Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 30-01-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Det foreløbige regnskab 2017 (B)

Sagsnummer: 18/2239

Det foreløbige regnskab 2017 (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • det foreløbige regnskab 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Der er pr. 22. januar 2018 udarbejdet et foreløbigt regnskab for 2017.
 
Regnskabet er ikke endeligt, da der fortsat bogføres i regnskab 2017 frem til primo februar 2018.
 
Kassebeholdning
Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2017 udgør 236,4 mio. kr. Det er 113 mio. kr. mere end den ultimokassebeholdning, som blev forudsat i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2018.
 
Den højere kassebeholdning skyldes især, at flere større anlægsprojekter er blevet forsinket, og at anlægsudgifter i 2017 derfor er væsentligt lavere end budgetteret. Samlet forventes budgetoverførslerne til 2018 at udgøre 185-190 mio. kr.
 
Kassebeholdningen opgjort eksklusiv forventede overførsler udgør ca. 50 mio. kr. Det er 40-45 mio. kr. højere end den forudsatte kassebeholdning ved budgetlægningen for 2018. De foreløbige analyser viser, at ca. 2/3 af merkassebeholdningen skyldes finansforskydninger mellem årene, mens knap 1/3 kan henføres til et bedre resultat på den skattefinansierede drift end forudsat ved budgetlægningen.
 
Jf. den økonomiske politik skal det i forbindelse med regnskabsafslutningen vurderes, om resultatet gør det muligt at hensætte et beløb til særlige anlægsarbejder eller lignende.
 
Resultat af det skattefinansierede område
Resultatet af den skattefinansierede drift er foreløbig et overskud på 124,8 mio. kr. Der er afholdt skattefinansierede anlægsudgifter for 110,9 mio. kr. Det giver på det samlede skattefinansierede område et overskud på 13,8 mio. kr.
 
Indtægter
Der er samlet indgået 2,578 mia. kr. Budgettet udgør 2,577 mia. kr. Afvigelsen på 0,7 mio. kr. vedrører øvrige skatteindtægter, herunder forskerskat.
 
Skattefinansieret drift
På skattefinansieret drift er der pr. 22. januar 2018 et forbrug på 2,453 mia. kr. ud af et budget på 2,497 mia. kr. Det svarer til et mindre forbrug på 43,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og en forbrugsprocent på 98,3. Der mangler fortsat enkelte afsluttende posteringer på det mellemkommunale område samt restafregning vedrørende statsrefusion for 2017.
 
Driftsoverførslerne til 2018 er endnu ikke gjort op. Sidste år var driftsoverførslerne på 26,0 mio. kr. Det forventes, at driftsoverførslerne til 2018 vil ligge på et højere niveau.
 
Skattefinansieret anlæg:
På skattefinansieret anlæg er der et mindre forbrug på 183,9 mio. kr. netto. Det skønnes, at der skal overføres netto ca. 193 mio. kr. til 2018. At der overføres mere end restbudgettet skyldes, at ikke realiserede budgetter til salg af jord ikke overføres til det efterfølgende år.
Af beløbet på 193 mio. kr. udgør ældreboliger 56 mio. kr.
 
Forsyningsvirksomheder:
Mindreforbruget til anlæg på 16,5 mio. kr. søges overført til 2018.
 
Det samlede resultat af forsyningsområdet er en netto merudgift på 0,8 mio. kr.
 
Tilgang/afgang af likvide aktiver:
Beslutning om optagelse af lån træffes af Byrådet senest den 31. marts året efter regnskabsåret.
 
En foreløbig opgørelse over låneoptagelse viser, at der er afholdt udgifter i 2017, som gør det muligt at optage lån for 18,6 mio. kr. i 2018. I forhold til det korrigerede budget 2017 udgør den ikke anvendte låneadgang 14,8 mio. kr. Herudover kan overføres låneadgang på 3,0 mio. kr. vedrørende ikke færdiggjorte projekter med automatisk låneadgang. Disse lån vil i givet fald først blive optaget i 2019.
 
