Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 03-04-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Økonomiudvalgets opgaver (B)

Sagsnummer: 17/26296

Økonomiudvalgets opgaver (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • der gennemføres en temadrøftelse om Kommuneplanlægning og samordning af kommunens planlægningsopgaver.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 30. januar 2018 en tidsplan for drøftelse af udvalgets ansvarsområder.
 
Økonomiudvalget har ansvaret for kommuneplanlægning og samordning af kommunens planlægningsopgaver. Ansvarsområdet består af følgende delelementer:
 • Planstrategi
 • Kommuneplan sammen med kommunerne i Trekantområdet
 • Egen del af kommuneplanen
 • Igangsætning af lokalplanlægningen
 • Samspil med Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS)
 • Landdistrikter - udviklingsplaner
 • Udviklingsplaner for centerbyer
 • Koordinering med planlægning i fagudvalg (infrastruktur, energiplanlægning, natur og miljøforhold, klima, bæredygtighed, fritidsfaciliteter, skole og institutionsstruktur)
På mødet vil der være en gennemgang af området.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Planloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Der blev givet en orientering om kommunens planlægningsopgaver.

2.Vejen kommunes årsregnskab 2017 (C)

Sagsnummer: 18/6566

Vejen kommunes årsregnskab 2017 (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Årsregnskab 2017 afgives til revisionen.
 • Økonomiudvalget tager stilling til, om der kan hensættes et beløb til særlige anlægsarbejder.

Sagsfremstilling
Årsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, og regnskabet skal inden den 1. maj afgives til revisionen.
 
Formålet med regnskabet er dels at give et overblik over den økonomiske udvikling og status, dels at opfylde de formelle krav i ministeriets regelsæt.
 
I årsregnskabet beskrives kommunens økonomiske virksomhed i det afsluttede regnskabsår, herunder større afvigelser mellem budget og regnskab. Anlægsregnskaber, der er afsluttede i 2017, og som var over 2 mio. kr., fremgår af et bilag til årsregnskabet.
 
Der skal knyttes følgende overordnede kommentarer til regnskabet:
 

Økonomisk udvikling og status:

Den skattefinansierede drift viser et overskud på 130,4 mio. kr.
 
Det samlede resultat på det skattefinansierede område (drift og anlæg) er et overskud på 21,3 mio. kr.
 
Kommunens almindelige langfristede gæld er i 2017 faldet fra 408,4 mio. kr. til 398,3 mio. kr.
 
Den reelle kassebeholdning, korrigeret for overførsler, er i 2017 faldet fra 49,9 mio. kr. til 48,9 mio.
 
Samlet vurderes det, at regnskabet for 2017 er tilfredsstillende. Der er et driftsoverskud på 130,4 mio. kr. og dermed råderum til det investeringsniveau, der sigtes efter i den økonomiske politik.
 

Budgetoverholdelse:

Helt overordnet viser regnskabet, at de skattefinansierede driftsudgifter blev 49,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes 38,3 mio. kr. overført til 2018.
 
De skattefinansierede anlægsudgifter er 185,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes 188,9 mio. kr. overført til 2018. Det overførte beløb er større end restbudgettet, da manglende indtægter på jordforsyningsområdet ikke overføres til 2018.
 

Hensættelse til særlige investeringer:

Ifølge den økonomiske politik vurderes det i forbindelse med regnskabsafslutningen, om regnskabsresultatet gør det muligt at hensætte et beløb til særlige anlægsarbejder eller lignende. Den beregnede kassebeholdning ultimo året skal også efter en sådan ekstraordinær opsparing udgøre mindst 1.000 kr. pr. indbygger.
Der tages stilling til en eventuel anvendelse af opsparede midler i forbindelse med budgetlægningen for efterfølgende år.
 
Den økonomiske politik tillader, at der kan hensættes maksimalt 6 mio. kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om kommunernes styrelse.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 03-04-2018
Direktionen indstiller årsregnskab 2017 afgivet til revisionen.
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der kan hensættes et beløb til særlige anlægsarbejder.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Årsregnskab 2017 indstilles afgivet til revisionen.
Det indstilles, at der ikke hensættes et beløb til særlige anlægsarbejder.

Bilag

3.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 28/2 2018 (B)

Sagsnummer: 18/6214

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 28/2 2018 (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • orienteringen om budgetopfølgningen pr. 28. februar 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 18,1. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 17,5.
 
Lønforbrugsprocenten er på 16,3 i år mod 15,5 sidste år.
 
Generelt forventes budgetoverholdelse på hele udvalgets ramme. Budgettet til barselsudligningsordningen forventes dog at komme under pres, såfremt sidste års udgiftsniveau opretholdes.
 
Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Til efterretning.

Bilag

4.Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 (C)

Sagsnummer: 18/3990

Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2017 til 2018 på Økonomiudvalgets område
 • der foretages en afsluttende indstilling til Byrådet om de øvrige udvalgs indstillinger
 • de i bilaget beskrevne bevillinger på jordforsyningsområdet godkendes.
 
 
Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2018:
Forslag til overførsler gennemgået og indstilles godkendt til overførsel fra 2017 til 2018.
 
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018:
Overførsler indstilles godkendt.
 
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018:
Forslag til overførsler indstilles godkendt til Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-03-2018:
De foreslåede overførsler på Udvalgets område indstilles godkendt.
 
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2018:
Udvalget indstiller de indstillede forslag til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Udvalget vil på et senere udvalgsmøde orienteres om eventuelle pædagogiske og læringsmæssige konsekvenser i handleplaner på de skoler, der er udfordret økonomisk.
 
Afbud: Henny Schøler (V).
 

Sagsfremstilling
Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2017 til 2018. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.
 
Direktionen behandlede forslag til overførsler den 6. marts 2018, og forslaget er nu også behandlet i fagudvalgene med henblik på indstilling til Økonomiudvalget.
 
Drift
I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af overskud/underskud mellem årene. Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.
 
Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.
 
Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 49,2 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,497 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 45,2 mio. kr.
 
Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 39,3 mio. kr. Heraf vedrører 17,7 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2016 udgjorde driftsoverførslerne 26,0 mio. kr., hvoraf 15,0 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.
Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 2,7 mio. kr. højere end i 2016.
 
Anlæg
Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 185,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 294,8 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2017 til 2018 udgør 189,0 mio. kr. Forskellen på restbudget og forslag til budgetoverførsel skyldes, at manglende realisering af budgetter til jordsalg ikke overføres til 2018.
 
Herudover ønskes der overført 16,6 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet.
 
Finansiering og finansforskydninger
Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -57,3 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -14,8 mio. kr. på det skattefinansierede område samt uforbrugt låneadgang og byggekredit vedrørende ældreboligbyggerier på i alt
-53,4 mio. kr.
 
Samlet forslag til overførsler
Samlet udgør forslaget til overførsler 187,5 mio. kr.
 
Samlet opgørelse overførsler fra 2017-2018, 1.000 kr.
Område
Beløb
Skattefinansieret drift:
 
Udvalget for teknik og miljø
2.847
Udvalget for arbejdsmarked og integration
1.388
Udvalget for skoler og børn
2.870
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
8.722
Udvalget for social og ældre
4.733
Økonomiudvalget
17.769
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift
38.329
 
 
Forsyningsvirksomheder – drift
977
 
 
Anlæg:
 
Skattefinansierede område
 
Udvalget for teknik og miljø
39.271
Udvalget for skoler og børn
16.137
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
18.236
Udvalget for social og ældre
18.569
Økonomiudvalget
40.040
I alt alle udvalg – skattefinansierede område
132.253
 
 
Ældreboliger
56.716
 
 
Forsyningsvirksomhed
 
Udvalget for teknik og miljø
16.553
Total anlæg i alt alle udvalg
205.522
 
 
Finansforskydninger og finansiering:
 
Økonomiudvalget
-57.304
 
 
Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering
 
Drift
39.306
Anlæg
205.522
Finansforskydninger og finansiering
-57.304
I alt
187.524
 
 
Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler
I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 indarbejdede Byrådet en pulje på 23 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2017-2018 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år.
Puljen i 2018 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.
 
Bevillingsansøgning – anlæg
Siden budgetopfølgningen pr. 31/8 2017 er der solgt jord til bolig- og erhvervsformål for i alt 3,0 mio. kr. Der ansøges derfor om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., jævnfør den vedlagte specifikation. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til salgsindtægter på stednummer 001001.
 
Bevillingsansøgningen har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.
 
Direktionen behandlede forslag til overførsler på mødet den 6. marts 2018. Direktionen besluttede, at der skal udarbejdes en genopretningsplan for Brørupskolen med henblik på at nedbringe underskuddet. Gesten og Skodborg børnecenter skal udarbejde en handleplan for at minimere underskuddet. Område Enghaven/Dixensminde, skal udarbejde en genopretningsplan. Der udarbejdes handleplan for Område Kærdalen og Lundtoft og arbejdet med at minimere underskud fortsætter.
 

Tidligere behandling
06.03.2018 Direktionen
14.03.2018 Udvalget for social og ældre
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø
21.03.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid
21.03.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration
22.03.2018 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser
Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 187,5 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.
 
Bevillingen kan specificeres således:
 • 38,329 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift
 • 0,977 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet
 • 132,253 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg
 • 56,716 mio. kr. vedrørende ældreboliger
 • 16,553 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet
 • -57,304 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.
Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2017 236,4 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2018 187,5 mio. kr.
 
I forbindelse med godkendelse af overførslerne til 2018 nulstilles puljen til udligning af øget forbrug af overførslerne. Der skal derfor gives en tillægsbevilling på -23,0 mio. kr. til konto 8.59.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.
Principper for lønsumsstyring i administrationen.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
De indstillede overførlser fra fagudvalgene og overførslerne på Økonomiudvalgets område indstilles godkendt.
Bevillingerne på jordforsyningsområdet indstilles godkendt.

Bilag

Institutionsregnskaber - Økonomiudvalget Driftsoverførsler - samleark Anlægsoverførsler - samleark Overførsel af finansforskydninger og finansiering - samleark Ansøgning om anlægsbevilling i forbindelse overførsel af anlægsprojekter Institutionsregnskaber - Udvalget for arbejdsmarked og integration - BUC Institutionsregnskaber- Udvalget for skoler og børn - Dagplejetilsyn, Daginstitutioner, Særlige dagtilbud - Sløjfen og PPR Institutionsregnskaber - Udvalget for skoler og børn - Øvrige institutioner Institutionsregnskaber - Udvalget for skoler og børn - Skoler inkl. SFO og Børnecentre Institutionsregnskaber - Udvalget for sundhed, kultur og fritid - Kultur og Fritid Institutionsregnskaber - Udvalget for sundhed, kultur og fritid - sundhedsområdet Institutionsregnskaber - Udvalget for social og ældre - Ældreområdet Institutionsregnskaber - Udvalget for social og ældre - socialområdet

5.Revisionsberetning nr. 15, "tiltrædelsesberetning" (C)

Sagsnummer: 18/1294

Revisionsberetning nr. 15, "tiltrædelsesberetning" (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • revisionsberetning nr. 15 tages til efterretning og sendes til tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 6. marts 2018 afleveret beretning nr. 15, ”tiltrædelsesberetning”.
 
I beretningen orienterer revisionen om revisors opfattelse af samarbejdet med Vejen Kommune. Baggrunden er, at der er tiltrådt et nyt Byråd den 1. januar 2018.
 
Beretningen adskiller sig fra andre beretninger ved, at der ikke er noget, Byrådet skal tage stilling til.
 
Samarbejdet mellem revisor og Vejen Kommune er i øvrigt reguleret af lovgivningen, af Byrådets revisionsregulativ, og af den indgåede kontrakt.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Styrelseslovens § 45.
Revisionsregulativet.
Kontrakten mellem Vejen kommune og BDO.

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles taget til efterretning og sendes til tilsynsmyndigheden.

Bilag

6.Revisionsberetning nr. 16, løbende revision 2017 (C)

Sagsnummer: 18/1295

Revisionsberetning nr. 16, løbende revision 2017 (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • revisionsberetning nr. 16 tages til efterretning og sendes til tilsynsmyndigheden.
 • Byrådet godkender forslag til besvarelse af bemærkning.

Sagsfremstilling
BDO har den 6. marts 2018 afleveret revisionsberetning nr. 16.
 
Der er i beretningen en bemærkning om Hjælp i særlige tilfælde til Udlændinge.
 
