Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 21-03-2018

Mødested: Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding

1.Orientering om Rødding Gymnastikforenings planer om etablering af springgrave (B)

Sagsnummer: 18/4568

Orientering om Rødding Gymnastikforenings planer om etablering af springgrave (B)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Peer M. Rexen indstiller, at
 • orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Rødding Gymnastikforening har indsendt en projektbeskrivelse vedrørende opførelse af 2 stortrampoliner samt 2 springgrave i forlængelse af hinanden i den eksisterende hal 1.
 
Målgruppen er børn fra 3 år og op til voksen. P.t. har Rødding Gymnastikforening 7 store hold som vil kunne anvende disse faciliteter. Ved etablering af disse faciliteter forventer foreningen, at der kan skabes flere springhold.
 
Overslaget på projektet lyder på 2,009 mio. kr. inkl. moms.
 
Repræsentanter for Rødding Gymnastikforening er inviteret til at fremlægge projektet for Udvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

2.Indsatsbeskrivelse af sundhedstilbud og uddannelse af sundhedsambassadører (B)

Sagsnummer: 18/7902

Indsatsbeskrivelse af sundhedstilbud og uddannelse af sundhedsambassadører (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 • Udvalget orienteres om indsatsbeskrivelse for sundhedstilbud og uddannelse af sundhedsambassadører i Vejen Kommune.

Sagsfremstilling
Udvalget for sundhed, kultur og fritid har i efteråret 2017 godkendt, at der i Vejen Kommune starter en sundhedsindsats, som bygger videre på de erfaringer, som sundhedsafdelingen fik igennem bl.a. projektet ”Sundhed på tværs”. Indsatsen udvides til at involvere frivillige kræfter i Vejen Kommune. 
 
Den nye indsatsbeskrivelse indeholder to store hovedelementer. Det er det konkrete sundhedstilbud – ”Vejen Frem” og uddannelse af frivillige til at være ”sundhedsambassadører” i Vejen Kommune. I nedenstående beskrives kort hvad de to hovedelementer indeholder. Ved yderligere uddybning henvises til medsendt indsatsbeskrivelse.
 
Uddannelse af frivillige til sundhedsambassadører
 
Brørup Sundhedscenter har en vision om at få tilknyttet 250-400 borgere i Vejen Kommune som sundhedsambassadører i løbet af de næste 4 år.
 
Sundhedsambassadører er frivillige, som indgår i lokalt forankrede netværk og som gerne vil deltage i et samarbejde, der understøtter sundhed, trivsel og det gode liv i Vejen Kommune. Det er frivillige, der vil være med til at sikre sammenhæng mellem sundhed og aktivt fritidsliv i lokalområderne, da sundhed, fritid og sociale relationer er en vigtig del af et helheds- og borgerorienteret sundhedsperspektiv. Sundhedsambassadører er også borgere, der har lyst til at tage initiativer i eget nærmiljø og som har lyst til at bidrage til sundhedsfremme blandt borgere i kommunen.
Brørup Sundhedscenter vil forsøge aktivt, at involvere lokalmiljøerne, foreninger og andre aktive aktører. Vejen Kommune opstarter denne processen bl.a. ved at samarbejde med Vejen Idrætscenter i forhold til et projekt, de ansøger om ved Trygpuljefonden og opstarter dialoger med øvrige 3 store idrætscentre.
 
Sundhedstilbud – Vejen Frem
 
På Brørup sundhedscenter igangsættes en gruppebaseret sundhedsindsats med 10-12 borgere på hvert hold. Målgruppen er borgere over 18 år, der har sundhedsmæssige udfordringer og derfor vil en sundhedsindsats kunne forebygge yderligere sygdom eller forhindre komplikationer af usund livsstil.
Der gives sundhedstilbud af både fysisk, mental og social karakter som fx fysisk træning i sundhedscenterets træningssal, træning i lokal hal eller i naturen, undervisning i kost og praktisk madlavning, søvn, smertemestring, gruppecoaching samt andre relevante sundhedstilbud.
Varigheden af et forløb vil variere alt efter borgerens behov, men forventes at være max. 10 uger. Det kan fx være et længere og sammensat sundhedstilbud, der består af 3 forskellige sundhedstilbud som træning, kost og søvn, eller det kan være enkelte trænings-/undervisningsforløb. Det kan også være en samtale med en sundhedscoach, hvor borgeren guides videre med egen træning og fx. videre til et lokalt foreningstilbud.
 
