Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 16-04-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Temaer (B)

Sagsnummer: 18/12760

Temaer (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orienteringen drøftes.

Sagsfremstilling
Der orienteres om tre temaer:
 
 • Vejvedligeholdelse.
 • Budgetbegreb – fælles formål.
 • Mobilitetsplan.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Orientering og drøftelse.

Bilag

2.Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning, stikvej på Vestermarksvej, Vejen (C)

Sagsnummer: 18/11793

Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning, stikvej på Vestermarksvej, Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der gives et rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling til vejforsyning og byggemodning af erhvervsarealer ved Vestermarksvej i Vejen.
 • rådighedsbeløbet på 1.250.000 kr. finansieres med 250.000 kr. af pulje til erhvervsformål (omk.sted 003001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018. Det resterende rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. finansieres af de ansøgte overførte midler fra 2017 til 2018 fra omk.sted 003001.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med udstykning af et privat erhvervsareal ved Vestermarksvej i Vejen, skal Vejen Kommune etablere en vejadgang og byggemodne arealet.
 
Området er en del af lokalplan 145 for et område ved Vestermarken i Vejen, og arealet er markeret med gult på vedlagte kort.
 
Udgiften til etablering af vejadgangen andrager ca. 1.250.000 kr. til planlægning, forundersøgelser, detailprojektering, udbud og anlæg.
Vejen udføres med et vejudlæg på 10,0 m og en kørebanebredde på 7,0 m. Der etableres gadelys og nødvendig vejafvanding samt forsyningsanlæg efter aftale med forsynings-selskaberne.
 
Vejadgangen kan vejforsyne tre grunde, og den projekteres, så den bliver tilgængelig for modulvogntog. Det er aftalt med udstykker, at projektet skal være færdigt senest 1. oktober 2018, og at udstykker skal betale vejbidrag til Vejen Kommune for anlæg af vejen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet på 1.250.000 kr. finansieres med 250.000 kr. af pulje til erhvervsformål (omk.sted 003.001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018. Det resterende rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. finansieres af de ansøgte overførte midler fra 2017 til 2018 fra omk.sted 003001. Beløbet fremgår af oversigten over anlægsoverførsler.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

3.Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning, stikvej ved Nordre Industrivej, Rødding (C)

Sagsnummer: 18/11794

Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning, stikvej ved Nordre Industrivej, Rødding (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der gives et rådighedsbeløb på 2.050.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling til oprydning og byggemodning af erhvervsarealer ved Nordre Industrivej, Rødding.
 • rådighedsbeløbet på 2.050.000 kr. finansieres med 750.000 kr. fra pulje til erhvervsformål (omk.sted 003.001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018. Det resterende rådighedsbeløb på 1.300.000 kr. finansieres af de ansøgte overførte midler fra 2017 til 2018 under omk.sted 003001.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med salg af ca. 8000 m2 erhvervsareal ved Nordre Industrivej i Rødding, skal arealet byggemodnes med vejadgang og forsyningsanlæg.
 
Området er en del af partiel byplanvedtægt nr. 4, og arealet fremgår af vedlagte kortbilag. Det vedrører en del af matr. nr. 1364, Rødding ejerlav, Rødding.
 
Projektet omfatter ca. 50 m forlængelse af eksisterende Nordre Industrivej (stamvej) og etablering af ca. 50 m adgangsvej. Der etableres en vendeplads for enden af adgangsvejen, der kan betjene dagrenovation og vinterberedskab.
Stamvejen udlægges i 12 m bredde og adgangsvejen i 10 m bredde og kørebanebredden bliver 7,0 m. Der etableres gadelys og nødvendig vejafvanding samt forsyningsanlæg efter aftale med forsyningsselskaberne. Adgangsvejen kan forsyne tre grunde som vist på tegningen.
Da området ikke kan betjenes af modulvogntog, forberedes vejen ikke til modulvogntog.
 
Udgiften til projektet andrager ca. 2.050.000 kr., hvoraf ca. 1.050.000 mio. kr. skal anvendes til oprydning i området, da der frem til 2007 er nedgravet bygningsmaterialer og henlagt afgravet jord m.v. Materialerne bliver sorteret og nedknust og vil delvist blive anvendt til det nye vejanlæg. 
 