Herudover søges låneoptagelse på 10,5 mio. kr. vedrørende Lille Veum (ældreboliger) samt den uforbrugte byggekredit på 42,8 mio. kr. vedrørende ældreboliger ved Lundtoft overført til 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Kassebeholdningen pr. 31. december 2017 udgør 236,4 mio. kr. Kassebeholdningen opgjort eksklusiv forventede overførsler udgør ca. 50 mio. kr. Det er 40-45 mio. kr. højere end den forudsatte kassebeholdning ved budgetlægningen for 2018.
Ca. 2/3 af merkassebeholdningen skyldes finansforskydninger mellem årene, mens knap 1/3 kan henføres til et bedre resultat på den skattefinansierede drift end forudsat ved budgetlægningen.
 
Låneoptagelse i 2018 samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb behandles særskilt på byrådsmøderne i marts og april 2018.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Det foreløbige regnskab taget til efterretning.

Bilag

2.Månedlig budgetopfølgning/foreløbigt regnskab på Økonomiudvalgets område (B)

Sagsnummer: 17/4129

Månedlig budgetopfølgning/foreløbigt regnskab på Økonomiudvalgets område (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • det foreløbige regnskab på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgets driftsramme er der pr. 31.12.2017 forbrugt 295,0 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 316,0 mio. kr. Forbrugsprocenten pr. 31.12.2017 er dermed på 93,4.
 
Under området Faste ejendomme resterer der 3,7 mio. kr. i puljen til planlagt bygningsvedligeholdelse. En del af puljen søges overført til 2018.
 
På området Politisk organisation er der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
 
På området Administrativ organisation er der aktuelt et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget vil blive søgt overført til 2018.
 
På området Løn- og barselspuljer er der aktuelt et merforbrug på 0,8 mio. kr. Heri indgår et merforbrug på barselspuljen på i alt 1,5 mio. kr.
 
Der er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende interne forsikringspuljer og arbejdsskader. Beløbet vil blive søgt overført til 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen. Forslag til budgetoverførsler til 2018 behandles i særskilt sag.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Taget til efterretning.

Bilag

3.Økonomiudvalgets opgaver (B)

Sagsnummer: 17/26296

Økonomiudvalgets opgaver (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Økonomiudvalget drøfter og fastlægger tidsplanen for gennemgangen af udvalgets ansvarsområder.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget drøftede den 2. januar 2018 Økonomiudvalgets opgaver og besluttede blandt andet, at der skulle forberedes en plan for gennemgang af udvalgets ansvarsområder.
 
Efter drøftelsen i udvalget den 2. januar kan ansvarsområderne opstilles i følgende punkter:
 • Økonomisk planlægning
 • Effektiv administration
 • Løn- og personaleforhold
 • Kommuneplanlægning og samordning af kommunens planlægningsopgaver
 • Erhvervsudvikling og erhvervsfremme
 • Turisme
 • Bosætningspolitik
 • Borgerservice
 • IT og kommunikation
 • Overdragelsespapir
 • Kommunale bygninger
 • Indkøb
 • Forsikringer og risikostyring
 • Opbevaring af kommunens arkivalier
 • Sekretariater m.v.
 
Der foreslås følgende plan for orientering og tematiske drøftelser i udvalget:
 • 6. marts: Økonomisk planlægning.
  • Beskrivelse af formål og organisering af arbejdet med effektiv administration.
 • 3. april: De kommunale bygninger – information og besigtigelse af Nørregade 11, Lindetorvet og Nørbølling kursuscenter.
  • Information om rådhusbyggeriet.
  • Forsikringer og risikostyring.
  • Kommuneplanlægning og samordning af kommunens planlægningsopgaver.
 • 1. maj: Borgerservice, IT og kommunikation (afholdes i Borgerservice, Vestergade).
  • Gennemgang af overdragelsespapir.
 • 22. maj: Løn og personaleforhold.
  • Indkøb.
  • Opbevaring af kommunens arkivalier.
 • 19. juni: Turisme, Erhvervsudvikling og erhvervsfremme.
  • Bosætningspolitik.

Tidligere behandling
02.01.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om kommunernes styrelse.
Styrelsesvedtægten for Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Tidsplanen for drøftelse af udvalgets ansvarsområder godkendt.

Bilag

4.Ansøgning fra Holsted Speedway Klub om tilskud til Air-fence (B)

Sagsnummer: 18/3516

Ansøgning fra Holsted Speedway Klub om tilskud til Air-fence (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Økonomiudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 24.05.2016 en ansøgning om et tilskud på 250.000 kr. til udvikling af Moldow Speedway Arena, og besluttede at beløbet først kan udbetales, når det samlede projekt er finansieret.
 