Leder for Sundhedscentret Kirstine Gottlieb deltager på udvalgsmødet og gennemgår indsatsbeskrivelsen.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen. De økonomiske midler er bevilget.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

3.Orientering om gennemført haludviklingsprojekt og efterfølgende beslutning om ændret tildelingsmodel på området(B)

Sagsnummer: 13/13519

Orientering om gennemført haludviklingsprojekt og efterfølgende beslutning om ændret tildelingsmodel på området(B)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Peer M. Rexen indstiller, at
 • orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetlægningen for 2013 og overslagsår besluttede Udvalget for sundhed, kultur og fritid, at halområdet skulle analyseres.
 
Følgende opgave blev defineret af Udvalget:
 
Analyse vedrørende udvikling og anvendelsesmuligheder af halkapaciteten i Vejen Kommune, herunder:
 • Hvordan kan der laves en model for hensigtsmæssig drift i især de traditionelle haller. Her kan blandt andet ses på partnerskab og fælles juridiske enheder.
 • Vurderinger vedrørende anlægsinvesteringer til eventuelle omlægninger.
Firmaet LSP Resolve gennemførte i samarbejde med administrationen analysen. I forbindelse med analysen har der været afholdt 2 workshops for en bredere kreds af nøglepersoner på området. Endelig blev analysen præsenteret for Byrådet på et temamøde.
 
I forbindelse med analysen blev der i januar 2013 foretaget en kapacitetsmåling. De overordnede konklusioner på målingen var, at
 • der er betydelig ledig kapacitet.
 • hallerne står tomme i ca. halvdelen af tiden fra klokken 14:30 til klokken 22:30.
 • der er betydelig forskel på den tid, der er reserveret og den faktiske kapacitetsudnyttelse.
Yderligere konklusioner i forhold til analysen:
 • Borgerne dyrker overvejende de traditionelle idrætsgrene. Hallerne har ikke formået at omstille til borgernes behov.
 • Bygningsmassen er i fornuftig stand.
 • Krav til fleksibel anvendelse af hallerne.
 • Krav til nytænkning i forhold til organisering (nye måder at gøre tingene på).
Den 10. september 2013 godkendte Byrådet følgende delmål:
 • Vejen Kommune giver borgerne mest mulig bevægelse for pengene.
 • Vejen kommune sikrer den størst mulige gennemsigtighed i måden, midlerne anvendes på.
 • Vejen Kommune sikrer borgerne deltagelse i fremtidssikrede rammer.
 • Vejen kommune sikrer en mere effektiv drift af hallerne ved at indføre bæredygtige driftsformer.
Samtidig er følgende vision for området godkendt:
 • Vi vil give det størst mulige antal borgere mest mulig bevægelse for pengene.
På baggrund af den gennemførte halanalyse og de godkendte indsatsområder godkendte Byrådet den 12. november 2013 forslag til projektorganisation og udviklingsproces for implementering af arbejdet og konklusionerne fra analysefasen.
 
Foruden visionen har udviklingsprocessen taget udgangspunkt i nedenstående definerede minimumskrav.
Omdrejningspunktet for udviklingsprocessen har været arbejdet i udviklingsgruppen, som blandt andet består af repræsentanter fra de enkelte haller. Gruppen har gennemført de planlagte seks arbejdsmøder.
 