Projektet er påbegyndt og det forventes færdigt senest 1. oktober 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet på 2.050.000 kr. finansieres med 750.000 kr. fra pulje til erhvervsformål (omk.sted 003.001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018. Det resterende rådighedsbeløb på 1.300.000 kr. finansieres af de ansøgte overførte midler fra 2017 til 2018 under omk.sted 003001. Beløbet fremgår af oversigten over anlægsoverførsler.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

4.Godkendelse af kommuneplantillæg 4 samt delvis aflysning af lokalplan 1.3-03 (C)

Sagsnummer: 18/819

Godkendelse af kommuneplantillæg 4 samt delvis aflysning af lokalplan 1.3-03 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • den delvise aflysning af lokalplan 1.3-03 vedtages endeligt.
 • forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2017 samt anmodning om delvis aflysning af lokalplan 1.3-03 (delområde C) blev den 6. februar 2018 godkendt og sendt i høring i 8 uger.
 
Der er ikke kommet høringssvar, hvormed tillæg 4 til Kommuneplan 2017 samt delvis aflysning af lokalplan 1.3-03 indstilles godkendt.
 
Miljøstyrelsen bad dog om, at der i tillæg 4 blev skrevet ind, at ændringen fra erhvervsformål til boligformål ikke vurderes til at føre til forringelse fra Bilag IV-arterne eller deres yngle- og rastepladser.

Tidligere behandling
30.01.2018 Økonomiudvalget.
06.02.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Planloven: LBK nr. 1529 af 23.11.2015 bekendtgørelse af lov om planlægning med senere ændringer.
 
Miljøvurderingsloven: LBK nr. 448 af 10.05.2017 bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

5.Forslag til lokalplan 295 for et boligområde på Vigårdsvej ved Vejen Golfbane (C)

Sagsnummer: 17/19301

Forslag til lokalplan 295 for et boligområde på Vigårdsvej ved Vejen Golfbane (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til lokalplan 295 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Vejen Kommune om at udarbejde en fælles plan, der vil danne sammenhængende rammer og retningslinjer for udvikling af området. Området udgør ca. 3,4 ha og var i en årrække omfattet af lokalplan 135 fra 2003 og en servitut fra 2007. Dokumenterne var begge gældende og kun delvist i overensstemmelse med hinanden. Ved udarbejdelsen af en ny lokalplan gøres den efterfølgende byggesags-behandling lettere for både ansøgere og byggesagsbehandlere.

Formålet med lokalplanen er at skabe en sammenhængende planlægning for den samlede bebyggelse i området og fastholde stedets naturlige sammenhæng med golfbanen, uden at det omgivende landskab kompromitteres.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål, hvor boliger må opføres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Den relative åbne bebyggelse tillader, at det eksisterende terræn og landskabets hovedform kan fastholdes. Områdets ubebyggede arealer udformes parkmæssigt med græs og grupper af løvtræer, som sikrer en naturlig landskabelig overgang til golfbanen. Der gives mulighed for etablering af fælles faciliteter og regnvandsbassiner.

Forslag til lokalplan 295 kan ses på linket Forslag til lokalplan 295.

Tidligere behandling
07.11.2017 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19.01.2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10.05.2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslagene skal i offentlig høring i fire uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

6.Nyt vejnavn til erhvervsområde nord for Brørup (B)

Sagsnummer: 18/11857

Nyt vejnavn til erhvervsområde nord for Brørup (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • vejnavnet ’Stensvang Allé tildeles til erhvervsområdet nord for Brørup.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 282, Område til erhvervsformål, skal det kommende erhvervsområde have et nyt vejnavn. Illustrationskortet fra lokalplanen med vejstykke er vist i bilag 2.
 
Området omkring erhvervsområdet har tre historisk markante steder, som er Stenbro Gård, Stensvang Gård og Tuesbøl Mølle.
 
Stenbro Gård har lagt navn til Stenbro Allé og benyttes derfor allerede. Tuesbøl Mølle lå nord for Stenbro Gård og dermed tættere på indkørslen til det kommende erhvervsområde, men det er samtidig opfattelsen, at Tuesbøl forbindes med området ved Tuesbøl Byvej og Tuesbølparken.
 
Det foreslås derfor, at inspiration til det nye vejnavn bliver Stensvang Gård. Med udgangspunkt i at skabe en rød tråd til Stenbro Allé, anbefaler Teknik & Miljø, at det nye vejnavn for erhvervsområdet bliver Stensvang Allé.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.
Vejledning i retskrivning af vejnavne.

