret meget, før der bliver behov for nye byggegrunde – det gælder f.eks. Hovborg, hvor planlægning af næste etape allerede er på plads. Det kan dog være vanskeligt at vurdere på forhånd, hvor behovet opstår, så derfor bør der budgetmæssigt løbende være mulighed for udstykning af nye byggegrunde i mindre byer afhængigt af behov.
 
Budgetmæssigt er der afsat ca. 5 mio. kr. årligt til byggemodninger. Disse midler vurderes dækkende for at fastholde det nuværende udbud af byggegrunde i hele kommunen bortset fra Vejen by. I Vejen by er omsætningen af grunde så hurtigt, at der er behov for at afsætte ekstra midler til byggemodning. Med den nuværende efterspørgsel efter grunde i Vejen vil udgifterne til byggemodning hurtigt blive modsvaret af indtægterne fra salget af grundene.
 
Budgetmæssigt kan det derfor overvejes, om budgetmidlerne i 2020 til næste etape af byggemodning i Brørup udskydes 1-3 år, hvorved midlerne på kort sigt kan anvendes til Vejen, hvor behovet vurderes højere lige nu.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Der fremsættes budgetønske om ekstra 5 mio. kr. til byggemodning i Vejen i 2020.

Personalemæssige konsekvenser
Med det høje aktivitetsniveau der er, vil der skulle afsættes ekstra ressourcer til at håndtere planlægningen og byggemodningen. Dette finansieres inden for budgettet til byggemodning.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

7.Igangsætning af planlægning for arealet ved Læborgvej i Læborg (B)

Sagsnummer: 18/13677

Igangsætning af planlægning for arealet ved Læborgvej i Læborg (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der igangsættes planlægning for etablering af et fremtidigt boligområde for arealet ved Læborgvej i Læborg.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på mødet den 20. juni 2017 plan for boligudstykninger 2017 – 2020.
 
Teknik og Miljø ønsker at igangsætte planlægningsarbejdet for et areal ved Læborgvej i Læborg.
 
Igangsætningen er i overensstemmelse med kommunens strategi for boligudstykninger 2017 – 2020, hvor byggemodningen i Læborg er fastsat til at ske i 2019.
 
Området er i kommuneplan 2017 – 2029 beliggende i rammeområde 15.B.01 med anvendelse til boligformål. Rammeområdet er pt. beliggende i landzone og ikke lokalplanlagt, men hele området vil med en ny lokalplan blive udlagt til byzone.
 
Udover en ny lokalplan skal der udarbejdes tillæg til spildevandsplan.
 
Arealet er i dag i privat eje, så kommunen skal derfor enten erhverve arealet for en senere udstykning, ellers skal dette ske som en privat udstykning.
 
Området grænser mod syd op til et mindre blandet bolig- og erhvervsområde samt et større areal udlagt til offentligt formål. Herudover grænser området sig op til landzonearealer, hvor der er beliggende få enkelt-ejendomme.
 
I forbindelse med planlægningsarbejdet skal der tages kontakt til ejerne for at afklare deres planer med arealet.

Tidligere behandling
20.06.2017 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om planlægning.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

8.Igangsætning af planlægning for et areal mellem Vestre Stationsvej og Gestenvej i Gesten (B)

Sagsnummer: 18/13681

Igangsætning af planlægning for et areal mellem Vestre Stationsvej og Gestenvej i Gesten (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der igangsættes planlægning for etablering af et fremtidigt boligområde for et areal mellem Vestre Stationsvej og Gestenvej i Gesten.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på mødet den 20. juni 2017 plan for boligudstykninger 2017 – 2020.
 
Teknik og Miljø ønsker at igangsætte planlægningsarbejdet for et areal mellem Vestre Stationsvej og Gestenvej i Gesten.
 
Igangsætningen er i overensstemmelse med kommunens strategi for boligudstykninger 2017 – 2020, hvor byggemodningen i Gesten er fastsat til at ske i 2018/2019.
 
Området er i kommuneplan 2017 – 2029 beliggende i rammeområde 9.B.03 med anvendelse til boligformål. Rammeområdet er pt. beliggende i både by- og landzone og endnu ikke lokalplanlagt, men hele området vil med en ny lokalplan blive udlagt til byzone.
 
Udover en ny lokalplan skal der udarbejdes tillæg til spildevandsplan.
 
Arealet er i dag i privat eje, så kommunen skal derfor enten erhverve arealet for en senere udstykning, ellers skal dette ske som en privat udstykning.
 
Området grænser mod syd op til Gestenvej, mod vest op mod et offentligt areal og nord/øst op mod enkeltejendomme samt et nedlagt landbrug.
 
I forbindelse med planlægningsarbejdet skal der tages kontakt til ejeren af arealet for at afklare deres planer med arealet.

Tidligere behandling
20.06.2017 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om planlægning.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

9.Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning, stikvej på Vestermarksvej, Vejen (C)

Sagsnummer: 18/11793

Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning, stikvej på Vestermarksvej, Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der gives et rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling til vejforsyning og byggemodning af erhvervsarealer ved Vestermarksvej i Vejen.
 • rådighedsbeløbet på 1.250.000 kr. finansieres med 250.000 kr. af pulje til erhvervsformål (omk.sted 003001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018. Det resterende rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. finansieres af de ansøgte overførte midler fra 2017 til 2018 fra omk.sted 003001.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
 
Området er en del af lokalplan 145 for et område ved Vestermarken i Vejen, og arealet er markeret med gult på vedlagte kort.
 