Minimumskravene
 1. Transparent lokaleanvendelse.
 2. Fælles anvendelse af bookingsystemer.
 3. Driftskontrakt med hallerne og krav til regnskabsaflæggelse.
 4. Fælles økonomiske tilskudsrammer.
 5. Samarbejde på tværs.
 6. Eventuelt indkøbssamarbejde.
Der er udarbejdet en ny model for tilskud. Formålet hermed er, at
 • sikre en transparent fordeling.
 • sikre en ensartet fordeling.
 • sikre en minimumsservice i hallerne.
 • understøtte mere aktivitet i hallerne.
 • understøtte hallernes egen indtjening.
Følgende parametre indgår i modellen:
 • Fast pris pr. time (baseret på faktisk aktivitet).
 • Pris pr. time skoleidræt.
 • Pris pr. sundhedsfremmende time.
 • Midler til udviklings- og eksperimenterende aktivitet.
 • Midler til en pulje inden for velfærdsområderne.
Forudsætningerne for udarbejdelse af en ny model for tilskud er:
 • Der etableres en overgangsordning på tre år.
 • I overgangsperioden vil der blive sat fokus på hallernes handlings- og aktivitetsplaner.
 • Udgangspunktet er fortsat, at Kommunen yder 65 % i lokaletilskud.
Selve modellen, som trådte i kraft den 1. januar 2016 vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

Tidligere behandling
25.01.2016 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018
 
Orienteringen taget til efterretning.

4.Børnekultur på tværs - opfølgning på ansøgning (B)

Sagsnummer: 17/22283

Børnekultur på tværs - opfølgning på ansøgning (B)


Administrativ indstilling
Chef for udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at:
 • der bevilliges 110.000 kroner til Børnekultur på Tværs i 2018. Beløbet finansieres fra Udvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling
Den 20. februar 2018 behandlede Udvalget for sundhed, kultur og fritid ansøgningen om Børnekultur på Tværs og besluttede:
”Der er fra Udvalget opbakning til projektet, der ønskes også børneteater og buskørsel fra strategiske steder i Kommunen, så vidt muligt inden for den ønskede økonomiske ramme. Arbejdsgruppen melder tilbage til Udvalget på næstkommende møde vedrørende budgetstrategiske overvejelser og konsekvenser for dagen i forhold til Udvalgets ønsker”.
 
Børneteater
Amatørteatergrupper fra hele kommunen inviteres og inddrages i projektet, da de kan bidrage med attraktive aktiviteter. Styregruppen ser ligeledes muligheder for samspil med de øvrige aktiviteter.
 
Attraktioner fra resten af kommunen
Attraktioner rundt om i kommunen inviteres og inddrages i Børnekultur på Tværs som vigtige medspillere, der kan være med til at skabe et spændende og indbydende program.
 
Busser
Områdeledere, børnecenterledere og SFO-ledere i Vejen Kommune uden for Vejen By er blevet kontaktet. De er blevet bedt om en uforpligtende holdningstilkendegivelse i forhold til at deltage i Børnekultur på Tværs, hvis der stilles busser til rådighed. Tilbagemeldingerne er positive.
 
Ved at inddrage teater og attraktioner fra andre steder i kommunen samt ved at bringe børnehave- og SFO-børn ind fra resten af kommunen i busser, er styregruppen sikker på, at Børnekultur på Tværs bliver et godt og interessant tilbud. 

Tidligere behandling
20.02.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ved at flytte rundt på midlerne i budgettet vurderer styregruppen, at de inden for en ramme på 110.000 kr. kan rumme det oprindelige projekt inklusiv børneteater samt busser fra og til strategiske opsamlingssteder i Vejen Kommune.
 
Kulturinstitutionerne medfinansierer med arbejdstimer for cirka 50.000 kroner.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018
Udvalget bevilliger 110.000 kr. til Børnekultur på Tværs i 2018. Beløbet finansieres fra Udvalgets udviklingspulje.
 
Liberal Alliances Martin Boye (I) stemte imod. Mindretalsudtalelse: De kulturelle tilbud er frit tilgængelige i forvejen. Martin Boye (I) mener derfor, dette er overflødigt at bruge skattemidler på.