Revisionens bemærkning:
Hjælp i særlige tilfælde mv. til Udlændinge
· I 2 ud af 2 sager fremgår det ikke konkret af bevillingsskrivelsen eller journalen, hvilke ydelser der bevilges.
· I 2 ud af 2 sager er bevillingsskrivelserne dateret efter ydelserne er udbetalt jfr. bogføringen.
· I 1 ud af 2 sager er der bevilget hjælp til transport ifm. flygtningens flytning til kommunen, hvilket er en kommunal udgift jfr. integrationslovens § 12 og kan derfor ikke ydes som hjælp i særlig tilfælde. Der er tale om en generel forretningsgang omkring forholdet i kommunen og der er derfor tale om en systematisk fejl ifm. bevillingen af transport.
På baggrund af gennemgangen anbefaler vi, at der sættes fokus på området samt, at der sker en opstramning af forretningsgangene og bevillingerne for området.
Vi anbefaler endvidere, at området bliver omfattet af næste kvalitetskontrol.
Vi har fået oplyst, at kommunen vil korrigere i forhold til de nævnte punkter og gennemgå alle sagerne.
Vi vil derfor udtage nye sager til opfølgning på sagsbehandlingen på området, ved den afsluttende revision 2017.
 
Forslag til besvarelse:
Bemærkningen tages til efterretning.
 
Det præciseres, at der er lovhjemmel til at yde hjælp til transport. Bemærkningen handler om, at kommunen ved en fejl har anmeldt udgiften til statsrefusion. Refusionsopgørelsen er rettet.
 
Kommunens egen gennemgang af sagerne tilbage til medio 2015 er iværksat, og forventes afsluttet inden udgangen af april 2018.
 
Der er, i samarbejde med revisionen, ved at blive indført nye procedurer på området, der skal sikre at formelle regler omkring bevillinger og journalisering fremover bliver opfyldt.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Styrelsesloven § 42

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Det indstilles, at revisionsberetning nr. 16 tages til efterretning og sendes til tilsynsmyndigheden.
 
Der blev givet en redegørelse for bemærkningerne. Forslag til besvarelse indstilles godkendt.

Bilag

7.Overtagelse af Holtegården, endelig opgørelse (C)

Sagsnummer: 15/9045

Overtagelse af Holtegården, endelig opgørelse (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller,
 • at den endelige opgørelse godkendes, herunder at der overtages lån fra Region Syddanmark på 7.960.561 kr.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune overtog Holtegården fra Region Syddanmark den 1. januar 2017.
 
Region Syddanmark har nu opgjort aktiver og passiver i forbindelse med overtagelsen, og ønsker Vejen Kommunes godkendelse af den endelige overtagelsespris.
 
Det væsentligste aktiv er værdien af grund og bygning, der er opgjort til 9.658.472 kr.
Det væsentligste passiv er skyldige feriepenge, der er opgjort til 2.366.054 kr.
 
Netto skal Vejen Kommune kompensere Regionen med 7.960.561 kr.
 
Kompensation sker ved, at Vejen Kommune overtager lån i Kommunekredit.
 
Da Byrådet godkendte overtagelsen i december 2015 var forventningen, at lånet ville være 13-14 mio. kr., og at lånet ville have en løbetid på mellem 22 og 25 år.
 
Gældsovertagelsen påvirker ikke kommunens låneramme.
 
Den offentlige ejendomsvurdering er 13,9 mio. kr.
 
Overordnet set har overtagelsen af Holtegården ikke nogen driftsøkonomiske konsekvenser. Driftsudgifterne, overheadomkostninger samt afdrag og renter på det lån, der overtages, finansieres dels via takstbetalingen, dels via færre udgifter til betaling for regionale tilbud.

Tidligere behandling
11.11.2015 Udvalget for social og ældre.
01.12.2015 Økonomiudvalget.
08.12.2015 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Vejen Kommune overtager et lån på 7.960.561 kr.
Lånet er variabelt forrentet, med en løbetid på 23 år.
Ydelsen på lånet er indarbejdet i budgettet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 782 af 06.07.2006 (Overtagelse af tilbud)
Bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013, § 2 stk. 2 nr. 4 (Lånebekendtgørelsen)

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

8.Effektiviseringskrav til Trekantområdets Brandvæsen i perioden 2019 til 2022 (C)

Sagsnummer: 16/20983

Effektiviseringskrav til Trekantområdets Brandvæsen i perioden 2019 til 2022 (C)


Administrativ indstilling
Direktør Sonja Miltersen indstiller Beredskabskommissionens beslutning om, at

Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen har på møde den 30. januar 2018 besluttet at indstille til ændring af effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen til 2% af hvert års primobudget.
Baggrunden er, at der i de seneste to år har været arbejdet med en fælles dimensionerings-plan for Trekantområdets Brandvæsen. Dette arbejde har på den ene side haft til formål at indfri de effektiviseringsgevinster, som moderniseringsaftalen med regeringen fra 2014 fandt mulige, og på den anden side at sikre et fornuftigt beredskabsniveau i dækningsområdet samt ro om den videre udvikling af det nye fælles beredskab.
Dette arbejde har medført en revurdering af effektiviseringspotentialet i selskabet, hvor der tages afsæt i de allerede gennemførte effektiviseringer i 2016 til 2018 og lægges op til løbende at høste flere effektiviseringer de kommende fire år. Dermed vil den oprindelige effektiviseringsrunde 1 være fuldt indfaset i 2022.
 
Den daværende Regering og KL indgik i 2014 aftale om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kunne opnås en række effektiviseringsgevinster. På den baggrund dannede Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner Trekantområdets Brandvæsen som en sammenlægning af de seks kommuners beredskaber.
Der har de seneste par år været et arbejde i gang i Beredskabskommissionen med henblik på udarbejdelse af en ny dimensioneringsplan. Med udgangspunkt i den aktuelle status på dette arbejde behandlede Beredskabskommissionen på sit møde den 30. januar 2018 konsekvenserne heraf for effektiviseringspotentialet i selskabet i de kommende år. Beredskabskommissionen besluttede på dette møde i enighed at bakke op om den konstituerede beredskabsdirektørs indstillinger.
 
Resultat af arbejdet i 2016 og 2017 med fælles dimensioneringsplan
Et af formålene med dimensioneringsplanen har været at skabe ro og gennemsigtighed i forhold til de økonomiske rammer, beredskabet har til rådighed. En del af arbejdet har derfor været en revurdering af effektiviseringspotentialets størrelse og den hastighed, hvormed det kan realiseres på en fornuftig måde.
Denne revurdering tager udgangspunkt i, at borgerne i dækningsområdet i fremtiden skal opleve et serviceniveau på linje med det nuværende, således at de fortsat kan have fuld tillid til dimensioneringen af områdets redningsberedskab. Som følge af denne forudsætning har fokus i arbejdet været på at afdække mulige effektiviseringer i selskabets ledelse og på andre områder, der ikke vil have konsekvens for den service, selskabet leverer til områdets borgere.
Med afsæt i de fornuftige effektiviseringsresultater, som Trekantområdets Brandvæsen allerede har opnået, foreslås det, at der fremadrettet arbejdes med et årligt effektiviserings-krav på 2% af hvert års primobudget. Det foreslås endvidere, at effektiviseringskravet udløber i 2022. Det forventes, at med denne plan vil det være muligt at fastholde et stort set uændret serviceniveau over for borgerne, og selskabet vil have ro til at arbejde med effektiviseringerne.
Ovenstående er en ændring af den oprindelige aftale fra 2015 mellem kommunerne om selskabets økonomi samt en viderebygning på den justering, der blev foretaget i 2016 vedrørende økonomien for 2016 til 2018. Disse skitseres kort nedenfor.
 
Oprindelig aftale fra 2015 mellem kommunerne om selskabets økonomi:
I forbindelse med aftalen fra 2014 mellem regeringen og KL blev der forventet en samlet effektiviseringsgevinst på omlægningen, hvoraf de seks kommuners andel androg ca. 12,0 mio. kr. årligt (2018-PL), svarende til ca. 13 % af det nye selskabs oprindelige budget uden sideaktiviteter. Det blev i forbindelse med oprettelsen af selskabet besluttet, at denne effektivisering skulle realiseres fra 2016. Samtidig blev der indlagt en forventning om, at fra 2019 kunne der yderligere opnås en effektivisering på ca. 13,5 mio. kr. årligt (2018-PL), svarende til ca. 14% af det oprindelige budget.
 
Oprindelig effektiviseringsplan
Effektivisering i
mio. kr.
Effektiviseringsrunde 1 gennemført fra 2016
12,0
Effektiviseringsrunde 2 gennemført fra 2019
13,5
I alt årlig effektivisering fra 2019 i forhold til oprindeligt budget 2016
25,5
I 2018-PL
 
Justering besluttet i 2016:
I 2016 besluttede de seks byråd at konvertere effektiviseringen på 12,0 mio. kr. til et effektiviseringskrav på 2 mio. kr. i 2016 og derefter 2% årligt af budgettet hvert år i perioden 2017 til 2018. Samtidig blev det besluttet, at der i perioden frem til 2018 skulle udarbejdes en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. 
 
Kommunale budgetbidrag i perioden 2019-2022
I den oprindelige økonomiaftale for selskabet fra 2015 var det forudsat, at gennemførelse af effektiviseringsrunde 2 i 2019 ville gøre det muligt at sænke budgetbidraget pr. indbygger, så alle kommuner ville betale et bidrag på niveau med den kommune, der i udgangspunktet havde den laveste omkostning pr. indbygger.
Det forslag, som nu fremlægges af Beredskabskommissionen, lægger op til, at selskabets overordnede struktur og dimensionering i den kommende fire års periode fastholdes nogenlunde uforandret. Dermed vil selskabet i den kommende periode ikke gennemføre en udligning af serviceniveauet mellem de gamle kommuner, og den oprindeligt planlagte effektiviseringsrunde 2 kan ikke gennemføres. Som følge heraf indstilles en forlængelse frem til udgangen af 2022 af det hidtidige princip om, at fordelingen af budgetbidraget mellem kommunerne sker ved en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i kommunernes budgetter til beredskabsområdet før selskabsdannelsen.
 
Samlet effektivisering i selskabet
Med den foreslåede indstilling vil selskabets effektivisering i hvert af årene fra 2016 og frem til 2022, i forhold til selskabets oprindelige budget for 2016 uden effektiviseringer, være som angivet nedenfor:
 
Årstal
Effektivisering i
mio. kr.
2016
2,0
2017
3,9
2018
5,9
2019
7,6
2020
9,3
2021
11,0
2022
12,7
2018-PL
 
I 2022 og frem vil den årlige effektivisering i forhold til udgangspunktet være på ca. 12,7 mio. kr. (2018-PL). Hermed vil den oprindelige effektiviseringsgevinst i aftalen mellem regeringen og KL være opnået.
 
Konsekvens for Vejen Kommune
Nedenfor fremgår det oprindelige budgetbidrag i 2016 for Vejen Kommune før effektiviseringer samt budgetbidraget i de kommende fire år med den foreslåede effektiviseringstakt:
 
Ekskl. sideaktiviteter, i 1.000 kr.
Vejen kommune
Budgetbidrag 2016 før effektiviseringer
11.288
 
 
Budgetbidrag 2019 inkl. nye effektiviseringer
10.458
Budgetbidrag 2020 inkl. nye effektiviseringer
10.248
Budgetbidrag 2021 inkl. nye effektiviseringer
10.043
Budgetbidrag 2022 inkl. nye effektiviseringer
9.843
 
 
Samlet effektiviseringsgevinst i Vejen kommune i 2022 sammenlignet med oprindeligt budget 2016 før effektiviseringer
1.445
  2018-PL
 
Som det fremgår ovenfor, vil Vejen Kommune, når de foreslåede effektiviseringer er gennemført, have en effektiviseringsgevinst på 1,445 mio. kr. i 2022 (2018-PL), hvis der sammenlignes med omkostningerne før selskabsdannelsen.
 
Såfremt det videre arbejde med den risikobaserede dimensionering senere lægger op til en mere gennemgribende omstrukturering og eventuel justering af serviceniveauet, kan de økonomiske forhold tages op til fornyet vurdering.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Vejen Kommune har i 2019-2022 budgetteret med et budgetbidrag på 8,262 mio. kr. i 2018-pl. Med det ændrede effektiviseringskrav vil Vejen Kommunes budgetbidrag i 2019 udgøre 10,458 mio. kr., hvilket gradvist falder til 9,843 mio. kr. i 2022. Ændringen medfører således en merudgift i forhold til budgettet på 2,196 mio. kr. i 2019, 1,986 mio. kr. i 2020, 1,781 mio. kr. i 2021 og 1,581 mio. kr. i 2022.
 
Det indstilles, at de budgetmæssige konsekvenser indgår i budgetlægningen for 2019-22.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018

Bilag

9.Ekstraordinær bygningsvedligehold i 2018 (C)

Sagsnummer: 18/7549

Ekstraordinær bygningsvedligehold i 2018 (C)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Steen Lauridsen indstiller at:
 • de afsatte midler 5.000.000 kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse i 2018 frigives.