Høring
Museet på Sønderskov.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Godkendt.

Bilag

7.Nyt vejnavn til boligområde på tidligere slagterigrund i Rødding (B)

Sagsnummer: 18/10770

Nyt vejnavn til boligområde på tidligere slagterigrund i Rødding (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

Sagsfremstilling
I forbindelse med at den tidligere slagterigrund i Rødding skal omdannes til boligområde, er der brug for et nyt vejnavn.
 
Forslag til vejnavne er sendt i høring ved Museet på Sønderskov og Lokalhistorisk arkiv i Rødding. Der er kommet følgende forslag:
 
Lokalhistorisk arkiv:
 • Rübner-Petersen som i mange år har været direktør for slagteriet. Ifølge Museet på Sønderskov Slot, dækker efternavnet over to generationer af direktører.

 • Rybners Alle/Vej/Grunden, Rübner stavet med y.

 • Kleinbanen eller ’Ved Banen’, fordi jernbanen til Rødding gik lige forbi slagterigrunden
 
Forslag fra Museet på Sønderskov:
 • Sofus Høgsbro efter højskolens anden forstander.
 • Cornelius Appel forstander under tysk styre.
 • Erik Appel, barnebarn til Cornelius, første forstander efter genåbning i 1920.
 • Hans Lund, markant skikkelse i højskolebevægelsen.
 • Slagterivej, på grund af områdets historie.
 
Øvrige forslag:
 • N.F.S Grundtvig, som blandt andet var med til at starte højskolebevægelsen.
 • Christen Kold, som var med til at udvikle og åbne højskoler.
 
På baggrund af områdets historie og de indkomne forslag anbefales det at benytte Rübner-Petersen til navngivningen. Af hensyn til stavningen anbefales det at benytte y i stedet for ü. Teknik & Miljø anbefaler, at udvalget godkender, at den primære vej får vejnavnet ’Rybnersvej’.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.
Vejledning i retskrivning af vejnavne.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Godkendt.

Bilag

8.Drachmannsvej 8-12, 6600 Vejen - Optagelse af vej som offentlig (B)

Sagsnummer: 18/6218

Drachmannsvej 8-12, 6600 Vejen - Optagelse af vej som offentlig (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen, indstiller, at
 
 • det foreslås at give afslag på at optage den private fællesvej, Drachmannsvej 8-12, som en offentlig vej.

 • forslaget, om ikke at optage vejen som offentlig, sendes i høring hos ansøgerne og øvrige berørte parter.

Sagsfremstilling
I ansøgning af 24. november 2017 i mail af 30. november 2017 søger Hans Jacobsen, Drachmannsvej 8, 6600 Vejen med flere om, at Vejen Kommune optager den private fællesvej, Drachmannsvej 8-12, 6600 Vejen, som en offentlig vej.

Den private fællesvej, vejmatrikel nr. 19 pc, Vejen by, Vejen, er skitseret med pink på kommunens oversigtskort af 28. marts 2018.

Ansøgerne henviser til, at ”vejen i tidernes morgen er lovet ændret til en offentlig vej jf. skødebetingelser, se venligst vedhæftet.” De henviser dermed til det betingede skøde af 17. april 1984, hvor det i skødets punkt 4 blandt andet fremgår, at vejen skal færdiggøres, så vejen opfylder de krav, som kommunen stiller for at optage vejen som offentlig, og at når vejen er færdig, kan de søge om at få vejen optaget som offentlig, og at optagelsen i så fald er en politisk beslutning i byrådet.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at tilkendegivelsen i skødet blot er en privatretlig tilkendegivelse mellem to private parter, og at det derfor ikke binder Vejen Kommune til at optage vejen som offentlig.

Tilkendegivelsen er ej heller et løfte om, at vejen skal optages som en offentlig vej. Der er alene tale om et løfte om at færdiggøre vejen, så vejen opfylder de krav, Vejen Kommune stiller for at optage vejen som offentlig og en tilkendegivelse om, at køberen dermed kan søge kommunen om at få vejen optaget som en offentlig vej.

Den private fællesvej er en lille privat fællesvej, der kun betjener tre ejendomme, ejendommene Drachmannsvej 8, 10 og 12.

Vejen er videre en blind vej. Det vurderes derfor, at vejen ikke har almen færdselsmæssig betydning. Men, at vejen ene og alene har færdselsmæssig betydning for de tre ejendomme på vejen.

