Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 19-03-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 - Udvalget for teknik og miljø (C)

Sagsnummer: 18/3990

Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 - Udvalget for teknik og miljø (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 
 • der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2017 til 2018 med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling
Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2017 til 2018. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.
 
Direktionen behandlede forslag til overførsler den 6. marts 2018. Forslaget sendes nu videre til fagudvalgene med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.
 
Drift
I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af overskud/underskud mellem årene. Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.
 
Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.
 
Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 49,2 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,497 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 45,2 mio. kr.
 
Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 39,3 mio. kr. Heraf vedrører 17,7 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2016 udgjorde driftsoverførslerne 26,0 mio. kr., hvoraf 15,0 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.
Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 2,7 mio. kr. højere end i 2016.
 
Anlæg
Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 185,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 294,8 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2017 til 2018 udgør 189,0 mio. kr. Forskellen på restbudget og forslag til budgetoverførsel skyldes, at manglende realisering af budgetter til jordsalg ikke overføres til 2018.
 
Herudover ønskes der overført 16,6 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet.
 
Finansiering og finansforskydninger
Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -57,3 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -14,8 mio. kr. på det skattefinansierede område samt uforbrugt låneadgang og byggekredit vedrørende ældreboligbyggerier på i alt
-53,4 mio. kr.
 
Samlet forslag til overførsler
Samlet udgør forslaget til overførsler 187,5 mio. kr.
 
Samlet opgørelse overførsler fra 2017-2018, 1.000 kr.
Område
Beløb
Skattefinansieret drift:
 
Udvalget for teknik og miljø
2.847
Udvalget for arbejdsmarked og integration
1.388
Udvalget for skoler og børn
2.870
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
8.722
Udvalget for social og ældre
4.733
Økonomiudvalget
17.769
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift
38.329
 
 
Forsyningsvirksomheder – drift
977
 
 
Anlæg:
 
Skattefinansierede område
 
Udvalget for teknik og miljø
39.271
Udvalget for skoler og børn
16.137
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
18.236
Udvalget for social og ældre
18.569
Økonomiudvalget
40.040
I alt alle udvalg – skattefinansierede område
132.253
 
 
Ældreboliger
56.716
 
 
Forsyningsvirksomhed
 
Udvalget for teknik og miljø
16.553
Total anlæg i alt alle udvalg
205.522
 
 
Finansforskydninger og finansiering:
 
Økonomiudvalget
-57.304
 
 
Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering
 
Drift
39.306
Anlæg
205.522
Finansforskydninger og finansiering
-57.304
I alt
187.524
 
 
Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler
I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 indarbejdede Byrådet en pulje på 23 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2017-2018 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år.
Puljen i 2018 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.
 
Bevillingsansøgning – anlæg
Siden budgetopfølgningen pr. 31/8 2017 er der solgt jord til bolig- og erhvervsformål for i alt 3,0 mio. kr. Der ansøges derfor om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., jævnfør den vedlagte specifikation. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til salgsindtægter på stednummer 001001.
 
Bevillingsansøgningen har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.
 
Direktionen behandlede forslag til overførsler på mødet den 6. marts 2018. Direktionen besluttede, at der skal udarbejdes en genopretningsplan for Brørupskolen med henblik på at nedbringe underskuddet. Gesten og Skodborg børnecenter skal udarbejde en handleplan for at minimere underskuddet. Område Enghaven/Dixensminde, skal udarbejde en genopretningsplan. Der udarbejdes handleplan for Område Kærdalen og Lundtoft og arbejdet med at minimere underskud fortsætter.

Tidligere behandling
06.03.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 187,5 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.
 
Bevillingen kan specificeres således:
 • 38,329 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift
 • 0,977 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet
 • 132,253 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg
 • 56,716 mio. kr. vedrørende ældreboliger
 • 16,553 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet
 • -57,304 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.
Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2017 236,4 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2018 187,5 mio. kr.
 
I forbindelse med godkendelse af overførslerne til 2018 nulstilles puljen til udligning af øget forbrug af overførslerne. Der skal derfor gives en tillægsbevilling på -23,0 mio. kr. til konto 8.59.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.
Principper for lønsumsstyring i administrationen.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Overførsler indstilles godkendt.

Bilag

2.Anlægsbevilling 2018 til vedligeholdelse af vejbroer og tunneller (C)

Sagsnummer: 18/7901

Anlægsbevilling 2018 til vedligeholdelse af vejbroer og tunneller (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der gives et rådighedsbeløb på 1,574 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til renovering og vedligeholdelse af broer og tunneller i 2018.
 • rådighedsbeløbet 1,574 mio. kr. finansieres af pulje til vedligeholdelse af vejbroer og tunneller. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Teknik & Miljø administrerer kommunens broer og tunneller m.v. i et system, der hedder Danbro. Her registreres, hvilken stand broerne er i, og hvad der skal ske af fremtidig vedligeholdelse.
 
Der er hvert år afsat en pulje til at vedligeholde kommunens broer og tunneller. I 2018 er puljen 1,574 mio. kr.
 
Puljen for 2018 søges frigivet til udførelse af udvalgte vedligeholdelsesarbejder efter vedhæftede liste med tilhørende oversigtskort. De tre største arbejder som påregnes udført i 2018 er:
 1. Listens nr. 1: Underføring af Nørrebæk ved Skovbølling Dambrug. Sekærvej, Glejbjerg. Underføringen udskiftes og der etableres faunapassage. Overslag: 430.000 kr.
Underføringen indgår i en række af broer og bygværker, hvor der er planlagt indsatser med at sikre faunapassage i vandløb i den statslige Vandområdeplan 2015-2021. Der er derfor ydet statslig medfinansiering til en hensigtsmæssig udformning af underføringen i forhold til anvendelsen som faunapassage. De afsatte 430.000 kr. indgår derfor i et samlet projekt for bro- og vandløbsarbejder for i alt 1,1 mio. kr.
 1. Listens nr. 2: Underføring af Nørrebæk. Grenevej, Glejbjerg. Her udskiftes bærende overbygning og autoværn m.v. Overslag: 425.000 kr.

 2. Listens nr. 5: Underføring af Gesten Å. Åvej, Gesten. Udskiftning af brodæk m.v. Overslag: 400.000 kr.
Herudover arbejdes der videres med et udpluk af de øvrige broarbejder på listen. Såfremt nogle af vedligeholdelsesarbejderne viser sig dyrere ved detailprojektering, kan der ske en omprioritering.
Listen omfatter bl.a. to broer, som foreslås fjernet; det drejer sig dels om en kreaturgang ved Grænsevej i Lintrup, hvor den gamle vandingskanal er tørlagt – og dels om en bro på den nedlagte Troldhedebane, nordøst for Koldingvej i Vejen. Tracéet for Troldhedebanen kan ikke længere findes i marken, og der er ikke aktuelle planer for en natursti på stedet. Broerne er i meget dårlig stand. Omkringboende lodsejere høres inden broerne eventuelt fjernes.
 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Der søges frigivet et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1,574 mio. kr. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018 under omkostningssted 222.845.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

3.Tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)

Sagsnummer: 18/8120

Tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 omhandler udvidelse af eksisterende industriområde (kommuneplanramme 17.E.01), nord for Skodborg Røddingvej. Udvidelsen håndteres i et nyt kloakopland.
Området planlægges udført som separatkloakering. Spildevandet pumpes med øvrigt spildevand fra Skodborg til rensning på Vejen Renseanlæg.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016.

Høring
Forslaget skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

4.Tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan - Askov Vandværk (C)

Sagsnummer: 18/2731

Tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan - Askov Vandværk (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslag til tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan 2011-2030 redegør for en ændring af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde.
 
Den gældende vandforsyningsplan angiver, at Askov Vandværk skal etablere vandforsyning til to ejendomme på Esbjergvej, Vejen, nord for jernbanen.
 
Askov Vandværk har beregnet en tilslutningstakst for et hus i landzone. Beregningen viste, at taksten for tilslutning vil overstige den gennemsnitlige pris for eget vandforsyningsanlæg.
 
Ifølge vandforsyningsplanen skal der ikke etableres en almen vandforsyning til områder, hvor tilslutningstaksten bliver dyrere end den gennemsnitlige pris for et privat anlæg.
Der er således behov for en justering af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde.
 
