Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 17-04-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.03.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.03.2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:
 
4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
 
Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.
 
Handling:
Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.
 
6. Tæt opfølgning
Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.
 
Handling:
Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.
Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.
 
I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.
 
Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.
 
Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.
Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.
Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-04-2018

Bilag

2.Godkendelse af forslag til ny tidsplan for udbygning og renovering af Vejen Kunstmuseum (C)

Sagsnummer: 16/9585

Godkendelse af forslag til ny tidsplan for udbygning og renovering af Vejen Kunstmuseum (C)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Peer M. Rexen indstiller, at
 • forslag til revideret tidsplan dateret den 6. marts 2018 godkendes

Sagsfremstilling
Tidsplan dateret den 21. december 2017 er gældende. Rådgiverne har anmodet om at få forlænget projekteringsperioden, hvorfor der er udarbejdet forslag til ny tidsplan dateret den 6. marts 2018.
Rådgiverne oplyser, at projekteringen vil være så langt fremme, at tegningsmaterialet kan behandles og godkendes i de planlagte møder i maj måned.
På mødet den 14. marts 2018 behandlede den politiske styregruppe anmodningen. Styregruppen indstiller at tidsplanen dateret den 6. marts 2018 godkendes.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-04-2018

Bilag

3.Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/10077

Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Udvalget drøfter overordnede initiativer, der er igangsat på Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.

Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2022.
 
Budgetstrategien er Byrådets strategi for udarbejdelse af det kommende års budget. Formålet med strategien er at fastlægge spilleregler og de overordnede rammer for budgetlægningen.
 

Fagudvalgenes rolle
Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
 
Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2019 med udgangspunkt i følgende områder:
         
 • Anlæg
 • Politikker og strategier samt større projekter
 • Status på igangsatte analyser
 • Regnskabsresultatet for 2017 og realisering af budget 2018.
 
På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.
 
Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.
 
Fagudvalgene skal senest på udvalgsmødet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker.
 
Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis der er skabt råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.
 
Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges ligeledes prioriteret.
 
Som udgangspunkt vil anlægsønsker under 100.000 kr. ikke blive imødekommet.
 
Direktionen gennemgår drifts- og anlægsønsker den 5. juni. De samlede drifts- og anlægsønsker fremsendes til Økonomiudvalgets og fagudvalgenes orientering i juni.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Strategi for budgetlægningen 2019-2022.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-04-2018

4.Modeller til indsatser for rygestop i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 18/7652

Modeller til indsatser for rygestop i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter hvilken model for rygestop, der skal indstilles som driftsforslag til budgetforhandlingerne i august 2018.

Sagsfremstilling
Udvalget for sundhed, kultur og fritid har på udvalgsmødet i marts måned 2018 drøftet, hvorvidt administrationen skulle arbejde videre med et oplæg vedrørende en fremtidig rygestopsindsats i Vejen Kommune. Udvalget kom frem til, at administrationen skulle komme med et oplæg i forhold til nationale og regionale anbefalinger for rygestopsindsatsen i Vejen Kommune, samt inddrage lokale statistikker og erfaringer til mødet i april 2018.
 
Udvalget drøftede, at der kunne være forskellige modeller og niveauer i forhold til rygestopsindsatsen. Administrationen har udarbejdet følgende 3 modeller på baggrund af udvalgets drøftelser. I modellerne er indarbejdet nationale og regionale anbefalinger, samt erfaringer fra andre kommuner, som administrationen har kontaktet. Der er medsendt bilag vedrørende kontakten til andre kommuner.
På udvalgsmødet vil afdelingschef Jette Kynde Schøtz komme med et oplæg vedrørende evidens og nationale og regionale anbefalinger, samt gennemgå modellerne. Der vil i oplægget sættes fokus på, hvor der er hentet inspiration fra i hver model. 
Efter eventuel valg af model udarbejdes en indsatsbeskrivelse med tilhørende succeskriterier, som indsendes som et drifts ønske til budgetforhandlingerne.
 
3 modellerne beskrives her i en overordnet ramme.
 