5.Drøftelse af modeller for forebyggelse og rygestopsindsatsen i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 18/7652

Drøftelse af modeller for forebyggelse og rygestopsindsatsen i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter eventuelle modeller for forebyggelse og rygestops indsatsen i Vejen Kommune.

Sagsfremstilling
Vejen Kommunes rygestops projekt blev afsluttet 30. september 2017. Rygestops projektet har været finansieret af forebyggelsespuljen med 283.000 kr. årligt. Der blev til budgetforhandlingerne i 2017 indsendt et driftsønske fra sundhedsafdelingen omkring et fast sundhedstilbud omkring rygestop og forebyggende indsatser. Der blev ikke prioriteret økonomiske midler til indsatsen til budgetforhandlingerne. Vejen Kommune har henvist borgere, virksomheder og institutioner til Kræftens bekæmpelse og Stoplinjen.
 
Nationale/regionale og kommunale anbefalinger i forhold til forebyggelse og rygestopindsats.
 
Det seneste år er der kommet en række anbefalinger fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, herunder specielt kræftplan IV, hvor der anbefales, at der sættes målrettet ind omkring forebyggelse af rygning. Der anbefales et øget fokus på børn og unge, da der ses en bekymrende stigning af børn og unge der ryger på landsplan.
 
Herudover er der igangsat implementering af en række sundhedspolitiske visioner og mål, herunder KKR`s sundhedspolitiske visioner for 2025. I de visioner er der stor fokus på, at reducere antallet af kronikere og forebygge udvikling af sygdom. Når der tales om kronikere indbefatter dette især borgere, der på grund af rygning har fået sygdomme KOL. Sygdommen KOL har store negative konsekvenser for borgeren, samt konsekvenser for udgifterne til pleje og behandling af borgere både på sygehus og i kommunen.
KKR`s sundhedspolitiske visioner er medsendt som bilag.
 
KL har i januar 2018 lanceret 6 pejlemærker for fremtidens forebyggelse. Et af disse pejlemærker er omhandlende forebyggelse af røg. Pejlemærket er, at flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal begynde at ryge. Dokumentet er medsendt som bilag til sagsfremstillingen.
 
I Vejen Kommunes ”Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid” er det besluttet, at kommunen skal understøtte og styrke sundhed og at indsatsen skal bidrage til trivsel og øget levetiden. Det er et selvstændigt mål for Vejen Kommune, at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som på laveste niveau foreslår, at kommuner tilbyder støtte til rygestop – herunder behandling af tobaksafhængighed, en målrettet indsats for børn og unge samt at etablere samarbejde med praktiserende læger om henvisning til det kommunale rygestop tilbud, ifølge Praksisplanen for Almenpraksis (2015-18).
 
Økonomiske perspektiver.
 
Der er udarbejdet en rapport med økonomiske beregninger; Sygdomsbyrden (2016), KORA rapporten (2016). I rapporterne beskrives økonomiske konsekvenser og der forudses betydelige øgede udgifter på landsplan og herved også for kommunerne.
 
Forekomst og økonomisk betydning for Vejen Kommune
 
I Vejen Kommune er der ca. 7.800 daglige rygere og 5.800 lejlighedsvise rygere, svarende til 19-23% af borgerne. I kommunen skyldes 50 % af både indlæggelser og udgifter til forebyggelige indlæggelser nedre luftvejssygdomme (se tabel 1). I tabel 1 ses en stor stigning i udgiftsniveauet fra år 2011 til 2012, hvilket skyldes indførelse af den nye incitamentsstruktur for kommunal medfinansiering (KMF), hvor det tidligere grundbidrag blev omlagt til et aktivitetsafhængigt bidrag, samtidig med, at prisloftet for hver indlæggelse blev hævet. For Vejen Kommune medførte ændringen 50 % stigning i KMF til behandling af nedre luftvejs sygdomme, som i 2016 beløb sig til 6 mio. kr. i Vejen Kommune. 85 % af alle luftvejsinfektioner skyldes rygning (Sundhedsstyrelsen)
De samlede udgifter til rygning er dog langt højere, idet den øgede sygelighed påfører kommunen udgifter til bl.a. behandling, pleje og overførselsindkomster, sammenlignet med udgifter til ikke rygere. Med udgangspunkt i aktuelle tal fra KORA svarer de årlige estimerede merudgifter for daglige rygere i Vejen Kommune til 40.6 mio. kr.
Tallene i forhold til Vejen Kommune er taget fra KORA rapport fra 2016 (se fodnote).
 