Vejen Vand A/S ønsker ikke at etablere vandforsyning til de to ejendomme.
 
Med tillægget udtages to ejendomme af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde. Herefter planlægges Esbjergvej 40 og 47, Vejen, fortsat at have privat vandforsyning.
 
Evt. bemærkninger fra ejerne af Esbjergvej 40 og 47 vil indgå i behandling af sagen efter den offentlige høring.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22-02-2018.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27-06-2016.
Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25-02-1980.
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10-05-2017.

Høring
Forslag til tillæg nr. 7 sendes i 4 ugers offentlig høring før endelig godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

5.Vandløbsregulativ - Fællesregulativ (C)

Sagsnummer: 17/17554

Vandløbsregulativ - Fællesregulativ (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • Fællesregulativet godkendes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til Fællesregulativet har været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar fra landboforeningerne. Et fra SAGRO og et fra SLF.
 
Generelt har høringssvarene kun givet anledning til mindre redaktionelle ændringer samt input til det videre arbejde med de specifikke regulativer.
 
Høringssvarene omfatter bemærkninger til valg af regulativtyper – dette sker først, når der udarbejdes regulativer for det enkelte vandløb. Fællesregulativet skal spænde over Vejen Kommunes vandløb med meget forskellige bundbredder og faldforhold, hvorfor det er vigtigt at have flere regulativtyper at vælge imellem.
 
Kommentarer til høringssvarene fremgår af bilag til punktet.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 18-09-2017
I forbindelse med strukturreformen i 2007 blev Vejen Kommune vandløbsmyndighed for samtlige vandløb i de sammenlagte kommuner. Vejen Kommune overtog ligeledes ansvaret for vedligeholdelsen af de tidligere amtsvandløb.
 
De offentlige vandløb er hidtil administreret og vedligeholdt efter regulativer, der bærer præg af at være udarbejdede i forskellige perioder og af forskellige myndigheder. Vejen Kommune har besluttet at udarbejde et fællesregulativ for at tilvejebringe et opdateret og ensartet administrationsgrundlag.
 
Fællesregulativet fastsætter bestemmelser, der gælder for alle offentlige vandløb i Vejen Kommune dog ikke for grænsevandløb, som støder op til vore nabokommuner. Bestemmelserne omhandler vandløbsmyndighedens og lodsejernes rettigheder og forpligtigelser. Bestemmelserne har hjemmel i vandløbsloven.
 
Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i de eksisterende regulativer for de enkelte vandløb. De eksisterende regulativers bestemmelser om type, skikkelse, vandføringsevne og bygværker ændres ikke med dette fællesregulativ.
 
Fællesregulativet skal (fremadrettet) læses sammen med særregulativerne for de enkelte vandløb. Særregulativerne indeholder specifikke bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder for det enkelte vandløb. Det drejer sig om specifikke bestemmelser om dimensioner og vandføringsevne, strømrendebredde for grødeskæring mv.
 
Der har været afholdt opstartsmøde med Grønt Råd og vandløbslaugene, da Vejen Kommune startede arbejdet. Grønt Råd har på mødet i maj 2016 fået gennemgået hovedprincipperne for det nye fællesregulativ og har siden juni 2016 løbende kunne følge med i forslagets udarbejdelse på nettet. Grønt Råd fik på mødet i august 2017 gennemgået forslag til Fællesregulativet. Der var ingen bemærkninger.
 
Forslaget til Fællesregulativet kan ses her: Fællesregulativ

Tidligere behandling
18.09.2017 Udvalget for teknik og miljø.
03.10.2017 Økonomiudvalget.
10.10.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov om vandløb jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

Høring
Forslaget har været i 8 ugers høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Lastein.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet 2014-2017 den 10-10-2017
Godkendt.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

6.Forslag til lokalplan 292 for erhvervsformål - udvidelse af Protræ i Skodborg samt forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 (C)

Sagsnummer: 17/16447

Forslag til lokalplan 292 for erhvervsformål - udvidelse af Protræ i Skodborg samt forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til lokalplan 292 og forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra Protræ, der ønsker at udvide virksomheden med et areal anvendeligt til lagerhal, nyt malerværksted samt et savværk.

Vejen Kommune har en interesse i udvidelsesarealet, idet området (Feddersens bæk) er udpeget som risikoområde i kommunens klimatilpasningsplan. I den forbindelse vil etablering af regnvandsbassinet ved kraftig eller længerevarende nedbør føre til aflastning af recipient- og regnvandssystemer i Skodborg by.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål og opdeles i to delområder.

Delområde 1 udlægges til erhvervsformål såsom lager-, værksteds-, vognmands- og servicevirksomhed. Inden for området må der etableres virksomheder op til miljøklasse 3.

Delområde 2 udlægges til erhvervsformål såsom produktion-, industri-, entreprenør-, vognmands og oplagsvirksomhed. Inden for området må der etableres virksomheder op til miljøklasse 5.

Lokalplanen sikrer sammenhæng mellem den nuværende og den kommende bebyggelse. Desuden sikrer lokalplanen, at virksomhedens visuelle indtryk tilpasses det åbne land, så oplevelsen af landskabet ikke i væsentlig grad forringes. I lokalplanen tages højde for klimatilpasningsudfordringer og mulige miljøkonflikter i forhold til omgivelserne.
Der gives mulighed for etablering af regnvandsbassiner for forsinkelse af vand og ligeledes afsættes der et areal til reservation for støjvold eller andre støjforanstaltninger.
 
Forslag til lokalplan 292 og kommuneplantillæg 2 kan ses på linket Forslag til lokalplan 292.
 
Lokalplanområdet på ca. 16 ha omfatter en eksisterende lokalplan 255 og en del af matr. nr. 2, Skodborg Ejerlav, Skodborg.
Da udvidelsesområdet ligger i landzone udenfor kommuneplanlagt område, er der udarbejdet et tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017.
 
I forbindelse med arbejdet med den i november 2017 vedtagne kommuneplan har Vejen Kommune vurderet, at der generelt er tilstrækkelige erhvervsarealer i kommunen til at dække behovet i den 12 årige planperiode.
På den baggrund har Vejen kommune foretaget en omfordeling af erhvervsarealer således, at der tilføjes ca. 6,3 ha erhvervsjord til rammeområde 17.E.01. Samtidig fratrækkes der ca. 4,5 ha erhvervsjord fra rammeområde 17.E.04 og der tilbageføres til landzone et byzoneareal på ca. 2,7 ha fra den del af matr.nr. 1168 Skodborg Ejerlav, Skodborg, som ikke er omfattet at hverken kommuneplan eller lokalplan.

Oversigt over omfordelingen kan ses på vedhæftede kort.

Tidligere behandling
08.08.2017 Økonomiudvalget.
07.11.2017 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslagene skal i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

7.Forslag til lokalplan 294 for erhvervsområde ved Baungård i Vejen Vest samt forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017 (C)

Sagsnummer: 17/18367

Forslag til lokalplan 294 for erhvervsområde ved Baungård i Vejen Vest samt forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til lokalplan 294 og forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017 godkendes og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra ejeren af matriklen, der ønsker at udvide sine erhvervsaktiviteter i området.
Projektområdet omfatter en del af matr. nr. 10a, Vejen By, Vejen, svarende til ca. 4,1 ha. Området ligger i landzone og anvendes i dag til erhvervsformål.
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde og opdeles i 2 delområder således, at støjgenerede funktioner placeres langt fra den eksisterende boligbebyggelse (den gamle Landhusholdningsskole):
 
 • Delområde 1 anvendes til lager-, værksteds- og servicevirksomhed samt let industri, der ikke forurener. Den eksisterende erhvervsbygning (Baungårdshus) kan derudover anvendes til festlokaler, mødelokaler, overnatning, foredrag, behandlervirksomhed, ambulancestation samt kontorvirksomhed.
 • Delområde 2 anvendes til entreprenør- og oplagsvirksomhed, hvor der kan foregå aktiviteter som sortering og oplægning af nedbrydningsmaterialer, betonknusning, m.m.
 