Ansøgningen var motiveret af et ønske om at udvikle Holsted Speedway Arena for at kunne tiltrække nationale og internationale stævner og for at kunne tilbyde publikum bedre faciliteter.
 
Udviklingsprojektet omfatter tribunepladser, ny toiletbygning, maskinhal og belægningsdepot. Det samlede budget er på ca. 1,2 mio. kr. finansieret ved støtte fra forskellige fonde og sponsorer, og tilskud fra Vejen Kommune.
 
Projektet fra 2016 er ikke realiseret, fordi det ikke har været muligt at fremskaffe finansiering.
 
Holsted Speedway Klub ansøger nu om udbetaling af 150.000 kr. til delvis betaling af nyt Air Fence. Det nuværende Air Fence er 7 år gammelt, og mod forventning har klubben fået afslag på at benytte anlægget, før der indkøbes og opstilles et nyt Air Fence.
 
Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører. Klubben oplyser, at udgift til køb og opsætning bliver minimum 250.000 kr. Klubben ansøger også om finansiering fra fonde.

Der henvises i øvrigt til ansøgning modtaget 29.01.2017.

Tidligere behandling
24.05.2016 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Den kommunale udgift vil være 150.000 kr., hvis ansøgningen imødekommes.
Økonomiudvalget har tidligere godkendt, at 250.000 kr. finansieres af puljer til bl.a. branding og udvikling af landdistrikter. Der er midler til rådighed til LAG projekter.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Økonomiudvalget besluttede at udbetale 150.000 kr. Der resterer herefter 100.000 kr. som tilsagn til udviklingsprojektet godkendt i maj 2016.
 
Klubbens finansielle situation belyses ved fremlæggelse af regnskaber og der udarbejdes oversigt over tilskud mv. fra Vejen Kommune gennem de sidste 10 år.

Bilag

5.Eventpuljen (B)

Sagsnummer: 18/3021

Eventpuljen (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • retningslinjerne for eventpuljen videreføres.
 • Borgmesteren og Udvalgsformanden for Sundhed, Kultur & Fritid tildeles kompetence til at bevilge midler fra eventpuljen inden for retningslinjerne.

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i forbindelse med budget 2015, at der etableres en Eventpulje. Eventpuljen er på 512.000 kr. årligt. Der er overførelsesadgang for puljen.
 
Eventpuljen kan anvendes til større events – sportslige eller kulturelle - der promoverer Vejen Kommune mediemæssigt, enten via mange aktive deltagere og/eller med stort publikumspotentiale.
 
I vedhæftede evaluering fremgår det, hvad der er bevilget midler til.
 
Der er udarbejdet nogle enkle retningslinjer for eventpuljen. Retningslinjerne er vedhæftet med henblik på drøftelse og beslutning, om de skal videreføres.
 
Eventpuljen beløber sig pt. til 776.232 kr.
 
Vejen Kommune arrangerer et stort arrangement i Skibelund Krat søndag den 14. juni 2020 som markering af 100-året for Genforeningen. Dette store arrangement finansieres bl.a. af Eventpuljen 2019 og 2020. Derudover er der i perioden 2018-20 afsat 500.000 kroner i budgettet til finansiering af markeringen af Genforeningen. Heraf går henholdsvis 207.143 kr. (2018) og 285.714 kr. (både i 2019 og 2020) til medfinansiering af Præsidiet, fælles sekretariat og fælles udgifter.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 512.000 kr. i Eventpuljen årligt.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018

Bilag

6.Etablering af Landdistriktsudvalg efter §17.4 (C)

Sagsnummer: 18/1783

Etablering af Landdistriktsudvalg efter §17.4 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der nedsættes et Landdistriktsudvalg.

 • Økonomiudvalget afgiver indstilling til Byrådet vedrørende Byrådets fem
  repræsentanter i Landdistriktsudvalget.

 • Økonomiudvalget godkender den geografiske opdeling af lokale repræsentanter til Landdistriktsudvalget.

 • Kommissorium for Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling
Det tidligere Byråd besluttede den 12.december 2017 at opfordre det nye Byråd til at nedsætte et nyt Landdistriktsudvalg for perioden 2018-2021. Det tidligere Landdistriktsudvalg ophørte ved udgangen af sidste valgperiode.
 