Det vurderes derfor, at vejen ikke bør optages som en offentlig vej, og at vejen derfor bør forblive en privat fællesvej.

Det anbefales derfor, at det foreslås at give ansøgerne afslag på at optage vejen som en offentlig vej, og at afslagsforslaget sendes i høring hos dem og øvrige berørte parter.


Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommune bestemmer, hvilke veje, der skal være offentlige veje og hvilke veje, der skal være privat fællesveje. Kommunen kan dermed optage en privat fællesvej som en offentlig vej. Det følger af vejlovens § 15.

Ansøgerne og øvrige berørte parter har mulighed for at klage over kommunens eventuelle afslag på at optage vejen som offentlig, kommunens behandling af sagen med mere. Det følger af vejlovens § 132, stk. 1.

Kommunen skal mindst hvert femte år vurdere, om en privat fællesvej har en sådan almen færdselsmæssig betydning, at vejen bør optages som en offentlig vej. Det følger af privatvejslovens § 58, stk. 1.

Viser en trafiktælling, at den uvedkommende motoriserede færdsel udgør mere end 50 % af den samlede færdsel på den private fællesvej, skal kommunen optage vejen som offentlig eller nedbringe den uvedkommende færdsel, så den kommer under 50 %. Det følger af privatvejslovens § 58, stk. 3.

Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.
Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.


Høring
Vejen Kommunes afgørelse, om at optage eller ikke at optage en privat fællesvej som en offentlig vej, er en forvaltningsretlig afgørelse, som skal i høring hos vejejeren og vejens øvrige berørte parter.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Godkendt.

Bilag

9.Solbærvænget, 6600 Vejen - Optagelse af vej som offentlig (B)

Sagsnummer: 15/25168

Solbærvænget, 6600 Vejen - Optagelse af vej som offentlig (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen, indstiller, at
 
 • der gives afslag på at optage den private fællesvej, Solbærvænget, som en offentlig vej.

Sagsfremstilling
Andelsboligforeningerne Solbærvænget I og II søgte i brev af 25. august 2015 om, at Vejen Kommune optager den private fællesvej, Solbærvænget, 6600 Vejen, som en offentlig vej.

Udvalget afslog på mødet den 14. september 2015 at optage vejen som offentlig.

I brev af 12. november 2015 gav Teknik & Miljø derfor ansøgerne med flere afslag på at optage vejen som offentlig.

Ansøgerne klagede i brev af 4. december 2015 til Vejdirektoratet over afslaget. I afgørelse af 26. januar 2016 underkendte Vejdirektoratet kommunens afslag og bad kommunen om at tilbagekalde afslaget, genoptage sagen og træffe en ny og lovlig afgørelse.

Vejdirektoratet gav som begrundelse, at de ikke kunne afvise, at der var sket usaglig forskelsbehandling. Ansøgerne vurderer, at det er udtryk for usaglig forskelsbehandling, når deres vej skal være en privat fællesvej og andre lignende veje i området er offentlige veje.

Kommunen genoptog sagen. Og i brev af 11. januar 2017 sendte kommunen forslag, om at give afslag på at optage vejen som offentlig, i høring hos sagens parter.

I mail af 11. februar 2017 kom ansøgerne med bemærkninger til kommunens forslag. Og de henviser til deres tidligere bemærkninger fra høringen i 2015.

Solbærvænget er en privat udstykning, hvorfor vejen meget naturligt er blevet en privat fællesvej.

Solbærvænget er et lukket boligområde med blinde veje. Det er derfor fortsat Teknik & Miljøs vurdering, at vejen ikke har almen færdselsmæssig betydning. Men, at vejen kun har lokal færdselsmæssig betydning for beboere og grundejere på Solbærvænget. Der fremgår også af Vejdirektoratets afgørelse i sagen, at der ikke er grundlag for at antage, at afslaget er begrundet i usaglige hensyn.

Men ansøgernes argumentation for at optage vejen som offentlig går også på usaglig forskelsbehandling af kommunens borgere.
Hvorfor skal deres vej være en privat fællesvej, når lignende boligveje i området, så som Blommevænget, Æblevænget med flere veje, er offentlige veje.

Vejenes status er fastlagt af den tidligere Vejen Kommune, og vejstatus er derfor historisk betinget. Vejenes status har ikke siden været ændret. Da Vejen Kommune ikke har ændret de øvrige vejes status, vil et afslag ikke være udtryk for usaglig forskelsbehandling.