Lokalplanen skaber mulighed for, at der inden for byggefeltet i delområde 2 kan bygges lagerbygninger og at Baungårdshuset i delområde 1 kan udvides.
 
Forslag til lokalplan 294 og kommuneplantillæg 3 kan ses på linket Forslag til lokalplan 294.
 
 
Forhold til naboejendomme:
Støv- og støjende funktioner lokaliseres i delområde 2, der ligger i Erhvervsområde Vejen Vest. For at undgå miljøkonflikter i dette område sikres der plads til evt. etablering af jordvold.
Forhold til landskabet:
I lokalplanens bestemmelser suppleres den eksisterende beplantning således, at der opstår et tæt beplantningsbælte øst for delområde 2. Beplantningsbælter er også med til at mindske synligheden til den private have og boligbebyggelse (Landhusholdningsskolekomplekset).
 
Til lokalplanens redegørelse er der udarbejdet en skitsevisionsplan for den fremtidige udvikling af arealet tilhørende den gamle Landhusholdningsskole, der ligger i umiddelbar tilknytning til lokalplanområdet. Området har væsentlig historisk betydning for byen - i sin tid rummede arealet både en gammel Landhusholdningsskole og Vejens mest kendte industrivirksomhed - Epoke.
 
Da en mindre del af lokalplanen ligger i landzone udenfor kommuneplanlagt område, er der udarbejdet et tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017. Tillægget udvider det eksisterende rammeområde 1.E.18 med et areal på ca. 1,3 ha (erhvervsformål).

Tidligere behandling
02.01.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 1529 af 23/11/2015 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslagene skal i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

8.Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 17/14297

Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Vejen Kommune (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller at

 • ny indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommune har både borgere og kommune bekæmpet Kæmpebjørneklo siden 2011. Det har resulteret i, at antallet af kolonier af Kæmpebjørneklo er reduceret til ca. halvdelen med udgangen af 2017.
 
I juli 2017 kom der en revideret bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Den reviderede bekendtgørelse medfører en række ændringer i administrationen af bekæmpelsen. Deraf følger et behov for at revidere indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune.
 
Efter den tidligere bekendtgørelse kunne kommunen påbyde ejere og brugere af private arealer at bekæmpe planten effektivt. Hvis påbuddet ikke blev efterkommet, kunne kommunen vælge at foretage bekæmpelsen for egen regning og/eller anmelde ejeren eller brugeren til politiet. Ejeren eller brugeren kunne straffes med bøde. Vejen Kommune har kun i ringe omfang foretaget bekæmpelse på private arealer.
 
Efter den reviderede bekendtgørelse kan kommunen, såfremt et påbud ikke efterkommes, forsat foretage bekæmpelsen på private arealer, men nu for ejerens eller brugerens regning. Kommunen kan ikke længere anmelde bruger eller ejer til politiet og derved kan bruger eller ejer heller ikke straffes med bøde. Den maksimale pris, der kan opkræves, er 3,81 kr./m2 i 2016 priser. Denne pris må ikke overskrides væsentligt uden en veldokumenteret begrundelse.
 
Ændringen i bekendtgørelsen åbner mulighed for en mere effektiv bekæmpelse af planten, såfremt der træffes beslutning om, at kommunen foretager bekæmpelsen som en selvhjælpshandling og efterfølgende sender regning til ejer eller bruger. Med den tidligere bekendtgørelse stod planterne og tabte de modne frø, mens politiefterforskningen stod på. Ofte kom sagen først for retten det følgende år. Med den nye bekendtgørelse er det muligt at bekæmpe planten effektivt hvert år – også selv om ejer eller bruger ikke har gjort det selv.
 
Byrådet traf den 12. september 2017 beslutning om at revidere indsatsplanen og fremover, at udføre bekæmpelse på ejers eller brugers regning, hvis et udstedt påbud ikke var efterkommet. Efterfølgende er der udarbejdet en ny indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune, hvor den ændrede administration er indarbejdet. Den nye indsatsplan kan ses op nedenstående link:
 
 
Indsatsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger til planen.

Vejen Kommunes bekæmpelse af Kæmpebjørneklo på egne arealer fortsætter uændret.
 
Når Vejen Kommune bekæmper Kæmpebjørneklo for ejers eller brugers regning, betales udgifterne til bekæmpelsen af planten af ejer eller bruger. Det har ingen konsekvenser for Vejen Kommunes økonomi.

Tidligere behandling
12.09.2017 Byrådet
05.09.2017 Økonomiudvalget
21.08.2017 Udvalg for Teknik & Miljø

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Høring
Planen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 10. januar 2018 til den 7. marts 2018

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

9.Projekt for bionaturgasdistributionsledning fra LinkoGas, Tornumvej 15, 6660 Lintrup til Ribe, Koldingvej 19, 6760 Ribe (C)

Sagsnummer: 18/4883

Projekt for bionaturgasdistributionsledning fra LinkoGas, Tornumvej 15, 6660 Lintrup til Ribe, Koldingvej 19, 6760 Ribe (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • projektet vedtages endeligt.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Dansk Gas Distribution A/S (DGD) er af LinkoGas anmodet om, at modtage yderligere bionaturgasmængder. Jævnfør Naturgasforsyningsloven, LBK nr. 1157 af 06/09/2016, Kapitel 6a, § 35a, skal DGD tilslutte bioopgraderingsanlæg til naturgasnettet. Dette medfører et behov for etablering af en ny distributionsledning for at kunne modtage de yderligere mængder bionaturgas.
 
DGD har sendt et projekt for etablering af en ny distributionsledning fra LinkoGas til Ribe, med anmodning om kommunens godkendelse af projektet i henhold til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning (projektbekendtgørelsen).
Projektet omhandler etablering af en ca. 11,9 km. distributionsledning fra LinkoGas på Tornumvej 15, 6660 Lintrup til Koldingvej 19, 6760 Ribe.
Det forventes, at der skal modtages og distribueres en årlig gasmængde på ca. 10 mio. m³ naturgas.
Distributionsledningen forudsættes hovedsageligt etableret i markarealer på privat jord på nær ved vejkrydsninger. I Vejen Kommune løber distributionsledningen langs Tornumvej.
 
Projektet omfatter i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen en nærmere beskrivelse af ejerforhold, anlægget og tidsplan for projektet samt forhold til anden lovgivning.
 
Der er ikke foretaget, brugerøkonomiske, samfundsøkonomiske, miljø- og energimæssige beregninger, da der er tale om projekt, som DGD i henhold til lovgivningen skal gennemføre.
 
DGD har vurderet andre alternativer med forstærkning af eksisterende distributionsledning til Gram eller en ny distributionsledning til Holsted.
Vurderingen viser, at det valgte projekt er det billigste og mindst omfangsrige for alle parter.
 
Projektforslaget har i overensstemmelse med reglerne i projektbekendtgørelsen været i høring i 4 uger hos de berørte parter samt forsyningsselskaber og grundejere.
 
Vejen Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar.
 
Udover denne sag om godkendelse af projekt for distributionsledningen vil Udvalget og Byrådet efterfølgende skulle behandle en beslutning om tilkendegivelse af ekspropriationsvilje.
 
Byrådets afgørelse om godkendelse af projektet kan påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 §4 af lov om varmeforsyning.
 
Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 §23 af godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.
 
Bekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016 af lov om naturgasforsyning.

Høring
Projektet har været i høring i 4 uger

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

10.Ekspropriation af ret til anlæggelse af gasdistributionsledning (C)

Sagsnummer: 18/4883

Ekspropriation af ret til anlæggelse af gasdistributionsledning (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • det meddeles Dansk Gas Distribution (DGD), at Vejen kommune er indstillet på at ekspropriere retten til at anlægge gasdistributionsledning inkl. midlertidige arbejdsarealer, såfremt DGD ikke opnår frivillige aftaler med lodsejerne på strækningen.

 • sagen fremsendes til økonomiudvalgets anbefaling og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Etablering af en 11,9 km lang gasdistributionsledning mellem LinkoGas i Vejen Kommune og Ribe i Esbjerg Kommune er en forudsætning for en hensigtsmæssig anvendelse af den store produktion af biogas, der foregår på LinkoGas. Den nye distributionsledning skaber sammenhæng i distributionsledningssystemet, samt en mulighed for sammenkobling til det overordnede gastransmissionssystem.
 