Sammensætningen af et nyt udvalg vil bestå af fem repræsentanter fra Byrådet. Der er indgået aftale om fordeling af de politiske medlemmer af udvalget med Borgmesteren som formand, og derudover fire medlemmer fordelt mellem partierne V, A, C og O. De politiske medlemmer sidder for hele valgperioden.
 
De lokale repræsentanter vil blive valgt på et fælles valgmøde, hvor repræsentanter fra seks valggrupper udvælges. Grupperne er uændrede i forhold til valget til det tidligere landdistriktsudvalg. Som noget nyt, foreslås valgperioden ændret. For at sikre størst mulig repræsentation fra flest mulige lokalråd vil lokalrådsmedlemmerne i udvalget sidde for en 2-årig periode. Efter de to år vil der blive afholdt et nyt valgmøde, hvor nye medlemmer vil blive valgt og stadig med udgangspunkt i de seks valggrupper. Det første valgmøde foreslås afholdt 5. marts 2018. 

Landdistriktsudvalget får ansvar for afholdelse af 1-2 årlige landdistriktskonferencer, hvor emner inden for landdistriktsområdet kan drøftes blandt politikere og lokalråd, og hvor lokalrådene internt kan videndele.
 
Landdistriktsudvalget er et rådgivende udvalg for Byrådet og skal på vegne af lokalrådene og Vejen Kommune skabe rammerne for dialogen om udviklingen i landdistrikterne.
 
De årlige møder mellem Økonomiudvalget og lokalrådene fortsættes uændret. De politiske medlemmer af Landdistriktsudvalget inviteres også med til disse møder.
 
I Brørup, Holsted og Rødding er der nedsat fora lignende lokalrådene i landdistrikterne: Brørup Udviklingsråd, Holsted Lokalråd og Forum Rødding. Økonomiudvalget har møde med dem en gang om året.
 
I sommeren 2017 vedtog Byrådet en ny landdistriktspolitik og dertilhørende strategi med konkrete indsatsområder. Landdistriktsudvalget får blandt andet til opgave at sikre gennemførelsen af strategien.  
 
På baggrund af ovenstående, er der udarbejdet et udkast til kommissorium for Landdistriktsudvalget. Udkastet er vedlagt som bilag til godkendelse.
 
Opdeling af valggrupperne for lokalområderne er vedlagt som bilag.

Landdistriktspolitikken og strategien er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
28.11.2017 Direktionen
05.12.2017 Økonomiudvalget
12.12.2017 Byrådet
23.01.2018 Direktionen

Økonomiske konsekvenser
Følgende puljer fra budgettet samles fortsat under landdistriktsudvalget:

 • Tilskuds- og projektpuljen til lokalrådene
 • LAG-puljen
 • Anlægspuljen til lokalråd
Der udarbejdet et budget for udvalgets virksomhed med både udgifter og indtægter/finansiering.

Personalemæssige konsekvenser
Udvikling & Erhverv leverer sekretariatsbistand til landdistriktsudvalget.

Retsregler og andre forskrifter
Landdistriktsudvalget etableres med henvisning til §17 stk. 4 i ’Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse’.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 23-01-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Henrik B. Larsen

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt med følgende medlemmer fra Byrådet:
 
Egon Fræhr (V) med Morten Thorøe (V) som stedfortræder.
Marion Mortensen (V) med Malene K. Nielsen (V) som stedfortræder.
Niels Therkildsen (A) med Elin Winther (A) som stedfortræder.
Jakob Bech Jensen (C) med Charlotte Clausen (C) som stedfortræder.
Anni Grimm (O) med Claus Grimm (O) som stedfortræder.

Bilag

7.Tillæg til Rødding Udviklingsplan (C)

Sagsnummer: 17/11060

Tillæg til Rødding Udviklingsplan (C)


Administrativ indstilling
Chefen for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • tillægget til Rødding Udviklingsplan tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Rødding Udviklingsstrategi blev vedtaget af Byrådet i 2010. Flere af projekterne er siden blevet udført med stor succes, bl.a. Højskoleengen, mens andre projekter, af forskellige årsager, aldrig er blevet startet op, ligesom der er kommet nye projekter til. Derfor har Forum Rødding ønsket at revidere udviklingsplanen, og på den baggrund har Vejen Kommune bistået Forum Rødding med en proces omkring udarbejdelse af et tillæg til Udviklingsplanen.
 