Udgiften til etablering af vejadgangen andrager ca. 1.250.000 kr. til planlægning, forundersøgelser, detailprojektering, udbud og anlæg.
Vejen udføres med et vejudlæg på 10,0 m og en kørebanebredde på 7,0 m. Der etableres gadelys og nødvendig vejafvanding samt forsyningsanlæg efter aftale med forsynings-selskaberne.
 
Vejadgangen kan vejforsyne tre grunde, og den projekteres, så den bliver tilgængelig for modulvogntog. Det er aftalt med udstykker, at projektet skal være færdigt senest 1. oktober 2018, og at udstykker skal betale vejbidrag til Vejen Kommune for anlæg af vejen.
Vejbidraget er betalingen for de samlede investeringer, der er foretaget i infrastrukturen i området, Vestermarksvej, rundkørsler med videre. Når erhvervsarealet tages i brug og det endelige areal er kendt, vil der blive forelagt en sag, hvor der søges bevilling til indtægten. Hvis hele arealet tages i brug andrager indtægten 1,5 mio. kr.

Tidligere behandling
16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet på 1.250.000 kr. finansieres med 250.000 kr. af pulje til erhvervsformål (omk.sted 003.001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018. Det resterende rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. finansieres af de ansøgte overførte midler fra 2017 til 2018 fra omk.sted 003001. Beløbet fremgår af oversigten over anlægsoverførsler.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

10.Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning, stikvej ved Nordre Industrivej, Rødding (C)

Sagsnummer: 18/11794

Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning, stikvej ved Nordre Industrivej, Rødding (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der gives et rådighedsbeløb på 2.050.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling til oprydning og byggemodning af erhvervsarealer ved Nordre Industrivej, Rødding.
 • rådighedsbeløbet på 2.050.000 kr. finansieres med 750.000 kr. fra pulje til erhvervsformål (omk.sted 003.001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018. Det resterende rådighedsbeløb på 1.300.000 kr. finansieres af de ansøgte overførte midler fra 2017 til 2018 under omk.sted 003001.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med salg af ca. 8000 m2 erhvervsareal ved Nordre Industrivej i Rødding, skal arealet byggemodnes med vejadgang og forsyningsanlæg.
 
Området er en del af partiel byplanvedtægt nr. 4, og arealet fremgår af vedlagte kortbilag. Det vedrører en del af matr. nr. 1364, Rødding ejerlav, Rødding.
 
Projektet omfatter ca. 50 m forlængelse af eksisterende Nordre Industrivej (stamvej) og etablering af ca. 50 m adgangsvej. Der etableres en vendeplads for enden af adgangsvejen, der kan betjene dagrenovation og vinterberedskab.
Stamvejen udlægges i 12 m bredde og adgangsvejen i 10 m bredde og kørebanebredden bliver 7,0 m. Der etableres gadelys og nødvendig vejafvanding samt forsyningsanlæg efter aftale med forsyningsselskaberne. Adgangsvejen kan forsyne tre grunde som vist på tegningen.
Da området ikke kan betjenes af modulvogntog, forberedes vejen ikke til modulvogntog.
 
Udgiften til projektet andrager ca. 2.050.000 kr., hvoraf ca. 1.050.000 mio. kr. skal anvendes til oprydning i området, da der frem til 2007 er nedgravet bygningsmaterialer og henlagt afgravet jord m.v. Materialerne bliver sorteret og nedknust og vil delvist blive anvendt til det nye vejanlæg. 
 
Projektet er påbegyndt og det forventes færdigt senest 1. oktober 2018.

Tidligere behandling
16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet på 2.050.000 kr. finansieres med 750.000 kr. fra pulje til erhvervsformål (omk.sted 003.001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018. Det resterende rådighedsbeløb på 1.300.000 kr. finansieres af de ansøgte overførte midler fra 2017 til 2018 under omk.sted 003001. Beløbet fremgår af oversigten over anlægsoverførsler.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

11.Godkendelse af kommuneplantillæg 4 samt delvis aflysning af lokalplan 1.3-03 (C)

Sagsnummer: 18/819

Godkendelse af kommuneplantillæg 4 samt delvis aflysning af lokalplan 1.3-03 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • den delvise aflysning af lokalplan 1.3-03 vedtages endeligt.
 • forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2017 samt anmodning om delvis aflysning af lokalplan 1.3-03 (delområde C) blev den 6. februar 2018 godkendt og sendt i høring i 8 uger.
 
Der er ikke kommet høringssvar, hvormed tillæg 4 til Kommuneplan 2017 samt delvis aflysning af lokalplan 1.3-03 indstilles godkendt.
 
Miljøstyrelsen bad dog om, at der i tillæg 4 blev skrevet ind, at ændringen fra erhvervsformål til boligformål ikke vurderes til at føre til forringelse fra Bilag IV-arterne eller deres yngle- og rastepladser.

Tidligere behandling
30.01.2018 Økonomiudvalget.
06.02.2018 Byrådet.
16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Planloven: LBK nr. 1529 af 23.11.2015 bekendtgørelse af lov om planlægning med senere ændringer.
 