På den baggrund har DGD, som ejes af Energinet.dk, anmodet Vejen Kommune om at meddele, at Vejen Kommune er villig til at ekspropriere retten til at anlægge fordelingsledningen inkl. midlertidigt arbejdsareal.
 
I Vejen Kommune vedrører dette 1400 meter og 2 lodsejere.
 
Ekspropriationen vedrører alene gasledningen i Vejen Kommune. DGD har ligeledes anmodet Esbjerg Kommune om en ekspropriationsviljebeslutning. Såfremt der skal eksproprieres til etablering af en gaskompressorstation ved Ribe, skal dette foretages i statsligt regi.
 
Sideløbende med denne sag behandles godkendelse af projekt for distributionsledning fra LinkoGas til Ribe i henhold til projektbekendtgørelsen.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Omkostninger og erstatning ved ekspropriation afholdes af DGD.

Personalemæssige konsekvenser
ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om lov om varmeforsyning, §§ 16-18.

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

11.Ledningstrace fra Gammelby til Vejen (C)

Sagsnummer: 17/19155

Ledningstrace fra Gammelby til Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Tillæg nr. 6 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 6 til vandforsyningsplan har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik & miljø den 15-01-2018:
 
Vejen Vand A/S har etableret en ny indvindingsboring nær Gammelby. Boringen skal anvendes til indvindingsboring til drikkevandsformål og kobles til Vejen Vestre Vandværk på Præstegårdsvej i Vejen.
 
Vejen Kommune har valgt at udarbejde et tillæg til den gældende vandforsyningsplan, da der er tale om en væsentlig nyetablering af et ledningsanlæg.
Samtidig vil tillæg nr. 6 til vandforsyningsplan 2011-2030 danne grundlag for, at Vejen Forsyning A/S kan erhverve sig de nødvendige rettigheder til etablering af ledningen. Tillæg nr. 6 omfatter ingen ændringer i vandværkernes forsyningsområder.

Tidligere behandling
15.01.2018 Udvalget for teknik & miljø.
30.01.2018 Økonomiudvalget.
06.02.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov om vandforsyning nr. 118 af 22-02-2018.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27.06.2016.
Cirkulære om vandindvindings- vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25.02.1980.
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10.05.2017.

Høring
Forslag til tillæg nr. 6 har været i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

12.Licitationsresultat og udvidelse af anlægsrammen for Grindstedvej (C)

Sagsnummer: 18/9190

Licitationsresultat og udvidelse af anlægsrammen for Grindstedvej (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • licitationsresultatet tages til efterretning.
 • der frigives et rådighedsbeløb på 11,616 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til udvidelse af Grindstedvej.
 • rådighedsbeløbet på 11,616 mio. kr. finansieres af udvidelse af Grindstedvej. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2017.
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 4,750 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.
 • Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Udvidelsen af Grindstedvej mellem Holsted og Hovborg er igangsat. Arbejdet er inddelt i to etaper, som er udbudt i licitation hver for sig.
 
Etape 1 er udbudt og igangsat, men arbejdet er hæmmet af vintervejret. Etape 1 omfatter den nordlige strækning fra Hovborgvej til Holmeåvej, hvor vejen udbygges til 7 meter, samt krydsombygning og anlæg af cykelsti i østsiden. Arbejdet skal være afsluttet senest den 1. juni 2018.
 
Etape 2 omfatter den sydlige strækning fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej. Her udvides vejen til 8 meter. Arbejdet er planlagt til udførelse i tidsrummet medio april 2018 til udgangen af 2018.
 
Etape 2 har nu været udbudt i licitation. Licitationen blev afholdt den 2. marts 2018, og der kom 10 tilbud på arbejdet. Tilbudssummerne lå mellem 15,8 mio. kr. og det laveste tilbud på 13,45 mio.kr. Tildelingskriteriet er laveste bud. Oversigt over tilbuddene er vedlagt som bilag.
 
Arbejdet er ikke overdraget til lavestbydende, da økonomien for projektet for nuværende ikke er tilstrækkelig, og afklaring heraf afventes.
 
Der er afsat et rådighedsbeløb på 21,537 mio. kr. til projektet, herunder entreprenørarbejder, udgifter til ekspropriation og jordkøb, arkæologiske forundersøgelser, udgifter til projektering og tilsyn samt uforudsigelige udgifter.
 
Hvis projektet skal gennemføres, er det nødvendigt, at rådighedsrammen hæves med 4,75 mio. kr. til i alt 26,287 mio. kr. Heri er indeholdt et skønnet beløb på 2,39 mio. kr. til uforudsigelige udgifter.
 
Der er flere årsager til, at økonomien ikke kan holdes indenfor det oprindelige overslag. 
 
Den afholdte licitation gav højere priser end forventet. I forbindelse med at arbejdet er budgetlagt er der udarbejdet et overslag. I dette overslag er der ikke taget højde for prisudvikling på området som der har været fra budgetforslag til gennemførelse af projektet.
 
Samtidig bliver anlægsarbejdet mere omfattende end oprindeligt antaget, idet det har vist sig nødvendigt at udskifte større mængder bundsikring, fordi vejen er ret nedbrudt i kanterne. Det sidste år, som har været meget regnfuldt, og givet anledning til mange skader på vejene, har været medvirkende til slid på den smalle vej, fordi den tunge trafik kører på vejkanterne. Når kanterne nedbrydes opstår der hurtigt væsentlige revner og sætninger i vejen. For at reparere kanterne er det nødvendigt at skære 0,5 – 1 m ind i asfaltkanten og genopbygge vejen med sand, stabilt grus og nyt asfalt.
 
Der er tidligere frigivet 9,921 mio. kr. af beløbet på i alt 21,537 mio. kr. Der søges nu om yderligere frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 11,616 mio. kr., samtidig med, at der søges om et tillæg til rådighedsbeløb på 4,750 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling.

Tidligere behandling
 
14.03.2016 Udvalget for teknik og miljø.
09.05.2016 Udvalget for teknik og miljø.
24.05.2016 Økonomiudvalget.
06.06.2016 Udvalget for teknik og miljø.
21.06.2016 Økonomiudvalget.
28.06.2016 Byrådet.
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.
30.01.2018 Økonomiudvalget.
30.01 2018 Byrådet
 
 

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet for projektet på Grindstedvej udgør 21,537 mio. kr. Der er tidligere frigivet 9,921 mio. kr. til projektet. Der er således 11,616 mio. kr. af rådighedsbeløbet til projektet for Grindstedvej, som pt. ikke er frigivet.
Der søges frigivet et rådighedsbeløb på 11,616 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til projektet på Grindstedvej. Rådighedsbeløbet på 11,616 mio. kr. finansieres af Udvidelse af Grindstedvej, Holsted – Hovborg. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2017.
Herudover søges der et tillæg til rådighedsbeløb på 4,750 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling. Tillæg til rådighedsbeløb på 4,750 mio. kr. søges finansieret af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt.

13.Revision af Vinter- og Renholdelsesregulativ og drøftelse af serviceniveauer i forhold til glatførebekæmpelse og snerydning på det offentlige vejnet (C)

Sagsnummer: 18/9191

Revision af Vinter- og Renholdelsesregulativ og drøftelse af serviceniveauer i forhold til glatførebekæmpelse og snerydning på det offentlige vejnet (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • det drøftes om serviceniveauet for glatførebekæmpelse og snerydning på veje og stier generelt skal ændres til et højere niveau eller lavere.

 • Vinter-og renholdelsesregulativ ændres i forhold til ændret vagtsamarbejde fra 15. oktober 2018.

 • Det drøftes om 170 km stier og fortove skal opklassificeres til klasse 1.

 • Sagen fremsendes til økonomiudvalgets anbefaling og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Kommunens snerydning og glatførebekæmpelse på det offentlige vej og stinet udføres på baggrund af det godkendte Vinter og Renholdelsesregulativ.
I regulativet er kommunens veje opdelt i fire klasser, klasse 1,2,3 og 4 veje. Der er er et højt servicenive for de mest trafikerede veje, klasse 1 vejene og et lavere serviceniveau for mindre veje på landet og boligveje i byområderne. De mindre veje er benævnt klasse 4- veje i regulativet.
 