Model 1
 
Med model 1 er der tale om en flerstrenget indsats på både primært, sekundært og tertiært niveau. På primært niveau har indsatsen til formål at forebygge rygestart. På sekundært niveau er formålet at afhjælpe begyndende rygeadfærd, mens formålet på tertiært niveau er at opnå et egentligt rygestop hos borgere, der ryger:
 • Forebyggelse af rygestart: Indsatsen er målrettet børn og unge og omfatter røgfri skoletid på grundskolerne. Indsatsen sker i et samarbejde med grundskolerne. Desuden tages initiativ til dialog med erhvervsskolerne med henblik på at tilskynde til røgfrihed her.
 • Afhjælpning af begyndende rygeadfærd: Indsatsen består i opsøgende arbejde på skolerne, hvor børn og unge, der ryger, identificeres, motiveres til og rådgives om rygestop.
 • Rygestop: Indsatsen omfatter et tilbud om rygestop-kurser for voksne borgere, der ryger og som eventuelt oplever følgevirkninger af røg i form af bl.a. KOL eller cancer. Indsatsen er særligt målrettet gravide, borgere med kroniske sygdomme og borgere uden for arbejdsmarkedet. I alle tilfælde sker deltagelse på rygestop-kurset på baggrund af borgerens eget ønske om rygestop og deraf egen henvendelse til Brørup Sundhedscenter. Kurserne gennemføres efter et fast koncept og med tæt kontakt til de deltagende borgere. Der gennemføres 10 hold pr. år på Brørup Sundhedscenter med hver 5-6 deltagere. Hvis aktuelt kan borgerne på kurset få finansieret deres rygestopmedicin (i 2017-2020). Finansieringen sker gennem bloktilskud i henhold til udmøntningsaftalen om Kræftplan IV.
  • Som supplement til rygestop-tilbuddet på Brørup Sundhedscenter er der et virksomhedsrettet fokus med tilbud om lokale rygestop-kurser på arbejdspladser (kommunale såvel som private) i Vejen Kommune.
 
Til at gennemføre den flerstrengede indsats fastansættes en rygestopkonsulent på fuld tid. 60 % af rygestopkonsulentens arbejdstid vil være målrettet børn og unge og dermed omfatte forebyggelse af rygestart samt afhjælpning af begynde rygeadfærd hos børn og unge. De øvrige 40 % af rygestopkonsulentens arbejdstid er allokeret til rygestop-tilbuddet.
Til at understøtte den flerstrengede indsats opsøges tværkommunale og tværsektorielle samarbejder, herunder partnerskabet ’Røgfri fremtid’ med mere end 60 private og offentlige aktører.
 
 
Model 2
 
Med model 2 er der tale om en enstrenget tertiær indsats i form af rygestop-kurser. Indsatsen er målrettet voksne borgere, der allerede ryger, herunder borgere med følgevirkninger af røg. Som under model 1 er indsatsen særligt målrettet gravide, borgere med kroniske sygdomme og borgere uden for arbejdsmarkedet. Deltagelse på rygestop-kurset sker på baggrund af borgerens eget initiativ. Kurserne gennemføres efter et fast koncept og med tæt kontakt til deltagerne. Der gennemføres 15-20 hold pr. år på Brørup Sundhedscenter med hver 5-6 deltagere. Hvis aktuelt kan borgerne på kurset få finansieret deres rygestopmedicin (i 2017-2020). Finansieringen sker gennem bloktilskud.
Til at gennemføre model 2 fastansættes en rygestopkonsulent på 20 timer pr. uge.
 
Model 3
 
Med model 3 består Vejen Kommunes indsats i at henvise borgere, der ønsker et rygestop, til Stoplinjen og Kræftens bekæmpelse.
 
Der er til sagsfremstillingen medsendt en rapport, hvori administrationen har samlet relevant materiale fra nationalt, regionale og lokale statistikker, evidens, anbefalinger og erfaringsopsamlinger (er ikke nået færdig bearbejdet til formandsmødet, men er klar til udvalgsmødet)

Tidligere behandling
21.03.2018    Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser
Ansættelse af en fuldtids rygestopsinstruktør (model 1)   450.000 kr.
 
Ansættelse af en 20 timer rygestopsinstruktør (model 2) 280.000 kr.    

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Bilag

5.Temadrøftelse målsætninger for sundhed i kommunerne (B)

Sagsnummer: 18/3413

Temadrøftelse målsætninger for sundhed i kommunerne (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • udvalget drøfter nuværende målsætninger/anbefalinger på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling
Udvalget for sundhed, kultur og fritid blev på mødet i februar 2018 orienteret om nuværende Sundhedsaftale og udvalget drøftede de politiske statements, som formand og næstformand i udvalget kan medbringe til det politiske opstartsmøde 24. april 2018. Sundhedsaftalen er et samarbejde mellem Regionens sygehuse, de praktiserende læger og kommunerne i Region Syddanmark.
 
Der er ikke kun fokus på sundhedsarbejdet i tværsektorielle samarbejde i kraft af Sundhedsaftalen. Der er også fokus på sundhedsområdet i KL`s nationale udspil. KKR i Region Syddanmark har også i efterår 2017 udarbejdet sundhedspolitiske visioner og Vejen Kommune har en række sundhedsindsatser beskrevet i ” Temaplan for sundhed, kultur og fritid”. Temaplanen blev godkendt i Byrådet august 2013.
 
Til temadrøftelsen vil afdelingschef Jette Kynde Schøtz præsenterer målsætninger i udvalgte nationale, regionale og lokale målsætninger. Administrationen er bevidst om, at der skal udarbejdes nye politikker på området, men temaplan præsenteres da den fortsat er gældende indtil nu politik udvikles af Byrådet.
 