Alder
Årlige merudgift pr. ryger
Antal daglig rygere[1]
Antal daglige og lejlighedsvise rygere
16-34 år
4.425 kr.
1219
2098
35-64 år
7.335 kr.
3411
4347
65+ år
8.141 kr.
1246
1414
 
Administrationen vil gerne drøfte med Udvalget for sundhed, kultur og fritid, hvorvidt Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med forebyggelse af rygning og en rygestopindsats i Vejen Kommune.


 

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018
Udvalget beder sundhedsafdelingen om at komme med et oplæg baseret på indsatser og evidens fra andre kommuner og Sundhedsstyrelsen.

Bilag

6.Status på alkohol- og misbrugsbehandling i Vejen Kommune 2017 (B)

Sagsnummer: 18/7629

Status på alkohol- og misbrugsbehandling i Vejen Kommune 2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter statusnotat på alkohol- og misbrugsbehandling i Vejen Kommune 2017.
 • Udvalget godkender en forlængelse af den alkoholpolitiske handleplan fra 2019.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune indgår i et samarbejde med Center for Misbrug, Esbjerg Kommune, om etablering af behandlingstilbud til henholdsvis alkohol- og stofmisbrugere på voksenområdet.
Aftalen er indgået med udgangspunkt i Region Syddanmarks rammeaftale, herunder fællesaftalen mellem Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.
 
Administrationen har løbende samarbejdsmøder samt kontakt til Center for Misbrug med henblik på opfølgning og koordinering.
 
Der er medsendt et statusnotat til sagsfremstillingen, hvor følgende udvikling overordnet ses:
 
 • En mindre stigning af antal borgere i misbrugsbehandling
 • Et fald i antal borgere mellem 18 og 30 år.
 • 1 borger har været i døgnbehandling
 • Et mindre fald i antallet af borgere, der kommer i alkoholbehandling.
 
Der er også medsendt et bilag, hvor der er oplistet de behandlings tilbud, som borgerne i Vejen Kommune kan tilbydes efter deres individuelle behov.
 
Alkoholpolitisk handleplan.
 
Byrådet godkendte i 2010 den alkoholpolitiske handleplan og vurderede igen i 2014, at handleplanen skulle være gældende til og med 2018. Der er arbejdet målrettet med mange indsatser i henhold til handleplanen. Handleplanen består af 100 indsatsområder, hvor Sundhedsafdelingen arbejder tværfagligt sammen med afdelingerne Skole & Dagtilbud, Kultur & Fritid, Jobcentret og Socialpsykiatrien.
 
Alkohol- og misbrugskonsulenten har arbejdet bredt med alle 100 indsatser, og flere af indsatserne er implementeret. Der arbejdes fortsat videre med implementering og opfølgning af indsatserne.
Der har i 2016 og 2017 været fokus på, at arbejde i dybden med specielt 3 indsatser. Begrundelsen for udvælgelse af de 3 indsatser er, at der ud fra et forebyggelsesperspektiv er større mulighed for, at lave hurtig indgriben hos borgere med alkohol- og misbrugsproblematikker, når Sundhedsafdelingen arbejder tæt sammen med øvrige afdelinger i Kommunen. Jobcentret og Socialpsykiatrien er de afdelinger, der sammen med Sundhedsafdelingen har mulighed for tidlig opsporing og tidlig indsats.
 