Der kommer generelt kun få klager fra trafikanterne over snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 1, 2 og 3 veje.
 
I den nyligt overståede sneperiode, hvor der i en længere periode var koldt og snefygning blev vintertjenesten udført i henhold til det godkendte regulativ. Men trods det var der mange borgerhenvendelser om sne og glatføre på de mindre veje.
Vintervagten foretager indsatsen og prioriteringen ud fra regulativet og vintervagten er i dialog med både politi og beredskab om situationen på vejnettet.
 
På baggrund af de mange borgerhenvendelser og henvendelser fra politikere om sne på de små veje på landet og i byområderne, klasse 4-vejene, er der behov for en generel drøftelse af, om kommunen skal hæve serviceniveauet for glatførebekæmpelse og snerydning på disse veje.
 
I forhold til stier er der også behov for en generel drøftelse af, om der fremadrettet skal foretages præventiv glatførebekæmpelse på de mest trafikerede stier på landet og i byerne. I dag har kommunen ingen klasse 1 stier, hvor der foretages præventiv saltning som på klasse 1 veje.
 
Vintertjenesten omfatter 230 km klasse 1 veje, 330 km klasse 2 veje, 475 km klasse 3 veje og 300 km klasse 4 veje, hvoraf 90 km er i byerne og 210 km i åbent land og 170 km klasse 2 stier og fortove.
 
I perioden fra 15. oktober 2017 til 6. marts 2018 har der været følgende antal udkald til snerydning og glatførebekæmpelse:
 
Klasse 1-veje, i alt 119 udkald, heraf saltning 104 udkald og saltning og snerydning 15 udkald
Klasse 2- og 3-veje, i alt 72 udkald, heraf saltning 54 udkald og saltning og snerydning 18 udkald
Klasse 4-veje i byer, i alt 1 udkald saltning og snerydning
Klasse 4-veje i det åbne land, i alt 3 udkald saltning og snerydning
Stier, i alt 53 udkald heraf saltning 39 udkald og saltning og snerydning 14 udkald.
 
Sidste vinter var der 61 udkald på klasse 1 veje, 31 udkald på klasse 2 og 3 veje, 0 udkald på klasse 4 veje og 24 udkald på stierne. Så generelt har der været dobbelt så mange udkald i denne vinterperiode i forhold til sidste år.
 
Hvis serviceniveauet skal hæves på klasse 4 veje til et højere niveau og en del af stierne skal opklassificeres til klasse 1 stier må det forventes, at budgettet til vintertjeneste skal forøges med 50 – 75%. Hvis stier og fortove skal opklassificeres til klasse 1 må der forventes en årlig merudgift på 1,8 mio. kroner.

Alternativt kan klasse 4 vejene udtages af vintertjenesten, så det fremgår af regulativet at der ikke foretages glatførebekæmpelse og snerydning på disse veje. Der er mange kommuner, hvor dette er tilfældet.

Økonomien er uændret med nuværende serviceniveau.
 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 er det besluttet at udgå af vagtfællesskabet med Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner og at Vejen Kommune etablerer en selvstændig vagtordning. Begrundelsen er, at der herved kan opnås en årlig besparelse på beredskabet med i alt 200.000 kr. årligt.
Vagtfællesskabet er beskrevet i vinterregulativet og regulativet skal derfor revideres til næste vintersæson.
Regulativet er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Revision af regulativ for Vinter-og renholdelsesregulativ

Høring
Regulativet skal godkendes af politiet

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Udvalget indstiller godkendt, at vinter- og renholdelsesregulativ ændres i forhold til vagtsamarbejde, og at nuværende serviceniveau fastholdes.
Der udarbejdes forslag til budget 2019-2022 vedrørende, at de væsentlige overordnede stier, ca. 170 km stier og fortove, opklassificeres til klasse 1.

Bilag

14.Ændret strategi for gadefejning og renhold af rendestene langs offentlige veje - udmøntning af budget 2018 (C)

Sagsnummer: 18/9103

Ændret strategi for gadefejning og renhold af rendestene langs offentlige veje - udmøntning af budget 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • den ændrede strategi for renhold godkendes

 • Kommunens vinter- og renholdelsesregulativ revideres.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Byrådets godkendelse af budget 2018 og overslagsårene er der truffet beslutning om at ændre strategien for gadefejning af rendestene, p-pladser og offentlige fortovsarealer i byområder og budgettet er reduceret med 100.000 kr.
 
Vejen Kommune har ansvaret for, at kommunale gader, veje, cykelstier, gågader, torvearealer og parkeringspladser er fejede og rengjorte. Torvearealer, gågader og parkeringspladser i byområderne fejes og renholdes månedligt så der henligger mindst muligt affald og smuds i de bynære og publikumstætte områder.
 
Rendestene langs alle veje i byområder fejes tre gange årligt. Fejning 1 skal være afsluttet før påske, fejning to udføres i uge 28-32 og fejning 3 udføres efter løvfald i uge 42-46.
 
Rendestene langs alle veje i erhvervsområder og åbent land fejes to gange årligt. Fejning 1 skal være afsluttet inden påske og fejning 2 skal udføres efter løvfald i uge 42-46.
 
I alle områder kan der efter behov udføres ukrudtsbørstninger i rendestenen, hvis der er fremkomst af ukrudt. Denne opgave er udgået og erstattet med pesticidbekæmpelse af ukrudt.
 
Strategien for kommunens renholdelse af veje er beskrevet i kommunens ”Vinter- og renholdelsesregulativ”.
 
I forbindelse med implementering af Byrådets besluttede besparelse på 100.000 kr. pr. år, anbefaler Teknik og Miljø, at fejning 2 i by- og boligområder udgår så der fremadrettet kun udføres en forårsfejning og efterårsfejning i disse områder. Reduktionen svarer til, at ca. 360 km rendestene udtages. Den ændrede strategi for renhold kræver, at kommunens ”Vinter- og renholdelsesstrategi” skal revideres.

Regulativet er vedlagt som bilag
 
Borgerne i områderne har rost fejningerne fordi bybilledet efterlades smukt og rengjort. Når der fremadrettet undlades en fejning må det forventes, at der kommer flere borgerklager om skidt og smuds på vejene.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Indstilles godkendt af et flertal af Udvalget. Claus Grimm (O) stemte imod.

Bilag

15.Ændret strategi for tømning af rendestensbrønde ved udmøntning af råderumsforslag - udmøntning af budget 2018 (B)

Sagsnummer: 18/9080

Ændret strategi for tømning af rendestensbrønde ved udmøntning af råderumsforslag - udmøntning af budget 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orienteringen tages til efterretning.

 • Udvalget godkender prioriteringen af områdernes tømnings år.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Byrådets godkendelse af budget 2018 og overslagsåren, er der truffet beslutning om, at ændre frekvensen for tømning af rendestensbrøde, så der er områder i kommunen, hvor brøndene kun tømmes hvert andet år. Budgetter er herved reduceret med 150.000 kr.
 
Vejen Kommune har ansvaret for drift og vedligeholdelse af ca. 15.000 rendestensbrønde langs de offentlige veje. Opgaven med rensning af riste og tømning af brøndene for sand og slam er udliciteret til en ekstern entreprenør. Med det nuværende budget efterses og tømmes brøndene en gang årligt. Entreprisen udføres i sensommeren/efteråret så brøndene er forberedte til afledning af efterårets megen nedbør. Entreprisen omfatter inspektion, rensning af riste, tømning af sandfang og bortskaffelse af brøndslam.
 
Den besluttede budgetreduktionen på 150.000 kr. medfører, at der skal udtages ca. 3000 rendestensbrønde af den årlige inspektion og tømningsordning.
 
Kommunen foreslås derfor inddelt i fem tømningsområder, der hvert indeholder ca. 3000 rendestensbrønde.
Område 1:Hovborg-Lindknud-Bække-Holsted og Glejbjerg
Område 2:Vejen Nord- Andst- Gesten
Område 3:Vejen Syd-Askov
Område 4:Brørup- Føvling-Skodborg
Område 5: Rødding-Lintrup-Jels-Øster Lindet- Sdr. Hygum.
 