Siden den 1. januar 2007 har Vejen Kommune optaget vejene, Bobølmarkvej, 6670 Holsted, Grønvangsallé, 6600 Vejen, og Ådalen, 6600 Vejen, som offentlige veje.

Bobølmarkvej havde først Holsted Kommune og dernæst Vejen Kommune i mange år vedligeholdt, da der i mange år lå et fælleskommunalt renovationsselskab på vejen. Grønvangsallé har færdselsmæssig betydning for skolen, Vejen Business College, og Ådalen har/får færdselsmæssig betydning for det offentlige rekreative område på ejendommen Ådalen 41.

Vejen Kommune har således i dens nuværende form kun optaget private fællesveje, som har almen offentlig færdselsmæssig betydning, som offentlige veje. Kommunen har derimod ikke optaget private fællesveje, som kun har lokal færdselsmæssig betydning, som offentlige veje.

Det er på den baggrund Teknik & Miljøs vurdering, at der ikke er tale om usaglig forskelsbehandling, fordi kommunen ikke har optaget andre private fællesveje, med kun lokal færdselsmæssig betydning, som offentlige veje.

Det anbefales derfor, at der gives afslag på at optage den private fællesvej, Solbærvænget, som en offentlig vej.


Tidligere behandling
14.09.2015 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommune bestemmer hvilke veje, der skal være offentlige veje og hvilke veje, der skal være private fællesveje. Det betyder, at kommunen kan optage en privat fællesvej som en offentlig vej. Det følger af vejlovens § 15.

Ansøgerne og øvrige berørte parter har mulighed for at klage til Vejdirektoratet over kommunens eventuelle afslag på at optage vejen som offentlig, kommunens behandling af sagen med mere. Det følger af vejlovens § 132, stk. 1.

Kommunen skal mindst hvert femte år vurdere, om en privat fællesvej har en sådan almen færdselsmæssig betydning, at vejen bør optages som en offentlig vej. Det følger af privatvejslovens § 58, stk. 1.

Viser en trafiktælling, at den uvedkommende motoriserede færdsel udgør mere end 50 % af den samlede færdsel på den private fællesvej, skal kommunen optage vejen som offentlig eller nedbringe den uvedkommende færdsel, så den kommer under 50 %. Det følger af privatvejslovens § 58, stk. 3.

Ifølge det forvaltningsretlige princip, lighedsprincippet, skal kommunen i almindelighed behandle væsentlige lige forhold ens i retlig henseende.

Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.
Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.


Høring
Vejen Kommunes forslag af 11. januar 2017, om at give afslag på at optage den private fællesvej som en offentlig vej, var i januar og februar 2017 i høring hos ansøgere og vejens øvrige berørte parter.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Godkendt.

Bilag

10.Orientering om ny trafiksikkerhedsplan (B)

Sagsnummer: 18/11883

Orientering om ny trafiksikkerhedsplan (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Teknik & Miljø har igangsat udarbejdelsen af et forslag til ny trafiksikkerhedsplan 2018 – 2021 for Vejen kommune, som skal erstatte den nuværende Trafiksikkerhedsplan 2013 – 2016.
 
Trafiksikkerhedsplanen udstikker retningslinjerne for trafiksikkerhedsarbejdet i planperioden og giver baggrund for den budgetmæssige prioritering af tiltag på trafiksikkerhedsområdet.
 
I forslaget til ny trafiksikkerhedsplan arbejdes med følgende temaer:
 
 • Opsamling af det hidtige trafiksikkerhedsarbejde og anbefalinger til det fremtidige arbejde.

 • Uheldsanalyse - analyse af uheldsdata på vejnettet og udpegning af særligt uheldsramte lokaliteter (sorte pletter).

 • Registrering af utrygge lokaliteter i kommunens centerbyer, lokalbyer og landområder med angivelse af mulige tiltag til forbedringer.

 • Forslag til trafiksikkerhedsindsatser frem mod 2021. Indsatserne omfatter både fysiske ændringer på vejnettet, informations-, samarbejds- og kampagnetiltag.
 
Arbejdet med en ny trafiksikkerhedsplan tager udgangspunkt i Trafiksikkerhedsplan 2013-2016 og i den samme overordnede målsætning - den nationale målsætning om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 50 % inden udgangen af 2020. 
 