Sagsfremstilling
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse er vedligeholdelse af bygningsdele, hvor materialernes levetid er mere end 10 år.
 
I budgettet for 2018 er der afsat 5.000.000 kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.
 
I forbindelse med vedtagelse af budget er der udarbejdet en liste over ekstraordinære bygningsvedligeholdelses projekter. Listen bliver løbende ajourført i forbindelse med de årlige bygningssyn, der gennemføres i forbindelse med kommunens bygninger, hvorefter den endelige prioritering foretages indenfor listen.
Den endelige prioritering fremgår af vedhæftede bilag ”Ekstraordinær bygningsvedligehold 2018”.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2018 er der afsat 5.000.000 kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Det indstilles, at 5.000.000 kr. frigives. Af det frigivne beløb skal 2.755.000 kr. anvendes til renovering af Bække Skole, jf. punkt 37 på samme dagsorden. Det resterende beløb anvendes til de mest presserende opgaver på oversigten over ”Ekstraordinær bygningsvedligehold 2018”.

Bilag

10.Frigivelse af anlægsbevilling til finansiering af energirenoveringsarbejder i 2018 (C)

Sagsnummer: 18/11578

Frigivelse af anlægsbevilling til finansiering af energirenoveringsarbejder i 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Bygningsservice & Beredskab Steen Lauridsen indstiller, at
 • de afsatte midler i budget 2018 på kr. 4.000.000 frigives til anvendelse på energibesparende foranstaltninger.

Sagsfremstilling
Den 10. oktober 2017 vedtog Byrådet at investere kr. 4.000.000 årligt i 10 år på energibesparende foranstaltninger med første år i 2018.
De afsatte kr. 4.000.000 søges hermed frigivet til projekter på tværs af bygningsmassen indenfor følgende områder:
 • Optimering af gasfyrede varmecentraler med minikraftvarmeværker
 • Optimering eller udskiftning af ventilationsanlæg
 • Udskiftning af belysning til typer med bevægelses- og dagslysregulering
 • Efterisolering af lofter, hulmure mv.
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Etablering af varmepumper
 • Efterisolering af rør, ventiler, pumper mv.
 • Opgradering af den nuværende energistyringsprogram Min Energi I til Min Energi II

Tidligere behandling
03.10.2017 Økonomiudvalget.
10.10.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Anlægsudgifter på kr. 4.000.000 lånefinansieres jf. tidligere beslutning i 2017.
Beløbet er afsat i budget 2018.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

11.Igangsættelse af planlægning (B)

Sagsnummer: 18/10915

Igangsættelse af planlægning (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • Økonomiudvalget godkender igangsættelse af en ny lokalplan.

Sagsfremstilling
I området omkring golfbanen Royal Oak er der ønske om at etablere overnatningsfaciliteter for gæster til golfbanen. Overnatningsfaciliteterne vil være hotellejligheder eller hotelværelser.
 
Der er en eksisterende lokalplan for området: 2.4-04, som indeholder bestemmelser for en golfbane. Inden for rammerne af lokalplanen er det ikke muligt at etablere overnatningsfaciliteter, bortset fra en enkel bolig i tilknytning til golfbanen. Derfor skal der laves en ny.
 
Vejen Kommune har tidligere skabt grundlaget for etablering af boliger og ferie/fritidsformål i området (lokalplan 209), og der vil derfor forventeligt ikke være problemer med at ændre den eksisterende lokalplan.
 
Lokalplanarbejdet igangsættes efter ønske fra ejerne af golfbanen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Planloven.

Høring
Lokalplanen skal i offentlig høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Godkendt.

Bilag

12.Status på branding- og bosætningskampagne (B)

Sagsnummer: 17/18257

Status på branding- og bosætningskampagne (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • elementerne i Branding og Bosætningskampagnen godkendes.
 • tidsplanen godkendes.

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den nye branding- og bosætningsstrategi den 10. oktober 2017, og det konkrete arbejde med bosætningskampagnen med målgruppen ”De unge kloge hænder” – dvs. maksimalt faglærte i alderen 20-34 år er i gang. Følgende elementer er planlagt som en del af den kommende kampagne:
 • Website flyttilvejen.dk / boivejen.dk
Boivejen.dk bliver en meget levende hjemmeside med konkurrencer og videoer. Her finder man desuden en oversigt kommunens boliggrunde, links til ejendomsmæglere og boligorganisationer samt private lejligheder. Der en oversigt med de lokale virksomheders ledige jobs samt en generel beskrivelse af fritids- og kulturaktiviteterne samt en fortælling om livet i Vejen Kommune.
 • Tilflytter kit til virksomheder
Virksomhederne har efterspurgt materiale, der indeholder en samlet fortælling om, hvordan det er at bo i Vejen Kommune. Virksomhederne har erfaring med, at deres medarbejdere bliver længere tid i virksomheden, hvis de bor tæt på. Derfor laver vi et tilflytter kit til virksomheder, der kan bruge materialet, når de skal ansætte medarbejdere, eller for at få flere af deres nuværende medarbejdere til at flytte til kommunen. Materialet vil både kunne fås trykt og elektronisk.
 • Designpakke til virksomheder, foreninger og lokalråd
De forskellige former for tryksager og filer, som bliver udarbejdet til vores kampagne, kan leveres i fil-formater, som virksomhederne, foreningerne og lokalrådene selv kan arbejde med. De må naturligvis ikke ændre i farver og former, men gerne i billede og tekst, så det bliver målrettet deres medarbejdere eller deres område.
Designpakken indeholder f.eks. roll ups, trykte annoncer og flyers samt facebook opslag.
 • Netværk og ambassadører
Vi har etableret et bolig- og erhvervsnetværk samt et ungepanel til at kvalificere de idéer, som vi løbende arbejder med. Derudover ser vi dem som ambassadører for vores kampagne.
 • Intern involvering
Ydermere arbejder vi på en involvering af nøglemedarbejdere, der har daglig kontakt til tilflyttere og potentielle tilflyttere.
 
Tidsplanen er som følger:
20/04-18       Lancering af boligsitet www.boivejen.dk.   
20/04-18       Facebook kampagnen og medieomtale starter.
21-22/04-18   Vejen Case Competition ”Kloge hænder skaber Vejen” – 1. etape idegenerering
PR i lokale medier, videooptagelser, præsentation af virksomhederne i UdviklingVejens nyhedsmail.
05-05/05-18   Vejen Case Competition ”Kloge hænder skaber Vejen” – 2. etape eksekvering
PR i lokale medier, videooptagelser, Radio Globus og TV Syd samt på kommunens og UdviklingVejens facebook og LinkedIn.
Uge 15          Intern involvering af medarbejdere starter.
Uge 16          Lancering af tilflytter kit og designpakke.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Godkendt.

13.Orientering om styringsdialog 2017 med boligforeningerne i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 16/14700

Orientering om styringsdialog 2017 med boligforeningerne i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling
Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller til Økonomiudvalget
 • at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune og boligorganisationerne i kommunen har i løbet af januar og februar afholdt de årlige styringsdialogmøder, hvor boligorganisationernes drift og økonomi gennemgås.
 
Dialogmøderne viser, at det generelt går godt i boligorganisationerne både i forhold til udlejning og økonomi. Bekymringen fra styringsdialogmøderne sidste år, om at kontanthjælpsreformen ville medføre store udfordringer med hensyn til øgede restancer, har hidtil vist sig ubegrundet. Boligorganisationerne vurderer ligeledes, at de boligsociale problemer er uændrede.
 
Tilbagemeldingerne fra boligorganisationerne er,
 • at boligerne generelt lejes fint ud, men at ventelisterne er meget korte i flere af de mindre afdelinger i landsbyerne.
 • at boliger med placeringer tæt på midtbyen og kollektiv trafik (især ved jernbanen) foretrækkes ved nybyggeri.
 • at beboerdemokratiet generelt fungerer godt. Organisationsbestyrelserne fungerer godt, og posterne kan besættes, selvom beboere nogle gange først skal prikkes på skuldrene inden opstilling. Flere boligorganisationer arbejder på at styrke beboerdemokratier i afdelingerne.
 • at der arbejdes målrettet mod at opfylde de centralt udmeldte krav om effektiviseringer, hvilket bl.a. medfører fokus på sammenlægning af afdelinger og centralisering af administrationen.
 
De almene boligorganisationer bygger i disse år mange nye lejligheder, og flere af boligorganisationerne udtrykker ønske om nye boligprojekter. Disse projekter vil indebære medfinansiering fra Vejen Kommune, hvorved der vil være behov for at drøfte omfanget af almene boligprojekter i forbindelse med budgetforhandlingerne for de kommende års budgetter.
 
Flere af boligorganisationerne planlægger også renoveringsprojekter, og i forbindelse med disse kan der i mindre omfang blive behov for kommunal medfinansiering eller garantistillelse. Disse sager behandles enkeltvist efterhånden som boligorganisationerne har dem klar til fremlæggelse.
 
Styringsdialogen mellem Vejen Kommune og boligorganisationerne indeholder – udover de individuelle styringsdialogmøder – også et fælles dialogmøde, hvor Økonomiudvalget har mulighed for dialog med alle boligorganisationerne på en gang, herunder også med boligorganisationer, hvor den individuelle styringsdialog varetages af andre kommuner. Udover de faste møder har flere boligorganisationer udtrykt ønske om et temamøde mellem Byråd og boligorganisationerne arrangeret af boligorganisationerne. Ideen kan drøftes nærmere på det fælles dialogmøde.

Tidligere behandling
07.03.2017 Økonomiudvalget

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
BKG 2013 nr. 1540 om drift af almene boliger m.v. §109.

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

14.Anlægsbevilling 2018 til vedligeholdelse af vejbroer og tunneller (C)

Sagsnummer: 18/7901

Anlægsbevilling 2018 til vedligeholdelse af vejbroer og tunneller (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der gives et rådighedsbeløb på 1,574 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til renovering og vedligeholdelse af broer og tunneller i 2018.
 • rådighedsbeløbet 1,574 mio. kr. finansieres af pulje til vedligeholdelse af vejbroer og tunneller. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Teknik & Miljø administrerer kommunens broer og tunneller m.v. i et system, der hedder Danbro. Her registreres, hvilken stand broerne er i, og hvad der skal ske af fremtidig vedligeholdelse.
 
Der er hvert år afsat en pulje til at vedligeholde kommunens broer og tunneller. I 2018 er puljen 1,574 mio. kr.
 
Puljen for 2018 søges frigivet til udførelse af udvalgte vedligeholdelsesarbejder efter vedhæftede liste med tilhørende oversigtskort. De tre største arbejder som påregnes udført i 2018 er:
 1. Listens nr. 1: Underføring af Nørrebæk ved Skovbølling Dambrug. Sekærvej, Glejbjerg. Underføringen udskiftes og der etableres faunapassage. Overslag: 430.000 kr.
Underføringen indgår i en række af broer og bygværker, hvor der er planlagt indsatser med at sikre faunapassage i vandløb i den statslige Vandområdeplan 2015-2021. Der er derfor ydet statslig medfinansiering til en hensigtsmæssig udformning af underføringen i forhold til anvendelsen som faunapassage. De afsatte 430.000 kr. indgår derfor i et samlet projekt for bro- og vandløbsarbejder for i alt 1,1 mio. kr.
 1. Listens nr. 2: Underføring af Nørrebæk. Grenevej, Glejbjerg. Her udskiftes bærende overbygning og autoværn m.v. Overslag: 425.000 kr.

 2. Listens nr. 5: Underføring af Gesten Å. Åvej, Gesten. Udskiftning af brodæk m.v. Overslag: 400.000 kr.
Herudover arbejdes der videres med et udpluk af de øvrige broarbejder på listen. Såfremt nogle af vedligeholdelsesarbejderne viser sig dyrere ved detailprojektering, kan der ske en omprioritering.
Listen omfatter bl.a. to broer, som foreslås fjernet; det drejer sig dels om en kreaturgang ved Grænsevej i Lintrup, hvor den gamle vandingskanal er tørlagt – og dels om en bro på den nedlagte Troldhedebane, nordøst for Koldingvej i Vejen. Tracéet for Troldhedebanen kan ikke længere findes i marken, og der er ikke aktuelle planer for en natursti på stedet. Broerne er i meget dårlig stand. Omkringboende lodsejere høres inden broerne eventuelt fjernes.
 