Miljøvurderingsloven: LBK nr. 448 af 10.05.2017 bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Der er ikke kommet høringssvar.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

12.Forslag til lokalplan 295 for et boligområde på Vigårdsvej ved Vejen Golfbane (C)

Sagsnummer: 17/19301

Forslag til lokalplan 295 for et boligområde på Vigårdsvej ved Vejen Golfbane (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til lokalplan 295 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Den 7. november 2017 har Økonomiudvalget besluttet, at planarbejdet til lokalplan 295 igangsættes.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Vejen Kommune om at udarbejde en fælles plan, der vil danne sammenhængende rammer og retningslinjer for udvikling af området. Området udgør ca. 3,4 ha og var i en årrække omfattet af lokalplan 135 fra 2003 og en servitut fra 2007. Dokumenterne var begge gældende og kun delvist i overensstemmelse med hinanden. Ved udarbejdelsen af en ny lokalplan gøres den efterfølgende byggesags-behandling lettere for både ansøgere og byggesagsbehandlere.

Formålet med lokalplanen er at skabe en sammenhængende planlægning for den samlede bebyggelse i området og fastholde stedets naturlige sammenhæng med golfbanen, uden at det omgivende landskab kompromitteres.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål, hvor boliger må opføres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Den relative åbne bebyggelse tillader, at det eksisterende terræn og landskabets hovedform kan fastholdes. Områdets ubebyggede arealer udformes parkmæssigt med græs og grupper af løvtræer, som sikrer en naturlig landskabelig overgang til golfbanen. Der gives mulighed for etablering af fælles faciliteter og regnvandsbassiner.

Forslag til lokalplan 295 kan ses på linket Forslag til lokalplan 295.

Tidligere behandling
07.11.2017 Økonomiudvalget.
16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19.01.2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10.05.2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslagene skal i offentlig høring i fire uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

13.Fastsættelse af mindstepris for Sdr Hygum Lindealle 8, Sdr Hygum (C)

Sagsnummer: 18/13801

Fastsættelse af mindstepris for Sdr Hygum Lindealle 8, Sdr Hygum (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • mindsteprisen for Sdr Hygum Lindealle 8, Sdr Hygum, 6630 Rødding fastsættes til 105.000 kr. inklusive moms og tilslutningsbidrag til el og kloak.
 • sagen indstilles til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har købt Sdr Hygum Lindealle 8, Sdr Hygum, 6630 Rødding via Landsbyforskønnelsespuljen. Alle bygninger på ejendommen er revet ned.
 
Ejendommen er på 1.284 m2, beliggende i landzone og omfattet af Kommuneplan 2017 – rammeområde 16.B.01 – Område mellem Sdr. Hygum Lindealle/Hygumskovvej.
Området er udlagt til blandet boligområde og kan anvendes til boligformål og offentlige formål såsom daginstitutioner, og ikke genegivende erhvervstyper, der kan indpasses i området.
 
Grundværdien for ejendommen er pr. 1. oktober 2017 fastsat til 129.600 kr.
 
Der er opretholdt tilslutningsbidrag til Vejen Forsynings spildevandsanlæg og el-forsyning. Der må forventes at skulle betales nyt tilslutningsbidrag til Sdr. Hygum Vandværk, jf. brev af 11. oktober 2016. Taksten i 2016 var 15.000 kr. + moms.
 
Teknik & Miljø indstiller, at mindsteprisen for grunden fastsættes til 105.000 kr. inklusive moms og tilslutningsbidrag til el og kloak.
 
Til orientering udgør tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber alene 76.798 kr. inklusive moms i 2018-priser. Udgiften til nedrivning og miljøkortlægning af ejendommen har været 234.000 kr.
 
Til sammenligning af grundprisen har Vejen Kommune grunde til salg på Grammingtoften, Sdr. Hygum, hvor grundenes størrelser er fra 1013 – 1040 m2 og grundpriser mellem 82.460 kr. – 83.720 kr. inklusive moms og tilslutningsbidrag til kloak.
Grunden på Sdr Hygum Lindealle 8 ligger mere centralt og er 1.284 m2.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
En eventuelt salgsindtægt tilgår jordforsyningsområdet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

14.Fastsættelse af mindstepris på Mølvejgårdsvej 11, Hjerting, 6630 Rødding (C)

Sagsnummer: 18/13784

Fastsættelse af mindstepris på Mølvejgårdsvej 11, Hjerting, 6630 Rødding (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • mindsteprisen for Mølvejgårdsvej 11, Hjerting, 6630 Rødding fastsættes til 90.000 kr. inklusive moms og tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.

 • sagen indstilles til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har købt Mølvejgårdsvej 11, Hjerting, 6630 Rødding via Landsbyforskønnelsespuljen. Alle bygninger på ejendommen er revet ned.
 
Ejendommen er på 869 m2, beliggende i landzone og omfattet af Kommuneplan 2017 – rammeområde 19.B.20 – Hjerting.
Området er udlagt til landsbyområde og arealet kan anvendes til boligformål og offentlige formål såsom daginstitutioner, og ikke genegivende erhvervstyper, der kan indpasses i området.
 
Grundværdien for ejendommen er pr. 1. oktober 2017 fastsat til 103.300 kr.
 
Der er opretholdt tilslutningsbidrag til Vejen Forsynings spildevandsanlæg, el-forsyning og Rødding Vandværk.
 
Teknik & Miljø indstiller, at mindsteprisen for grunden fastsættes til 90.000 kr. inklusive moms og tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.
 
Til orientering udgør tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber alene 88.798 kr. inklusive moms i 2018-priser. Udgiften til nedrivning og miljøkortlægning af ejendommen har været 176.000 kr.
 