Arbejdet blev igangsat som en mindre revision og tilretning af den nuværende trafiksikkerhedsplan. Den nye plan kommer til at bygge på nye uheldsdata og en del nye indmeldinger fra borgere/lokalråd om utrygge kryds og strækninger. Samtidig udarbejdes planen i det digitale plansystem, som nu anvendes til kommunens sektorplaner. Samlet set kommer planen derfor til at fremstå med ændringer i forhold til den eksisterende.
 
Forslaget til en ny trafiksikkerhedsplan forventes forelagt Udvalget for teknik og miljø inden sommerferien og sendt i offentlig høring efter vedtagelse i Byrådet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Forslag til trafiksikkerhedsplan forventes udsendt i offentlig høring efter vedtagelse i Byrådet.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Orientering taget til efterretning.

11.Ændring af stikrydsning af Skovvej ved Boulevarden i Vejen (B)

Sagsnummer: 18/6238

Ændring af stikrydsning af Skovvej ved Boulevarden i Vejen (B)


Administrativ indstilling
 
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der anvendes 400.000 kroner fra pulje til trafiksikkerhed 2018 til ombygning af stikrydsningen af Skovvej ved Boulevarden i Vejen.
Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018 under anlæg - omkostningssted 222.718.
 
 

Sagsfremstilling
Byrådet har i budget 2018 afsat en pulje til trafiksikkerhedsprojekter på 787.000 kr.
Teknik & Miljø foreslår, at der anvendes 400.000 kr. af puljen til ombygning af stikrydsningen af Skovvej ved Boulevarden i Vejen.
 
Stikrydsningen af Skovvej ved Boulevarden er den sidste, hvor bilisterne har vigepligt for cyklister på den dobbeltrettede cykelsti langs Boulevarden nord for Sdr. Ringvej.
 
Krydset mellem Boulevarden og Askovvej blev ombygget i 2015, og krydsene ved Baungårdsvej og Vestergade blev ombygget i 2016. I disse kryds har cyklisterne nu vigepligt, når de skal krydse sidevejene, hvilket nedsætter risikoen for uheld betydeligt. Stikrydsningerne blev ombygget, da der var registreret 5-6 uheld i hvert af de tre kryds, og krydsene var derfor udpeget som sorte pletter.
 
I perioden 2012-2016 er der blot registreret et enkelt uheld i krydset Boulevarden/Skovvej. Uheldet involverede en knallert og en personbil. I uheldet skete alene materiel skade. I 2017 er der dog (på trods af at uheldsåret 2017 endnu ikke er afsluttet) registreret hele tre uheld i krydset, heraf to med lette trafikanter. I et af uheldene med lette trafikanter kom en person alvorligt til skade. Idet der er registreret fire uheld i perioden 2013-2017, vil krydset i den kommende sortpletanalyse være at betragte som en sort plet.
 
Forskelligheden i vigepligterne i stikrydsene langs Boulevarden kan være årsag til den pludselige stigning i antallet af uheld i krydset Boulevarden/Skovvej. Særligt børn kan have svært ved at gennemskue/huske, hvornår de har vigepligten.
 
En trafiktælling foretaget i 2014 på Skovvej viste en ÅDT (årsdøgntrafik, antal køretøjer i døgnet) på 2.759 køretøjer, hvoraf 6,5 % var lastbiler. En trafiktælling foretaget i 2012 på Boulevarden viste en ÅDT på 8.184, hvoraf 8,1 % var lastbiler.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Der er i 2018 afsat 788.000 kr. til trafiksikkerhedsarbejder.
 
Ombygning af stikrydsningen af Skovvej ved Boulevarden skønnes overslagsmæssigt at koste 400.000 kr., som foreslås afholdt fra puljen til trafiksikkerhedsarbejder 2018.
Beløbet er tilstede på investeringsoversigten, omkostningssted 222.718.
 
I henhold til Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er rådighedsbeløb under 1,0 mio. kr. automatisk frigivet ved Byrådets godkendelse af det samlede budget.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Godkendt.

Bilag

12.Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand 2017 udarbejdet af SAMKOM (B)

Sagsnummer: 18/12625

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand 2017 udarbejdet af SAMKOM (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
KTC og KL har præsenteret resultatet af en landsdækkende analyse af de kommunale vejes tilstand. Dataindsamlingen og behandlingen er udført i regi af SAMKOM – kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde om det samlede vejnet. 74 kommuner har deltaget med konkrete data. Analysen er en opfølgning på første analyse i 2015.
 