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Der søges frigivet et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1,574 mio. kr. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018 under omkostningssted 222.845.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

15.Tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)

Sagsnummer: 18/8120

Tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 omhandler udvidelse af eksisterende industriområde (kommuneplanramme 17.E.01), nord for Skodborg Røddingvej. Udvidelsen håndteres i et nyt kloakopland.
Området planlægges udført som separatkloakering. Spildevandet pumpes med øvrigt spildevand fra Skodborg til rensning på Vejen Renseanlæg.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016.

Høring
Forslaget skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018

Bilag

16.Forslag til lokalplan 292 for erhvervsformål - udvidelse af Protræ i Skodborg samt forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 (C)

Sagsnummer: 17/16447

Forslag til lokalplan 292 for erhvervsformål - udvidelse af Protræ i Skodborg samt forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til lokalplan 292 og forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra Protræ, der ønsker at udvide virksomheden med et areal anvendeligt til lagerhal, nyt malerværksted samt et savværk.

Vejen Kommune har en interesse i udvidelsesarealet, idet området (Feddersens bæk) er udpeget som risikoområde i kommunens klimatilpasningsplan. I den forbindelse vil etablering af regnvandsbassinet ved kraftig eller længerevarende nedbør føre til aflastning af recipient- og regnvandssystemer i Skodborg by.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål og opdeles i to delområder.

Delområde 1 udlægges til erhvervsformål såsom lager-, værksteds-, vognmands- og servicevirksomhed. Inden for området må der etableres virksomheder op til miljøklasse 3.

Delområde 2 udlægges til erhvervsformål såsom produktion-, industri-, entreprenør-, vognmands og oplagsvirksomhed. Inden for området må der etableres virksomheder op til miljøklasse 5.

Lokalplanen sikrer sammenhæng mellem den nuværende og den kommende bebyggelse. Desuden sikrer lokalplanen, at virksomhedens visuelle indtryk tilpasses det åbne land, så oplevelsen af landskabet ikke i væsentlig grad forringes. I lokalplanen tages højde for klimatilpasningsudfordringer og mulige miljøkonflikter i forhold til omgivelserne.
Der gives mulighed for etablering af regnvandsbassiner for forsinkelse af vand og ligeledes afsættes der et areal til reservation for støjvold eller andre støjforanstaltninger.
 
Forslag til lokalplan 292 og kommuneplantillæg 2 kan ses på linket Forslag til lokalplan 292.
 
Lokalplanområdet på ca. 16 ha omfatter en eksisterende lokalplan 255 og en del af matr. nr. 2, Skodborg Ejerlav, Skodborg.
Da udvidelsesområdet ligger i landzone udenfor kommuneplanlagt område, er der udarbejdet et tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017.
 
I forbindelse med arbejdet med den i november 2017 vedtagne kommuneplan har Vejen Kommune vurderet, at der generelt er tilstrækkelige erhvervsarealer i kommunen til at dække behovet i den 12 årige planperiode.
På den baggrund har Vejen kommune foretaget en omfordeling af erhvervsarealer således, at der tilføjes ca. 6,3 ha erhvervsjord til rammeområde 17.E.01. Samtidig fratrækkes der ca. 4,5 ha erhvervsjord fra rammeområde 17.E.04 og der tilbageføres til landzone et byzoneareal på ca. 2,7 ha fra den del af matr.nr. 1168 Skodborg Ejerlav, Skodborg, som ikke er omfattet at hverken kommuneplan eller lokalplan.

Oversigt over omfordelingen kan ses på vedhæftede kort.

Tidligere behandling
08.08.2017 Økonomiudvalget.
07.11.2017 Økonomiudvalget.
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslagene skal i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

17.Tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan - Askov Vandværk (C)

Sagsnummer: 18/2731

Tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan - Askov Vandværk (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan 2011-2030 redegør for en ændring af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde.
 
Den gældende vandforsyningsplan angiver, at Askov Vandværk skal etablere vandforsyning til to ejendomme på Esbjergvej, Vejen, nord for jernbanen.
 
Askov Vandværk har beregnet en tilslutningstakst for et hus i landzone. Beregningen viste, at taksten for tilslutning vil overstige den gennemsnitlige pris for eget vandforsyningsanlæg.
 
Ifølge vandforsyningsplanen skal der ikke etableres en almen vandforsyning til områder, hvor tilslutningstaksten bliver dyrere end den gennemsnitlige pris for et privat anlæg.
Der er således behov for en justering af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde.
 
Vejen Vand A/S ønsker ikke at etablere vandforsyning til de to ejendomme.
 
Med tillægget udtages to ejendomme af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde. Herefter planlægges Esbjergvej 40 og 47, Vejen, fortsat at have privat vandforsyning.
 
Evt. bemærkninger fra ejerne af Esbjergvej 40 og 47 vil indgå i behandling af sagen efter den offentlige høring.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22-02-2018.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27-06-2016.
Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25-02-1980.
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10-05-2017.

Høring
Forslag til tillæg nr. 7 sendes i 4 ugers offentlig høring før endelig godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

18.Vandløbsregulativ - Fællesregulativ (C)

Sagsnummer: 17/17554

Vandløbsregulativ - Fællesregulativ (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • Fællesregulativet godkendes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til Fællesregulativet har været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar fra landboforeningerne. Et fra SAGRO og et fra SLF.
 
Generelt har høringssvarene kun givet anledning til mindre redaktionelle ændringer samt input til det videre arbejde med de specifikke regulativer.
 
Høringssvarene omfatter bemærkninger til valg af regulativtyper – dette sker først, når der udarbejdes regulativer for det enkelte vandløb. Fællesregulativet skal spænde over Vejen Kommunes vandløb med meget forskellige bundbredder og faldforhold, hvorfor det er vigtigt at have flere regulativtyper at vælge imellem.
 
Kommentarer til høringssvarene fremgår af bilag til punktet.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 18-09-2017
I forbindelse med strukturreformen i 2007 blev Vejen Kommune vandløbsmyndighed for samtlige vandløb i de sammenlagte kommuner. Vejen Kommune overtog ligeledes ansvaret for vedligeholdelsen af de tidligere amtsvandløb.
 
De offentlige vandløb er hidtil administreret og vedligeholdt efter regulativer, der bærer præg af at være udarbejdede i forskellige perioder og af forskellige myndigheder. Vejen Kommune har besluttet at udarbejde et fællesregulativ for at tilvejebringe et opdateret og ensartet administrationsgrundlag.
 
Fællesregulativet fastsætter bestemmelser, der gælder for alle offentlige vandløb i Vejen Kommune dog ikke for grænsevandløb, som støder op til vore nabokommuner. Bestemmelserne omhandler vandløbsmyndighedens og lodsejernes rettigheder og forpligtigelser. Bestemmelserne har hjemmel i vandløbsloven.
 
Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i de eksisterende regulativer for de enkelte vandløb. De eksisterende regulativers bestemmelser om type, skikkelse, vandføringsevne og bygværker ændres ikke med dette fællesregulativ.
 
Fællesregulativet skal (fremadrettet) læses sammen med særregulativerne for de enkelte vandløb. Særregulativerne indeholder specifikke bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder for det enkelte vandløb. Det drejer sig om specifikke bestemmelser om dimensioner og vandføringsevne, strømrendebredde for grødeskæring mv.
 
Der har været afholdt opstartsmøde med Grønt Råd og vandløbslaugene, da Vejen Kommune startede arbejdet. Grønt Råd har på mødet i maj 2016 fået gennemgået hovedprincipperne for det nye fællesregulativ og har siden juni 2016 løbende kunne følge med i forslagets udarbejdelse på nettet. Grønt Råd fik på mødet i august 2017 gennemgået forslag til Fællesregulativet. Der var ingen bemærkninger.
 
Forslaget til Fællesregulativet kan ses her: Fællesregulativ

Tidligere behandling
18.09.2017 Udvalget for teknik og miljø.
03.10.2017 Økonomiudvalget.
10.10.2017 Byrådet.
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov om vandløb jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

Høring
Forslaget har været i 8 ugers høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Lastein.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet 2014-2017 den 10-10-2017
Godkendt.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

19.Forslag til lokalplan 294 for erhvervsområde ved Baungård i Vejen Vest samt forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017 (C)

Sagsnummer: 17/18367

Forslag til lokalplan 294 for erhvervsområde ved Baungård i Vejen Vest samt forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til lokalplan 294 og forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017 godkendes og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra ejeren af matriklen, der ønsker at udvide sine erhvervsaktiviteter i området.
Projektområdet omfatter en del af matr. nr. 10a, Vejen By, Vejen, svarende til ca. 4,1 ha. Området ligger i landzone og anvendes i dag til erhvervsformål.
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde og opdeles i 2 delområder således, at støjgenerede funktioner placeres langt fra den eksisterende boligbebyggelse (den gamle Landhusholdningsskole):
 
 • Delområde 1 anvendes til lager-, værksteds- og servicevirksomhed samt let industri, der ikke forurener. Den eksisterende erhvervsbygning (Baungårdshus) kan derudover anvendes til festlokaler, mødelokaler, overnatning, foredrag, behandlervirksomhed, ambulancestation samt kontorvirksomhed.
 • Delområde 2 anvendes til entreprenør- og oplagsvirksomhed, hvor der kan foregå aktiviteter som sortering og oplægning af nedbrydningsmaterialer, betonknusning, m.m.
 
Lokalplanen skaber mulighed for, at der inden for byggefeltet i delområde 2 kan bygges lagerbygninger og at Baungårdshuset i delområde 1 kan udvides.
 
Forslag til lokalplan 294 og kommuneplantillæg 3 kan ses på linket Forslag til lokalplan 294.
 
 
Forhold til naboejendomme:
Støv- og støjende funktioner lokaliseres i delområde 2, der ligger i Erhvervsområde Vejen Vest. For at undgå miljøkonflikter i dette område sikres der plads til evt. etablering af jordvold.
Forhold til landskabet:
I lokalplanens bestemmelser suppleres den eksisterende beplantning således, at der opstår et tæt beplantningsbælte øst for delområde 2. Beplantningsbælter er også med til at mindske synligheden til den private have og boligbebyggelse (Landhusholdningsskolekomplekset).
 
Til lokalplanens redegørelse er der udarbejdet en skitsevisionsplan for den fremtidige udvikling af arealet tilhørende den gamle Landhusholdningsskole, der ligger i umiddelbar tilknytning til lokalplanområdet. Området har væsentlig historisk betydning for byen - i sin tid rummede arealet både en gammel Landhusholdningsskole og Vejens mest kendte industrivirksomhed - Epoke.
 
Da en mindre del af lokalplanen ligger i landzone udenfor kommuneplanlagt område, er der udarbejdet et tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017. Tillægget udvider det eksisterende rammeområde 1.E.18 med et areal på ca. 1,3 ha (erhvervsformål).

Tidligere behandling
02.01.2018 Økonomiudvalget.
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 1529 af 23/11/2015 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslagene skal i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

20.Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 17/14297

Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Vejen Kommune (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller at

 • ny indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommune har både borgere og kommune bekæmpet Kæmpebjørneklo siden 2011. Det har resulteret i, at antallet af kolonier af Kæmpebjørneklo er reduceret til ca. halvdelen med udgangen af 2017.
 
I juli 2017 kom der en revideret bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Den reviderede bekendtgørelse medfører en række ændringer i administrationen af bekæmpelsen. Deraf følger et behov for at revidere indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune.
 
Efter den tidligere bekendtgørelse kunne kommunen påbyde ejere og brugere af private arealer at bekæmpe planten effektivt. Hvis påbuddet ikke blev efterkommet, kunne kommunen vælge at foretage bekæmpelsen for egen regning og/eller anmelde ejeren eller brugeren til politiet. Ejeren eller brugeren kunne straffes med bøde. Vejen Kommune har kun i ringe omfang foretaget bekæmpelse på private arealer.
 
Efter den reviderede bekendtgørelse kan kommunen, såfremt et påbud ikke efterkommes, forsat foretage bekæmpelsen på private arealer, men nu for ejerens eller brugerens regning. Kommunen kan ikke længere anmelde bruger eller ejer til politiet og derved kan bruger eller ejer heller ikke straffes med bøde. Den maksimale pris, der kan opkræves, er 3,81 kr./m2 i 2016 priser. Denne pris må ikke overskrides væsentligt uden en veldokumenteret begrundelse.
 
Ændringen i bekendtgørelsen åbner mulighed for en mere effektiv bekæmpelse af planten, såfremt der træffes beslutning om, at kommunen foretager bekæmpelsen som en selvhjælpshandling og efterfølgende sender regning til ejer eller bruger. Med den tidligere bekendtgørelse stod planterne og tabte de modne frø, mens politiefterforskningen stod på. Ofte kom sagen først for retten det følgende år. Med den nye bekendtgørelse er det muligt at bekæmpe planten effektivt hvert år – også selv om ejer eller bruger ikke har gjort det selv.
 