Til sammenligning af priser har Vejen Kommune en grund på Toftager, Lintrup til salg til 117.740 inklusive tilslutningsbidrag til kloak. Grunde på Grammingtoften, Sdr. Hygum til 83.720 kr. inklusive tilslutningsbidrag til kloak.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
En eventuelt salgsindtægt tilgår jordforsyningsområdet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

15.Fastsættelse af mindstepris for boliggrund Bojsnap Krat 27, Jels (C)

Sagsnummer: 18/14200

Fastsættelse af mindstepris for boliggrund Bojsnap Krat 27, Jels (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • mindsteprisen for grunden fastsættes til 130 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber.

 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har modtaget et ønske om køb af boliggrund ved Bojsnap Krat 27, Jels beliggende på matr. nr. 1127 e, Jels Ejerlav, Jels. Grundens areal er 2.311 m2 og er omfattet af lokalplan nr. 2.2.02 for den nordlige del af arealet, mens den sydlige del af arealet er omfattet af lokalplan nr. 2.2.02.C, begge tidligere Rødding Kommune.
 
På baggrund af grundens udformning og at den er omfattet af to lokalplaner har salget af boliggrunden været i høring i 2012 ved de to berørte grundejerforeninger Bojsnap Krat og Kratvænget samt nabohøring ved tilstødende ejendomme. Der indkom ingen bemærkninger.
 
Der blev efterfølgende meddelt administrativ dispensation til lokalplan 2.2.02, således at hele arealet kan udstykkes som boliggrund.
 
Der er i forbindelse med udstykningen af Bojsnap Krat – etape 2 fremført forsyning samt vejadgang til arealet.
 
Byrådet har besluttet, at grunde udbydes til højeste bud. Til brug herfor skal der fastsættes en mindstepris, som vil være grundprisen, når udbudsperioden er afsluttet.
 
I 2012 blev grundprisen fastsat til 200 kr./m2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag.
 
Teknik & Miljø anbefaler, at mindsteprisen nu fastsættes til 130 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.
 
Tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber – takst 2018, der opkræves i forbindelse med salg af grunden er følgende:

Kloak
62.898,75 kr. inklusive moms.
Vand
15.000 kr. inklusive moms.
El
17.375 kr. inklusive moms.
 
 
Til orientering er der for nylig fastsat pris på Barsbøl Søndermark 13, ligeledes til 130 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Indtægten ved salg af grunden reduceres med ca. 35 %.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

16.Igangsætning af lokalplan 300 og tillæg 6 til Kommuneplan 2017 for udvidelse af solcelleanlæg på Lykkegårdsvej (B)

Sagsnummer: 18/13889

Igangsætning af lokalplan 300 og tillæg 6 til Kommuneplan 2017 for udvidelse af solcelleanlæg på Lykkegårdsvej (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der udarbejdes en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen til et solcelleanlæg på Lykkegårdsvej ved Veerst. 

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af Lykkegårdsvej 2 ved Veerst, med anmodning om at få udarbejdet en lokalplan og et kommuneplantillæg som grundlag for udvidelse af et eksisterende solcelleanlæg.
 
Det eksisterende anlæg er på ca. 2 ha, og etableringen er fortaget på baggrund af en landzonetilladelse i 2013. Efter den forventede udvidelse bliver solcelleanlægget i alt på ca. 9 ha med en samlet el-produktion på 4,6 GWh om året, hvilket svarer til el-forbruget i ca. 1.000 husstande.
 
Udvidelse er så stor, at der skal laves en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, og der skal herudover laves en miljøscreening af projektet.
 
Anlægget er beliggende indenfor den udpegede VVM-undersøgelseskorridor for en ny midtjysk motorvej.
 
Første trin i udarbejdelse af et plangrundlag med lokalplan og tillæg til kommuneplanen er en høring med indkaldelse af ideer og forslag fra naboer, offentligheden og øvrige myndigheder.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning med senere ændringer.

Høring
14 dages høring i forhold til indkaldelse af ideer og forslag  

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Behandlet som B-sag.
Godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

17.Godkendelse af "Retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse" (C)

Sagsnummer: 17/22224

Godkendelse af "Retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse" (C)


Administrativ indstilling
Styregruppen indstiller, at
 • Direktionen godkender ”Retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse”.

 • Hoved-MED drøfter ”Retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse”.

 • de nye retningslinjer træder i kraft den 1. september 2018 og erstatter nuværende.

 • Direktionen indstiller ”Retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse” til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling
Retningslinjerne for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse ændres, så ansatte som udgangspunkt får godtgørelse efter lav takst for tjenestekørsel i egen bil. Dette sker med baggrund i budget 2018 – 2021 og er gældende for ansatte.
 
Målet er at få så mange medarbejdere som muligt til at anvende tjenestebiler i så stor udstrækning som muligt, under hensyntagen til opgaveudførelsen og effektiviteten her omkring. Retningslinjerne er udformet under hensyntagen til opgavernes udførelse og sådan, at opgaverne kan planlægges og udføres på den bedste og samlet set på den mest fordelagtige økonomiske måde.
 
I arbejdet med at udarbejde nye retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse er der nedsat en arbejdsgruppe, som referer til styregruppen for flådestyring. Styregruppens medlemmer fremgår af vedhæftede kommissorie.
 
Arbejdsgruppens medlemmer består af en projektleder, en ledelsesrepræsentant fra alle afdelinger, en projektmedarbejder fra Udvikling & Erhverv, en medarbejder fra HR og Personale samt to medarbejderrepræsentanter udpeget af medarbejdersiden i Hoved-MED.
Medlemmerne fremgår af vedhæftede bilag.
 
Arbejdsgruppen har været indkaldt til et informationsmøde og to workshop. Der foreligger nu nye retningslinjer, som skal godkendes i Direktionen, høring i Hoved-MED og godkendelse i Økonomiudvalget.
 