Tillægget er – i lighed med den oprindelige udviklingsplan – udarbejdet på baggrund af en borgerinvolverende proces. Fokus i tillægget er at sikre, at Rødding fortsat er en attraktiv bosætningsby, der bygger videre på byens historiske rolle som centerby og byens stærke værdimæssige base. Rødding er præget af en række værdier, der ikke normalt udøver en så markant påvirkning på en by af Røddings størrelse.
 
Tillægget er godkendt af Forum Rødding og indeholder dels de nye projekter, som man lokalt i Rødding vil arbejde videre med, dels den tekst og de idéforslag fra udviklingsplanen, som stadig er aktuelle, hvorved tillægget giver et samlet overblik over de projekter, som man forsøger at realisere i Rødding. Tillægget forelægges derfor til Byrådets orientering.
 
Tillægget indeholder 5 idéer til projekter og 3 idéer til markedsføring. Herudover præsenteres en række øvrige projekter og ideer som boblere.
 
De 5 projekter er:
 • Genoplivning af bymidten
 • Rødding Fond
 • Stier og historiske ruter
 • Ankomster
 • Kvalitet i bygningsmassen
 
De 3 idéer til markedsføring er:
 • Tryghed og trivsel
 • Kultur som løftestang
 • Mere for pengene

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen. Eventuelle kommunale udgifter i forbindelse med de enkelte projekter vil blive fremlagt efterfølgende til konkret politisk behandling.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten, Planloven og Lov om byfornyelse.

Høring
Tillægget er udarbejdet på baggrund af en åben offentlig proces, og det er efterfølgende godkendt af Forum Rødding.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles taget til efterretning.

Bilag

8.Konstituering 2018 til 2021 - Valgbestyrelse til Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg samt folkeafstemninger (C)

Sagsnummer: 18/812

Konstituering 2018 til 2021 - Valgbestyrelse til Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg samt folkeafstemninger (C)


Administrativ indstilling
Chef for Intern Service Lise Bechgaard Krabbe indstiller, at
 • Økonomiudvalget foreslår en navngiven person fra følgende partier til Valgbestyrelsen for Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger til Byrådets godkendelse:
o Egon Fræhr (V) er som borgmester født medlem og formand for Valgbestyrelsen.
o Venstre (V)
o Socialdemokratiet (A)
 
 • Økonomiudvalget forslår en navngiven person fra hhv. Socialdemokratiet og Konservative, hvorefter Byrådet trækker lod om en plads i Valgbestyrelsen for Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger:
o Socialdemokratiet (A)
o Konservative (C)
 
 • ud fra ovenstående valgte medlemmer foreslår Økonomiudvalget en navngiven person som næstformand for valgbestyrelsen for Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger:
 
 • Økonomiudvalget foreslår en navngiven person fra følgende partier som stedfortrædere til Byrådets godkendelse:
o Venstre (V)
o Venstre (V)
o Socialdemokratiet (A)
 
 • Økonomiudvalget foreslår en navngiven person fra hhv. Socialdemokratiet og Konservative som stedfortræder til Byrådets godkendelse. Afgørelsen om, hvilket parti der får pladsen, følger lodtrækningen om den sidste plads i Valgbestyrelsen:
o Socialdemokratiet (A)
o Konservative (C)

Sagsfremstilling
I alle kommuner skal Byrådet vælge en valgbestyrelse, der har ansvaret for, at afholdelse af valg foregår korrekt.
 
Vejen Kommune deler opstillingskreds med Billund Kommune ved Folketingsvalg, Europa- Parlamentsvalg samt folkeafstemninger. Der skal vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds. I opstillingskredse, der består af to kommuner, vælger hvert Byråd fire medlemmer. Vejen Kommune er kredskommune og Borgmesteren i kredskommunen er født medlem af og født formand for valgbestyrelsen, ligesom Valgbestyrelsens næstformand vælges af Byrådet i kredskommunen blandt dens medlemmer i valgbestyrelsen.
 
Medlemmerne vælges blandt medlemmerne i Byrådet og ved forholdstalsvalg ud fra hver gruppes medlemstal i Byrådet.
 
Den gruppe, der har valgt et medlem, vælger desuden en personlig stedfortræder for hvert medlem. Øvrige medlemmer skal vælges blandt Byrådets medlemmer.
 
Ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen - i Vejen Kommunes tilfælde Sydjyllands Storkreds - kan vælges som medlem af eller stedfortræder til opstillingskredsens valgbestyrelse.
 
Efter D´Hondts metode skal Byrådets partier vælge følgende antal medlemmer af valgbestyrelsen:
 
 • Venstre – Borgmesteren er født medlem samt formand.
 • Venstre
 • Socialdemokratiet
 • Der trækkes lod om en plads mellem Socialdemokratiet og Konservative.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om valg til Folketinget § 24.
Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Følgende indstilles godkendt:
 
Egon Fræhr (V) med Morten Thorøe (V) som stedfortræder
Vagn Sørensen (V) med Malene K. Nielsen (V) som stedfortræder.
Jørgen Thøgersen (A) med Bodil Staal (A) som stedfortræder.
Frank Schmidt-Hansen (C) med Jakob Bech Jensen (C) som stedfortræder.
 
Jørgen Thøgersen (A) indstilles valgt som næstformand.

9.Valg af valgstyrere, formænd for valgstyrere og tilforordnede vælgere for valgperioden 2018-2021 (C)

Sagsnummer: 18/141

Valg af valgstyrere, formænd for valgstyrere og tilforordnede vælgere for valgperioden 2018-2021 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Intern Service Lise Bechgaard Krabbe indstiller, at
 • forslag 1 eller 2 godkendes.
 • valgsekretariatet indkalder repræsentanter for partierne i Byrådet til møde om fordeling af posterne som valgstyrer, formænd for valgstyrer og tilforordnede vælger fredag den 23. februar 2018 kl. 14.00.
 • hvis der udskrives to valg til afholdelse samme dag, vurderer Valgsekretariatet behovet for ekstra tilforordnede vælgere på afstemningsstederne og fordeler posterne blandt Byrådets partier efter D’Hondts metode, hvorefter repræsentanter for Byrådets partier godkender fordelingen.

Sagsfremstilling
Til hvert Kommunal- og Regionalvalg, Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning er der behov for et antal valgstyrere, formænd for valgstyrere og tilforordnede vælgere. Fordelingen sker efter D’Hondts metode på baggrund af det antal mandater, hvert parti i Byrådet fik ved det seneste kommunalvalg. Hvert partis antal valgstyrere, formænd for valgstyrerne og tilforordnede vælgere er dermed konstant igennem en valgperiode.
 
Det er ikke reguleret ved lov, hvordan partierne udpeger tilforordnede. Byrådet kan beslutte, at der gives pladser til partier udenfor Byrådet, ligesom Byrådet kan beslutte, om der skal deltage tilforordnede, som ikke er indstillet af politiske partier (eksempelvis unge fra uddannelsesstederne eller borgere, der henvender sig på baggrund af opslag på hjemmesiden). I brev af 31. oktober 2017 opfordrede Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunerne til at bruge unge med valgret som tilforordnede, for på denne måde at motivere og aktivere de unge vælgere til at interessere sig for valg og derved øge valgdeltagelsen for unge vælgere. I ”Vejledning om afholdelse af valg” henstiller Økonomi- og Indenrigsministeriet til, at Kommunalbestyrelserne tager særligt hensyn til de mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, når der udpeges tilforordnede vælgere.
 
Vejen Kommune har 19 afstemningssteder. Til hvert afstemningssted skal der bruges fem valgstyrere, hvoraf den ene valgstyrer er valgstyrerformand. Herudover er der på visse afstemningssteder brug for et antal tilforordnede vælgere samt 6 tilforordnede til at modtage brevstemmer i eget hjem og på plejehjem. Den 8. april 2008 besluttede Byrådet, at administrative valgsekretærer og deres stedfortrædere på de 13 mindste afstemningssteder udpeges som to af de fem valgstyrere.
 
Ved de seneste to valg har der været forsøg med at navngive valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere og vælge disse til resten af byrådsperioden. Dette har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt, da der har været en del udskiftning og flyttet rundt mellem rollerne/posterne og afstemningsstederne. Administrationen foreslår derfor, at partierne kun får tildelt posterne på afstemningsstederne og at de efterfølgende til hvert valg sender en liste til Valgsekretariatet med navnene til hver enkelt post.
 