Der er til dagsordenspunktet medsendt KL`s udspil, KKR`s sundhedspolitiske visioner og temaplan for sundhed, kultur og fritid.

Tidligere behandling
20.02.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Temadrøftelse omkring Sundhedsaftalen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-04-2018

Bilag

6.Tidlig indsats til sårbare familier i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 18/11659

Tidlig indsats til sårbare familier i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter og godkender projektkommissorium for projekt ”FamilieVejen” i Vejen Kommune

Sagsfremstilling
Udvalget for sundhed, kultur og fritid havde i januar 2017 temamøde omkring sundhed og i forbindelse med dette temamøde pointerede udvalget bl.a., at sundheds afdelingen skulle have endnu mere fokus på, hvor der kunne udvikles tidlige og forebyggende indsatser til børn i en tidlig alder.
Sundhedsafdelingen søgte derfor Sundhedsstyrelsen i efterår 2017 om projektmidler til udvikling af indsatser til sårbare familier i Vejen Kommune. Vejen Kommune fik i december 2017 positivt tilsagn fra Sundhedsstyrelsen i forhold til et tre årigt projekt, som opstarter marts 2018 og afsluttes marts 2020. Vejen Kommune fik i alt 4.788.000 kr. til det tre årige projekt.
 
Sundhedsafdelingen har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et projektkommissorium, som er medsendt til Udvalget til drøftelse og godkendelse.
 
Formål med projektet
 
Formålet med projektet er, at sundheds afdelingen i endnu højere grad arbejder med forebyggelse og mestrings strategier til sårbare familier i Vejen Kommune. Der ønskes en tidlig opsporing og indsats i forhold til eventuelle udfordringer i familierne. Der tages udgangspunkt i familien og barnets ressourcer for at udvikle familiens evne til at mestre familielivet. Fokus i projektet er primært barnets trivsel og udvikling, men familien er en stor ressource i projektet og der vil arbejdes med at igangsætte forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.
Der vil i projektet være stor fokus på det tværfaglige og tværgående samarbejde med andre aktører omkring familierne. Dette kan både være internt i Vejen Kommune, men også eksterne aktører.
 
Som en del af de projektmidler der er ansøgt er der afsat midler til kompetenceudvikling af sundhedsplejerskerne, men også kompetenceudvikling af eksterne samarbejdspartnere. Igennem projektet skal tværfaglige samarbejdspartnere udvikle viden og erfaring med tværgående metoder og evidens.
I forhold til konkrete indsatser, så igangsættes der også et tæt samarbejde med jordemødre og praktiserende læger og der skal implementeres forebyggende graviditetsbesøg hos alle familier allerede før barnets fødsel. Graviditetsbesøgene sikrer at sundhedsplejen tidligt kan identificere familier i niveau 1, 2, 3 og 4. Niveauerne bruges til at identificere behovet for forebyggende og understøttende indsatser. Besøget skal sikre at sundhedsplejen tidligt opbygger en god relation til familierne, hvilket sikrer rekruttering og samarbejde senere i forløbet.
Når familiernes behov er afdækket igangsættes individuelle indsatser i tæt samarbejde med alle involverede samarbejdspartnere.

Tidligere behandling
Ingen tidligere behandling

Økonomiske konsekvenser
Vejen Kommune har fået bevilget i alt 4.788.000 kr. igennem hele projektperioden.
I 2018 1.100.000 kr. 2019 1.100.000kr. og i 2020 1.1688.000 kr.
 
Vejen Kommune skal aflevere revisionsregnskab til Sundhedsstyrelsen og de midler, der ikke nås anvendt i projektet skal afleveres tilbage til Sundhedsstyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser
Der ansættes sundhedsplejersker i projektstillinger til gennemførelse af projektet igennem 3 år. En af disse sundhedsplejersker skal også understøtte den koordinerende funktion, der skal sikre det projektrelaterede samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere både internt i kommune og eksternt i forhold til Regionen, de praktiserende læger og uddannelsesinstitutionerne.
Der skal herudover være et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, da der kontinuerligt skal afleveres afrapportering i forhold til projektet og Vejen Kommune skal kontinuerligt informere/vidensdele med andre kommuner i forhold til de effekter og evalueringer, der udarbejdes.
Som en del af den koordinerende funktion sikres gennemførelse og opfølgning på den kompetenceudviklingsplan, som er lagt i projektet. Dette er gældende både for sundhedsplejerskerne og for øvrige samarbejdspartnere i projektet.
 
Der ansættes sundhedsplejersker svarende til to årsværk.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-04-2018

Bilag

7.Efterretningssager

Efterretningssager


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-04-2018
Intet.

8.Lukket punkt