Alkoholpolitisk handleplan er gældende til og med 2018. Administrationen vil derfor gerne drøfte med Udvalget for sundhed, kultur og fritid, hvorvidt Udvalget kan godkende en eventuel forlængelse af handleplanen, så den er gældende mens Byrådet udvikler og godkender nye politikker og strategier.

Tidligere behandling
21.03.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid
15.03.2016 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018
Statusnotat på alkohol- og misbrugsbehandling i Vejen Kommune er taget til efterretning.
Udvalget godkender en forlængelse af den alkoholpolitiske handleplan fra 2019.

Bilag

7.Sundhedsprofilen 2017 (B)

Sagsnummer: 18/8196

Sundhedsprofilen 2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget orienteres om de nuværende statistikker vedrørende Sundhedsprofilen 2017.
 • Udvalget godkender, at administrationen udarbejder analyse af statistikker og evt. handleplan til anvendelse til strategiseminariet i Udvalget.

Sagsfremstilling
Regionerne, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har i 2010, 2013 og senest i 2017 gennemført spørgeskemaundersøgelser af den voksne (16+ år) befolknings sundhed og sygelighed. Undersøgelserne er gennemført på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Finansministeriet. I undersøgelserne indsamles data om sundhed og sygelighed samt forhold af betydning herfor.
 
Det er undersøgelsens formål at:
 
 • beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Danmark,
 • indsamle datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af regionale og kommunale forskelle, beskrive udviklingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Danmark fra 2010 til 2017.
 
Administrationen har modtaget begrænset statistik til videre analyse, men der kan p.t. udledes nedenstående udfordringer for Vejen Kommune. Tallene valideres yderligere, når Vejen Kommune modtager den endelige rapport for hele Sundhedsprofilen. Fra Vejen Kommune har ca. 1700 borgere svaret på skemaet.
 
Administrationen vil på udvalgsmødet præsentere udvalgte statistikker, men herefter arbejde videre med analyse og evt. handleplan. Der foreslås, at administrationen har materialet klar til strategiseminar i Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
 
I nedenstående har administrationen forsøgt, at finde de 3 største udfordringer for Vejen Kommune. Der er i første skema henvist til Sundhedsprofilen 2013 og nederst 2017.
 
Top 3 største udfordringer for Vejen Kommune Sundhedsprofilen 2010-2013 sammenlignet med Region Syddanmark
 
Vejen Kommune
Region Syddanmark
 
2013
2013
Aldrig eller næsten aldrig nogen at tale med, hvis man har problemer eller brug for støtte
4,9%
4,6%
Dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden
24,8%
26,7%
Er svært overvægtig (BMI≥30)
18,1%
15,8%
 
Top 3 største udfordringer for Vejen Kommune Sundhedsprofilen 2017 sammenlignet med Region Syddanmark
 
Vejen Kommune
Region Syddanmark
 
2017
2017
Usundt kostmønster
21,4%
17,8%
Moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden
22%
24,7%
Overvægt (BMI≥25)
59%
54,8%
Svær overvægt (BMI≥30)
22%
18,5%
 

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018
Udvalget tager orienteringen om de nuværende statistikker vedrørende Sundhedsprofilen 2017 til efterretning.
Udvalget har godkendt, at administrationen udarbejder analyse af statistikker og evt. handleplan til anvendelse til strategiseminariet i Udvalget.

8.Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 (USKF) (C)

Sagsnummer: 18/3990

Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 (USKF) (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 
 • der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2017 til 2018 med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling
Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2017 til 2018. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.
 
Direktionen behandlede forslag til overførsler den 6. marts 2018. Forslaget sendes nu videre til fagudvalgene med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.
 
Drift
I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af overskud/underskud mellem årene. Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.
 
Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.
 
Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 49,2 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,497 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 45,2 mio. kr.
 
Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 39,3 mio. kr. Heraf vedrører 17,7 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2016 udgjorde driftsoverførslerne 26,0 mio. kr., hvoraf 15,0 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.
Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 2,7 mio. kr. højere end i 2016.
 
Anlæg
Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 185,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 294,8 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2017 til 2018 udgør 189,0 mio. kr. Forskellen på restbudget og forslag til budgetoverførsel skyldes, at manglende realisering af budgetter til jordsalg ikke overføres til 2018.
 
Herudover ønskes der overført 16,6 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet.
 
Finansiering og finansforskydninger
Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -57,3 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -14,8 mio. kr. på det skattefinansierede område samt uforbrugt låneadgang og byggekredit vedrørende ældreboligbyggerier på i alt
-53,4 mio. kr.
 
Samlet forslag til overførsler
Samlet udgør forslaget til overførsler 187,5 mio. kr.
 
Samlet opgørelse overførsler fra 2017-2018, 1.000 kr.
Område
Beløb
Skattefinansieret drift:
 
Udvalget for teknik og miljø
2.847
Udvalget for arbejdsmarked og integration
1.388
Udvalget for skoler og børn
2.870
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
8.722
Udvalget for social og ældre
4.733
Økonomiudvalget
17.769
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift
38.329
 
 
Forsyningsvirksomheder – drift
977
 
 
Anlæg:
 
Skattefinansierede område
 
Udvalget for teknik og miljø
39.271
Udvalget for skoler og børn
16.137
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
18.236
Udvalget for social og ældre
18.569
Økonomiudvalget
40.040
I alt alle udvalg – skattefinansierede område
132.253
 
 
Ældreboliger
56.716
 
 
Forsyningsvirksomhed
 
Udvalget for teknik og miljø
16.553
Total anlæg i alt alle udvalg
205.522
 
 
Finansforskydninger og finansiering:
 
Økonomiudvalget
-57.304
 
 
Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering
 
Drift
39.306
Anlæg
205.522
Finansforskydninger og finansiering
-57.304
I alt
187.524
 
 
Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler
I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 indarbejdede Byrådet en pulje på 23 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2017-2018 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år.
Puljen i 2018 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.
 
Bevillingsansøgning – anlæg
Siden budgetopfølgningen pr. 31/8 2017 er der solgt jord til bolig- og erhvervsformål for i alt 3,0 mio. kr. Der ansøges derfor om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., jævnfør den vedlagte specifikation. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til salgsindtægter på stednummer 001001.
 
Bevillingsansøgningen har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.
 
Direktionen behandlede forslag til overførsler på mødet den 6. marts 2018. Direktionen besluttede, at der skal udarbejdes en genopretningsplan for Brørupskolen med henblik på at nedbringe underskuddet. Gesten og Skodborg børnecenter skal udarbejde en handleplan for at minimere underskuddet. Område Enghaven/Dixensminde skal udarbejde en genopretningsplan. Der udarbejdes handleplan for Område Kærdalen og Lundtoft og arbejdet med at minimere underskud fortsætter.

Tidligere behandling
06.03.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 187,5 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.
 
Bevillingen kan specificeres således:
 • 38,329 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift
 • 0,977 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet
 • 132,253 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg
 • 56,716 mio. kr. vedrørende ældreboliger
 • 16,553 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet
 • -57,304 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.
Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2017 236,4 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2018 187,5 mio. kr.
 
I forbindelse med godkendelse af overførslerne til 2018 nulstilles puljen til udligning af øget forbrug af overførslerne. Der skal derfor gives en tillægsbevilling på -23,0 mio. kr. til konto 8.59.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.
Principper for lønsumsstyring i administrationen.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018
Forslag til overførsler indstilles godkendt til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

9.Status på økonomi på udvalgets område pr. 28.02.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 28.02.2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:
 
4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
 
Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.
 
Handling:
Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.
 
6. Tæt opfølgning
Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.
 
Handling:
Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.
Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.
 
I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.
 
Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.
 
Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.
Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.
Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018
Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Bilag

10.Efterretningssager

Efterretningssager


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-03-2018
Drøftet.

11.Lukket punkt