Områdeinddelingen er vist på vedlagte kort. Teknik & Miljø har på kortbilaget anført i hvilket år de enkelte områder ikke vil blive tømt og indstiller prioriteringen til godkendelse af Udvalget. 
 
Den nuværende driftsfrekvens med en årlig inspektion og tømning giver god sikkerhed for, at vejafvandingen fungerer optimalt, så risikoen for oversvømmelse af veje og vejens naboer er mindst mulig.
 
Med den nye driftsstruktur må det forventes, at der kan opstå situationer, hvor vejafvandingen ikke fungerer optimalt, fordi ristene enten er stoppede eller brøndene er fyldt med sand. Det kan i sidste ende være årsag til, at der opstår vandproblemer hos vejens naboer.
Det kan derfor ikke udelukkes, at der kommer flere borgerhenvendelser til både politikere og Teknik & Miljø om dårligere afvandingsforhold.
En anden negativ konsekvens kan være, at Vejen Forsynings ledningsnet vil blive mere påvirket at sand fra vejafvandingen, når brøndenes sandfang ikke fungerer.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
En årlig besparelse på 150.000 kr. i driftsbudgettet er indarbejdet ved godkendelse af budget 2018 og overslagsårene.  

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Orientering taget til efterretning og ændring godkendt.

Bilag

16.Etablering af hundeskov i Vejen (B)

Sagsnummer: 18/7221

Etablering af hundeskov i Vejen (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der arbejdes videre med etablering af hundeskov på arealet ved Vestergade 24B.

Sagsfremstilling
I 2015 besluttede Byrådet, at der skal etableres en hundeskov i Vejen og der er afsat 100.000 kr. i budgettet til projektets gennemførelse. Sagsfremstillingen er vedlagt som bilag.
 
Der har i den mellemliggende tid været drøftet flere alternative placeringer af hundeskoven. I 2017 er der undersøgt en placering på jordfyldpladsen, men aktiviteten kunne ikke rummes inden for lokalplanen.
Det foreslås derfor at hundeskoven placeres på Vestergade 26B som besluttet ved udvalgsmødet den 18. maj 2015. Denne placering er central i forhold til Vejens borgere, og der er gode parkeringsmuligheder i forbindelse med Grønvangsskolen og Vejen Idrætscenter.
Arealets placering fremgår af vedlagt kort.
 
Arealet er ca. 29.000 m2 og er beliggende i den vestlige del af Vejen by.
Mod nord afgrænses arealet af jernbanen, mod vest af Boulevarden og mod syd og delvist mod øst af cykelsti langs Vestergade og over banen.
 
En skovlignende bevoksning afskærmer området fra Boulevarden og jernbanen og delvist mod Vestergade. I den nordøstlige del findes et regnvandsbassin, som i dag er omgivet af bevoksning. Den centrale del af arealet er en åben græsflade.
 
Vejen Forsyning A/S vedligeholder regnvandsbassinet og den omgivende beplantning samt et par årlige klipninger af stier rundt om bassinet. Den resterende del af arealet vedligeholder Vejen Kommune. Størstedelen af græsset klippes i dag to gange årligt. Rabatterne langs cykelstien og en sti rundt i området klippes fire gange årligt.
Vejen Forsyning kan tiltræde, at der etableres hundeskov i området, men at de efter indhegning af arealet ikke ønsker at forestå vedligehold af stier og beplantninger nær søen.
 
Det foreslås at projektering og planlægning igangsættes med et møde med de lokale hundeforeninger og andre interesserede borgere.
 
I budgettet er der afsat 100.000 kr. til projektet og de midlerne forventes at dække udgifterne til indhegning rundt om arealet, en låge med dør, et bordbænkesæt, en skraldespand samt den mest nødvendige fældning og oprydning i beplantning.
På længere sigt, kan der eventuelt etableres flere stier på arealet, udtynding af beplantningen og eventuelt tilplantning af forskellige områder.
Den årlige drift af området skønnes til ca. 15.000 kr. der skal anvendes til vedligeholdelse af hegn, græsklipning af stier, renhold, tømning af skraldespand og klipning af bevoksning.

Tidligere behandling
18.05.2015 Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 100.000 kr. til en ny hundeskov i Vejen.
Årlige driftsudgifter skønnes til 15.000 kr. medtages som budgetkorrektion.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Udvalget udsætter stillingtagen til placering, til der har været dialog med Vejen Idrætscenter i forhold til planer for ændringer i området omkring centret. 

Bilag

17.Forslag om tillægsregulativ til regulativ vedrørende sejlads på grænsevandløbet Gram Å (B)

Sagsnummer: 17/5710

Forslag om tillægsregulativ til regulativ vedrørende sejlads på grænsevandløbet Gram Å (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at:
 
 • ”Tillægsregulativ til fællesregulativ vedrørende sejlads på de sønderjyske amtsvandløb; Sejladsregulativ” godkendes.
 
 
Indstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 24-04-2017:
 
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslag til ”Tillægsregulativ til fællesregulativ vedrørende sejlads på de sønderjyske amtsvandløb; Sejladsregulativ” godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling
 
Efter ønske fra Vision Gram har Haderslev og Vejen Kommuner i samarbejde udsendt et forslag i offentlig høring i 2017 om en forsøgsordning, hvor sejlads tillades i perioden fra 15. maj til 1. oktober. I den periode vurderes vandstanden høj nok til at undgå påsejling m.v.
 
Ved fremlæggelsen for offentligheden har Haderslev Kommune modtaget 5 høringssvar. Der er nærmere redegjort for høringssvarene og kommentarerne hertil fra Haderslev Kommunes Plan og Miljø (bilag er vedlagt). Haderslev Kommune har herefter besluttet af vedtage regulativforslaget, dog med de ændringer, at den tilladte sejladsperiode skal være lidt kortere, fra 15 juni til 1. oktober, samt at forsøgsordningen kun skal være gældende i 3 år i stedet for 6 år (bilag er vedlagt).
 
Teknik og Miljø kan tilslutte sig de efter høringen foreslået ændringer og anbefaler tillægsregulativets endelig godkendelse.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 24-04-2017:
 
Vejen Kommune er sammen med Haderslev Kommune vandløbsmyndighed for delstrækninger af det offentlige vandløb Gram Å, herunder myndighed for bestemmelser vedrørende sejlads med kano og lignende. Der er indgået en aftale om, at den daglige administration og vedligeholdelse for den pågældende vandløbsstrækning administreres af Haderslev Kommune. Når der skal fastsættes nye bestemmelser for vandløbet, skal der imidlertid træffes afgørelse i begge kommuner.
 
De nuværende regler om sejlads er fastlagt i ”Fællesregulativ vedrørende sejlads på de sønderjyske amtsvandløb, Sejladsregulativ”, og vedtaget af Sønderjyllands Amtsråd i 1999. Heraf fremgår, at al sejlads på Gram Å opstrøms Øster Lindet Bro (hovedlandevej 25 mellem Tønder og Kolding) er forbudt. Før dette sejladsregulativ var sejlads med såkaldte ”ikke motordrevne småfartøjer” tilladt i overensstemmelse med vandlovens § 4.
 
Sønderjyllands Amtsråds forbud mod sejlads er begrundet i, at vandstandsforholdene på visse tider af året er for lav til, at sejlads kan foregå uden, at de fysiske forhold i vandløbet lider overlast; især påsejling af gydebanker for laksefisk ses som problematisk og uacceptabelt.
Haderslev Kommune ønsker nu at imødekomme et forslag fra offentligheden om at udvide mulighederne for sejlads med kano og kajak på Gram Å, herunder på ca. 4 km af den fælles grænsevandløbsstrækning hvor sejlads ikke er tilladt i dag. Teknik & Miljø i Haderslev Kommune har derfor, i tæt dialog med Teknik og Miljø i Vejen Kommune, udarbejdet et nyt forslag til bestemmelser om sejlads på Gram Å på strækningen fra Selvad Bro til Øster Lindet Bro, se bilag.
 