Styregruppen indstiller, at retningslinjerne skal gælde fra 1. september 2018. For de medarbejdere, der ved ansættelsen er blevet stillet krav om at stille egen bil til rådighed, eller i tilfælde af ved lokale uskrevne aftaler/kutymer, vil blive varslet en opsigelse på denne del. De bliver opsagt med den individuelle opsigelsesvarsel og tilbudt ansættelse på nye vilkår. Varsel kan være op til seks måneder. Omfanget kendes ikke, idet der p.t. ikke er meldt nogle ind fra afdelingerne.
 
Når retningslinjerne er godkendt, har lederne et ansvar for at sikre implementeringen. For at understøtte implementeringen vil projektleder i samarbejde med Udvikling & Erhverv udarbejde en kommunikationsplan. 
Der vil skulle ske en løbende opfølgning, såfremt det viser sig, at noget ikke fungerer efter hensigten. Projektlederen fortsætter med opgaven i en periode, efter retningslinjerne er trådt i kraft. Dette vil ske i et tæt samarbejde med HR og Personale, hvorefter opgaven overdrages til HR og Personale.

Tidligere behandling
03.10.2017 Økonomiudvalget.
26.09.2017 Direktionen.
03.04.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Der er indarbejdet reduktion på 2,0 mio. kr. fra budget 2018 og fremover.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aftaler mellem KL og de faglige organisation om ”Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser” samt eventuelle bestemmelser i overenskomsterne (pt. overenskomst for social- og sundhedspersonalet samt overenskomst for syge- og sundhedsplejersker).

Høring
Hoved-MED

Beslutning Direktionen den 03-04-2018
Direktionen indstiller ”Retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse” godkendt med enkelte redaktionelle ændringer, der foretages af direktionen.

Direktionen godkender, at Hoved-MED drøfter ”Retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse”.

Direktionen indstiller godkendt, at de nye retningslinjer træder i kraft den 1. september 2018 og erstatter nuværende.

Direktionen indstiller ”Retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse” til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Økonomiudvalget indstiller, at ”Retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse” godkendes med de foreslåede ændringer fra Hovedudvalget og at retningslinjerne træder i kraft den 1. september 2018.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

18.Puljen Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (C)

Sagsnummer: 18/7612

Puljen Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (C)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at
 • ansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling
Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejderens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere.
 
Midlerne udmøntes i perioden 2018–2021 formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.
 
Første april 2018 var der ansøgningsfrist på Sundheds- og Ældreministeriets pulje "Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger". Social & Ældre ansøgte om de 4.044.000 kr., som af ministeriet er forhåndsfordelt til Vejen Kommune for året 2018. Endelig bevilling forventes ultimo april måned 2018.
 
Den 6. marts 2018 besluttede Økonomiudvalget overordnet struktur for, på hvilke områder Vejen Kommune skulle ansøge om de forhåndsreserverede puljemidler. Område-MED for social- og ældreområdet har været inddraget i processen.
 
I den indsendte ansøgning (vedlagt i bilag) er der søgt om midler til følgende områder:
 
1) Bedre bemanding i hjemmeplejen
 
- Øget afregning til køretid.
- Opnormering i primærsygeplejen.
- Demensdaghjem – yderligere ugentlig åbningsdag i Skodborg.
- Uddelegeret sygepleje – ekstra tid.
 
2) Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
 
- Opnormering på 17 aflastningspladser fordelt på syv plejecentre.
 
 
Budget for 2018 til en bedre bemanding fordelt på områder – ansøgte beløb
 
Områder:
Total kr. årligt (løn)
Bedre bemanding i hjemmeplejen (1)
                     1.768.345
Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (2)
2.238.687
Administration mv. af puljen
36.968
I alt
4.044.000
 
Fordelingen i 2018 har baggrund i, at puljen iværksættes 1/3 inde i året. Andelen af midler, der tildes udeområdet (hjemmeplejen), vil blive større i et helt budgetår.

Tidligere behandling
06.03.2018 Økonomiudvalget.
11.04.2018 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-04-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

19.Godkendelse af sagsbehandlingsfrister - social- og ældreafdelingen (C)

Sagsnummer: 17/24531

Godkendelse af sagsbehandlingsfrister - social- og ældreafdelingen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at
 • høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning.
 • de foreslåede sagsbehandlingsfrister fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Samlet oversigt over forslag til sagsbehandlingsfrister for opgaveløsningen i social- og ældreafdelingen blev på mødet i Udvalget for social og ældre den 14.03.2018 sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes høringssvar fremgår af vedlagte bilag. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.
 
I forhold til de nuværende sagsbehandlingsfrister er der på nogle områder mere differentierede sagsbehandlingsfrister, ligesom nogle sagsbehandlingsfrister indstilles godkendt for første gang.
 
Sagsbehandlingsfristen påbegyndes ved modtagelse af ansøgning fra borger og løber, indtil borger har modtaget afgørelse. Der gøres opmærksom på, at fristerne er maksimumtider – målet er, at sagsbehandling foretages så hurtigt som praktisk muligt og ud fra en individuel vurdering i relation til den enkelte ansøgning.
 
Hvis sagsbehandlingsfristerne ikke overholdes, får borgeren en meddelelse om, hvornår en afgørelse kan foreligge.
 
Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
 
Sagsbehandlingsfrister i relation pleje, omsorg, praktisk hjælp, madservice, nødkald og ældre- og plejeboliger er fastlagt i kvalitetstanden for dette område.