Byrådet traf den 12. september 2017 beslutning om at revidere indsatsplanen og fremover, at udføre bekæmpelse på ejers eller brugers regning, hvis et udstedt påbud ikke var efterkommet. Efterfølgende er der udarbejdet en ny indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune, hvor den ændrede administration er indarbejdet. Den nye indsatsplan kan ses op nedenstående link:
 
 
Indsatsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger til planen.

Vejen Kommunes bekæmpelse af Kæmpebjørneklo på egne arealer fortsætter uændret.
 
Når Vejen Kommune bekæmper Kæmpebjørneklo for ejers eller brugers regning, betales udgifterne til bekæmpelsen af planten af ejer eller bruger. Det har ingen konsekvenser for Vejen Kommunes økonomi.

Tidligere behandling
12.09.2017 Byrådet.
05.09.2017 Økonomiudvalget.
21.08.2017 Udvalg for Teknik & Miljø.
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Høring
Planen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 10. januar 2018 til den 7. marts 2018

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

21.Projekt for bionaturgasdistributionsledning fra LinkoGas, Tornumvej 15, 6660 Lintrup til Ribe, Koldingvej 19, 6760 Ribe (C)

Sagsnummer: 18/4883

Projekt for bionaturgasdistributionsledning fra LinkoGas, Tornumvej 15, 6660 Lintrup til Ribe, Koldingvej 19, 6760 Ribe (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • projektet vedtages endeligt.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Dansk Gas Distribution A/S (DGD) er af LinkoGas anmodet om, at modtage yderligere bionaturgasmængder. Jævnfør Naturgasforsyningsloven, LBK nr. 1157 af 06/09/2016, Kapitel 6a, § 35a, skal DGD tilslutte bioopgraderingsanlæg til naturgasnettet. Dette medfører et behov for etablering af en ny distributionsledning for at kunne modtage de yderligere mængder bionaturgas.
 
DGD har sendt et projekt for etablering af en ny distributionsledning fra LinkoGas til Ribe, med anmodning om kommunens godkendelse af projektet i henhold til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning (projektbekendtgørelsen).
Projektet omhandler etablering af en ca. 11,9 km. distributionsledning fra LinkoGas på Tornumvej 15, 6660 Lintrup til Koldingvej 19, 6760 Ribe.
Det forventes, at der skal modtages og distribueres en årlig gasmængde på ca. 10 mio. m³ naturgas.
Distributionsledningen forudsættes hovedsageligt etableret i markarealer på privat jord på nær ved vejkrydsninger. I Vejen Kommune løber distributionsledningen langs Tornumvej.
 
Projektet omfatter i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen en nærmere beskrivelse af ejerforhold, anlægget og tidsplan for projektet samt forhold til anden lovgivning.
 
Der er ikke foretaget, brugerøkonomiske, samfundsøkonomiske, miljø- og energimæssige beregninger, da der er tale om projekt, som DGD i henhold til lovgivningen skal gennemføre.
 
DGD har vurderet andre alternativer med forstærkning af eksisterende distributionsledning til Gram eller en ny distributionsledning til Holsted.
Vurderingen viser, at det valgte projekt er det billigste og mindst omfangsrige for alle parter.
 
Projektforslaget har i overensstemmelse med reglerne i projektbekendtgørelsen været i høring i 4 uger hos de berørte parter samt forsyningsselskaber og grundejere.
 
Vejen Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar.
 
Udover denne sag om godkendelse af projekt for distributionsledningen vil Udvalget og Byrådet efterfølgende skulle behandle en beslutning om tilkendegivelse af ekspropriationsvilje.
 
Byrådets afgørelse om godkendelse af projektet kan påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 §4 af lov om varmeforsyning.
 
Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 §23 af godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.
 
Bekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016 af lov om naturgasforsyning.

Høring
Projektet har været i høring i 4 uger

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

22.Ekspropriation af ret til anlæggelse af gasdistributionsledning (C)

Sagsnummer: 18/4883

Ekspropriation af ret til anlæggelse af gasdistributionsledning (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • det meddeles Dansk Gas Distribution (DGD), at Vejen Kommune er indstillet på at ekspropriere retten til at anlægge gasdistributionsledning inkl. midlertidige arbejdsarealer, såfremt DGD ikke opnår frivillige aftaler med lodsejerne på strækningen.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Etablering af en 11,9 km lang gasdistributionsledning mellem LinkoGas i Vejen Kommune og Ribe i Esbjerg Kommune er en forudsætning for en hensigtsmæssig anvendelse af den store produktion af biogas, der foregår på LinkoGas. Den nye distributionsledning skaber sammenhæng i distributionsledningssystemet, samt en mulighed for sammenkobling til det overordnede gastransmissionssystem.
 
På den baggrund har DGD, som ejes af Energinet.dk, anmodet Vejen Kommune om at meddele, at Vejen Kommune er villig til at ekspropriere retten til at anlægge fordelingsledningen inkl. midlertidigt arbejdsareal.
 
I Vejen Kommune vedrører dette 1400 meter og 2 lodsejere.
 
Ekspropriationen vedrører alene gasledningen i Vejen Kommune. DGD har ligeledes anmodet Esbjerg Kommune om en ekspropriationsviljebeslutning. Såfremt der skal eksproprieres til etablering af en gaskompressorstation ved Ribe, skal dette foretages i statsligt regi.
 
Sideløbende med denne sag behandles godkendelse af projekt for distributionsledning fra LinkoGas til Ribe i henhold til projektbekendtgørelsen.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Omkostninger og erstatning ved ekspropriation afholdes af DGD.

Personalemæssige konsekvenser
ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om lov om varmeforsyning, §§ 16-18.

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

23.Ledningstrace fra Gammelby til Vejen (C)

Sagsnummer: 17/19155

Ledningstrace fra Gammelby til Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • Tillæg nr. 6 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 6 til vandforsyningsplan har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik & miljø den 15-01-2018:
 
Vejen Vand A/S har etableret en ny indvindingsboring nær Gammelby. Boringen skal anvendes til indvindingsboring til drikkevandsformål og kobles til Vejen Vestre Vandværk på Præstegårdsvej i Vejen.
 
Vejen Kommune har valgt at udarbejde et tillæg til den gældende vandforsyningsplan, da der er tale om en væsentlig nyetablering af et ledningsanlæg.
Samtidig vil tillæg nr. 6 til vandforsyningsplan 2011-2030 danne grundlag for, at Vejen Forsyning A/S kan erhverve sig de nødvendige rettigheder til etablering af ledningen. Tillæg nr. 6 omfatter ingen ændringer i vandværkernes forsyningsområder.

Tidligere behandling
15.01.2018 Udvalget for teknik & miljø.
30.01.2018 Økonomiudvalget.
06.02.2018 Byrådet.
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov om vandforsyning nr. 118 af 22-02-2018.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27.06.2016.
Cirkulære om vandindvindings- vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25.02.1980.
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10.05.2017.

Høring
Forslag til tillæg nr. 6 har været i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

24.Licitationsresultat og udvidelse af anlægsrammen for Grindstedvej (C)

Sagsnummer: 18/9190

Licitationsresultat og udvidelse af anlægsrammen for Grindstedvej (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • licitationsresultatet tages til efterretning.
 • der frigives et rådighedsbeløb på 11,616 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til udvidelse af Grindstedvej.
 • rådighedsbeløbet på 11,616 mio. kr. finansieres af udvidelse af Grindstedvej. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2017.
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 4,750 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.
 • Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Udvidelsen af Grindstedvej mellem Holsted og Hovborg er igangsat. Arbejdet er inddelt i to etaper, som er udbudt i licitation hver for sig.
 
Etape 1 er udbudt og igangsat, men arbejdet er hæmmet af vintervejret. Etape 1 omfatter den nordlige strækning fra Hovborgvej til Holmeåvej, hvor vejen udbygges til 7 meter, samt krydsombygning og anlæg af cykelsti i østsiden. Arbejdet skal være afsluttet senest den 1. juni 2018.
 
Etape 2 omfatter den sydlige strækning fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej. Her udvides vejen til 8 meter. Arbejdet er planlagt til udførelse i tidsrummet medio april 2018 til udgangen af 2018.
 
Etape 2 har nu været udbudt i licitation. Licitationen blev afholdt den 2. marts 2018, og der kom 10 tilbud på arbejdet. Tilbudssummerne lå mellem 15,8 mio. kr. og det laveste tilbud på 13,45 mio.kr. Tildelingskriteriet er laveste bud. Oversigt over tilbuddene er vedlagt som bilag.
 
Arbejdet er ikke overdraget til lavestbydende, da økonomien for projektet for nuværende ikke er tilstrækkelig, og afklaring heraf afventes.
 
Der er afsat et rådighedsbeløb på 21,537 mio. kr. til projektet, herunder entreprenørarbejder, udgifter til ekspropriation og jordkøb, arkæologiske forundersøgelser, udgifter til projektering og tilsyn samt uforudsigelige udgifter.
 
Hvis projektet skal gennemføres, er det nødvendigt, at rådighedsrammen hæves med 4,75 mio. kr. til i alt 26,287 mio. kr. Heri er indeholdt et skønnet beløb på 2,39 mio. kr. til uforudsigelige udgifter.
 
Der er flere årsager til, at økonomien ikke kan holdes indenfor det oprindelige overslag. 
 
Den afholdte licitation gav højere priser end forventet. I forbindelse med at arbejdet er budgetlagt er der udarbejdet et overslag. I dette overslag er der ikke taget højde for prisudvikling på området som der har været fra budgetforslag til gennemførelse af projektet.
 
Samtidig bliver anlægsarbejdet mere omfattende end oprindeligt antaget, idet det har vist sig nødvendigt at udskifte større mængder bundsikring, fordi vejen er ret nedbrudt i kanterne. Det sidste år, som har været meget regnfuldt, og givet anledning til mange skader på vejene, har været medvirkende til slid på den smalle vej, fordi den tunge trafik kører på vejkanterne. Når kanterne nedbrydes opstår der hurtigt væsentlige revner og sætninger i vejen. For at reparere kanterne er det nødvendigt at skære 0,5 – 1 m ind i asfaltkanten og genopbygge vejen med sand, stabilt grus og nyt asfalt.
 
Der er tidligere frigivet 9,921 mio. kr. af beløbet på i alt 21,537 mio. kr. Der søges nu om yderligere frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 11,616 mio. kr., samtidig med, at der søges om et tillæg til rådighedsbeløb på 4,750 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling.

Tidligere behandling
Økonomiske forhold omkring Grindstedvej er tidligere behandlet i sags nr. 17/1379
 
14.03.2016 Udvalget for teknik og miljø.
09.05.2016 Udvalget for teknik og miljø.
24.05.2016 Økonomiudvalget.
06.06.2016 Udvalget for teknik og miljø.
21.06.2016 Økonomiudvalget.
28.06.2016 Byrådet.
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.
30.01.2018 Økonomiudvalget.
30.01 2018 Byrådet.
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.
 
 

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet for projektet på Grindstedvej udgør 21,537 mio. kr. Der er tidligere frigivet 9,921 mio. kr. til projektet. Der er således 11,616 mio. kr. af rådighedsbeløbet til projektet for Grindstedvej, som pt. ikke er frigivet.
Der søges frigivet et rådighedsbeløb på 11,616 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til projektet på Grindstedvej. Rådighedsbeløbet på 11,616 mio. kr. finansieres af Udvidelse af Grindstedvej, Holsted – Hovborg. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2017.
Herudover søges der et tillæg til rådighedsbeløb på 4,750 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling. Tillæg til rådighedsbeløb på 4,750 mio. kr. søges finansieret af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

25.Revision af Vinter- og Renholdelsesregulativ og drøftelse af serviceniveauer i forhold til glatførebekæmpelse og snerydning på det offentlige vejnet (C)

Sagsnummer: 18/9191

Revision af Vinter- og Renholdelsesregulativ og drøftelse af serviceniveauer i forhold til glatførebekæmpelse og snerydning på det offentlige vejnet (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • det drøftes om serviceniveauet for glatførebekæmpelse og snerydning på veje og stier generelt skal ændres til et højere niveau eller lavere.

 • Vinter-og renholdelsesregulativ ændres i forhold til ændret vagtsamarbejde fra 15. oktober 2018.

 • Det drøftes om 170 km stier og fortove skal opklassificeres til klasse 1.

 • Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Kommunens snerydning og glatførebekæmpelse på det offentlige vej og stinet udføres på baggrund af det godkendte Vinter og Renholdelsesregulativ.
I regulativet er kommunens veje opdelt i fire klasser, klasse 1,2,3 og 4 veje. Der er er et højt servicenive for de mest trafikerede veje, klasse 1 vejene og et lavere serviceniveau for mindre veje på landet og boligveje i byområderne. De mindre veje er benævnt klasse 4- veje i regulativet.
 
Der kommer generelt kun få klager fra trafikanterne over snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 1, 2 og 3 veje.
 
I den nyligt overståede sneperiode, hvor der i en længere periode var koldt og snefygning blev vintertjenesten udført i henhold til det godkendte regulativ. Men trods det var der mange borgerhenvendelser om sne og glatføre på de mindre veje.
Vintervagten foretager indsatsen og prioriteringen ud fra regulativet og vintervagten er i dialog med både politi og beredskab om situationen på vejnettet.
 
På baggrund af de mange borgerhenvendelser og henvendelser fra politikere om sne på de små veje på landet og i byområderne, klasse 4-vejene, er der behov for en generel drøftelse af, om kommunen skal hæve serviceniveauet for glatførebekæmpelse og snerydning på disse veje.
 
I forhold til stier er der også behov for en generel drøftelse af, om der fremadrettet skal foretages præventiv glatførebekæmpelse på de mest trafikerede stier på landet og i byerne. I dag har kommunen ingen klasse 1 stier, hvor der foretages præventiv saltning som på klasse 1 veje.
 
Vintertjenesten omfatter 230 km klasse 1 veje, 330 km klasse 2 veje, 475 km klasse 3 veje og 300 km klasse 4 veje, hvoraf 90 km er i byerne og 210 km i åbent land og 170 km klasse 2 stier og fortove.
 
I perioden fra 15. oktober 2017 til 6. marts 2018 har der været følgende antal udkald til snerydning og glatførebekæmpelse:
 
Klasse 1-veje, i alt 119 udkald, heraf saltning 104 udkald og saltning og snerydning 15 udkald
Klasse 2- og 3-veje, i alt 72 udkald, heraf saltning 54 udkald og saltning og snerydning 18 udkald
Klasse 4-veje i byer, i alt 1 udkald saltning og snerydning
Klasse 4-veje i det åbne land, i alt 3 udkald saltning og snerydning
Stier, i alt 53 udkald heraf saltning 39 udkald og saltning og snerydning 14 udkald.
 
Sidste vinter var der 61 udkald på klasse 1 veje, 31 udkald på klasse 2 og 3 veje, 0 udkald på klasse 4 veje og 24 udkald på stierne. Så generelt har der været dobbelt så mange udkald i denne vinterperiode i forhold til sidste år.
 
Hvis serviceniveauet skal hæves på klasse 4 veje til et højere niveau og en del af stierne skal opklassificeres til klasse 1 stier må det forventes, at budgettet til vintertjeneste skal forøges med 50 – 75%. Hvis stier og fortove skal opklassificeres til klasse 1, må der forventes en årlig merudgift på 1,8 mio. kroner.

Alternativt kan klasse 4 vejene udtages af vintertjenesten, så det fremgår af regulativet at der ikke foretages glatførebekæmpelse og snerydning på disse veje. Der er mange kommuner, hvor dette er tilfældet.

Økonomien er uændret med nuværende serviceniveau.
 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 er det besluttet at udgå af vagtfællesskabet med Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner og at Vejen Kommune etablerer en selvstændig vagtordning. Begrundelsen er, at der herved kan opnås en årlig besparelse på beredskabet med i alt 200.000 kr. årligt.
Vagtfællesskabet er beskrevet i vinterregulativet og regulativet skal derfor revideres til næste vintersæson.
Regulativet er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Hvis stier og fortove skal opklassificeres til klasse 1, må der forventes en årlig merudgift på 1,8 mio. kroner.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Revision af regulativ for Vinter-og renholdelsesregulativ

Høring
Regulativet skal godkendes af politiet

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Udvalget indstiller godkendt, at vinter- og renholdelsesregulativ ændres i forhold til vagtsamarbejde, og at nuværende serviceniveau fastholdes.
Der udarbejdes forslag til budget 2019-2022 vedrørende, at de væsentlige overordnede stier, ca. 170 km stier og fortove, opklassificeres til klasse 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Bilag

26.Ændret strategi for gadefejning og renhold af rendestene langs offentlige veje - udmøntning af budget 2018 (C)

Sagsnummer: 18/9103

Ændret strategi for gadefejning og renhold af rendestene langs offentlige veje - udmøntning af budget 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • den ændrede strategi for renhold godkendes.

 • kommunens vinter- og renholdelsesregulativ revideres.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Byrådets godkendelse af budget 2018 og overslagsårene er der truffet beslutning om at ændre strategien for gadefejning af rendestene, p-pladser og offentlige fortovsarealer i byområder og budgettet er reduceret med 100.000 kr.
 
Vejen Kommune har ansvaret for, at kommunale gader, veje, cykelstier, gågader, torvearealer og parkeringspladser er fejede og rengjorte. Torvearealer, gågader og parkeringspladser i byområderne fejes og renholdes månedligt så der henligger mindst muligt affald og smuds i de bynære og publikumstætte områder.
 
Rendestene langs alle veje i byområder fejes tre gange årligt. Fejning 1 skal være afsluttet før påske, fejning to udføres i uge 28-32 og fejning 3 udføres efter løvfald i uge 42-46.
 
Rendestene langs alle veje i erhvervsområder og åbent land fejes to gange årligt. Fejning 1 skal være afsluttet inden påske og fejning 2 skal udføres efter løvfald i uge 42-46.
 
I alle områder kan der efter behov udføres ukrudtsbørstninger i rendestenen, hvis der er fremkomst af ukrudt. Denne opgave er udgået og erstattet med pesticidbekæmpelse af ukrudt.
 
Strategien for kommunens renholdelse af veje er beskrevet i kommunens ”Vinter- og renholdelsesregulativ”.
 
I forbindelse med implementering af Byrådets besluttede besparelse på 100.000 kr. pr. år, anbefaler Teknik og Miljø, at fejning 2 i by- og boligområder udgår så der fremadrettet kun udføres en forårsfejning og efterårsfejning i disse områder. Reduktionen svarer til, at ca. 360 km rendestene udtages. Den ændrede strategi for renhold kræver, at kommunens ”Vinter- og renholdelsesstrategi” skal revideres.

Regulativet er vedlagt som bilag
 
Borgerne i områderne har rost fejningerne fordi bybilledet efterlades smukt og rengjort. Når der fremadrettet undlades en fejning må det forventes, at der kommer flere borgerklager om skidt og smuds på vejene.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt af et flertal af Udvalget. Claus Grimm (O) stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

27.Udpegning af to medlemmer til den tværkommunale styregruppe for Kongeåstien (C)

Sagsnummer: 18/8086

Udpegning af to medlemmer til den tværkommunale styregruppe for Kongeåstien (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • der udpeges to medlemmer af Udvalget for teknik og miljø til at indgå i den tværkommunale styregruppe for Kongeåstien.

Sagsfremstilling
Kongeåstien er en lang vandresti langs Kongeåen, der strækker sig igennem Vejen og Esbjerg kommuner. Stien blev til ved en stor arbejdsindsats af lokale frivillige kræfter. Da Kongeåstien blev indviet i sommeren 2015 nedlagde de to projektgrupper bag Kongeåstien, der var i hver sin kommune, sig selv. I stedet blev der dannet en tværkommunal styregruppe, der står for den fælles drift, vedligehold og udvikling af Kongeåstien.
 
Den tværkommunale styregruppe består af:
 
Faste medlemmer:
2 fra Udvalget for Teknik & Miljø i Vejen Kommune. Udpeges efter hvert kommunalvalg.
2 administrative medarbejdere fra Esbjerg Kommune.
2 administrative medarbejdere fra Vejen Kommune.
Esbjerg Kommune ønsker ikke politisk repræsentation.
 
Vejen Kommune har tidligere været repræsenteret ved Niels Therkildsen og Morten Thorøe.
 
Valgte medlemmer:
1 lokalrådsrepræsentant fra styregruppen bag Kongeåstien i Vejen Kommune
1 repræsentant fra initiativgruppen bag Kongeåstien i Esbjerg Kommune
2 lodsejerrepræsentanter fra strækningen i Esbjerg Kommune.
2 lodsejerrepræsentanter fra strækningen i Vejen Kommune.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Forretningsorden for den tværkommunale styregruppe om Kongeåstien

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Udvalget indstiller godkendt, at der ikke udpeges politiske repræsentanter, idet Esbjerg Kommune ikke udpeger politiske repræsentanter.
Sagen ændres til C-sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

28.Fastsættelse af grundpriser for erhvervsområde Brørup Nord (C)

Sagsnummer: 18/11502

Fastsættelse af grundpriser for erhvervsområde Brørup Nord (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø indstiller, at
 • mindsteprisen for facadejord (zone 1) fastsættes til 107,00 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsafgifter.

 • mindsteprisen for bagjord (zone 2) fastsættes til 82,00 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsafgifter.

 • Økonomiudvalget indstiller priserne til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune udbyder i løbet af april/maj 2018 erhvervsarealer til salg ved Brørup Nord og forud for dette, skal der fastsættes en grundpris.
 
Arealet er omfattet af lokalplan 282 – Område til erhvervsformål – Nyt erhvervsområde nord for Brørup. Byggemodningen omfatter ca. 66.800 m2. Udstykningen fremgår af vedlagte kortbilag.
 
Der er virksomheder, der har vist interesse for arealerne og derfor er det besluttet at udbyde arealerne forud for igangsætningen af byggemodningen. Derved bliver det kendt, om og hvor en eventuelt stikvej skal placeres. Stamvejen ligger fast og fremgår af kortbilaget.
 
Teknik & Miljø anbefaler, at grundprisen bliver delt op i facadejord (zone 1) og bagjord (zone 2). Denne praksis er anvendt både ved Stenbro Allé, Brørup og Vestermarksvej, Vejen.
 
Grundprisen for facadejord (zone 1) fastsættes til 107,00 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsafgifter og bagjord (zone 2) fastsættes til 82,00 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsafgifter.
 
Byggemodningen vil blive igangsat umiddelbart efter salget og det forventes, at overtagelse af arealerne bliver den 1. oktober 2018.
 
Til sammenligning af grundpriser kan det oplyses, at Vestermarksvej, Vejen facadejord – zone 1 – 158,00 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsafgifter og bagjord – zone 2 - 133,00 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsafgifter.
 
Tilslutningsbidrag for el, vand, kloak samt eventuelle øvrige forsyningsselskaber afregnes direkte mellem grundejer og det respektive forsyningsselskab.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

29.Flere uddannelsesparate (B)

Sagsnummer: 18/5339

Flere uddannelsesparate (B)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 • skolernes ansøgninger drøftes og sendes til godkendelse i Økonomiudvalget.
 • skolernes indsatser evalueres i foråret 2019.

Sagsfremstilling
 
I 2018 afsættes der 1,4 mio. kr. til særlige indsatser (mentorer m.v.) i 7. klasser baseret på viden og test i 6. klasse.
De forbundne skoler/børnecentre beskriver i fællesskab indsatserne og fremsender til Udvalget for skoler og børn i første kvartal 2018.
 
De forbundne skoler/børnecentre har ansøgt om midler fra den kommunale pulje, der giver mulighed for at iværksætte særlige indsatser for, at flere elever i 8. og 9.kl. erklæres uddannelsesparate.
Indsatserne skal medvirke til at styrke samarbejdet og sammenhængen fra 6. til 9. klasse, så flere elever bliver uddannelsesparate.
 
Der ses en tydelig sammenhæng mellem resultaterne i 6. kl. nationale test i dansk-læsning og matematik (LÆS6 og MAT6), da helt op til 85 % af elever i kategorierne ’Mangelfuld’ og ’Ikke tilstrækkelig’ ender med at score 02 eller derunder ved prøverne i dansk og matematik i 9. kl.
Oplysning hentet fra ministeriets oplæg v/læringskonsulent Rasmus Ulsøe Kær på workshops efterår 2017 i forbindelse med projekt Elevløft (puljeskoler) Se link her

Tidligere behandling
22.03.2018 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser
I 2018 afsættes der 0,6 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for elever i ordblindevanskeligheder og 1,4 mio. kr. til særlige indsatser (mentorer m.v.) i 7. klasser, baseret på viden og test i 6. klasse.
                                     
De 1,4 mio. kr. er derfor fordelt på baggrund af resultater fra LÆS6 og MAT6 2017 og 2016. For hver elev i de to kategorier modtager de forbundne skoler ca. kr. 6.700.
 