Det foreslås, at forbuddet mod sejlads i en forsøgsperiode på 5 sejladssæsoner ophæves i perioden fra 15. maj til 1. oktober. Herved kan ønsket om sejlads, som normalt er en rekreativ sommeraktivitet, tilgodeses, samtidig med at hensynet til de fysiske forhold i vandløbet opretholdes i vinterhalvåret. Den kritiske periode er netop i vinterhalvåret og det tidlige forår, hvor der er gydeaktivitet i vandløbet. Det er også i det tidlige forår, der erfaringsmæssigt optræder de laveste vandstandsniveauer i vandløbet. Ved alene at tillade sejlads i sommerperioden sker sejladsen på tidspunkter, hvor vandstanden i vandløbet erfaringsmæssigt er tilstrækkelig høj til at undgå påsejling af bunden. Denne model er i øvrigt helt i tråd med de regler, som er gældende for Kongeåen i Vejen Kommune. Teknik & Miljø indstiller, at forslag til ”Tillægsregulativ til fællesregulativ vedrørende sejlads på de sønderjyske amtsvandløb; Sejladsregulativ” godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
 
Haderslev Kommune har på deres møde i Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017 besluttet at fremlægge vedlagte forslag for offentligheden i 8 uger i overensstemmelse med reglerne om ændringer af vandløbsregulativer. Såfremt Vejen Kommunes udvalg for Teknik & Miljø godkender indstillingen, vil forslaget ligeledes blive fremlagt i 8 uger i Vejen Kommune. Efter fremlæggelsesperioderne vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive indarbejdet i det endelige tillægsregulativ, som herefter vil blive forelagt udvalgene på ny med henblik på endelig godkendelse.

Tidligere behandling
24.4.2017 Udvalget for teknik & miljø

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
 • Lov om vandløb af 9. juni 1982, senest ændret ved Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017.
 • Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.
 • Fællesregulativ vedrørende Sejlads på de sønderjyske amtsvandløb, Sejladsregulativ, vedtaget af Sønderjyllands Amtsråd den 11. november 1999.

Høring
Forslaget fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 24-04-2017
Godkendt.
 
Afbud: Morten Thorøe.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Godkendt.

Bilag

18.Godkendelse af vedtægter for Grundejerforeningen Bloksborg (B)

Sagsnummer: 18/4095

Godkendelse af vedtægter for Grundejerforeningen Bloksborg (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • vedtægterne godkendes

Sagsfremstilling
Grundejerforeningen Bloksborg i Vejen har fremsendt vedtægter til godkendelse af Vejen Kommune.
 
I lokalplan nr. 271 er der krav om etablering af grundejerforening, hvis vedtægter skal godkendes af Vejen Kommune.
 
Vedtægterne lægger op til at:
 • Foreningen omfatter alle grundejere indenfor lokalplanområdet.
 • Foreningen forestår drift, renholdelse, snerydning, vedligeholdelse samt fornyelse af fællesarealer, fælles anlæg og udstyr inden for grundejerforeningens område i overensstemmelse med lokalplanen, samt de opgaver der henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.
 • Ændring af foreningens vedtægter kræver kommunalbestyrelsens samtykke.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Planloven, Lbk. Nr. 813 af 21.06.2007.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Godkendt.

Bilag

19.Modulvogntog til Vestermarksvej (B)

Sagsnummer: 18/9126

Modulvogntog til Vestermarksvej (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Teknik & Miljø arbejder videre med en rute for modulvogntog mellem E 20 og erhvervsareal ved Vestermarksvej.

Sagsfremstilling
Et vognmandsfirma har købt en grund på Vestermarksvej og vil etablere fragtfirma her.
 
Vognmandsfirmaet har på møde med Teknik & Miljø den 28. februar 2018 tilkendegivet, at man ønsker at køre med modulvogntog fra motorvej E 20 til den nye adresse på Vestermarksvej. 
 
Erhvervsområdet ved Vestermarksvej har med beliggenheden tæt på motorvejen gode adgangsforhold til det overordnede vejnet. Der kan skabes forbindelse til det eksisterende rutenet for modulvogntog via rundkørslen ved tilslutningsanlæg 66, Vejen Vest. Rundkørslen og motorvejen E20 indgår allerede i rutenettet for modulvogntog.
 
Den foreslåede rute er vist på vedhæftede kortbilag.
 
Der vil være mulighed for at forlænge ruten fra Vestermarksvej til Esbjergvej, Skovgårdsvej og Industrivej vest, - eller at anvende sidstnævnte rute som alternativ, hvis der viser sig problemer i den direkte rute til Vestermarksvej.
 
Vejdirektoratet er anmodet om at screene ruten til Vestermarksvej. Såfremt screeningen viser behov for ombygninger, vil Vejdirektoratet meddele dette til Kommunen. Kommunen skal derpå udarbejde et projekt, der kan imødegå de udpegede udfordringer. Heri kan indgå større eller mindre fysiske ændringer på vejnettet.
 
Når screeningen er udført, og de trafiksikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser er belyst, vil sagen blive forelagt for Udvalget for teknik og miljø til endelig beslutning, om Kommunen ønsker at gennemføre projektet og at indstille strækningen til Vejdirektoratets godkendelse.
 
Vejdirektoratet beslutter herefter endeligt, om strækningen kan godkendes til modulvogntog.
 
Rute for modulvogntog til virksomheder, etableres iht. Virksomhedsordning for modulvogntog, beskrevet i Vejdirektoratets vejledning, februar 2018. Vejledningen er vedhæftet som bilag.
Iht. Virksomhedsordningen kan udgifter til ombygning af vejnettet afholdes af virksomhed og/ eller kommune. Vejen kommune har i lignende sager afholdt udgifterne i forbindelse med ruter til større industriområder beliggende tæt på det overordnede vejnet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Vejdirektoratets screening af ruten for modulvogntog kan resultere i udgifter til ombygning af vejnettet. Udgifterne kendes derfor endnu ikke.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse 983 af 27.08.2015 om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. september 2015.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Godkendt.

Bilag

20.Naturråd i Trekantområdet (B)

Sagsnummer: 17/7388

Naturråd i Trekantområdet (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • Udvalget tager orientering til efterretning.

Sagsfremstilling
Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det endelig Naturråd er nedsat 1. marts og rådets arbejde skal være afsluttet 15. juli 2018. Rådets medlemmer ses af bilag 1.
 
Kommunernes rolle er alene at være sekretariat og observatører. Vejle og Kolding Kommune varetager i fællesskab sekretariatsbetjeningen af naturrådet for Trekantkommunerne.
 
Det kommende naturrådsarbejde vil tage afsæt i Trekantområdets eksisterende udpegning i kommuneplanen af Grønt Danmarkskort. Resultatet af det arbejde skal indgå som forslag i kommende revision af kommuneplanen. Naturrådets melding til kommunerne er vejledende. Det er således i sidste ende op til kommunerne at beslutte hvilke dele, der skal indarbejdes i kommuneplanen.
 
Formålet med Grønt Danmarkskort er at samle og ”modernisere” de eksisterende udpegninger for natur i kommuneplanen, så der sikres sammenhæng i naturen på tværs af kommunegrænser. Vejen Kommune har i Trekantområdets fælles kommuneplan 2017-2021 vedtaget et Grønt Danmarkskort.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Det forventes at udgifterne til sekretariatsbetjeningen dækkes af DUT-midler. Forhandlingerne om DUT-midler er ikke afsluttet endnu.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Planloven – LBK nr. 50 af 19. januar 2018
Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd – BEK nr. 971 af 7. august 2017

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

21.Orientering om nyt Bygningsreglement (BR18) (B)

Sagsnummer: 18/8469

Orientering om nyt Bygningsreglement (BR18) (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Den 1. januar 2018 er der kommet et helt nyt bygningsreglement (BR18). I forhold til behandlingen af byggesager vil der være en overgangsperiode frem til den 30. juni 2018, hvor det forventes at næsten alle nye byggesager vil blive behandlet efter det gamle bygningsreglement (BR15).
 
I BR18 laves der nogle mindre indholdsmæssige ændringer i de forskellige krav, samt en gennemgribende ændring i selve opbygningen af reglementet. Den hidtidige kapitelinddeling afløses af en emneopdeling, hvor bestemmelserne er opbygget som en egentlig bekendtgørelse i mere traditionel forstand. Der vil efterfølgende blive udgivet vejledning for de enkelte emneområder.
 