Tidligere behandling
14.03.2018 Udvalget for social og ældre.
11.04.2018 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen, da der er sammenhæng mellem sagsbehandlingsfrister og personaleressourcer.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Høring
Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-04-2018
Høringssvar taget til efterretning.
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

20.Godkendelse af udbudsmateriale (C)

Sagsnummer: 17/6588

Godkendelse af udbudsmateriale (C)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skoler Regin Holm Nielsen indstiller at,
 • vedlagte projektmateriale bestående af:
  • Dispositionsforslag, dateret 26.01.2018
  • Udbudstidsplan, dateret 23.02.2018
  • Entreprenørliste, dateret ??
  • Tegningsmateriale, dateret 23.03.2018
  • Budget, dateret 23.03.2018
godkendes til udsendelse til hovedentreprenører for tilbud på etablering af læringsmiljø ved Bække Skole.

Sagsfremstilling
Med henvisning til beslutning i Byrådet den 27. juni 2017 er Bække Skole meddelt en samlet anlægsbevilling på kr. 1.460.000 og samtidig er der frigivet kr. 500.000 til rådighedsbeløb.
 
Udbudsmateriale ønskes fremsendt i hovedentrepriseudbud, da ombygningsarbejdet skal udføres over kort tid af forholdsvis mange entreprenører på samme område, hvilket kræver megen koordinering mellem de forskellige faggrupper. Denne koordinering udføres bedst af en hovedentreprenør, der har sin daglige gang på byggepladsen.

Tidligere behandling
08.06.2017 Udvalget for skoler og børn.
20.06.2017 Økonomiudvalget.
27.06.2017 Byrådet.
19.04.2018 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser
Der er til Bække Skole afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.469.000 til etablering af et læringsmiljø, hvoraf kr. 500.000 er frigivet i forbindelse med byrådsbeslutning den 27. juni 2017.
I forbindelse med godkendelse af udbudsmateriale, søges hermed om frigivelse af de resterende kr. 969.000.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-04-2018
Vedlagte projektmateriale bestående af:
  • Dispositionsforslag, dateret 26.01.2018
  • Udbudstidsplan, dateret 23.02.2018
  • Entreprenørliste, dateret ??
  • Tegningsmateriale, dateret 23.03.2018
  • Budget, dateret 23.03.2018
Indstilles godkendt i Byrådet til udsendelse til hovedentreprenører for tilbud på etablering af læringsmiljø ved Bække Skole.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Indstilles godkendt med følgende tilføjelser:
 • Projektet koordineres med projektet om udbedring af skimmelsvamp.
 • Der meddeles en bevilling på 969.000 kr. finansieret af restrådighedsbeløbet til projektet.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

21.Borgerdrevne forslag og folkeafstemninger (C)

Sagsnummer: 18/10203

Borgerdrevne forslag og folkeafstemninger (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter,
 • hvorvidt private borgere i Vejen Kommune skal have mulighed for at rejse forslag til drøftelse i Byrådet.
 
Indstilling til mødet i Økonomiudvalget den 03-04-2018:
 
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter,
 • hvorvidt private borgere i Vejen Kommune skal have mulighed for at rejse forslag til drøftelse i Byrådet.
 • Vejen Kommunes forventede mulighed for at anvende bindende folkeafstemninger om lokale, politiske spørgsmål.

Sagsfremstilling
Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 3. april 2018 været i dialog med Middelfart, Albertslund og Horsens Kommune. Det har ikke været muligt at træffe rette medarbejder fra Rødovre Kommune.
 
Middelbart Kommune oplyser, at de har valgt en løsning uden brug af NemID. Det tilbud, de havde fået på en funktionel IT-løsning, vurderedes at være for dyrt.
 
Det betyder, at borgere i Middelfart Kommune kan stille og støtte forslag på kommunens hjemmeside, såfremt de angiver navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt på tro og love erklærer at være bosiddende i Middelfart Kommune.
 
Administrationen tjekker manuelt, om forslagsstillere og -støtter reelt er bosiddende i Middelfart Kommune. Alle stillere tjekkes i forbindelse med fremsættelsen af det enkelte forslag, og støtterne tjekkes, hvis der kommer så mange støttetilkendegivelser, at forslaget nærmer sig en fremsættelse i kommunalbestyrelsen.
 
Løsningen i Middelfart Kommune er ’administrativt tung’, men til gengæld har den ikke medført de store omkostninger til indkøb af nye IT-løsninger.
 
Albertslund Kommune har ligeledes valgt en løsning uden brug af NemID. Forvaltningen tager manuelle stikprøver af, om de borgere, som støtter et forslag, er bosiddende i Albertslund Kommune, hvis forslaget nærmer sig en fremsættelse i kommunalbestyrelsen. Indtil videre har der været ét borgerdrevet forslag til behandling i kommunalbestyrelsen, hvorfor den administrative opgave ikke har været overvældende stor.
Når et borgerdrevet forslag fremsættes på hjemmesiden, adviseres en administrativ medarbejder via e-mail, hvorefter forslaget lægges på kommunens hjemmeside. Der skal løbende foretages et manuelt tjek af antal støttetilkendegivelser.
 
I Horsens Kommune er ordningen med borgerdrevne forslag endnu ikke endeligt indført, men de er i proces. For tiden undersøges forskellige løsningsmetoder, og man arbejder med materiale fra flere leverandører af IT-løsninger for at kortlægge, hvad der bedst kan spille sammen med deres hjemmeside. Det er ikke fastlagt, om de ender med at købe en samlet IT-løsning, eller om opgaven primært skal løses ved brug af manuelle, administrative kræfter. 
 