Formålet med analysen er at sætte fokus på tilstanden af det kommunale vejinfrastruktur, der udgør en væsentlig værdi og medvirker til at opretholde velfærdssamfundet og sikre en effektiv samfundsudvikling.
 
Ved sammenligning af rapporten om vejenes tilstand i 2015 og denne rapport kan ses ændringerne i det samlede investeringsbehov for at opretholde vejenes standard.
 
Rapporten for 2017 og 2015 er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

13.Kortlægning og handlingsplan vedr. trafikstøj (B)

Sagsnummer: 18/11636

Kortlægning og handlingsplan vedr. trafikstøj (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • orienteringen tages til efterretning.
 • der udarbejdes et budgetønske på 250.000 kr. til udarbejdelse af støjkortlægning og handlingsplan for vejstøj i forbindelse med budgetlægningen for 2019.
 
 

Sagsfremstilling
Teknik & Miljø har gennem en del år modtaget henvendelser om trafikstøj fra primært de større veje. I forbindelse med henvendelserne ytres der ofte ønske om en reduktion af trafik eller støjskærme eller støjvolde.
 
Teknik & Miljø fik i 2014 en rådgiver til at foretage beregninger af trafikstøjen omkring en konkret strækning og komme med et bud på løsning af problemerne.  Beregningerne viste, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj på 58 dB(A) blev overskredet med 2 dB(A) ved nogle af ejendommene. Etablering af en støjvold eller støjskærm på stedet ville kunne udføres for henholdsvis 210.000 kr. og 1,1 mio. kr.
 
Sagen blev forelagt Udvalget for teknik og miljø den 17. november 2014. Udvalget valgte at udsætte sagen med henblik på senere genbehandling på baggrund af en støjhandlingsplan. Uddrag af beslutningsprotokollen er vedlagt som bilag. Udarbejdelse af støjhandlingsplanen er imidlertid ikke efterfølgende prioriteret, og på nuværende tidspunkt foreligger der derfor ikke et grundlag for igangsætning af kortlægningen, så der skabes et grundlag for behandling af sådanne sager.
 
Grænseværdien for trafikstøj er vejledende og gælder som udgangspunkt for nye veje, vejomlægninger og nye boligområder.
 
I henhold til lovgivningen, støjbekendtgørelsen vedrørende ekstern støj og støjhandlings-planer, skal Transport- Bygnings- og Boligministeriet udarbejde en støjkortlægning for statsveje med ÅDT (Årsdøgntrafik, antal køretøjer i døgnet) over 8.000 køretøjer. Der er ikke på nuværende tidspunkt lovgivet omkring støjkortlægning og -handlingsplaner for kommuneveje udenfor områder i hovedstadsområdet, Ålborg, Århus og Odense.
 
Støjbelastningen afhænger blandt andet af trafikmængder, andel af tung trafik, belægninger, topografi og afstand til bygninger. I Vejen Kommune er der trafikmængder omkring eller over 8.000 køretøjer ved de overordnede veje i og omkring centerbyer, først og fremmest Vejen og Brørup.
 
Teknik & Miljø anbefaler, at der i 2019 udføres en kortlægning og forslag til handlingsplan for støjproblemerne på relevante overordnede veje omkring centerbyer i Vejen Kommune. Udarbejdelse kræver rådgivningsbistand. Teknik & Miljø anbefaler derfor, at der udarbejdes et budgetforslag vedrørende støjkortlægning og handlingsplan, som kan indgå i budgetlægningen for 2019. Den endelige afgrænsning af relevante veje foretages i samarbejde med rådgiver.
 
Den foreslåede støjkortlægning og handlingsplan omhandler gener fra trafikstøj ved eksisterende bebyggelse langs veje. Retningslinjer i kommuneplan 2017 sikrer, at der ikke etableres nye støjplagede områder, idet det fremgår af retningslinje 6.1.1 i kommuneplanen, at støjbelastede områder ikke må udlægges til støjfølsom anvendelse som for eksempel boligområder. Dette gælder både for vejstøj og anden støj.

Tidligere behandling
17.11.2014 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Teknik & Miljø anbefaler, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2019 reserveres en anlægspulje på 250.000 kr. til støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplan.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”.
 
Bekendtgørelse nr. 1065 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner af 12. september 2017.
 

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Orientering taget til efterretning.