Den største ændring i BR18 er indførelse af en certificeringsordning. Den nye certificeringsordning betyder, at den tekniske byggesagsbehandling af brand- og konstruktionsmæssige forhold fremover skal foretages af certificerede private rådgivere. Dvs. at byggesagsbehandlerne i kommunen ikke længere skal vurdere brand og konstruktioner i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Kommunen skal dog fastlægge i hvilken brand- og konstruktionsklasse byggeriet skal behandles efter. Denne del af reglementet gennemføres tidligst fuldt ud ved udgangen af 2019. Indtil da er det muligt for ansøgere at vælge, om de vil benytte certificeringsordningen eller om kommunen som hidtil skal forestå den tekniske del af ansøgningen.
 
Der ændres således på rollefordelingen mellem private rådgivere og den kommunale bygningsmyndighed. Det er fortsat kommunen, der er byggemyndighed, og kommunen skal meddele selve byggetilladelsen, behandle lovliggørelsesager, afgøre sagers indplacering i forhold til brand- og konstruktionsklasser samt indgå i forhåndsdialog med rådgivere og borgere, men kommunen skal ikke længere påse tekniske forhold.
 
I 10 % af byggesagerne, hvor der er givet en ibrugtagningstilladelse, skal der foretages en stikprøvekontrol af det færdige byggeri for at påse om byggeriet overholder de relevante krav i bygningsreglementet. Der er endnu ikke fastsat nærmere regler for hvordan denne kontrol skal udføres i praksis. Enfamiliehuse o. lign. er ikke omfattet af stikprøvekontrollen.

I Vejen Kommune er der ca. 700 byggesager årligt, og det er alene i ca. 15% af sagerne hvor den tekniske byggesagsbehandling er omfattet af certificeringsordningen. 

Teknik & Miljø vurderer, at der i en perioden efter den 30. juni 2018, hvor BR18 er fuld indført og i takt med at en større del af byggesagerne gennemføres efter certificeringsordningen vil være behov for at finde nye samarbejdsformer og –relation med bygherre og rådgivere. I den forbindelse vil der være ekstra behov for forhåndsdialog, mødeaktivitet m.m. Der forventes at der vil være problemstillinger i forhold til roller, ansvar og samarbejdsformer som vil skulle håndteres og løses i takt med de opstår.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 1615 af 13.12.2017 – Bygningsreglement 2018 (BR18).
 
LBK nr. 1178 af 23.09.2016 – Byggeloven.

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Orientering taget til efterretning.

22.Rettelse af stavemåde på vejnavn - Lovrupvej og Lourupvej (B)

Sagsnummer: 17/18652

Rettelse af stavemåde på vejnavn - Lovrupvej og Lourupvej (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orientering om Lovrupvej rettes til Lourupvej tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Ved Holsted, mellem Esbjergvej og Gørding ligger Lourupvej i Esbjerg Kommune og Lovrupvej i Vejen Kommune. Se kortbilag 1. Der er tale om samme vejstrækning, men vejnavnet skifter stavemåde ved kommunegrænsen. Vejnavnene er i stavemåde stort set identisk, mens de i udtale er helt identiske. Vejnavnene overholder ikke adressebekendtgørelsens regler om entydighed. Ifølge reglerne om entydighed må vejnavne inden for samme postnummer eller en radius af 10 km ikke være ens eller enslydende.
 
Problemet i denne sag kan opstå, hvis Beredskabet (112) forveksler de to vejnavne med hinanden og prøver at slå et husnummer op på Lovrupvej, som i virkeligheden ligger på Lourupvej. Ved at ændre til ens stavemåde, løses problemet.
 
Lovrupvej i Vejen Kommune får den samme stavemåde, som den der benyttes i Esbjerg Kommune, Lourupvej. Begrundelsen er, at der ligger flere adresser i Esbjerg Kommune, samtidig ligger der også en vej ved navn Sdr. Lourupvej. Efter aftale betaler Esbjerg Kommune for ny skiltning i Vejen Kommune.
 
Husnumrene på de to vejnavne er oprettet, som om det er samme vej. Dette betyder, at der ikke skal ske ændring af husnummer for den enkelte ejendom. 18 personer fordelt på 9 adresser vil jf. CPR blive berørt. Derudover vil 9 virksomheder, herunder en del landbrug jf. CVR blive berørt.
 
Beboere og virksomheder på Lovrupvej vil blive orienteret om ændringen i stavemåden. Fra orienteringen er sendt ud til ændringen gennemføres rent teknisk, vil der være en lang frist, således, især virksomhederne, har tid til at omstille sig.
 
Udvalget orienteres om ændring af stavemåden, idet ændringen for beboere og virksomheder er ligesom en faktisk vejnavnsændring. Det må forventes, at IT-systemer (eksempelvis vejvisere) betragter de to vejnavne som vidt forskellige, idet der ikke er en logisk relation mellem Lou og Lov, modsat eksempelvis Gl, Gl. og Gammel.
 
Oprindeligt blev Lovrupvej stavet med u, men blev ændret til den nuværende stavemåde af tidligere Holsted Kommune. Baggrunden er at flere stednavne, herunder ejerlavet benytter stavemåden med v. Et vejnavns stavemåde er efter de gældende regler uafhængige af andre stednavne, derfor har øvrige stednavne ingen betydning. Dog vil der blive sendt en anmodning til Geodatastyrelsen om at ændre ejerlavsnavnet, således de vigtigste stednavne i området er ens.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

23.Udpegning af to medlemmer til den tværkommunale styregruppe for Kongeåstien (C)

Sagsnummer: 18/8086

Udpegning af to medlemmer til den tværkommunale styregruppe for Kongeåstien (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • der udpeges to medlemmer af Udvalget for Teknik & Miljø til at indgå i den tværkommunale styregruppe for Kongeåstien.

Sagsfremstilling
Kongeåstien er en lang vandresti langs Kongeåen, der strækker sig igennem Vejen og Esbjerg kommuner. Stien blev til ved en stor arbejdsindsats af lokale frivillige kræfter. Da Kongeåstien blev indviet i sommeren 2015 nedlagde de to projektgrupper bag Kongeåstien, der var i hver sin kommune, sig selv. I stedet blev der dannet en tværkommunal styregruppe, der står for den fælles drift, vedligehold og udvikling af Kongeåstien.
 
Den tværkommunale styregruppe består af:
 
Faste medlemmer:
2 fra Udvalget for Teknik & Miljø i Vejen Kommune. Udpeges efter hvert kommunalvalg.
2 administrative medarbejdere fra Esbjerg Kommune.
2 administrative medarbejdere fra Vejen Kommune.
Esbjerg Kommune ønsker ikke politisk repræsentation.
 
Vejen Kommune har tidligere været repræsenteret ved Niels Therkildsen og Morten Thorøe.
 
Valgte medlemmer:
1 lokalrådsrepræsentant fra styregruppen bag Kongeåstien i Vejen Kommune
1 repræsentant fra initiativgruppen bag Kongeåstien i Esbjerg Kommune
2 lodsejerrepræsentanter fra strækningen i Esbjerg Kommune.
2 lodsejerrepræsentanter fra strækningen i Vejen Kommune.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Forretningsorden for den tværkommunale styregruppe om Kongeåstien

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Udvalget indstiller godkendt, at der ikke udpeges politiske repræsentanter, idet Esbjerg Kommune ikke udpeger politiske repræsentanter.
Sagen ændres til C-sag.

24.Månedlig budgetopfølgning - februar 2018 (B)

Sagsnummer: 18/898

Månedlig budgetopfølgning - februar 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Budgetrapporten for februar måned for Teknik & Miljø er gennemgået.

Der er ingen bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning på området.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Taget til efterretning.

Bilag

25.Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik - februar 2018 (B)

Sagsnummer: 18/748

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik - februar 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • referatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 2. marts 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Taget til efterretning.

Bilag

26.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-03-2018
Intet.

27.Forslag om ændring af placering af cykelstien mellem Holsted og Føvlingvej (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt af et flertal af Udvalget. Claus Grimm (O) stemte imod.

28.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

,