Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 12-04-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Konstituering - valg af formand for Folkeoplysningsudvalget

Konstituering - valg af formand for Folkeoplysningsudvalget


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Jf. § 4 i Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune skal medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget på første møde vælge formand ved simpelt stemmeflertal.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
Jan Møller Pedersen blev valgt som formand for Folkeoplysningsudvalget.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg

Bilag

2.Konstituering - valg af næstformand for Folkeoplysningsudvalget

Konstituering - valg af næstformand for Folkeoplysningsudvalget


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Jf. § 4 i Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune skal medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget på første møde vælge næstformand ved simpelt stemmeflertal.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
Jørn Holmgaard blev valgt som næstformand.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg

3.Fastsættelse af datoer for kommende møder

Fastsættelse af datoer for kommende møder


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Møderne i Folkeoplysningsudvalget har hidtil været afholdt på torsdage i tidsrummet fra kl. 15.30 – 17.30.
 
Der ønskes en drøftelse af, om det nye udvalg har mulighed for dette, og der fastsættes mødedatoer for resten af 2018, dog undtaget juli måned.
 
Administrationen kommer med forslag til mødedatoer.
 
Derudover foreslås det, at der fastsættes en dato for et ekstra møde, hvor Vejen-ordninger, puljer, politikker m.v. bliver gennemgået.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
Udvalget besluttede at møderne holdes på torsdage og starter kl. 16.00.
 
Datoer:
 
Ekstra møde den 24. maj 2018 kl. 16.00, Gamstvej 1, Vejen.
7. juni 2018
21. juni 2018
16. august 2018
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg

4.Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Der bliver givet en orientering på mødet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
Der blev orienteret om, at:
 
· udvalget har bevilget et tilskud til Børnekultur.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg

5.Orientering om opgaver i Folkeoplysningsudvalget

Sagsnummer: 18/3653

Orientering om opgaver i Folkeoplysningsudvalget


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Der vil på mødet blive orienteret om nogle af Folkeoplysningsudvalgets opgaver.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
Administrationen gav en orientering om opgaver i Folkeoplysningsudvalget.
 
Der er ca. 190 godkendte folkeoplysende foreninger i Vejen Kommune, der modtager tilskud af den ene eller anden art.
Derudover er der 16 aftenskoler.
 
Der er udarbejdet retningslinjer i ”Vejen-ordningen” for både foreninger og aftenskoler.
 
Derudover er der puljer, der kan søges tilskud fra.
 
Der blev desuden kort orienteret om relevante hjemmesider.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg

6.Idrætsforeningers rammer og vilkår 2017

Sagsnummer: 18/6078

Idrætsforeningers rammer og vilkår 2017


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling
Danmarks Idrætsforbund (DIF) gennemførte i 2017 en analyse af idrætsforeningernes rammer og vilkår i landets kommuner.
 
Analysen er bygget op om 4 overordnede temaer, nemlig
· Økonomi
· Faciliteter
· Frivillighed
· Idrætspolitik
 
Samlet set rykkede Vejen Kommune fra plads nr. 64 til plads nr. 41.
 
Der ønskes en drøftelse af, om analysen giver anledning til, at Folkeoplysningsudvalget skal iværksætte nogle tiltag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og der blev taget beslutning om, at foreningerne inviteres til et møde, hvor Folkeoplysningsudvalget ønsker en dialog med foreningerne om samarbejdet med administrationen og det videre arbejde med visioner og 25-50-75 visionen.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg

Bilag

7.Overordnet drøftelse af kunstgræsbaner i Vejen Kommune

Sagsnummer: 14/9452

Overordnet drøftelse af kunstgræsbaner i Vejen Kommune


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
I Vejen Komme er der 3 kunstgræsbaner; en i Rødding og to i Vejen, og disse lejes af de omkringliggende foreninger.
I Føvling er man også i gang med at planlægge en kunstgræsbane og flere er måske på vej.
 
Kunstgræsbaner er mere fleksible, da der kan spilles på dem året rundt, men foreningerne skal ikke umiddelbart forvente væsentlige midler fra fonde til etableringen.
 
Der ønskes en drøftelse af, hvorledes Vejen Kommune kan/skal støtte op om fremtidige kunstgræsbaner.

Tidligere behandling
16.11.2017 Folkeoplysningsudvalget.
22.02.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-11-2017
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og der kom forslag om, at der skal laves en strategi på dette område, og at der laves en indstilling til udvalget for sundhed, kultur og fritid om, at der skal tages stilling til antal og placering, af eventuelle fremtidige kunstgræsbaner i Vejen Kommune.
 
Forvaltningen skal lave en opgørelse over fodboldklubbernes medlemsantal.
 
 
 
Afbud: Jørgen Thøgersen og Finn Larsen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og udvalget besluttede, at nedsætte et udvalg bestående af Jørn, Peter og Bent.
Administrationen indkalder til første møde.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg

Bilag

8.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
Administrationen orienterede om, at:
 
· de har været på besøg hos Slotsbanen siden de er blevet en godkendt folkeoplysende forening.
· administrationen og Jan Møller Pedersen fastsætter datoer med de foreninger der skal afholdes møde med i forbindelse med deres ansøgninger til mindre anlægsprojekter.
· der er ansat ny chefkonsulent for Kultur & Fritid med tiltrædelse 1. maj.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg

9.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
  • Udfordringer med aktivitet i 20x40 haller.
  • Der nedsættes et udvalg til Hædring af idrætsfolk.
  • Forslag om at, der til hvert møde inviteres en forening til en snak på ca. 10 minutter.
  • Persondatalovens ændringer skal med på et cafemøde.
  • Administrationen laver en database over kommende punkter på dagsordenen.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg