Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 06-03-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/1 2018 (B)

Sagsnummer: 18/6214

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/1 2018 (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • orienteringen om budgetopfølgningen pr. 31/1 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 9,8. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 9,7.
 
Lønforbrugsprocenten er på 8,0 i år mod 7,7 sidste år.
 
På Økonomiudvalgets område afholdes udgifter til den politiske organisation, den centrale administration samt til erhvervsudvikling og turisme.
 
Herudover afholdes en række tværgående udgifter, som vedrører hele kommunens drift. Det drejer sig bl.a. om udgifter til tjenestemandspensioner (pensionerede), forsikringsudgifter samt udgifter til arbejdsskader.
 
På udvalgets område budgetteres desuden en række centrale puljer til bl.a. planlagt bygningsvedligehold, IT-udgifter og barselsudligningsordning. Disse budgetter omplaceres administrativt i løbet af året til de driftsområder under de enkelte fagudvalg, hvor udgifterne afholdes. Det betyder, at det samlede regnskabsresultat på Økonomiudvalgets område alt andet lige altid vil blive lavere end det oprindelige budget.
 
Generelt forventes budgetoverholdelse på hele udvalgets ramme. Budgettet til barselsudligningsordningen forventes dog at komme under pres, såfremt sidste års udgiftsniveau opretholdes.
 
Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Taget til efterretning.

Bilag

2.Strategi for budgetlægningen 2019-2022 (C)

Sagsnummer: 18/5930

Strategi for budgetlægningen 2019-2022 (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • forslag til strategi for budgetlægningen 2019-2022 godkendes.

Sagsfremstilling
Økonomi har udarbejdet et udkast til strategi for budgetlægningen for 2019-2022.
 
Strategien beskriver de overordnede rammer og mål for budgetlægningen. Herudover indeholder strategien en tidsplan og beskriver, hvilke opgaver Byrådet, fagudvalgene og administrationen skal varetage i forbindelse med budgetlægningen.
 
Formålet med budgetstrategien er at skabe en fælles forståelse for de økonomiske målsætninger og for de rammer, der kendetegner Kommunens styringsvilkår. Derudover viser tidsplanen de mest centrale delprocesser i budgetlægningen, således at alle involverede kan se, hvad der skal gøres, og hvornår det skal gøres.
 
De vigtigste elementer i budgetstrategien er opsummeret nedenfor.
 
Direktionen udarbejder frem til primo august 2018 et endeligt teknisk budget. Herefter udarbejder Direktionen et budgetoplæg, som danner grundlag for budgetseminaret. Budgetoplægget indeholder:
 • et budget, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter, og som overholder de økonomiske målsætninger.
 • et katalog med råderumstiltag.
 • et katalog med ønsker til driften.
 • et katalog med anlægsprojekter.
I april-maj 2018 arbejder de politiske udvalg med nye initiativer i budgettet. Fagudvalgene kan drøfte eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker på udvalgets område.
 
Ultimo juni 2018 får Økonomiudvalget en orientering om den økonomiske situation med afsæt i aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi. På baggrund heraf vurderer Økonomiudvalget behovet for råderummet og de økonomiske rammer for kommunen.
 
Primo august 2018 fremlægger Direktionen det endelige tekniske budget og udarbejder et budgetoplæg. Herefter afholder Byrådet et budgetseminar, hvor der vil være fokus på centrale elementer i det kommende års budget og på den politiske prioritering.
 
Økonomiudvalgets budgetforslag færdiggøres på mødet den 4. september 2018 med henblik på 1. behandling i Byrådet.
 
Budgetstrategien er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

Tidligere behandling
27.02.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om kommunernes styrelse.
Vejen Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.
Vejen Kommune Økonomiske politik.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 27-02-2018
Indstilles godkendt.
Sagen foreslås fremsendt til Byrådet til orientering.
 
Afbud: Sonja Miltersen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Budgetstrategien godkendt.
Fremsendes til Byrådets orientering.

Bilag

3.Optagelse af lån (C)

Sagsnummer: 18/6276

Optagelse af lån (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • der optages et nyt lån i Kommunekredit med 25 års løbetid og med fast rente.
 • Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådet om lånets størrelse.
 • indtægten medtages som en tillægsbevilling ved behandlingen af overførsler fra 2017 til 2018.

Sagsfremstilling
I henhold til Vejen Kommunes økonomiske politik optages der normalt lån til konkrete anlægsprojekter, i det omfang der er låneadgang.
 
Låneadgangen vedrørende regnskabsåret 2017 er opgjort til maksimalt 18.354.950 kr.
 
I forhold til budgettet er den faktiske låneoptagelse altid et år forsinket; det vil sige at udgifter i 2017 belånes i 2018.
 
Den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2017, korrigeret for overførsler, er 14.846.950 kr.
 
Det oprindelige budget for 2018 er 11.586.000 kr.
 
Lånets løbetid og rentevilkår besluttes ifølge den økonomiske politik af Byrådet, på grundlag af en vurdering af kommunens langsigtede økonomiske situation.
 
Beslutning om optagelse af lån skal ifølge lånebekendtgørelsen være truffet af Byrådet i et møde, senest den 31. marts 2018.
 
Byrådet besluttede i marts 2015, at andelen af fast forrentede lån skulle øges. Der er siden da optaget fast forrentede lån. Restgælden på lån er ultimo 2017 på 396 mio. kr. og er fordelt med 302 mio. kr. der er fast forrentet, og 94 mio. kr. der er variabelt forrentet. Andelen af fast forrentede lån var således på 76 % af de samlede lån.
 
Markedet forventer stigende renter, i slutningen af 2018.
 
Kommunekredit har indikeret en fast rente på 1,81% og en variabel rente på minus 0,25.
 

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Låneprovenuet tilføres kassebeholdningen og skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af det endelige regnskab for 2017, herunder overførsler fra 2017 til 2018. I overførselssagen forventes det, at der søges overført 14.846.950 kr.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lånebekendtgørelsen.
Byrådets økonomiske politik

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Det indstilles at:
 • der optages et nyt lån på 14.846.950 kr. i Kommunekredit med 25 års løbetid og med fast rente.
 • indtægten medtages som en tillægsbevilling ved behandlingen af overførsler fra 2017 til 2018.

Bilag

4.Boligforeningen Sct. Georgs Parken, afd. 1 - Udskiftning af vinduer og terrassedøre (C)

Sagsnummer: 18/2813

Boligforeningen Sct. Georgs Parken, afd. 1 - Udskiftning af vinduer og terrassedøre (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • det godkendes, at der optages lån på 1.045.300 kr.
 • Vejen Kommune yder 100% garanti.
 • det godkendes, at huslejen må stige med ca. 5,76%.

Sagsfremstilling
Boligkontor Danmark sender på vegne af Boligforeningen Sct. Georgs Parken ansøgning om godkendelse af et renoveringsprojekt i afdeling 1; Bryggerstrædet, Bryggerpladsen og Stadionvej, Brørup.
 
Renoveringsprojektet vedrører udskiftning af vinduer og terrassedøre.
 
Projektsummen beløber sig til kr. 1.445.300, der finansieres delvist ved egen opsparing fra resultatkontoen på kr. 100.000 og henlæggelser på kr. 300.000.
 
Restbeløbet på 1.045.300 kr. finansieres ved optagelse af et fastforrentet kontantlån i Nykredit.
 
Ydelsen på lånet forventes at udgøre ca. 67.945 kr. p.a., svarende til en huslejestigning på ca. 5,76% eller gennemsnitlig ca. 257 kr. pr. mdr./bolig.
 
Beboerne har godkendt projektet på beboermødet d. 30. november 2017, og Organisationsbestyrelsen ligeledes d. 30. november 2017.
 
Da Nykredit kræver garanti for lånet, og at huslejestigningen er over 5%, skal Byrådet godkende begge dele.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Driftsbekendtgørelsen Nr. 70 af 26.1.2018, §115 og §79 stk. 4.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

5.Vejen Boligforening - køb af ejendom (C)

Sagsnummer: 18/5680

Vejen Boligforening - køb af ejendom (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • købet af den tidligere Rigssal på Lærkevej godkendes.

Sagsfremstilling
Vejen Boligforening ansøger om godkendelse af køb af den tidligere Jehovas Rigssal på Lærkevej i Vejen og bruge huset som aktivitetshus for alle beboerne i Vejen Boligforening.
 
Der skal nedsættes et aktivitetsudvalg af beboere, som skal se på hvilke aktiviteter huset skal rumme. Det kan være afholdelse af familiefester, klub aftener, beboerfester, udlån af værelser m.m.
Udvalget skal endvidere komme med forslag til renovering samt ordensregler.
 
Anskaffelsessummen forventes at ligge på kr.1.000.000,00 i alt. Købet anslås til kr. 850.000,00 og renoveringsarbejder for kr. 150.000,00.
 
Projektet foreslås finansieret via kr. 500,00 pr. lejemål fra afdelingerne, i alt kr. 400.000, samt anvendelse af arbejdskapital på kr. 500.000,00 og dispositionsfond på kr. 100.000,00.
 
De løbende driftsomkostninger forventes dækket af lejeindtægter for brug af aktivitetshuset.
 
Bestyrelsen har godkendt projektet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 8. februar 2018.
Repræsentantskabet har godkendt projektet på et repræsentantskabsmøde d. 26. februar 2018.
 
Almenboligloven samt Driftsbekendtgørelsen foreskriver, at køb af ejendom i en boligforening skal godkendes af Byrådet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Almenboligloven nr. 1116 af 02/10/2017 §6, §26, §37
Driftsbekendtgørelsen BEK nr. 70 af 26/01/2018 §6 stk. 4, §24, §43 stk. 3 og §119.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

6.Vejen Varmeværk ansøgning om garanti for lån (C)

Sagsnummer: 18/7214

Vejen Varmeværk ansøgning om garanti for lån (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • ansøgningen imødekommes.
 • der opkræves 1 % i stiftelsesprovision.
 • Økonomiudvalget tager stilling til størrelsen på løbende provision.

Sagsfremstilling
Vejen Varmeværk ansøger om kommunal garanti for 2 lån.
 
Lån nr. 1 er til at finansiere anlægsudgifter i 2017 i ledningsnet, centraler og pumpestationer.
Der ønskes et lån på 10.396.579 kr. i Kommunekredit, fast rente og over 23 år.
 
Lån nr. 2 er til at finansiere udskiftning af varmemålere.
Der ønskes et lån på 11.500.000 kr. i Kommunekredit, variabel rente og over 10 år.
 
Formålene er omfattet af den kommunale lånebekendtgørelse. Garantien har derfor ingen betydning for Vejen kommunes egen låneadgang.
 
Årsregnskabet for 2016/2017 viser et underskud på 4.819.000 kr.
Underskuddet er, jævnfør varmeforsyningsloven, henlagt til indregning i kommende års varmepriser.
 
Byrådet besluttede den 16. august 2016, at der opkræves provision for garantier til forsyningsvirksomheder, efter en individuel vurdering. Udgangspunktet er at der opkræves
1,0 % i stiftelsesprovision og 0,50 % i løbende provision.
 
Det vurderes, at Vejen Varmeværk har en stærk betalingsevne, og at risikoen for tab er lav.
 
Vedrørende Vejen Varmeværk er der tidligere opkrævet 1,0 % i stiftelsesprovision og 0,40 % i løbende provision.
 

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke budgetteret med garantiprovision.
Stiftelsesprovision på 1 % svarer til 218.965 kr.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lånebekendtgørelsen

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt med løbende provision på 0,40%.

Bilag

7.Ansøgning fra Projekt Lyset (B)

Sagsnummer: 18/7712

Ansøgning fra Projekt Lyset (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv indstiller, at
 • der bevilges 100.000 kr. til Projekt Lyset med finansiering fra budgettet vedr. landdistriktsudvikling.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommune har vi 2 unikke oplevelser, der for tiden er gemt i skuffen. Planetariet i Jels, samt PHs lamper hos Louis Poulsen.
 
Der er en initiativgruppe, som ønsker, at genåbne Orion Planetariet i Jels, og at skabe grundlag for udstilling af Louis Poulsens PH lampe skat, der i dag ligger gemt i en kælder. Initiativgruppen arbejder på at skabe et fyrtårn i Vejen Kommune i de gamle bygninger, hvor Planetariet i Jels havde til huse.
 
Projektet har navnet ”Lyset”. Da initiativgruppen vil skabe et univers, hvor vi samler lys, lige fra det som kommer fra stjernerne til det lys, som gennemstråler PHs lamper.
Lyset kan blive et stærkt supplement til gode turistoplevelser, som Jels søbad, Royal Oak golf, Museet på Sønderskov, Vejen Kunstmuseum, vikingespillet, Legoland, Hærvejen og ikke mindst de mange foreningsaktiviteter med musik, kultur og sport.
 
For at realisere projektet skal der laves et grundlag i form af prospekt og ansøgningsmateriale. Der er indsamlet 250.000 kr. fra private, virksomheder og andre. Initiativgruppen ansøger Vejen Kommune om 100.000 kr. i støtte, så de kan nå målet med 350.000 kr. til at skabe grundlaget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Projektet er beliggende i landområder, og derfor er det muligt at støtte projektet med midler fra budgettet vedr. landdistriktsudvikling.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Godkendt som indstillet under forudsætning af, at der er privat medfinansiering på 250.000 kr.

Bilag

8.Placering af FGU - mulighed for nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg (C)

Sagsnummer: 18/7794

Placering af FGU - mulighed for nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • der i henhold til styrelseslovens § 17 stk. 4 nedsættes et rådgivende udvalg med repræsentation fra Byrådet, administrationen og eksterne ressourcepersoner.
 • godkende kommissorium for rådgivende § 17 stk. 4 udvalg, herunder
  • Antal medlemmer og udpegning af medlemmer til udvalget:
  • Fire medlemmer udpeget fra Byrådet
  • To medlemmer udpeget fra administrationen
  • To medlemmer udpeget som eksterne ressourcepersoner
  • At der ikke ydes honorering eller diæter til udvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling
Regeringens udspil til reform af de forberedende tilbud
I maj 2017 kom Regeringen med sit udspil ”Tro på dig selv – det gør vi. Reform af de forberedende tilbud”.
I efteråret 2017 fortsatte arbejdet med reform af det forberedende område og i oktober 2017 indgik en bred kreds af partier i Folketinget "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".
 
Centralt i aftalen står:
 • en ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse
 • en ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser (Forberedende Grunduddannelse – FGU) med statsligt selveje og kommunal medfinansiering
 • krav om en sammenhængende ungeindsats i hver kommune. 
 
Der skal etableres en ny uddannelsesstruktur med 30 institutioner og 70 skoler. Institutionerne er moderinstitutioner for skolerne. Vejen Kommune skal forvente maksimalt at kunne få en skole, som hører under en institution i f.eks. Kolding eller Esbjerg.
 
I forhold til den sammenhængende kommunale ungeindsats forventes kommunerne at skulle have det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne skal først og fremmest sikre en mere sammenhængende og koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, og får ansvaret for de unges uddannelsesplan. I forlængelse heraf fjernes kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det bliver dermed op til hver enkelt kommune at beslutte, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledningen skal tilrettelægges. Med aftalen forpligtes kommunerne også til at tilbyde en fast kontaktperson til unge, der har mere end en kommunal indsats.
 
I forhold til den ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser (FGU) har Undervisningsministeriet bedt de kommunale kontaktråd (KKR) om at igangsætte og koordinere den lokale proces om udarbejdelse af dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler. KKR skal melde tilbage senest kl. 12 den 1. juni 2018 ved brug af en særlig skabelon.
 
Vejen Kommune har mulighed for at søge indflydelse på placering via den lokale KKR-proces.
Der er oprettet en arbejdsgruppe i regi af KKR Syddanmark, hvor afdelingschef for Dagtilbud og Skole Regin Holm Nielsen deltager fra Vejen Kommune.
 
I forhold til etableringen af den ny institutionsstruktur for FGU har Vejen Kommune ingen beslutningskompetence. Vejen Kommune har et ønske om at øve indflydelse med henblik på:
 • Placering af skole og antal spor på skolen
 • Indflydelse i skolen, så den matcher vores unge menneskers behov
 
Mulighed for nedsættelse af et § 17, 4 udvalg
I forbindelse med introduktion af det nye byråd den 31. januar 2018 blev orienteret om regeringsudspillet for FGU. Der blev fra politisk side foreslået eventuel nedsættelse af et §17,4 udvalg.
 
I henhold til styrelsesloven § 17, stk. 4 kan byrådet nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller stående udvalg. Byrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.
 
Formålet med at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg i forhold til placering af FGU-skole er
 • At udarbejde et beslutningsgrundlag til byrådet ift., Vejen Kommunes interesser i placeringen af FGU-skole, og
 • at sikre den tværgående politiske koordinering og involvering af eksterne relevante ressourcer.
 
Som bilag er vedlagt udkast til kommissorium for et §17,4 udvalg om placering af FGU.
 
I forbindelse med nedsættelse af et § 17,4 udvalg skal der også tages stilling til, om der skal ske honorering af udvalgets medlemmer.
 
Medlemmer fra Byrådet vil efter en byrådsbeslutning kunne modtage udvalgsvederlag, og formanden vil kunne tildeles formandsvederlag. Dette vil dog skulle ske inden for den fastsatte ramme for vederlag til byrådet. Der vil alternativt kunne ydes diæter.
 
De eksterne ressourcepersoner vil efter Byrådets beslutning kunne tildeles diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
For det administrative personale er det en del af ansættelsen og reguleret efter de ansættelsesmæssige regler. De kan derfor ikke modtage særskilt honorering for udvalgsarbejdet.
 
Anbefalingen er, at der ikke ydes honorering eller diæter til udvalgets medlemmer.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Der vil være udgifter til møder o.lign.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

9.Årlige dialogmøder mellem Lokalrådene og Økonomiudvalget (B)

Sagsnummer: 18/2060

Årlige dialogmøder mellem Lokalrådene og Økonomiudvalget (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • Økonomiudvalget orienteres om status på opfølgning fra lokalrådsmøderne 2017.

Sagsfremstilling
De 21 lokalråd fra kommunens landdistrikter mødes en gang om året til dialogmøder med Økonomiudvalget. Fra 2017 deltog som noget nyt også de politisk medlemmer af landdistriktsudvalget i møderne.
 
På det årlige møde får hvert lokalråd ½ time til at fortælle om igangværende projekter, planer for fremtiden, lokale udfordringer og hvad de ellers mener er vigtigt at fortælle fra lige præcis deres lokalområde.
 
Efter dialogmøderne bliver der udarbejdet en handlingsplan, der samler de forskellige ønsker og spørgsmål fra lokalrådene. Handlingsplanen er opbygget ud fra referaterne, som lokalrådene godkender. Handlingsplanen er et styringsværktøj, som administrationen efterfølgende bruger i dialogen med lokalrådene, når opgaverne skal løses, samt til at placere opgaven i den rette afdeling.
 
Som opfølgning på 2017 møderne blev der derfor også efterfølgende lavet en handlingsplan, som der i løbet af det sidste års tid er blevet løbende opdateret af en administrativ arbejdsgruppe, efterhånden som opgaverne blev udført.

For at sikre en bedre løbende dialog med lokalrådene og en bedre håndtering af forespørgslerne fra møderne, blev der sideløbende med skemaet lavet et årshjul, der skulle sikre, at opgaverne blev fulgt til dørs og at lokalrådene løbende blev informeret om status. De opgaver, der ikke var afsluttet før årsskiftet, fik de berørte lokalråd information om medio december. Det sidste statusmøde i arbejdsgruppen blev afholdt i starten af februar og det var også sidste frist for at afslutte igangværende opgaver fra handlingsplanen.
 
Fra handlingsplanen er forespørgslerne og deres status vedlagt som bilag.
 
I 2018 vil der også blive afholdt møder med lokalrådene. Det foregår den 3. og 4. april og der er sendt en mødeindkaldelse. De politiske medlemmer af landdistriktsudvalget deltager også i møderne. Mødeplanen er vedlagt som bilag. 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Status taget til efterretning.

Bilag

10.Godkendelse af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (C)

Sagsnummer: 18/3653

Godkendelse af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (C)


Administrativ indstilling
Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller, at
 • de valgte personer indstilles godkendt af Byrådet.

Sagsfremstilling
Ifølge Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3.
 
Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer, hvoraf de 2 er udpeget af Byrådet, mens de 7 øvrige vælges umiddelbart efter kommunalvalget og senest 1. april i det efterfølgende år.
 
Udvalget fungerer i en 4-års valgperiode indtil udgangen af den måned, hvor et nyt udvalg er valgt.
 
Der blev afholdt valgmøde til Folkeoplysningsudvalget den 25. januar 2018.
 
Følgende personer blev indstillet på mødet:
 
For hovedområde 1 ”Den folkeoplysende voksenundervisning”
 • Brian Kronborg med Knud Mønsted som stedfortræder.
 
For hovedområde 2 ”Det frivillige foreningsarbejde”
 • Idrætsforeninger: Sanne Vestergaard, Jørn Holmgaard og Thue Uhre Lauridsen med følgende stedfortrædere: Inge Lise Møller Jensen, Nicolai Brøndum Hansen og Jens Peter Jørgensen.
 • Ikke idrætslige foreninger: Jan Møller Pedersen med Hans Henrik Krogsgård Madsen som stedfortræder.
 • Senioraktiviteter: Bent Andersen med Henrik Nielsen som stedfortræder.
 
Lokale handicapforeninger:
 • Jens Chr. Christensen med Gerda Poulsen som stedfortræder.

Tidligere behandling
20.02.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
De valgte personer indstilles godkendt.
 
Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

11.Databeskyttelsesrådgiver (DPO) (C)

Sagsnummer: 16/6552

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) (C)


Administrativ indstilling
Chef for Intern Service, Lise Bechgaard Krabbe indstiller, at
 • der ansættes en databeskyttelsesrådgiver (DPO).
 • DPO’en forankres i Intern Service med direkte reference til Kommunaldirektøren.
 • lønsummen udvides med 500.000 kr., og ved udgangen af 2019 tages stilling til det fremtidige behov.

Sagsfremstilling
I forbindelse med, at databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven træder i kraft i Danmark og resten af EU den 25. maj 2018, er der behov for at træffe beslutning om, hvordan vi i Vejen Kommune vil håndtere opgaven med den databeskyttelsesrådgiver (DPO), som forordningen stiller krav om i både offentlige og private virksomheder.
 
Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (herefter forordningen) afløser den nuværende Persondatalov fra 1. juli 2000. Ligesom persondataloven regulerer forordningen behandling af oplysninger om personer, som foretages af offentlig myndighed og af private virksomheder, foreninger, mv.
 
Indholdet af forordningen svarer i stort omfang til den gældende retstilstand efter persondataloven. Der er overensstemmelse mellem reglernes anvendelsesområde, definitioner, krav til lovlig behandling af personoplysninger og de registreredes rettigheder og behandlingssikkerhed i hhv. databeskyttelsesforordningen og persondataloven. Men på nogle områder indeholder databeskyttelsesforordningen mere end nuværende lovgivning.
 
Databeskyttelsesforordningen lægger op til en højere grad af ansvarlighed, og at der arbejdes proaktivt med persondatasikkerheden i langt større omfang, end det er tilfældet i dag. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der stilles krav om, at der arbejdes indgående med risiko- og konsekvensanalyser samt fortegnelser over behandlingsaktiviteter. For at styrke incitamentet til at efterleve forordningen, giver forordningen, som noget nyt, Datatilsynet mulighed for at udskrive bøder til offentlige myndigheder, der ikke lever op til kravene. De endelige forhold omkring bøderne ligger endnu ikke fast, men der har været tale om bøder i størrelsesorden op til 8-10 mio. kr. Det er altid kommunens målsætning at sikre borgernes data på bedste måde, men med de nye trusler om bøder bliver der også et stort økonomisk incitament til på alle måder at være på forkant med databeskyttelsesforordningens krav. 
 
Som en del af den øgede fokus på ansvarlighed, stiller forordningen, som noget helt nyt, krav om, at private virksomheder og alle offentlige myndigheder udpeger en databeskyttelsesrådgiver – i daglig tale DPO (Data Protection Officer). DPO er en ny funktion med opgaver, som ikke varetages i dag. Det fremgår af forordningen, at DPO’ens hovedansvar er at overvåge, underrette og rådgive om overholdelse af lovkrav vedrørende følsomme persondata. DPO’en skal understøtte, at den dataansvarlige, som ofte vil være en afdelingschef, overholder reglerne i forordningen.
 
Det er et grundlæggende krav, at DPO’en er uafhængig og ikke må modtage instrukser om, hvordan arbejdet skal udføres. DPO’en rapporterer direkte til øverste ledelsesniveau og må ikke afskediges eller sanktioneres for at udføre sine opgaver.
 
Forordningen fastlægger en række opgaver, der skal varetages af DPO’en, men der ud over er der stort råderum for kommunen til at udfylde stillingsbeskrivelsen og finde ud af, hvordan en DPO bidrager bedst i Vejen Kommune. I organisationen kan vi derfor få stor nytte af den viden og vejledning, som DPO’en kan bidrage med. Endvidere er det DPO’ens opgave at vejlede borgere, hvis persondata kommunen behandler, om hvilke rettigheder de har, samt hvordan de kan udnyttes.
 
Der ligger fast i forordningen, at det er DPO’ens opgave at:
 
 • Underrette, rådgive og vejlede organisationen og de ansatte om databeskyttelse:
  • Konkret rådgivning om beskyttelse af personoplysninger i organisationen samt overvejelser og beslutninger om, hvordan overholdelse af regler sikres m.v. i forbindelse med:
   • Organisationens indkøb af nyt IT-system
   • Kravspecifikationer til leverandører
   • Udarbejdelse af organisationens datapolitikker
   • Iværksættelse af behandling af personoplysninger
   • Overvejelse om, hvorvidt en given behandling af personoplysninger overholder de generelle behandlingsregler
  • Stå til rådighed for ansatte samt ledelse i organisationen vedrørende spørgsmål om databeskyttelse
  • Yde rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af organisationens risiko- og konsekvensanalyser
  • Modtage underretninger om og rådgive organisationen i forbindelse med brud på persondatasikkerheden.
  • DPO’en skal stå for oplysningskampagner om databeskyttelse og for at uddanne ledelse og medarbejdere, sådan at de er rustet til at efterleve forordningen.
 
 • Overvåge overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler i organisationen:
  • DPO’en skal overvåge, om reglerne efterleves, men det er ikke DPO’ens ansvar. Det påhviler stadig den dataansvarlige.
  • Overvåge revisioner på området.
  • Overvåge implementering af informationssikkerhedspolitikken.
 
 • Være kontaktled til og samarbejde med Datatilsynet. DPO’en kan gennem sin tætte kontakt med Datatilsynet bl.a. være opdateret om og tage bestik af nye afgørelser, vejledninger mv.
 
 • Sikre at vi har alle de fortegnelser, som forordningen kræver. I dag har man i visse tilfælde pligt til at foretage anmeldelse til Datatilsynet, når man behandler persondata. Denne pligt forsvinder med forordningen. I stedet skal den dataansvarlige og databehandleren føre interne fortegnelser over deres behandling af personoplysninger. Det bliver DPO’ens opgave at sikre, at alle disse fortegnelser er tilstede og kan fremvises, hvis man får henvendelser eller besøg fra Datatilsynet.
 
Ud over de nævnte opgaver til DPO’en stilles der i forordningen endvidere krav om, at kommunen skal have udpeget en informationssikkerhedskoordinator. I forbindelse med godkendelsen af den oprindelige informationssikkerhedspolitik i 2015 besluttede Byrådet, at der skulle oprettes en deltidsstilling som informationssikkerhedskoordinator. Efterfølgende har Intern Service løst denne opgave ved at udpege en informationssikkerhedskoordinator inden for den eksisterende lønsum, dvs. ved omprioriteringer.
 
Forordningens krav om en DPO betyder, at der pålægges kommunen yderligere arbejdsopgaver uden kompensation fra Staten.
 
Det foreslås, at der ansættes en DPO med forankring i Intern Service og med direkte reference til kommunaldirektøren. Ved udgangen af 2019 vurderes det, om der fortsat er behov for en fuldtidsstilling.

Tidligere behandling
20.02.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
En udvidelse af lønsummen på 500.000 kr. årligt. I 2018 finansieret af likvide aktiver, fra 2019 indarbejdet i budgettet. Ved udgangen af 2019 tages der stilling til det fremtidige behov.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Databeskyttelsesforordningen.
Justitsministeriets vejledning om databeskyttelsesrådgivere, december 2017.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 20-02-2018
Direktionen indstiller godkendt, at der ansættes en databeskyttelsesrådgiver (DPO).
 
Direktionen indstiller godkendt, at DPO’en forankres i Intern Service med direkte reference til Kommunaldirektøren.
 
Direktionen indstiller godkendt, at lønsummen udvides med 500.000 kr., finansieret af likvide midler og at der ved udgangen af 2019 tages stilling til det fremtidige behov.
 
Lise Krabbe deltog i punktets drøftelse.
 
Afbud: Morten Oldrup.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Muligheder for samarbejde med en anden kommune eller aftale med privat virksomhed undersøges forud for byrådsmødet.
 
Justitsministeriets vejledning om databeskyttelsesrådgivere, december 2017 vedlægges som bilag.

12.Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 18/5015

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune (C)


Administrativ indstilling
Chef for Intern Service Lise Bechgaard Krabbe indstiller, at
 • den opdaterede version af ’Standard for Informationssikkerhed’ (informationssikkerhedspolitik) godkendes.

Sagsfremstilling
I 2015 godkendte Byrådet ’Vejen Kommunes informationssikkerhedspolitik’. På baggrund af informationssikkerhedspolitikken har Direktionen efterfølgende godkendt en operationel informationssikkerhedspolitik samt tilhørende retningslinjer.
 
Det fremgår af informationssikkerhedspolitikken, at den skal revideres og godkendes ved begyndelsen af en ny byrådsperiode.
 
I Vejen Kommunes styringskoncept benævnes informationssikkerhedspolitikken fremover som ’Standard for Informationssikkerhed’.
 
Vejen Kommune ønsker at benytte sig af de muligheder, der gives digitalt. Samtidig er vi opmærksomme på de trusler og den sårbarhed, som det giver at opbevare og arbejde digitalt med data. Informationssikkerhed kan således betragtes fra flere forskellige synsvinkler:
 
Fortrolighed:
Vi skal kunne garantere borgerne, at kun relevante medarbejdere og ingen uvedkommende får adgang og kendskab til deres oplysninger/data.
 
Tilgængelighed:
Vi skal sikre, at oplysninger/data er tilgængelige, når vi har brug for dem.
 
Integritet - oplysningernes pålidelighed:
Vi skal sikre oplysninger/data imod, at de kan blive ændret eller slettet ulovligt.
 
Formålet med ’Standard for Informationssikkerhed’ er således at etablere en fornuftig balance mellem sikker drift og udnyttelse af digitaliseringsmuligheder, samt at efterleve reglerne om informationssikkerhed. Politikken skal frem for alt sikre, at indsatserne prioriteres efter en vurdering af aktuelle risici.
 
Vedlagte forslag til ’Standard for Informationssikkerhed’ indeholder administrative rettelser i forhold til den tidligere version. Alle afsnit med rettelser er markeret med gul farve.

Tidligere behandling
20.02.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven, som træder i kraft 25. maj 2018

Høring
Ingen

Beslutning Direktionen den 20-02-2018
Indstilles godkendt.
 
Lise Krabbe deltog i punktets drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

13.Anlægsbevilling byggemodning 2018 (C)

Sagsnummer: 18/3487

Anlægsbevilling byggemodning 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der gives et rådighedsbeløb på 2,75 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til byggemodning af etape 1, boligområde ved Gl Hygumvej i Rødding.
 • der gives et rådighedsbeløb på 2,65 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til byggemodning af Rugtoften, etape 3 i Skodborg.
 • der gives et rådighedsbeløb på 0,121 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til skitseprojektering af fremtidige byggemodninger i Gesten og Glejbjerg.
 • rådighedsbeløbene på i alt 5,521 mio. kr. finansieres af pulje til boligformål i byer og landsbyer (omkostningssted 002.001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I budget 2018 er der afsat 5,521 mio. kr. til boligformål i byer og landsbyer.
 
Puljen foreslås anvendt til følgende byggemodninger, i overensstemmelse med den vedtagne plan for boligudstykninger 2017 – 2020 vedhæftet som bilag:
 
Boligområde ved Gl Hygumvej (Slagterigrunden) i Rødding.
Boligområde ved Rugtoften, etape 3 i Skodborg.
Skitseprojektering af byggemodninger, fortrinsvis i Gesten og Glejbjerg.
 
Samtidig hermed søges ikke-forbrugte midler på pulje til boligformål 2017 overført til 2018 til udførelse af byggemodning ved Bækkegaard i Bække.
 
På byrådets møde den 14. november 2017 blev der samtidig frigivet en anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til køb af jord og byggemodning af boliggrunde i Andst. Arbejdet er ligeledes planlagt påbegyndt i 2018. 
 
Udover ovennævnte byggemodninger planlægges nye etaper af Kongeengen projekteret i 2018 med henblik på grundsalg primo 2019.
 
Gl. Hygumvej i Rødding (Slagterigrunden)
Der søges frigivet 2,75 mio. kr. til udførelse af første etape af et boligområde ved Gl. Hygumvej i Rødding (Slagterigrunden). Der forventes overført 0,4 mio. kr. fra budget 2017 til 2018, idet det samlede overslag til byggemodning er beregnet til 3,150 mio. kr.
 
Arealet er omfattet af lokalplan 280. Første etape omfatter lokalplanens delområde 2, som er udlagt til boligformål i form af åben/lav bebyggelse samt til grønt område med sø.  Delområde 2 kan indrettes med ca. 10 byggegrunde. I henhold til lokalplanen skal grundene i området minimum være 950 m².
 
Projektet planlægges udført henover sommer og efterår 2018, grundsalg i september og overtagelse senest i november 2018.
 
Rugtoften, etape 3
Der søges frigivet 2,650 mio. kr. til udførelse af sidste etape af et boligområde ved Rugtoften i Skodborg. Der forventes overført 0,870 mio. kr. fra budget 2017 til 2018. Det samlede overslag er beregnet til 3,5 mio. kr.
 
Arealet er omfattet af lokalplan 263. Der etableres ca. 15 grunde med en minimumsstørrelse på 700 m².
 
Projektet planlægges udført henover sommer og efterår 2018, grundsalg i september og overtagelse senest i november 2018.
 
Skitseprojektering af byggemodninger.
 
Der søges frigivet 121.000 kr. til skitseprojektering af mulige byggemodninger ved hovedgaden i Gesten og Nyvang/Stadionvej i Glejbjerg.
 
Skitseprojekteringen planlægges igangsat i efteråret 2018.
 

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløb til byggemodning på Gl Hygumvej, Rødding, Rugtoften, etape 3, Skodborg samt forprojektering i Gesten og Glejbjerg i 2018 på i alt 5,521mio. kr. finansieres af pulje til boligformål i byer og landsbyer og er til stede på investeringsoversigten for 2018 på omkostningssted 002.001.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

Bilag

14.Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning - Brørup Nord (C)

Sagsnummer: 18/3548

Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning - Brørup Nord (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der gives et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til byggemodning af erhvervsarealer ved Brørup Nord.
 • rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. finansieres af pulje til erhvervsformål (omk.sted 003.001). Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I budget 2017 er der afsat 5,521 mio. kr. til pulje til erhvervsformål.
 
Der søges frigivet 2,0 mio. kr. til udførelse af etape 1 af erhvervsudstykning ved Brørup Nord.
 
Arealet er omfattet af lokalplan 282, område til erhvervsformål nord for Brørup.
 
Arealet er beliggende mellem Esbjergvej og motorvej E 20, øst for Vejlevej og det eksisterende
erhvervsområde ved Stenbro Allé. Adgangsvej til området vil blive anlagt fra rundkørslen mellem Vejlevej og Stenbro Allé. Kortbilag er vedlagt.
 
Etape 1 omfatter området nord for adgangsvejen.
 
I den nordvestlige del af området reserveres et areal til forsinkelsesbassin og adgangsvej hertil efter nærmere aftale med Vejen Forsyning.
 
Arealerne planlægges sat til salg i april/maj. Arealet sættes til salg i valgfri grundstørrelser, dog minimum 2.400 m2. Den endelige udformning og placering af stikveje vil derfor afhænge af antallet af solgte grunde og størrelsen heraf. Selve anlægsarbejdet planlægges udført i perioden maj – august 2018.

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløb i alt 2,0 mio. kr. finansieres af pulje til erhvervsformål, og er til stede på investeringsoversigten for 2018 på omk.sted 003.001.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

15.Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Holsted og Føvling (C)

Sagsnummer: 18/3810

Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Holsted og Føvling (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • rådighedsbeløb på 4,273 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling frigives til anlæg af cykelsti mellem Holsted og Føvling.

 • rådighedsbeløbet på 4,273 mio. kr. finansieres af de afsatte midler på investerings-oversigten 2018 under omk.sted 222.732, Cykelsti mellem Holsted og Føvling.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Ved prioritering af pulje 2017 til anlæg af cykelstier har Byrådet på mødet den 7. februar 2017 besluttet, at der blandt andet skulle etableres en dobbeltrettet cykelsti mellem Holsted og Føvling langs Ribevej – Føvlingvej.
 
Samlet pris for projektet er beregnet til 7,7 mio. kr. og fordeles over to år 2017 og 2018. Der er i 2017 frigivet 3,427 mio. kr., og der søges nu om frigivelse af den resterende anlægs-bevilling på 4,273 mio. kr.
 
Anlægsarbejdet er planlagt udført i perioden april – september 2018.

Tidligere behandling
16.01.2017 Udvalget for teknik og miljø.
31.01.2017 Økonomiudvalget.
07.02.2017 Byrådet.
19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Der frigives et rådighedsbeløb på 4,273 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til anlæg af cykelsti mellem Holsted og Føvling. Rådighedsbeløbet på 4,273 mio. kr. finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten 2018 under omk.sted 222.732, Cykelsti mellem Holsted og Føvling.


Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

16.Tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)

Sagsnummer: 18/3286

Tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til tillæg nr. 17 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Tillæg nr. 17 til spildevandsplanen omhandler separering af regn- og spildevand i Hovborg samt nedlæggelse af Hovborg renseanlæg.
 
Nedlæggelse af de mindre decentrale renseanlæg er et led i strategien for spildevands-planlægning i Vejen Kommune, hvor renseanlæg skal nedlægges og spildevandet fremover pumpes til rensning på Holsted renseanlæg. Der er i dag fælleskloak i Hovborg med undtagelse af områderne Hovborg Hytteby og boligområdet Kroskoven. Regnvand og spildevand i den resterende del af Hovborg skal skilles ad, så der kun pumpes spildevand til rensning på renseanlægget.
 
Mulighederne for nedsivning ved lokale løsninger (LAR-løsninger) er gode i Hovborg, hvor der er meget sand i undergrunden. I tråd med kommunens klimatilpasningsplan tilbydes ejendomme indenfor det område, hvor der skal ske separering af regnvand, mulighed for at udtræde af kloakforsyningen med regnvand mod tilbagebetaling af en del af tilslutningsafgiften. Med udtræden af kloakforsyningen fraskrives samtidig retten til at aflevere regnvand til det offentlige ledningsnet.
 
Borgerne i Hovborg har været inddraget i projektet ved borgermøder og med muligheder for at komme med ønsker til håndtering af overfladevand. Valg af løsninger sker med størst mulig hensyntagen til de fremsatte ønsker. De tekniske løsninger er endnu ikke endeligt på plads.
 
Der er indhentet tilkendegivelser om udtræden fra de ejendomme, der skal separere regnvand og spildevand. Stort set alle ejendomme ønsker at udtræde af kloakforsyningen, hvilket har medført en ny situation. Overfladevand vil ikke fremover være en blanding af tagvand fra ejendomme samt vejafvanding.

Vejen Forsyning og Vejen Kommune er i dialog med henblik på afklaring af ejerskab til bassin- og ledningsanlæg, der udelukkende leder vejvand. Dette arbejde forventes afklaret inden udløb af høringsperiode for indeværende forslag. 

Tidligere behandling
19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen. Det er Vejen Forsyning, der skal tilbagebetale tilslutningsafgift til borgerne. Eventuelle yderligere udgifter afhænger af udfald af ejerskabsdrøftelsen. Drift- og anlægsomkostninger afklares forud for endelig vedtagelse af tillægget.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 726 af 1. juni 2016.

Høring
Forslaget skal i offentlig høring i otte uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

17.Igangsætning af lokalplan 299 for torvet i Holsted og en park ved Holsted Å (B)

Sagsnummer: 18/1137

Igangsætning af lokalplan 299 for torvet i Holsted og en park ved Holsted Å (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der udarbejdes en lokalplan til centerformål og rekreativt formål for torvet i Holsted og en park ved Holsted Å.

Sagsfremstilling
Byrådet i Vejen Kommune har i 2013 vedtaget ”Udviklingsplan for kommunale legepladser på offentlige arealer”. I planen er bl.a. det grønne område ved Holsted Torv mod Holsted Å udpeget til område for etablering af en ny offentlig legeplads. I budget 2017 er der afsat et beløb til etablering af legepladsen. I efteråret 2017 er der udarbejdet et dispositionsforslag for en ny legeplads i samarbejde med borgere og Holsted Lokalråd.
 
Etablering af et egentligt parkområde med en legeplads på arealet ved Holsted Å kræver, at der laves en lokalplan. Dette således, at der er et planlægningsmæssigt grundlag for at søge Miljøstyrelsen om ophævelse af åbeskyttelseslinien i området. Holsted Torv medtages i lokalplanområdet for, at sikre en hensigtsmæssig helhed for både torv, parkering, ophold og legeplads.
 
Lokalplanområdet er omfattet af både kommuneplanramme 3.F.03, som udlægger det grønne område ved Holsted Å som rekreativt område, og kommuneplanramme 3.C.01 som udlægger Holsted Torv til centerformål. En ny lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer.
 
Lokalplanområdet udgør ca. 1,1 ha og er beliggende i byzone og omfatter en del af matrikel nr. 12a, Sdr. Holsted By, Holsted.
På baggrund af omlægning af Holsted Å er den nuværende afgrænsning af matr. nr. 12a ikke tilpasset de fysiske forhold. Matrikelgrænsen forventes reguleret i 2018.
 
Forslag til afgrænsning kan ses på vedhæftede kort.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning med senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Lokalplanen skal i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Godkendt.

Bilag

18.Fastsættelse af grundpris for Barsbøl Søndermark 13, Jels (C)

Sagsnummer: 18/7714

Fastsættelse af grundpris for Barsbøl Søndermark 13, Jels (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • grundprisen fastsættes til 130 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber.

 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har af flere omgange, senest i 2016, haft grunden Barsbøl Søndermark 13, Jels udbudt til salg, men uden resultat. Udbudsprisen var 1.525.000 kr. eksklusive moms og tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber. Grunden er på 8.138 m2 og det giver en m2-pris på 187,39 kr. eksklusive moms. Der er betalt til Jels Vandværk for et vandstik til grunden 11.050 kr. eksklusive moms, som vil blive opkrævet sammen med grundprisen. 
 
Grunden er i 2011 udstykket til tæt/lav bebyggelse og er omfattet af lokalplan 2.2-13 for et boligområde sydøst for Jels by v. Barsbølmarkvej.
 
Der er nu kommet en konkret henvendelse om muligheden for at købe en del af grunden med henblik på opførelse af tæt/lav bebyggelse. Projektmageren ønsker at købe en del af grunden nu og senere erhverve den i etaper, såfremt udviklingen på boligmarkedet gør det nemt, at udleje boligerne i Jels.
 
Idet grunden tidligere har været udbudt som én stor projektgrund, og det nu ønskes at erhverve grunden i mindre stykker, skal sagen politisk behandles og grunden skal på ny udbydes til salg. I samme omgang har projektmageren spurgt til grundprisen.
 
Teknik & Miljø indstiller, at grundprisen ændres til 130 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsafgifter samt intern byggemodning. Køberen skal betale tilslutningsbidrag m.v. pr. bolig til de forskellige forsyningsselskaber efter de respektive forsyningsselskabers bestemmelser. Ved reduktionen forventes det, at der er større sandsynlighed for at få grunden helt eller delvist afhændet.
 
Ved genudbuddet af boliggrunde i 2015 blev priserne på parcelhusgrundene i Vejen Kommune reduceret med 20-50 %, hvilket ikke blev gjort for Barsbøl Søndermark 13. Disse reducerede priser er fastholdt i de efterfølgende år.
 
Grunde skal sælges til markedspris. Markedsprisen kan beskrives som den højest opnåelige pris på det givne tidspunkt.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Indtægten ved salg af grunden reduceres med ca. 30 %.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

19.FlexPendler forsøg, Sydtrafik (C)

Sagsnummer: 18/6839

FlexPendler forsøg, Sydtrafik (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • Vejen Kommune opstarter Flexpendler forsøgsprojektet i et samarbejde med Sydtrafik, og med i alt 20 studerende i perioden fra studiestart til juleferien 2018.
 • at Vejen Kommune i samarbejde med Sydtrafik søger puljemidler til pilotprojektet med indtil 50% tilskud til projektet.
 • egenbetalingen for de uddannelsessøgende, der indgår i projektet, svarer til udgiften til et ungdomskort.
 • der meddeles en tillægsbevilling på 420.000 kr. til forsøget, der finansieres af likvide midler.
 • sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Byrådet nedsatte den 10. oktober 2017 en styregruppe til at arbejde med offentlige transport til uddannelsesinstitutioner.
 
Kommissoriet for styregruppen er:
 
Ud fra de vedtagne principper vurderer styregruppen mulighed for offentlig transport til uddannelsesinstitutioner i Vejen by samt erhvervsuddannelser i Kolding og Esbjerg.
 
Styregruppen består af Økonomiudvalget, Formand for Udvalget skole og børn, Formand for Udvalget teknik og miljø, Direktør med ansvar for teknik og miljø og Afdelingschef for teknik og miljø.
 
I arbejdet indtil nu er transporttider til uddannelser i Vejen, Esbjerg, Kolding, Ribe, Haderslev, Vejle og Grindsted analyseret og oplistet.
 
Styregruppen har fastsat mål for transporttiden til uddannelserne i Vejen på 45 minutter. Her er der 7 ud af 23 lokalområder, der overskrider en transporttid på 45 minutter med offentlig transport.
 
Det er vanskeligt og meget omkostningstungt at indfri målet på 45 minutters transporttid med almindelig kollektiv transport med busser, og der er derfor set på alternative muligheder.
 
I samarbejde med Sydtrafik har Vejen Kommune lavet et nyt Flextur produkt kaldet FlexPendler, som det er muligt at teste i et pilotforsøg, inden det besluttes, om det eventuelt bredes ud i hele kommunen.
 
Der er tale om videreudvikling af Flextur, som dermed er ændret på nogle områder.
 
I sin enkelthed går det ud på, at nogle unge, der opfylder nogle kriterier, visiteres til at kunne benytte en flex-bil til og fra uddannelse i Vejen by. Dermed opnås en kortere transporttid, end hvis den uge skulle med almindelig kollektiv trafik.
 
Der skal, såfremt forsøget sættes i gang, besluttes nogle kriterier for at blive visiteret til forsøget. Det forslås, at de unge skal opfylde følgende kriterier:
 
 • Bo i et af følgende lokalrådsområder: Øster Lindet, Skrave, Glejbjerg samt Tobøl, Stenderup, Føvling (ca. 20 unge).
 • Have mere end 45 minutter i transporttid til uddannelse i Vejen by.
 
Forsøget med FlexPendler er på Flextur lignende vilkår, således at der er ventetid på flex-bilen, samkørsel, så der ikke nødvendigvis køres direkte samt bestilling senest 2 timer før afgang.
 
Det forslås, at forsøget løber fra sommerferien 2018 og indtil juleferien. Det giver et forsøg på ca. 4 måneder. Det koster ca. kr. 5.000 pr. måned pr. elev. Med et forsøg på 4 måneder med 20 unge, vil det give en udgift på kr. 400.000. Det er muligt at søge puljemidler til forsøget, hvormed udgiften i forsøget nedsættes med ca. 50%. Der er dog ingen garanti for puljemidler.
 
De unge vil have en udgift til kørslen, som svarer til udgiften på et ungdomskort, som de ellers ville skulle købe. De unges andel betales direkte til Vejen Kommune, som afholder hele udgiften til kørslen til Sydtrafik. De unges andel vil være ca. kr. 29.000 i hele forsøgsperioden.
 
Vilkårene for forsøget beskrives yderligere i vedlagte bilag.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Gennemførelse af projektet medfører en udgift på 400.000 kr., hertil kommer en udgift på 20.000 kr. til administration af projektet. Udgiften på 420.000 finansieres af likvide midler.
Afhængig af om der kan opnås tilskud til projektet, kan udgiften blive mindre.

Personalemæssige konsekvenser
I forsøgsperioden er udgifter til visitering og opfølgning anslået til 20.000 kr..

Retsregler og andre forskrifter
Lov om trafikselskaber nr. 412 af 22.04.2010.
Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 715 af 25.06.2014.

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt med bemærkning om, at der skal være 20 interesserede deltagere og der skal opnås finansiering fra puljemidler.

Bilag

20.Pulje på ældreområdet - Midler til en bedre bemanding (B)

Sagsnummer: 18/7612

Pulje på ældreområdet - Midler til en bedre bemanding (B)


Administrativ indstilling
 
Direktør Sonja Miltersen indstiller, at
 • Økonomiudvalget drøfter oplæg til, hvordan puljen ”Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger” udmøntes på ældreområdet i Vejen Kommune.

Sagsfremstilling
Der er en ny pulje undervejs på ældreområdet - puljen hedder: "Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger".
 
Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger. Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejderens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere.
 
Midlerne udmøntes i perioden 2018–2021 formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.
 
Den statslige pulje fordeles i 2018–2021 mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Vejen Kommune er forhåndstildelt 4.044.000 kr. i 2018. Ansøgningsfrist primo april 2018.
 
Medarbejder involveres via Område-MED i processen med identifikation af områder, hvor midlerne kan være med til at skabe bedre arbejdsvilkår, reducere sygefraværet, fastholde dygtige medarbejdere og skabe grundlag for at kunne rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, er helt afgørende. Forslag til udmøntning af puljen er derfor sat til drøftelse på Område-MED for social- og ældreområdet den 5. marts 2018.
 
Der vil i afdelingen Social & Ældre’s udmøntningen ligeledes være fokus på, at de indsatser der prioriteres kan være med at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen til borgerne, som er tilknyttet ældreområdet.
 
De første tanker omkring udmøntning går på at se på:
 
 • Muligheder for at rykke mødetidspunkt for plejemedarbejdere om morgenen, således at det kan være med til at give øget tid til morgenplejen og samtidig muligheder for at hæve nogle medarbejders ansættelsesbrøker.
 • Behovet for at give mere tid til pleje og rehabilitering til borgere på aflastning på plejecentre og samtidig give mulighed for, at medarbejdere tilknyttet disse boliger bliver hævet i ansættelsesbrøk.
 • Øge normeringen på demensindsats for borgere, som kræver en særlig omsorg. Det vil give mulighed for at øge ansættelsesbrøker for nogle medarbejdere.
 • Tidsforbruget til kørsel mellem borgere, kontinuitet samt understøttende funktioner og dermed fastholde fokus på det gode arbejdsmiljø og den attraktive arbejdsplads.
 
Materiale, som Vejen Kommune har fået tilsendt, er et udkast til høring. Endelig ikrafttræden af bekendtgørelse om puljen forventes at ske primo marts måned.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Vejen Kommune er forhåndstildelt 4.044.000 kr. i 2018.

Personalemæssige konsekvenser
Puljens udmøntning kan resultere i nyansættelser af et antal medarbejdere på pleje- og sygeplejeområdet og et antal deltidsansatte medarbejdere vil få mulighed for at få deres ansættelsesbrøk øget ændret til fuldtid, hvis de har et ønske om dette.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (høringsudkast).

Høring
Område-MED Social & Ældre inddrages i processen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Drøftet. Udmøntningen tager udgangspunkt i de beskrevne indsatser.

Bilag

21.Godkendelse af kvalitetsstandarder for pleje, praktisk bistand og madservice m.v. 2018 (C)

Sagsnummer: 17/23907

Godkendelse af kvalitetsstandarder for pleje, praktisk bistand og madservice m.v. 2018 (C)


Administrativ indstilling
 
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at
 • høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning.
 • forslag til kvalitetsstandarder for pleje, praktisk bistand og madservice m.v., med ændring foreslået efter høring, indstilles godkendt inden viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Indstilling til mødet i Udvalget for social og ældre den 13-12-2017:
 
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at
 • forslag til kvalitetsstandarder for ældreområdet godkendes og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden genbehandling i Udvalget for social og ældre og endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-12-2017
 
I sagsfremstilling burde følgende tekst være indsat i tekstboks, idet det stadig er indeholdt i kvalitetstandard:
Ægtefælle, samlever eller registreret partner kan fortsat indgå i husstanden.
Godkendt, sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling
Udvalget for social og ældre sendte den 13.12.2017 kvalitetsstandarder for pleje, praktisk bistand og madservice m.v. i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Nu har begge råd afgivet høringssvar, som er vedlagt i bilag.
 
Som en konsekvens af handicaprådets høringssvar er der foretaget ændring i de foreslåede kvalitetsstandarder på side 44:
 
Sætningen
 
”Specielle plejeboliger til demensramte borgere er 1 rumsboliger indrettet i skærmede enheder i forbindelse med plejehjem/plejecentre.”
 
er ændret til:
 
”Specielle plejeboliger til demensramte borgere er 1-2 rumsboliger indrettet i skærmede enheder i forbindelse med plejehjem/plejecentre.”
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for social og ældre den 13-12-2017:
 
Byrådet skal mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder for pleje, praktisk bistand og madservice (ydelser efter servicelovens § 83). Kvalitetsstandarderne skal formidle Byrådets overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav i ældreplejen.
 
I forhold til gældende kvalitetsstandarder er der indeholdt følgende væsentlige ændringer i de foreslåede kvalitetsstandarder for 2018:
 
- En principafgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at ukompliceret neglepleje skal ydes som personlig pleje efter servicelovens § 83. Derfor er denne ydelse indføjet i de foreslåede kvalitetsstandarder. Kompleks fodpleje, som er lægeordineret jf. sundhedsloven, er fortsat ikke en ydelse kommunen udfører (s. 16-17).
 
- Det specificeres, at borgeren som udgangspunkt forventes at have kontanter eller anden betalingsmiddel til det praktiske opgaveindkøb. Det kan f.eks. være en aftale med nærmeste dagligvarebutik omkring køb på konto eller mulighed for mobilepay ved opringning til borgeren fra medarbejderen, der handler ind. Desuden er det indføjet, at der ydes ledsagelse til nærmeste hæveautomat/pengeinstitut, såfremt borgeren ikke har pårørende, der kan ledsage (s. 30).
 
- Klippekortordningen, hvor borgeren tildeles en halv time ugentlig sammen med en medarbejder til brug efter eget ønske (gåtur, nærvær eller indkøb i specialbutikker m.v.) er blevet tilføjet til ydelserne Midlertidigt ophold (s. 39) og Hverdagslivet i plejebolig (s. 47).
 
- Målgruppen for visitation til ældrebolig foreslås ændret (s. 48):
 
Gældende kvalitetsstandarder
Foreslåede kvalitetsstandarder
- Ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.
 
- Ægtefælle, samlever eller registreret partner kan fortsat indgå i husstanden.
 
Ved vurderingen lægges der vægt på
 
- helbredsmæssige forhold.
-  
- om borgers mulighed øges for helt eller delvist at klare sig selv i forhold til daglige aktiviteter.
-  
- nuværende boligs indretning og/ eller placering sammenholdt med de helbredsmæssige forhold.
Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne.
 
Ved vurderingen lægges der vægt på
 
- om borgeren har behov for en bolig i umiddelbar nærhed af et center med aktivitetstilbud, som borgeren ønsker at benytte.
 
- om borgerens mulighed øges for helt eller delvist at klare sig selv i forhold til daglige aktiviteter.
 
- om borgeren har behov for en bolig med særlig indretning, hvor det er muligt at komme omkring med hjælpemidler, og hvor den nødvendige hjælp kan udføres.
 
 
De foreslåede ændringer af kvalitetstandarden for visitering til ældreboliger vil betyde, at visitering til ældreboliger vil blive afgrænset til at omfatte ældreboliger i tilknytning til ældrecentre. Almene boliger, som kommunen i dag har visitationsret til, overdrages til udlejning via boligselskaber og ældreboliger, der ikke ligger i tilknytning til ældrecentre, vil Vejen kommune anvise ældre og handicappede til.
 
- Målgruppen for visitation til nødkald og telefonopkald foreslås ændret (s. 50):
         
Gældende kvalitetsstandarder
Foreslåede kvalitetsstandarder
Borgere, der har øget risiko for fald.
Borgere hvis behov for hjælp er svær at planlægge/skemalægge.
 
Borgere, der ikke er i stand til at tilkalde hjælp via telefonen.
 
Borgere, hvor deres tryghed øges i en grad, der gør dem i stand til at klare mest muligt i nuværende bolig.
Borgere, som har udtalt faldrisiko trods forebyggende indsats, og som ikke er i stand til at rejse sig ved egen hjælp.
 
Borgere, der på grund af helbredsmæssige problemstillinger har behov for hurtig hjælp i nødsituationer, og hvor behovet for hjælp ikke kan dækkes på anden måde.
 
Borgere, som deltager i et rehabiliterings-forløb, og hvor nødkald kan være en del af den rehabiliterende indsats. Efter endt rehabiliteringsforløb vurderes det fremadrettede behov.
 
-----------------------------------------------
 
Hvem er ikke omfattet af målgruppen:
 
Borgere, som er i stand til at anvende telefon/mobiltelefon eller handicapvenlig telefon, eller som alene ønsker et tryghedsbehov dækket.
 
 
 
I foreslåede kvalitetsstandarder figurerer ændringer og tilføjelser med rød skrift og gul overstregning.         

Tidligere behandling
13.12.2017 Udvalget for social og ældre.
07.02.2018 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om social service.

Høring
Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 07-02-2018
Indstilles godkendt med ændringer som beskrevet i sagsfremstilling.
 
Afbud: Henny Schøler.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

22.Justerede retningslinjer for kantinedrift (B)

Sagsnummer: 18/4656

Justerede retningslinjer for kantinedrift (B)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at
 • justerede retningslinjer for kantinedrift tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Der arbejdes løbende med udvikling af madoplevelsen og optimering af arbejdsgange i kantiner og mødeservering. I den forbindelse har der i foråret 2017 været fortaget en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne, som har ført til en række justeringer af kantine- og mødeserveringen, ligesom der har været fokus på at sikre et ensartet tilbud på de administrative enheder i kommunen.
 
Som resultat af spørgeskemaundersøgelsen i foråret 2017 har kantinerne øget fokus på retter lavet ”fra bunden”, man tilbyder desuden flere spændende supper og blandede salater. Billedeksempler på frokostretter er vedlagt i bilag.
 
På en række lokationer er der opsat kaffeautomater til personalekaffe, for at skabe større fleksibilitet og mindre spild.
 
I 2018 vil der igen blive foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af såvel kantinetilbuddene som af mødeserveringen.
 
Der er fortsat administrative enheder, som har valgt kantinetilbuddene helt eller delvist fra. For at følge op på, om det fortsat er det disse enheder ønsker, vil der primo 2018 blive taget kontakt til dem for at se på muligheder og ønsker, således at der kan arbejdes hen imod et mere ensartet kantinetilbud i hele kommunen.
 
Den samlede indtægt (betaling i kontanter og via Mobile Pay) i kantinerne har været stigende gennem 2017. De stigende indtægter skyldes delvist ibrugtagningen af kantinen i Søndergade i Vejen medio 2017 og delvist kantinernes stigende popularitet.
 
Indtægter - kantinebetjening 1. og 4. kvartal 2017
Enhed/Kvartal
1. kvartal
4. kvartal
Vejen Kommune
68.489
119.449
Fødevarestyrelsen
0
15.223
Forsyningen (estimeret)
0
32.200
Total indtægt
68.489
166.872
 
Estimat Forsyningen: 14 bestillinger om dagen i gennemsnit x 4 dage i ugen x 46 arbejdsuger x 50 kr. pr. portion divideret med 4 kvartaler.
 
Forsyningen bestiller frokostportioner som mødeforplejning og betaling sker via elektronisk faktura.
 
Der er udarbejdet et oplæg til justering af retningslinjerne for kantinedriften og mødeservering på de administrative enheder. Justeringerne er i overvejende grad en opdatering i forhold til gældende praksis.

Tidligere behandling
20.02.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 20-02-2018
Direktionen tager de justerede retningslinjer for kantinedrift til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Taget til efterretning.

Bilag

23.Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2016/17 (C)

Sagsnummer: 17/26425

Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2016/17 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at:
 • kvalitetsrapporten drøftes, og indholdet i rapporten tages til efterretning.
 • kvalitetsrapporten fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets drøftelse og godkendelse med indstilling om, at kvalitetsrapporten ikke giver anledning til handlingsplaner for den enkelte skole.

Sagsfremstilling
Baggrund:
Kvalitetsrapporten er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsnet med tilhørende resultatmål.
Kvalitetsrapporten bliver udarbejdet for hvert andet skoleår og præsenteret i Byrådet i marts i lige år.
 
Resultater:
De faglige resultater i Vejen Kommune viser følgende:
 
Kommunale test:
I ordlæseprøve 1 i 1. klasse er andelen af elever med gode resultater og andelen af de allerdygtigste elever steget fra 2015 til 2017. Det samme gælder andelen af elever med dårlige resultater.
 
Nationale test:
 
Mål: 80/83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale test:
 • På kommuneniveau er det nationale mål om, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale test ikke nået. Deraf følger, at det kommunale mål om 83 % heller ikke er nået. 
 
Mål: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning og matematik skal stige år for år:
 • Målet er nået på kommuneniveau i dansk, læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin samt i matematik på 6. klassetrin.
 
Mål: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk, læsning og matematik skal reduceres år for år:
 • Målet er nået på kommuneniveau i dansk, læsning på 4., 6. og 8. klassetrin samt i matematik på 6. klassetrin.
 
Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse:
 
Mål: Kommunalt mål om et karaktergennemsnit på 7,3 i de bundne prøvefag
 • Målet er endnu ikke nået. Karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag i skoleåret 2014/15 til 2016/17 er stabilt på 6,7 på kommuneniveau. Sammenlignet med landsgennemsnittet ligger Vejen Kommune med 6,7 fortsat under med en forskel på 0,3.
 • Spændet mellem skolernes karaktergennemsnit i de bundne prøvefag er 5,9-7,3.
 • I de bundne prøvefag er der en tendens til, at pigerne opnår højere karakterer i 9. -klasseprøverne end drengene. Dette gælder særligt i dansk.
 
Mål: Andelen af elever der opnår et karaktergennemsnit på 02 eller derover skal stige år for år:
 • I Vejen Kommune har der været en negativ udvikling i andelen af elever, der opnår et karaktergennemsnit på 02 eller derover i både dansk og matematik, fra 2014/15 til 2016/17, dog med en lille stigning fra 2015/16 til 2016/17. Andelen af elever, der opnår et karaktergennemsnit på 02 eller derover i Vejen Kommune, har både i skoleåret 2015/16 og 2016/2017 været lavere end landsgennemsnittet.
 
Karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomisk reference:
Mål: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Set over en periode på tre år er der én skole, som formår at reducere betydningen af elevernes sociale baggrund signifikant. Det betyder, at skolen løfter elevernes karaktergennemsnit mere end den socioøkonomiske profil tilsiger.

Overgang til ungdomsuddannelserne:
Mål: 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030:
 • Der har i perioden 2014 til 2016 været en stigning på 1,5 procentpoint i andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 måneder.
 • Samlet set er der 0,4 procentpoint færre unge i Vejen Kommune, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet 9. klasse, når man sammenligner med landsgennemsnittet.
 • Derudover har der været en stigning på 5,4 procentpoint fra 2014 til 2015 i andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse.
 • I Vejen Kommune viser profiltallet, at 92,2 % af eleverne, der afsluttede 9. klasse i 2015 forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse indenfor 25 år.
 
Elevernes trivsel:
Mål: Elevernes trivsel skal øges.
 • Trivselsmålingen i 2017 viser generelt et positivt billede af elevernes trivsel. Det samlede resultat for Vejen Kommune følger landsgennemsnittet med undtagelse af kategorien ’Støtte og inspiration’, hvor Vejen Kommune ligger lige over landsgennemsnit for 0.-3. klasse og lige under landsgennemsnittet for 4.-9. klasse.
Forældretilfredshed:
 • Forældretilfredshedsundersøgelsen 2016 viser en stigning i forældrenes tilfredshed på alle spørgsmål sammenlignet med 2015, herunder forældrenes samlede tilfredshed med folkeskolerne i Vejen Kommune.
 • Undersøgelsen peger dog også på udfordringer eksempelvis i forhold forældrenes vurdering af skolernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område. Der er i løbet af 2016 og 2017 iværksat flere projekter i relation til den åbne skole, der skal bidrage til, at skolerne i endnu højere grad inddrager omverdenen i undervisningen.
 
Inklusion:
 • Andelen af elever, der går i Kommunens almene klasser, har ligget stabilt over de tre skoleår fra 2014/15 til 2016/17 og er på niveau med landsgennemsnittet (landsgennemsnittet i 2016/2017 er 95,8%).
 
Elevfravær:
 • I Vejen Kommune har elevfraværet ligget stabilt over de tre skoleår fra 2014/15 til 2016/17. Andelen af lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær grundet sygdom ligger lidt over.
 
Kompetencedækning:
Mål: 95 % af alle timer skal læses af lærere med undervisningskompetence i 2020.
 • Kompetencedækningen i Vejen Kommune er steget fra 2014/15 til 2016/17, men ligger stadig 5,9 procentpoint under landsgennemsnittet på 85,1 %. Forskellen til landsgennemsnittet er over tid reduceret fra -10,9 procentpoint i 2014/15 til -5,9 procentpoint i 2016/17.

Tidligere behandling
22.02.2018 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Folkeskolelovens § 40a, stk. 5.
Bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Høring
Skolebestyrelserne har udtalt sig.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-02-2018
Udvalget har drøftet kvalitetsrapporten, og indholdet i rapporten er taget til efterretning.
 
Kvalitetsrapporten fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets drøftelse og godkendelse med indstilling om, at kvalitetsrapporten ikke giver anledning til handlingsplaner for den enkelte skole. Derimod afventer eventuelle konkrete indsatser en kommende politisk debat om udviklingen af fremtidens folkeskole eller 0-18 års område.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn.
 
Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet desuden beslutter følgende:
Byrådet vil i løbet af foråret vedtage en målsætning og en handleplan, der har til formål at videreudvikle skolerne med særlig fokus på at udvikle de innovative, inkluderende og differentierende læringsmiljøer, der ud fra såvel et fagligt og menneskeligt perspektiv sikrer, at flere forlader folkeskolen uddannelsesparate og bedre fagligt rustede end i dag.

Bilag

24.Læringsmiljø ved Jels Skole (C)

Sagsnummer: 17/7814

Læringsmiljø ved Jels Skole (C)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Region Holm Nielsen indstiller, at
 • licitationsresultatet godkendes.
 • der gives en anlægsbevilling på 2,321 mio. kr. på stednummer 301.738, idet 1,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet tidligere er blevet frigivet.

Sagsfremstilling
Med henvisning til godkendelse i Byrådet den 30. maj 2017 udgør rådighedsbeløbet til indretning af læringsmiljø ved Jels Skole 3,321 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er frigivet.
Udvalget for skoler og børn har den 14. december 2017 godkendt tegningsmateriale og entreprenør-liste for udsendelse af byggeopgaven i udbud i hovedentreprise.
 
Licitationen er afholdt den 25. januar 2018 i hovedentreprise, som vedtaget af Udvalget og med invitation til de hovedentreprenører, der var nævnt i indstillingen til Udvalget, hvoraf 4 hovedentreprenører afgav tilbud og en hovedentreprenør meldte afbud.
 
Licitationsresultatet er i overensstemmelse med det anlægsbudget, der er udarbejdet i forbin­delse med godkendelsen i Udvalget den 14. december 2017.
 
Anlægsbudgettet er udarbejdet med afsæt i det billigste tilbud fra licitationen og med indreg­ning af mulige enhedspriser, der har været anvendt til at skabe fleksibilitet i tilbudsgivningen.

Tidligere behandling
18.05.2017 Udvalget for skoler og børn
23.05.2017 Økonomiudvalget
30.05.2017 Byrådet
14.12.2017 Udvalget for skoler og børn
22.02.2018 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat i alt kr. 3.321.000 kr. til henholdsvis renovering af faglokaler og etablering af læringsmiljøer på Jels skole, hvoraf der er frigivet 1,0 mio. kr. til projektering m.v.
 
Rådighedsbeløbet er afsat i 2017 og vil indgå i den samlede sag om overførsel af ubrugte anlægsmidler, som behandles af Byrådet i april 2018.
 
Kr. 1.100.000 til renovering af faglokaler i 2016 – incl. prisfremskrivning fra 2016 til 2017
 
Kr. 2.221.000 til etablering af læringsmiljø i 2017
 
Rådgiver indstiller den billigste hovedentreprenør til at udføre de udbudte byggearbejder.
Oversigt over modtagne tilbud er vedlagt som bilag.
 
Anlægsbudgettet er udarbejdet med afsæt i det billigste tilbud fra licitationen og med indreg­ning af mulige enhedspriser, der har været anvendt til at skabe fleksibilitet i tilbuds­givningen.
 
Anlægsbudget er vedlagt som bilag

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bygningsreglement 2015.
Tilbudsloven, lov nr. 338 af 18. maj 2005.

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-02-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

25.Status på forebyggende hjemmebesøg (C)

Sagsnummer: 16/3319

Status på forebyggende hjemmebesøg (C)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 • høringssvar fra Ældrerådet tages til efterretning.
 • kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg sendes til Økonomiudvalget og til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling
Udvalget for sundhed, kultur og fritid sendte den 19. december 2017 kvalitetsstandard og praksis omkring forebyggende i høring i Ældrerådet. Ældrerådet har afgivet følgende høringssvar:
 • ”Forslag: Kunne man primært benytte kommunale aktivitetscentre til fællesmøder i de byer hvor sådanne findes?
 • Ældrerådet ønsker hidtidig alderstrin bibeholdt.
 • Hævelsen af alderen for hvornår hjemmebesøg tilbydes kan resultere i at nogle borgere ”falder gennem systemet” – det opfattes som en forringelse af kommunens serviceniveau. ”
 
Høringssvar fra Ældrerådet ønskes drøftet i Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-12-2017:
 
Kommunerne har gennem en årrække været forpligtede til at yde en forebyggende indsats i form af forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere over 75 år. Hyppigheden af disse besøg har varieret efter gældende lovgivning på området og været fastlagt til at skulle foregå i borgerens eget hjem.
 
Den hidtidige lovgivning på området har foreskrevet, at alle borgere i kommunen skulle tilbydes mindst et forebyggende hjemmebesøg om året fra deres 75. år, hvis de ikke modtog personlig eller praktisk hjælp fra kommunen.
 
Ny lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg fra 1. januar 2016.
 
De lovmæssige rammer foreskriver, at kommunerne skal tilbyde:
 • Mindst et årligt besøg til borgere, der er fyldt 80 år.
 • Et forebyggende hjemmebesøg til borgeren i dennes fyldte 75. år.
 • Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere fra 65 år og op til 79 år, hvis de vurderes at være i risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.
 
Lovgivningen åbner op for, at besøgene kan foregå andre steder i kommunen og i sammenhæng med andre kommunale, forebyggende indsatser, ligesom besøgene fortsat kan foregå i borgernes egne hjem.
 
Nyt i lovgivningen er også fokus på borgere i risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne i aldersgruppen 65 til 79 år, som ikke i forvejen modtager hjælp fra kommunen. Der afventes en nærmere definition af målgruppen fra Sundhedsstyrelsen side, som har varslet en guide til opsporing af netop sårbare ældre borgere i denne gruppe.
 
Aftalte leverancer i henhold til godkendt kvalitetsstandard.
 
 • Informationsmøder, kaldet ”Fødselsdage”, hvor borgere, der fylder 75 og 80 år i 2017 inviteres via e-Boks/brev. Fødselsdagene indeholder oplæg om sundhed, trivsel og tryghed og afholdes på fem placeringer i kommunen for så vidt muligt at tilgodese borgere i de forskellige egne af Vejen Kommune.
 • Borgere, der fylder 75 eller 80 år i 2017 og som vælger ikke at deltage i fødselsdagene kontaktes og tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.
 • Borgere, der er 81 år eller ældre modtager årligt brev med dato for besøg. Borgeren kontaktes i dagene før besøget med påmindelse om besøget.
 • Sårbare 65 til 79-årige tilbydes behovsbestemt forebyggende hjemmebesøg ud fra borgerens samlede ressourcer og risiko for tab af funktionsevne, herunder:
  • Tilbud om besøg 6 – 8 uger ved ægtefælles død eller dennes flytning på plejehjem.
  • Tilbud om besøg på baggrund af bekymring fra familie, venner eller naboer med flere.
  • Opsporing af særligt sårbare ved forebyggelseskonsulenterne ved hjælp af en række målrettede indsatser.
 
Status
 
Vejen Kommune har som noget nyt afholdt fødselsdage for 75- og 80 årige. I alt 802 borgere modtog invitationen og 249 deltog i arrangementerne rundt i lokalområderne. Der er som bilag medsendt en oversigt over hvor mange der ikke ønskede, at deltage, hvor mange der gerne ville have hjemmebesøg i stedet for og hvor mange der ikke har meldt tilbage til Vejen Kommune.
 
I forhold til øvrig målgruppe, så har 627 antal personer modtaget 1 eller flere hjemmebesøg i 2017. 1516 borgere har afvist alle tilbud om forebyggende hjemmebesøg.
 
Med baggrund i ovenstående erfaringer med ny lovgivning anbefaler administrationen følgende ændringer i kvalitetsstandarden og ønsker ændrede tiltag drøftet med Udvalget og herefter til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet:
 • Borgere der er ældre en 80 år tilbydes, at deltage i fødselsdags arrangementerne, da mange 80 årige er friske og selv ønsker/kan transportere sig til arrangementerne og vil gerne være sammen med andre i stedet for at besøget afholdes i eget hjem.
 • Borgere, der ikke deltager i fælles arrangementer, har tidligere fået brev med dato for besøget. Dette ønskes ændret til, at borgerne tilbydes besøg via E post eller telefonopringninger. Denne ændring skyldes, at flere borgere skal have muligheden for at betragte de forebyggende hjemmebesøg som tilbud og derfor frivilligt kan vælge til og fra i tilbuddet.  
 • Målgruppen for forebyggende hjemmebesøg ønskes udbygget til, at alle tilflyttere til Vejen Kommune i aldersgruppen kan få tilbudt besøg af Vejen Kommune.
 • I 2018 vil fælles arrangementerne blive afholdt på 7 lokale centre i stedet for 6.
 
Forslag til ændret kvalitetsstandard er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen og ændringer er markeret med gult i standarden.

Tidligere behandling
19.12.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
20.02.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
Ingen konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser
Ingen konsekvenser

Retsregler og andre forskrifter
Ingen konsekvenser

Høring
Ældrerådet

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-12-2017
Godkendt.
Sagen ændres til B-sag, idet sagen sendes til høring i Ældreråd, efterfølgende behandling i udvalget Sundhed, Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og Byråd.
 

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018
Sundhedsafdelingen og ældrerådet er i dialog for at sikre en fælles forståelse af kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg. Dette har betydning for Ældrerådets høringssvar.
 
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
 

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

26.Opkrævning af gebyr ved inddrivelse af ejendomsskat (C)

Sagsnummer: 18/3122

Opkrævning af gebyr ved inddrivelse af ejendomsskat (C)


Administrativ indstilling
Borgerservicechef Jane Ussing indstiller, at
 • der fremadrettet opkræves et gebyr på kr. 450,- pr. underretningsskrivelse i forbindelse med inddrivelse af ejendomsskatter.
 • gebyret indtægtsføres på gebyrkontoen i Borgerservice.

Sagsfremstilling
Byrådet skal tage stilling til, om der fremover skal opkræves gebyr ved inddrivelse af ejendomsskat.
 
Folketinget vedtog den 14. december 2017: ”Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restancemyndigheden, og skattekontrolloven”.
 
Loven trådte i kraft 1. januar 2018 og den giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vedtage, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger i forbindelse med inddrivelse af ejendomsskat. Gebyret kan højest udgøre kr. 450,-, hvilket svarer til det gebyr, SKAT har opkrævet i forbindelse med underretninger om udlægsforretninger.
 
Opkrævning af gebyr i forbindelse med underretning om udlægsforretning er med til at nedbringe de ekstra omkostninger, der er i forbindelse med at inddrivelsesopgaven.
 
Administrationen har været i kontakt med de øvrige kommuner i det ERFA-samarbejde, der er i området, ligesom administrationen har været i kontakt med bl.a. midtjyske og sjællandske kommuner. Det lyder samstemmende fra disse kommuner, at de ønsker at opkræve gebyr for underretningerne, ligesom SKAT hidtil har gjort.
 
Inddrivelsesopgaven er foreløbig placeret i kommunerne indtil 2021.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
I december 2017 blev der udsendt 232 underretningsskrivelser. Hvis der var opkrævet gebyr, ville indtægten for disse have været kr. 104.400.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter…..

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

27.Status på inddrivelsesopgaven (B)

Sagsnummer: 18/4577

Status på inddrivelsesopgaven (B)


Administrativ indstilling
Borgerservicechef Jane Ussing indstiller, at
 • Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har bedt om at få en status på administrationens håndtering af inddrivelsen af fortrinsberettigede fordringer, der foreløbig indtil 2021 er placeret i kommunerne.
 
Den 17. januar 2017 vedtog Folketinget en lovændring, der gav kommunerne mulighed for midlertidigt at inddrive fordringsberettigede krav.
 
Hvad er fortrinsberettigede krav?
En række skatte- og afgiftskrav m.v. rettet mod fast ejendom er tillagt fortrinsret. Det betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom forud for al anden pantegæld.
 
Panteretten gælder uden tinglysning. Reglerne herom findes i tinglysningslovens § 4, § 2 i amtstueforordningen fra 1840 og en række særlove.
 
Fortrinsretten kan gøres gældende over for den til enhver tid tinglyste ejer jf. lov om kommunal ejendomsskat § 29. Fortrinsretten på fast ejendom gælder i 2 år og 3 mdr.
 
Vejen Kommunes procedure
Efter sidste frist for betaling af 2. rate ejendomsskat i efteråret 2017 udsendte Team Opkrævning rykkere vedrørende ca. 1.000 ejendomme. Rykkerne tillægges et gebyr på kr. 250,- i henhold til Vejen Kommunes rente- og gebyrpolitik.
 
Ca. 4 uger efter udsendelsen af 1. rykker udsendte Team Opkrævning ca. 400 varslinger om udlægsforretninger. Varslingerne tillægges et gebyr på kr. 250,- i henhold til Vejen Kommunes rente- og gebyrpolitik.
 
Herefter udsendtes der efter ca. 3 uger underretning om forestående udlægsforretning til knap 250 borgere og virksomheder. Der tillægges en retsafgift på minimum kr. 300,-.
Der kan, hvis Byrådet beslutter det tillægges kr. 450,- i gebyr for disse underretninger, hvilket svarer til det beløb, der hidtil er opkrævet af SKAT.
 
Der er herefter foretaget udlæg i ca. 170 ejendomme, og af disse er ca. 100 fremsendt til advokat med begæring om tvangsauktion.
 
Restancer
Restancerne udgjorde i forbindelse med udsendelsen af de knap 250 underretninger ca. kr. 1.462.000.
 
Ved oversendelsen til advokat var antallet af restanter reduceret til ca. 100 og restancen udgjorde ca. kr. 650.000.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Taget til efterretning.

Bilag

28.Effektiv administration (B)

Sagsnummer: 18/7890

Effektiv administration (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at
 • Kommissoriet og tidsplanen for arbejdet med effektiv administration godkendes.

Sagsfremstilling
I konstitueringsaftalen for 2018 – 2021 indgået mellem V, C, O og A og efterfølgende tiltrådt af I indgår en aftale om at arbejde for en mere effektiv administration i Vejen Kommune.
 
Formuleringen i aftalen lyder:
”Parterne er enige om at forpligte hinanden på, at der skal arbejdes med effektiviseringer i administrationen med konkrete økonomiske resultater”.
 
Der er udarbejdet forslag til kommissorium og tidsplan for arbejdet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018
Godkendt.
Der planlægges studietur.

Bilag

29.Kondemnering - (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Forbud mod beboelse og ophold indtræder for boligen (kondemnering) med omgående virkning og senest den 20. marts 2018.

30.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.