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 3. april 2018 har administrationen desuden undersøgt, hvad en mulig løsning koster, hvor borgerdrevne forslag fremsættes via Vejen Kommunes hjemmeside.
 
Ved hjælp af systemet ”NemForm” er følgende procedure mulig:
1. Borgeren fremsætter sit forslag via én NemForm-løsning på kommunens hjemmeside. En forudsætning for at kunne fremsætte forslag er, at borgeren logger ind med sit NemID.
2. Når et borgerdrevet forslag fremsættes på hjemmesiden, adviseres en administrativ medarbejder via e-mail, hvorefter forslaget lægges på kommunens hjemmeside.
3. Via en anden NemForm-løsning er det muligt for øvrige borgere – efter at have logget ind med NemID – at tilkendegive, at de støtter forslaget.
4. Når et tilstrækkeligt stort antal borgere har støttet forslaget, udarbejder administrationen sagsfremstilling til Byrådet på baggrund af borgerens forslag.
 
NemForm kan håndtere, at borgerens navn, CPR-nummer og adresse hentes ind i formularen, når vedkommende starter med NemID. Borgeren har dog mulighed for at ændre i adresseangivelsen.
 
NemForm kan ikke forhindre, at andre end Vejen Kommunes egne borgere fremsætter forslag, men det er muligt at foretage stikprøvekontroller efterfølgende (via opslag i CPR).
 
Fordelen ved NemForm-løsningen er, at NemForm sørger for automatisk advisering til en administrativ medarbejder, når en borger fremsætter et forslag. Brugen af NemID ved fremsættelse og støtte af forslag sikrer autoudfyldelse af borgerens CPR-nummer, navn og adresse i formularen. Det gør anvendelsen nem samtidig med, at det øger sandsynligheden for, at det primært er borgere bosat i Vejen Kommune, der vil udfylde formularen.
 
Sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 03-04-2018:
 
Jakob Borgensgård (Ø) fremsætter forslag om, at private borgere i Vejen Kommune får mulighed for at rejse forslag til drøftelse i Byrådet. Der vil i første omgang være tale om en 2-årig forsøgsperiode, som efterfølgende skal evalueres.
 
Jakob Borgensgård begrunder sit forslag på følgende måde:
Vi mener, det vil gavne et aktivt demokrati, hvis borgerne får mulighed for at rejse forslag i Byrådet. Det skal også give de unge, som måske ikke kunne stemme ved valget, en mulighed for at påvirke Byrådets arbejde. Ordningen fungerer allerede i Rødovre, Albertslund, Middelfart og Horsens. I Albertslund har det første borgerdrevne forslag allerede været på dagsordenen. Denne mulighed synes vi også, borgerne i Vejen Kommune skal have. Til inspiration kan her ses Rødovre Kommunes side om borgerdrevne forslag: https://www.rk.dk/politik/borgerdrevneforslag/opret-forslag/
 
Jakob Borgensgård foreslår konkret, at:
 • ”Formanden for Byrådet på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i Byrådet.
 • Forvaltningen beslutter en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt.
 • Det kræver underskrifter/tilkendegivelser maksimalt svarende til et mandat i Byrådet fra borgere, at få et forslag drøftet i Byrådet.
 • Borgerdrevne forslag igangsættes som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.”
 
Formelt er det Byrådets egne medlemmer, der har hjemmel til at indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet, jf. lov om kommunernes styrelse § 11. Godkendelse af ovennævnte indstilling vil derfor i praksis betyder, at Borgmesteren fremsætter de borgerdrevne forslag på vegne af borgerne til drøftelse i Byrådet.
 
Borgerdrevne forslag, som Byrådet allerede har truffet beslutning om, kan ikke fremsættes til drøftelse.
 
Hvis ovennævnte forslag godkendes, må det undersøges, hvad en løsning, hvor borgerdrevne forslag fremsættes via Vejen Kommunes hjemmeside koster. Få andre kommuner har en sådan hjemmesideløsning, hvor det også gøres muligt at støtte borgerdrevne forslag, som er stillet af andre.
 
Det er relevant at overveje, om en eventuel digital løsning til fremsættelse og støtte af borgerdrevne forslag skal vægte sikkerhed eller brugervenlighed højst. En sikker løsning vil ofte involvere brug af NemID, hvor det står klart, hvilken identitet borgeren har. Ellers kan man ikke garantere, at forslagsstillere og forslagsstøtter er bosiddende i Vejen Kommune. Ulempen kan være, at en sådan løsning forekommer mere besværlig, end en mere brugervenlig fremgangsmåde, hvor borgeren kan fremsætte eller støtte et forslag på Vejen Kommunes hjemmeside ved blot at tilkendegive navn, adresse og e-mailadresse.
 
Også på landspolitisk plan fremsættes der forslag om nærdemokrati.
 
Som reglerne er i dag, er det kun muligt for kommunerne at afholde vejledende folkeafstemninger om lokale, politiske spørgsmål, der debatteres i Byrådet.
 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har den 5. februar 2018 indgået politisk aftale om indførelse af en adgang til, at et flertal i Byrådet kan udskrive bindende kommunale folkeafstemninger om kommunale anliggender.
 
Aftaleparterne har lavet et udkast til lovforslag af 6. februar 2018, der beskriver rammerne for, hvornår Byrådet skal have adgang til at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger.
 
Hensigten er at give lokalpolitikerne et ekstra supplement til de værktøjer, som allerede findes på området for borger- og brugerinddragelse.
 