 
Antal elever
Tildeling
Andst Børnecenter
Østerbyskolen
 
16
 
Kr. 106.700
Askov-Malt Skole
Skodborg Børnecenter
Grønvangskolen
 
 
31
 
 
Kr. 206.700
Holmeå Børnecenter
Brørupskolen
 
45
 
Kr. 300.000
Gesten Børnecenter
Bække Skole
 
33
 
Kr. 220.000
Føvling Børnecenter
Glejbjerg Børne- og Skolecenter
Højmarkskolen
 
 
 
46
 
 
 
Kr. 306.700
Rødding Skole inkl. Lintrup Børnecenter
 
29
 
Kr. 193.300
Jels Skole
10
Kr.   66.700
 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2018
Skolernes ansøgninger indstilles godkendt i Økonomiudvalget.
Skolernes indsatser evalueres i foråret 2019. Der er fokus på, at evalueringen bør foregå via en vidensdeling mellem skolerne, hvor projektejerne fremlægger erfaringer og vidensdeler med hinanden.
 
Afbud: Henny Schøler (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Godkendt.

Bilag

30.Assersbølgård (C)

Sagsnummer: 18/4664

Assersbølgård (C)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 • lukning af Kostskolen Assersbølgård pr. 31. juli 2018 i sin nuværende form godkendes.
 • udgifter i forbindelse med lukning af Assersbølgård indarbejdes i budgettet efter gældende regler om ophør af tilbud efter rammeaftalen.
 • fremtid for anvendelse af bygningerne på Assersbølgård drøftes.
 • sagen sendes i høring hos Handicaprådet forud for behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling
Kostskolen Assersbølgård har i sin nuværende form oplevet en nedgang i søgningen af elever til de forskellige målgrupper i en årrække. Herved er skolen udfordret på en lav belægning og dermed højere takster, da der er færre elever at fordele faste udgifter ud på.
 
Dette fremgår også af det vedlagte bilag om den forventede belægning for 2018 på Assersbølgård, hvor der fortsat forventes en nedgang i søgningen.
 
Dagtilbud & Skole har undersøgt flere scenarier i forhold til fremtidige muligheder for Kostskolen Assersbølgård. For scenarie 1, 2 og 4 er det forudsat, at den nuværende Kostskole Assersbølgård lukkes ned pr. 31. juli 2018. Scenarie 1 og 2 tager derfor udgangspunkt i opstart 1. august 2018.
 
Efter at Byrådet har truffet beslutning i denne sag, vil der på baggrund af drøftelserne blive udarbejdet en indstilling til fremtidig anvendelse.
 
Scenarie 1 – Vejen STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning for unge):
 
Der oprettes et kommunalt STU tilbud på Assersbølgård, hvor der tilbydes forskellige linjer.
For alle skolens linjer vil der for hver enkelt elev blive arbejdet med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone og med hensyntagen til den enkeltes udfordringer.
 
En mere detaljeret beskrivelse af et fremtidigt STU tilbud fremgår af bilag.
 
Scenarie 2 – Assersbølgård anvendes til pædagogisk center for elever i Vejen Kommunes folkeskole:
 
Muligheder på Assersbølgård, hvis den stilles til rådighed for dagtilbuddene og skolerne:
 
Ture for dagtilbud, med nye muligheder inden for læreplanstemaerne:
 
*
Krop og bevægelse
*
Naturen og naturfænomener
*
Kulturelle udtryksformer og værdier
*
Korte sociale ture evt. med overnatning
 
Skolerne vi kunne henlægge særlige forløb, hvor det giver mening, at undervisningen foregår i et andet miljø end den sædvanlige undervisning, det kan dreje sig om:
 
*
Turboforløb
*
Udeliv
*
MOT - arbejde med robuste og trygge ungdomsmiljøer
*
Korte lejrskoleophold
 
Forslaget vil betyde en samlet merudgift på ca. 1,4 mio. på dagtilbuds- og skoleområdet. Det vil ikke kunne bidrage til anvendelse af de personaleressourcer der i dag er på Assersbølgård.
 
Scenarie 3 – Kostskolen Assersbølgård fortsætter uændret:
De økonomiske konsekvenser for Vejen Kommune vil afhænge af det fremtidige elevtal. Det vurderes ikke, at Assersbølgård kan være en del af rammeaftalen fremadrettet. Vi vil ikke kunne lave et rentabelt tilbud i forhold til den belægningsprocent, der er indeholdt i rammeaftalen.
 
Scenarie 4 – Kostskolen Assersbølgård lukker pr. 31. juli 2018:
 
Herudover undersøgt:
Dagtilbud & Skole har rettet henvendelse til både Social & Ældre samt Jobcentret for at undersøge, om de kunne være interesseret i at anvende bygningerne på Assersbølgård. Begge afdelinger har meldt tilbage, at de ikke kan finde anvendelse for bygningerne i deres regi.
 
Der er udarbejdet en handleplan, som vedlægges punktet som bilag.

Tidligere behandling
14.12.2017 Udvalget for skoler og børn.
06.03.2018 Direktionen.
22.03.2018 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser
Der er på nuværende tidspunkt foreløbig beregning for, hvad de økonomiske konsekvenser vil være for de forskellige scenarier. Efterreguleringerne for 2016 og 2017 er færdigberegnet, mens 2018 er beregnet ud fra forudsætningerne om, at det nuværende personale og estimerede antal elever pr. 14. december 2017 fortsætter. Da disse forudsætninger kan være optimistiske, må de forventede økonomiske konsekvenser anses for at være lavt sat.
 
Mere detaljerede beregninger fremgår af bilag.
 
Scenarie 1 – STU tilbud
For det forslag, der nu er udarbejdet til nyt STU tilbud i Vejen, vil den forventede årlige driftsudgift pr. elev være mellem ca. 160.000 kr. og 240.000 kr. alt efter antal af elever.
 
Den økonomiske konsekvens for lukning af det nuværende Kostskolen Assersbølgård forventes at være ca. 2,1 mio. kr. hvoraf Vejen Kommunes andel forventes at blive 1,3 mio. kr. *
 
Scenarie 2 – bygninger anvendes af skolerne
Her vil udgiften være til driften af bygningerne på Assersbølgård. Det vil årligt koste ca. 1,43 kr. inkl. teknisk servicepersonale og rengøring i 2017 priser.
 
Den økonomiske konsekvens for lukning af det nuværende Kostskolen Assersbølgård forventes at være på en udgift på -4,1 mio. kr., hvoraf Vejen Kommunes andel forventes at blive -2,3 mio. kr. *
 
Scenarie 3 – uændret drift
Uændret drift på Kostskolen Assersbølgård. Her vil der være en efterregulering i 2017 og 2018 for Vejen Kommunes andel på henholdsvis 0,5 mio. kr. og forventet 0,7 mio. kr., som vil blive efterreguleret i taksten for 2019 og 2020. Det vil enten betyde en forholdsvis stor stigning i taksten eller en reduktion i skolens ramme afhængigt af elevantal.
 
Scenarie 4 - lukning
Der er ikke indregnet en indtægt ved evt. salg af bygningerne.
 
Den økonomiske konsekvens for lukning af det nuværende Kostskolen Assersbølgård forventes at være på ca. -4,3 mio. kr. hvoraf Vejen Kommunes andel forventes at blive -2,4 mio. kr. *
 
 
*Det skal bemærkes, at der er elever fra tre kommuner udenfor rammeaftalen.

Personalemæssige konsekvenser
I forhold til personalet på Assersbølgård, er der i rammeaftalen et ansvar for at tilpasse og omplacere medarbejdere, så et underskud til fordeling reduceres mest muligt. Herudover skal opgaverne i forhold til borgerne løses fagligt og kvalificeret frem til en nedlukning.
 
Derudover skal Vejen Kommunes personalepolitik overholdes. Heri fremgår det blandt andet, at medarbejderne så vidt muligt skal omplaceres. Dette vil ske i forbindelse med processen omkring forflyttelser.
 
Ved scenarie 1 vil der så vidt muligt ske en fastholdelse af de nuværende medarbejdere.
 
Ved scenarie 2 vil der skulle findes andre løsninger for det nuværende personale på Kostskolen Assersbølgård med undtagelse af teknisk servicepersonale og rengøring.
 
Ved scenarie 3 vil der ske en reduktion af medarbejdere i mindre omfang under forudsætning af, at det forventede elevtal holder.
 
Ved scenarie 4 vil der skulle findes andre løsninger for det nuværende personale på Kostskolen Assersbølgård.

Retsregler og andre forskrifter
Rammeaftalen 2018 for Region Syddanmark.
Vejen Kommunes personalepolitik.

Høring
Bestyrelsen på Assersbølgård er inddraget undervejs i processen.
Hoved MED høres på møde den 21.03.18.
Handicaprådet høres i perioden 22.03.18 – 03.04.18 (kl. 10.00).

Beslutning Direktionen den 06-03-2018
Indstilles godkendt. 

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-03-2018
Lukning af Kostskolen Assersbølgård pr. 31. juli 2018 i sin nuværende form indstilles godkendt.
Indstilles godkendt, at udgifter i forbindelse med lukning af Assersbølgård indarbejdes i budgettet efter gældende regler om ophør af tilbud efter rammeaftalen.
I forhold til fremtidig anvendelse af bygningerne på Assersbølgaard ønsker Udvalget at indstille Assersbølgård til lukning og dermed overførsel til Økonomiudvalget for vurdering af stedets fremtid.
STU mulighederne andre steder i Vejen Kommune undersøges, herunder mulighederne for at oprette egen kommunal STU Skole, og Udvalget afventer en orientering om dette på et kommende udvalgsmøde.
Sagen sendes i høring i Handicaprådet forud for behandling i Økonomiudvalget.
 
Afbud: Henny Schøler (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

31.Borgerservice 2017 (C)

Sagsnummer: 18/8267

Borgerservice 2017 (C)


Administrativ indstilling
Borgerservicechef Jane Ussing indstiller, at
 • notatet drøftes og tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Der udarbejdes en gang årligt et notat, der beskriver, hvordan borgerbetjeningen har udviklet sig i det foregående år.
 
Notatet, der tager udgangspunkt i mængder og opgaver, der er løst i 2017, forelægges Byrådet til drøftelse.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Indstilles taget til efterretning.

Bilag

32.Indstilling vedrørende mulighed for indkaldelse af stedfortrædere (B)

Sagsnummer: 18/10206

Indstilling vedrørende mulighed for indkaldelse af stedfortrædere (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse, hvorvidt
 
● der skal ske indkaldelse af stedfortrædere til møder i henholdsvis Byråd og udvalg,
selv om medlemmets fravær må forventes at have en varighed under 1 måned

Sagsfremstilling
Jakob Borgensgård (Ø) fremsætter forslag om, at det fremadrettet skal være muligt at indkalde stedfortrædere til møder i henholdsvis Byråd og udvalg, selv om medlemmets fravær må forventes at have en varighed under 1 måned.
 
Nuværende retningslinjer
Vejen Kommune følger styrelseslovens regler om indkaldelse af stedfortrædere til møder i henholdsvis Byrådet og udvalg. Reglerne for byrådsmøder findes i § 15, stk. 1, og reglerne for udvalg findes i § 28, stk. 2.
 
I forbindelse med fravær af forventet varighed under 1 måned, gælder ingen almindelig regel om, at der skal indkaldes en stedfortræder for et fraværende byrådsmedlem, men stedfortrædere kan dog indkaldes, selv om fraværet forventes at være mindre end en måned. Dette gælder både for byrådsmøder og det konstituerende møde, eller møder hvor behandling af forslag til årsbudgettet skal behandles.
 
Der er dog ikke i Vejen Kommune tradition for, at der ved fravær under en måned indkaldes stedfortrædere til hverken byrådsmøder eller møder, hvor årets budgetforslag skal behandles.
 
Hvis et medlems fravær forventes at overstige 1 måned, gælder styrelseslovens § 15, stk. 2 for byrådsmøder og § 28, stk. for udvalgsmøder.
 
Det betyder, at Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen, hvis der foreligger en absolut og varig forhindring, der forventes at strække sig over 1 måned.
 
For så vidt angår udvalgsmøder gælder, at gruppens medlemmer, der har valgt pågældende ind, kan beslutte om de ønsker et andet medlem skal indtræde i udvalget.
 
Forslag til ændring
Det fremgår af styrelsesloven, at Byrådet i kommunens styrelsesvedtægt kan træffe bestemmelse om, at Borgmesteren ved et medlems forfald i Byrådet indkalder stedfortræderen, selv om fraværet forventes at vare kortere end 1 måned. Hvis dette vedtages, så skal Borgmesteren indkalde en stedfortræder, når der er tale om fravær fra byrådsmøder.
 