14.Projekt for varmeforsyning af nyt boligområde ved Præstevænget, Vejen (B)

Sagsnummer: 18/11829

Projekt for varmeforsyning af nyt boligområde ved Præstevænget, Vejen (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Vejen Varmeværk har efter ønske fra Boligselskabet HAB sendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et nyt boligområde ved Præstevænget i Vejen. Vejen Varmeværk anmoder om Vejen Kommunes godkendelse af forslaget i henhold til Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.
 
Baggrunden er, at HAB opfører seks etages ejendomme, som skal opvarmes med fjernvarme.
Området er i dag varmeforsynet med naturgas.
 
Varmeforsyningsloven opdeler varmeforsyningen i Danmark i to grupper:
· Kollektiv varmeforsyning.
· Individuel varmeforsyning.
 
Varmeforsyningsloven omhandler kun kollektiv varmeforsyning, som igen er opdelt i to typer:
· Fjernvarme.
· Naturgas.
 
Vejen Kommune er derfor inddelt i de tre områder:
 • Områder med individuel varmeforsyning (olie, pillefyr, varmepumpe).
 • Områder med naturgas.
 • Områder med fjernvarme.
 
Inddelingen er sket på baggrund af de varmeplaner, som kommunerne udarbejdede i starten af 1990 og de efterfølgende projekter for varmeforsyning, som kommunen har godkendt.
 
Når et område skal ændre varmeforsyning, ændres områdeafgrænsningen, og det kræver ifølge projektbekendtgørelsen et projekt for varmeforsyning, jf. bilag 1, punkt 3.1 i Projektbekendtgørelsen (BEK. nr. 825 af 24. juni 2016).
 
Projektet igangsættes med et projektforslag, som sendes i høring hos de berørte parter.
 
Sædvanligvis bliver Udvalget bedt om at godkende, at de vil fremme projektforslaget, inden det sendes i høring, men på grund af en presset tidsplan bliver Udvalget orienteret om, at høringen er igangsat.
 
Når høringen er gennemført, vil Udvalget blive bedt om at tage stilling til, om projektet kan godkendes.  

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om lov om varmeforsyning.
 
Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

Høring
Projektforslaget er sendt i høring i fire uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

15.Referat fra møde i Koordinationsforum for grundvand (B)

Sagsnummer: 18/789

Referat fra møde i Koordinationsforum for grundvand (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • referat fra møde i Koordinationsforum for grundvand den 12. marts 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Der har den 12. marts 2018 været afholdt møde for Koordinationsforum for grundvand. Mødereferat foreligger til orientering.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22.02.2018.
Forretningsorden for Koordinationsforum for Grundvand.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Taget til efterretning.

Bilag

16.Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/10077

Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Udvalget drøfter overordnede initiativer, der er igangsat på Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.

Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2022.
 
Budgetstrategien er Byrådets strategi for udarbejdelse af det kommende års budget. Formålet med strategien er at fastlægge spilleregler og de overordnede rammer for budgetlægningen.
 

Fagudvalgenes rolle
Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
 
Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2019 med udgangspunkt i følgende områder:
         
 • Anlæg
 • Politikker og strategier samt større projekter
 • Status på igangsatte analyser
 • Regnskabsresultatet for 2017 og realisering af budget 2018.
 
På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.
 
Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.
 
Fagudvalgene skal senest på udvalgsmødet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker.
 
Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis der er skabt råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.
 
Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges ligeledes prioriteret.
 
Som udgangspunkt vil anlægsønsker under 100.000 kr. ikke blive imødekommet.
 
Direktionen gennemgår drifts- og anlægsønsker den 5. juni. De samlede drifts- og anlægsønsker fremsendes til Økonomiudvalgets og fagudvalgenes orientering i juni.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Strategi for budgetlægningen 2019-2022.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Udvalget drøftede initiativer.

17.Månedlig budgetopfølgning - marts 2018 (B)

Sagsnummer: 18/898

Månedlig budgetopfølgning - marts 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Budgetrapporten for marts måned for Teknik & Miljø er gennemgået.

Bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning på området fremgår af bilaget.

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal foretages en større budgetopfølgning pr. 31. marts. Såfremt der er væsentlige ændringer til budget 2018, vil det fremgå heraf.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Taget til efterretning.

Bilag

18.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
Evaluering KL konference Teknik og Miljø.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-04-2018
Orientering taget til efterretning.

19.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

,