Det er dog ikke tanken, at alle spørgsmål skal kunne lægges til grund for en bindende kommunal folkeafstemning. Spørgsmål, der vedrører skat, kommunens budget og enkelte fysiske eller juridiske personer kan ifølge lovforslagets udkast ikke lægges ud til kommunens borgere til afgørelse. Det samme gælder statslige og regionale opgaver, selv om kommunens medvirken måtte være nødvendig for gennemførelsen af opgaven. Der kan i øvrigt ikke afholdes folkeafstemning, hvis afholdelsen eller resultatet kan medføre tilsidesættelse af lovgivningen.
 
Resultatet af folkeafstemningen er bindende indtil den næste valgperiodes begyndelse. Det siddende Byråd kan ikke træffe en beslutning i strid med resultatet fra folkeafstemningen uden at holde endnu en bindende folkeafstemning om spørgsmålet.
 
Lovforslaget forventes vedtaget, så loven kan træde i kraft den 1. juli 2018.

Tidligere behandling
03.04.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
NemForm-løsningen koster 3.200 kr./år
 
Desuden koster det 3.200 kr. pr. borgerforslag, som andre borgere skal have mulighed for at støtte.
 
Hertil kommer det administrative arbejde, der følger med opgaven.
 
Økonomiske konsekvenser til mødet i Økonomiudvalget den 03-04-2018:
 
Borgerdrevne forslag:
 • Hvis der vælges et IT-system, som understøtter brug af NemID, er prisen ukendt.
 • En løsning, hvor vi opretter en funktion på hjemmesiden til oprettelse af forslag, medfører ingen særskilt IT-udgift. En sådan løsning vil imidlertid medføre administrative udgifter til verificering af de borgere, der opretter og/eller støtter et forslag på hjemmesiden.
 • Uanset hvilken IT-løsning der vælges, må der påregnes en del administrativt arbejde til undersøgelser forud for og forberedelse af de dagsordenspunkter, som borgerdrevne forslag foranlediger. Opgavens tyngde vil naturligvis afhænge af, hvor mange forslag der kommer.
 
Afholdelse af bindende kommunale folkeafstemninger:
 • Afholdelse af et kommunalvalg i Vejen Kommune koster i omegnen af 1 mio. kr.
 • Sammenholdes et kommunalvalg med en kommunal folkeafstemning kan der foretages besparelser på enkelte poster, eksempelvis bemandingen på valgstederne i forbindelse med stemmeoptællingen, som er mindre kompliceret ved en folkeafstemning. Et forsigtigt bud er, at afholdelse af en folkeafstemning vil koste mindst 750.000 kr.
 • Afholdes folkeafstemningen i forbindelse med et andet valg, medfører det en reduktion af omkostningerne, men praktiske udfordringer i at sikre, at valghandlingerne afholdes særskilt.

Personalemæssige konsekvenser
Administrativ tid til løsning af opgaven.
 
Personalemæssige konsekvenser til mødet i Økonomiudvalget den 03-04-2018:
 
Der vil skulle bruges tid til opgaven.

Retsregler og andre forskrifter
 
 
Retsregler og andre forskrifter til mødet i Økonomiudvalget den 03-04-2018:
 
Lov om kommunernes styrelse § 11.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Borgerdrevne forslag drøftes igen på et kommende Økonomiudvalgsmøde.
 
Den forventede mulighed for at anvende bindende folkeafstemninger ønskes ikke anvendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Der etableres ikke et særligt system for håndtering af borgerforslag.
Vejen Kommune ønsker at fastholde en smidig og fleksibel dialog med borgere.
Borgere er velkommen til at indsende forslag til kommunen eller ved henvendelse til et medlem af Byrådet. Forslag kan fremsendes af enkeltpersoner, via lokalråd, foreninger eller lignende. Desuden afholdes møder med foreninger, organisationer med videre, hvor forslag kan fremføres.
Der orienteres om muligheden på Vejen Kommunes hjemmeside.
 
Indstilles til Byrådets godkendelse.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

22.Styringskoncept - overdragelsespapir (B)

Sagsnummer: 17/12491

Styringskoncept - overdragelsespapir (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at
 • overdragelsespapiret drøftes.

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på mødet den 10. oktober 2017 et overdragelsespapir, der skitserer temaer, der er væsentlige for det afgående Byråd at gøre opmærksom på til det kommende Byråd. Overdragelsespapiret er et udtryk for de temaer, det afgående Byråd ønsker sat spot på. Temaerne er struktureret efter de syv politikområder.
 
På Økonomiudvalgets mødet den 30. januar 2018 blev det besluttet, at Økonomiudvalget gennemgår overdragelsespapiret på mødet den 1. maj 2018.

Tidligere behandling
03.10.2017 Økonomiudvalget.
10.10.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-05-2018
Overdragelsespapiret behandles i de enkelte udvalg.
 
Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

23.Generalforsamling i Vejen Forsyning A/S - bemyndigelse til Borgmesteren (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)

24.Opkøb af ejendomme til byfornyelse i Rødding (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Frank Schmidt-Hansen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Behandles som C-sag.

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)

25.Fastsættelse af udbudspris for kommunal ejendom (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)

26.Køb af jord i Glejbjerg (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)

27.Valg af Databeskyttelsesrådgiver - DPO (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Behandles som C-sag.

Økonomiudvalget indstiller, at der ansættes en databeskyttelsesrådgiver, som forankres i Intern Service med direkte reference til Kommunaldirektøren. Lønsummen udvides med 500.000 kr.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)

28.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)