For så vidt angår udvalgsmedlemmer, findes en tilsvarende bestemmelse i styrelsesloven hvoraf fremgår, at den gruppe der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.
 
Det er en betingelse for at indkalde en stedfortræder til et udvalg, at denne også er medlem af Byrådet.
 
Jakob Borgensgård begrunder fremsættelsen med, at alle medlemmer kan komme i en situation, hvor man kan blive forhindret i at være til stede i Byrådet. Han begrunder endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt at en stedfortræder får mulighed for at fremsætte det enkelte partis synspunkter, så sagerne i Byrådet og udvalg bliver behandlet efter den politiske sammensætning
 
Det fremsatte forslag kan således rummes inden for gældende regler.
 
Såfremt det fremsatte ændringsforslag besluttes, skal ændringer i Vejen Kommunes styrelsesvedtægt behandles i to byrådsmøder med mindste seks dages mellemrum.
 
Som bilag vedhæftes notat vedrørende forslag om styrkelse af mulighederne for at indkalde stedfortrædere
 
Endvidere vedhæftes som bilag desuden skrivelse fra Økonomi & Indenrigsministeriet om stedfortrædere.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt forslaget gennemføres, vil både det fraværende byrådsmedlem/udvalgsmedlem og den indkaldte stedfortræder oppebærer vederlag. Forslaget vil dermed have den økonomiske konsekvens, at der i situationer, hvor stedfortræder indkaldes i Byrådet, er en dobbeltudgift til vederlag.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018 om kommuners styrelse (Styrelsesloven) § 15 & § 28.
 
Bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale erhverv, § 6 & § 8.
 
Styrelsesvedtægten for Vejen kommune, §§24-27
§ 28, stk. 2.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Nuværende praksis opretholdes.

Bilag

33.Borgerdrevne forslag og folkeafstemninger (B)

Sagsnummer: 18/10203

Borgerdrevne forslag og folkeafstemninger (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter,
 • hvorvidt private borgere i Vejen Kommune skal have mulighed for at rejse forslag til drøftelse i Byrådet.
 • Vejen Kommunes forventede mulighed for at anvende bindende folkeafstemninger om lokale, politiske spørgsmål.

Sagsfremstilling
Jakob Borgensgård (Ø) fremsætter forslag om, at private borgere i Vejen Kommune får mulighed for at rejse forslag til drøftelse i Byrådet. Der vil i første omgang være tale om en 2-årig forsøgsperiode, som efterfølgende skal evalueres.
 
Jakob Borgensgård begrunder sit forslag på følgende måde:
Vi mener, det vil gavne et aktivt demokrati, hvis borgerne får mulighed for at rejse forslag i Byrådet. Det skal også give de unge, som måske ikke kunne stemme ved valget, en mulighed for at påvirke Byrådets arbejde. Ordningen fungerer allerede i Rødovre, Albertslund, Middelfart og Horsens. I Albertslund har det første borgerdrevne forslag allerede været på dagsordenen. Denne mulighed synes vi også, borgerne i Vejen Kommune skal have. Til inspiration kan her ses Rødovre Kommunes side om borgerdrevne forslag: https://www.rk.dk/politik/borgerdrevneforslag/opret-forslag/
 
Jakob Borgensgård foreslår konkret, at:
 • ”Formanden for Byrådet på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i Byrådet.
 • Forvaltningen beslutter en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt.
 • Det kræver underskrifter/tilkendegivelser maksimalt svarende til et mandat i Byrådet fra borgere, at få et forslag drøftet i Byrådet.
 • Borgerdrevne forslag igangsættes som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.”
 
Formelt er det Byrådets egne medlemmer, der har hjemmel til at indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet, jf. lov om kommunernes styrelse § 11. Godkendelse af ovennævnte indstilling vil derfor i praksis betyder, at Borgmesteren fremsætter de borgerdrevne forslag på vegne af borgerne til drøftelse i Byrådet.
 
Borgerdrevne forslag, som Byrådet allerede har truffet beslutning om, kan ikke fremsættes til drøftelse.
 
Hvis ovennævnte forslag godkendes, må det undersøges, hvad en løsning, hvor borgerdrevne forslag fremsættes via Vejen Kommunes hjemmeside koster. Få andre kommuner har en sådan hjemmesideløsning, hvor det også gøres muligt at støtte borgerdrevne forslag, som er stillet af andre.
 
Det er relevant at overveje, om en eventuel digital løsning til fremsættelse og støtte af borgerdrevne forslag skal vægte sikkerhed eller brugervenlighed højst. En sikker løsning vil ofte involvere brug af NemID, hvor det står klart, hvilken identitet borgeren har. Ellers kan man ikke garantere, at forslagsstillere og forslagsstøtter er bosiddende i Vejen Kommune. Ulempen kan være, at en sådan løsning forekommer mere besværlig, end en mere brugervenlig fremgangsmåde, hvor borgeren kan fremsætte eller støtte et forslag på Vejen Kommunes hjemmeside ved blot at tilkendegive navn, adresse og e-mailadresse.
 
Også på landspolitisk plan fremsættes der forslag om nærdemokrati.
 
Som reglerne er i dag, er det kun muligt for kommunerne at afholde vejledende folkeafstemninger om lokale, politiske spørgsmål, der debatteres i Byrådet.
 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har den 5. februar 2018 indgået politisk aftale om indførelse af en adgang til, at et flertal i Byrådet kan udskrive bindende kommunale folkeafstemninger om kommunale anliggender.
 
Aftaleparterne har lavet et udkast til lovforslag af 6. februar 2018, der beskriver rammerne for, hvornår Byrådet skal have adgang til at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger.
 
Hensigten er at give lokalpolitikerne et ekstra supplement til de værktøjer, som allerede findes på området for borger- og brugerinddragelse.
 
Det er dog ikke tanken, at alle spørgsmål skal kunne lægges til grund for en bindende kommunal folkeafstemning. Spørgsmål, der vedrører skat, kommunens budget og enkelte fysiske eller juridiske personer kan ifølge lovforslagets udkast ikke lægges ud til kommunens borgere til afgørelse. Det samme gælder statslige og regionale opgaver, selv om kommunens medvirken måtte være nødvendig for gennemførelsen af opgaven. Der kan i øvrigt ikke afholdes folkeafstemning, hvis afholdelsen eller resultatet kan medføre tilsidesættelse af lovgivningen.
 
Resultatet af folkeafstemningen er bindende indtil den næste valgperiodes begyndelse. Det siddende Byråd kan ikke træffe en beslutning i strid med resultatet fra folkeafstemningen uden at holde endnu en bindende folkeafstemning om spørgsmålet.
 
Lovforslaget forventes vedtaget, så loven kan træde i kraft den 1. juli 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Borgerdrevne forslag:
 • Hvis der vælges et IT-system, som understøtter brug af NemID, er prisen ukendt.
 • En løsning, hvor vi opretter en funktion på hjemmesiden til oprettelse af forslag, medfører ingen særskilt IT-udgift. En sådan løsning vil imidlertid medføre administrative udgifter til verificering af de borgere, der opretter og/eller støtter et forslag på hjemmesiden.
 • Uanset hvilken IT-løsning der vælges, må der påregnes en del administrativt arbejde til undersøgelser forud for og forberedelse af de dagsordenspunkter, som borgerdrevne forslag foranlediger. Opgavens tyngde vil naturligvis afhænge af, hvor mange forslag der kommer.
 
Afholdelse af bindende kommunale folkeafstemninger:
 • Afholdelse af et kommunalvalg i Vejen Kommune koster i omegnen af 1 mio. kr.
 • Sammenholdes et kommunalvalg med en kommunal folkeafstemning kan der foretages besparelser på enkelte poster, eksempelvis bemandingen på valgstederne i forbindelse med stemmeoptællingen, som er mindre kompliceret ved en folkeafstemning. Et forsigtigt bud er, at afholdelse af en folkeafstemning vil koste mindst 750.000 kr.
 • Afholdes folkeafstemningen i forbindelse med et andet valg, medfører det en reduktion af omkostningerne, men praktiske udfordringer i at sikre, at valghandlingerne afholdes særskilt.

Personalemæssige konsekvenser
Der vil skulle bruges tid til opgaven.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om kommunernes styrelse § 11.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Borgerdrevne forslag drøftes igen på et kommende Økonomiudvalgsmøde.
 
Den forventede mulighed for at anvende bindende folkesfstemninger ønskes ikke anvendt.

Bilag

34.Forslag om mest mulig åbenhed i referater (B)

Sagsnummer: 18/10207

Forslag om mest mulig åbenhed i referater (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse, hvorvidt
 • der fremover skal ske åbning af lukkede punkter på referaterne fra Byrådets møder, når grunden til, at sagen blev behandlet på et lukket punkt, bortfalder.
 • referaterne fra Byrådets beslutninger så vidt muligt skal ledsages af bilag, der beskriver grundlaget for beslutningerne.

Sagsfremstilling
Jakob Borgensgaard (Ø) fremsætter forslag om, at lukkede punkter i referaterne fra Byrådets møder gøres offentligt tilgængelige, når grunden til, at sagen blev behandlet på et lukket punkt, bortfalder.
 
Der fremsættes ligeledes forslag om, at referaterne så vidt muligt ledsages af bilag, der beskriver grundlaget for Byrådets beslutninger.
 
Baggrunden for ønsket om større åbenhed i referaterne fra Byrådets møder er, at borgerne derigennem får bedre mulighed for at vurdere bevæggrundene for Byrådets dispositioner. Den øgede åbenhed kan ligeledes styrke forståelsen for arbejdet i Byrådet og øge gennemskueligheden for borgerne, som får bedre mulighed for at vurdere, hvilke politikere, de er enige med.
 
Åbenheden kommer til at afspejle de regler, der gælder om offentlighedens adgang til aktindsigt efter offentlighedsloven. Det vil sige, at de hidtil lukkede punkter vil blive åbnet i det omfang, borgere og journalister allerede i dag kan anmode om aktindsigt i referaterne og få adgang til indholdet.
 
Åbningen af lukkede punkter fra Byrådets dagsordner vil få én af nedenstående konsekvenser:
 • En ekstra administrativ sagsgang: Der skal indarbejdes en ekstra administrativ sagsgang, hvis et referat vælges offentliggjort med lukkede punkter, som efterfølgende skal åbnes.
 • Forhaling af offentliggørelsen af Byrådets mødereferat: Afventer et referats offentliggørelse eksempelvis orientering af de parter, som bliver direkte berørt af Byrådets beslutning, risikerer det at forhale offentliggørelsen af hele byrådsreferatet. Offentliggøres referatet straks med endnu lukkede punkter, modtager borgere, som læser referatet, ikke efterfølgende særskilt besked om, at et punkt er blevet åbnet.
 
På forespørgsel har afdelingscheferne meddelt i hvilket omfang, deres afdelinger har modtaget anmodninger om aktindsigt i indholdet af lukkede punkter fra byrådsreferaterne inden for den seneste byrådsperiode:
 • Bygningsservice har modtaget 3 anmodninger (på samme sag).
 • Jobcenteret har modtaget 2 anmodninger.
 
De øvrige afdelinger har ikke modtaget anmodninger om aktindsigt i lukkede punkter.
 
Hvis forslaget vedtages, foreslår administrationen følgende arbejdsgang i forbindelse med åbningen af lukkede dagsordenspunkter:
 • Den enkelte sagsbehandler skal, ved fremsættelsen af et forslag til Byrådet, vurdere, om der indholdsmæssigt er tale om et punkt på dagsordenen, som senere har mulighed for at blive åbnet i referatet. I så fald noteres dette under indstillingen.
 • Det er sagsbehandlerens ansvar at meddele Sekretariatet, når og i hvilket omfang referatet fra et allerede behandlet dagsordenspunkt kan åbnes.
 • Det er ligeledes sagsbehandlerens ansvar at meddele Sekretariatet, hvilke af sagens bilag, der skal offentliggøres sammen med åbningen af referatet fra dagsordenspunktet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Der vil skulle bruges tid til opgaven.

Retsregler og andre forskrifter
Lov nr. 606 af 12-06-2013 om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2018
Nuværende praksis opretholdes.

Bilag

35.Mageskifte af erhvervsjord (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

36.Tilbagekøb af erhvervsgrund (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget ønsker ikke at tilbagekøbe arealet.

37.Bække Skole, renovering (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt med finansiering af det afsatte beløb til ekstraordinær bygningsvedligehold i budget 2018.

38.Arealerhvervelse (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

39.Forslag om ændring af placering af cykelstien mellem Holsted og Føvlingvej (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

40.Anmodning om overtagelse af areal udlagt til offentligt formål (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

41.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.