Valgsekretariatet indkalder repræsentanter for Byrådets partier til et møde, hvor partierne fordeler posterne som valgstyrere, formænd for valgstyrerne og tilforordnede vælgere på de forskellige afstemningssteder og til modtagelse af brevstemmerne. Mødet foreslås afholdt i forlængelse af Byrådets temadrøftelse fredag den 23. februar 2018.
 
Ved Kommunal- og Regionalvalget 2017 udarbejdede flere partier en prioriteret reserveliste til Valgsekretariatet. Dette lettede arbejdsgangen ved afbud, så Valgsekretariatet ikke skulle kontakte partiet for at få et nyt navn, men bare kunne tage den næste på reservelisten. Valgsekretariatet vil derfor igen opfordre partierne til at udarbejde en reserveliste.
 
Der er brug for følgende antal:
 • 69 valgstyrere, heraf 19 valgstyrerformænd
 • 28 tilforordnede vælgere
Valgsekretariatet foreslår, at Byrådet vælger mellem følgende to forslag:
 
Forslag 1:
10 pladser af de 28 tilforordnede friholdes til
1. Partier udenfor Byrådet
2. Unge vælgere
3. Frivillige fundet via kommunen hjemmeside.
 
De første fire pladser forbeholdes partier udenfor Byrådet. De resterende pladser findes og fordeles efter først-til-mølle princip via opslag på ungdomsinstitutionerne i kommunen samt på kommunens hjemmeside. Kommer der flere interesserede, kan disse bruges til reservelisten i tilfælde af frafald. Såfremt det enkelte partiet giver tilladelse hertil, kan disse udpeges som valgstyrere og tilforordnede vælgere.
 
De resterende roller/poster fordeles af partierne i Byrådet i mellem sig efter D’ Hondts metode.
 
Fordeling efter D’ Hondts metode:
 
Parti
Valgstyrer
Valgstyrerformænd
Tilforordnet
Socialdemokratiet
14
7
6
Det Konservative Folkeparti
7
3
3
Socialistisk Folkeparti
2
0
0
Liberal Alliance
2
0
0
Dansk Folkeparti
4
1
1
Venstre
19
8
8
Enhedslisten
2
0
0
Partier udenfor Byråd, unge vælgere, frivillige
0
10
I alt
50
19
28
 
Forslag 2:
Partierne i Byrådet fordeler samtlige roller/poster i mellem sig.
 
Fordeling efter D’ Hondts metode:
 
Parti
Valgstyrer
Valgstyrerformænd
Tilforordnet
Socialdemokratiet
14
7
8
Det Konservative Folkeparti
7
3
4
Socialistisk Folkeparti
2
0
1
Liberal Alliance
2
0
1
Dansk Folkeparti
4
1
2
Venstre
19
8
11
Enhedslisten
2
0
1
I alt
50
19
28
 
Hvis der udskrives to valg til afholdelse samme dag, vil der være behov for et større antal tilforordnede vælgere på afstemningsstederne. I den situation foreslår Valgsekretariatet, at Valgsekretariatet vurderer det konkrete behov for ekstra tilforordnede vælgere og fordeler posterne som tilforordnede vælgere blandt Byrådets partier efter D’Hondts metode, hvorefter repræsentanter for Byrådets partier godkender fordelingen. Såfremt det enkelte parti giver tilladelse, kan de ekstra tilforordnede vælgere findes via opslag på ungdomsinstitutionerne i kommunen samt på kommunens hjemmeside.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om valg til Folketinget §29 -30.
Lov om Kommunale og regionale valg § 16- 18.
Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Det indstilles, at forslag 2 godkendes.
Dot 2 og 3 indstilles godkendt.

Bilag

10.Vejen Forsyning A/S bestyrelsessammensætning (C)

Sagsnummer: 18/696

Vejen Forsyning A/S bestyrelsessammensætning (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • de 2 forbrugervalgte repræsentanter indgår i Bestyrelsen for Vejen Forsyning A/S.

 • sagen fremsendes til Byrådet godkendelse.

Sagsfremstilling
Som følge af krav i vandsektorloven udskilte Vejen Kommune i 2010 aktiviteterne indenfor vandforsyning og spildevandsforsyningen i selskabet Vejen Forsyning A/S. Selskabet er 100 % ejet af Vejen Kommune og varetager vandforsyningen af Vejen by og en del af oplandet hertil og et erhvervsområde nord for Holsted samt spildevandforsyningen af hele Vejen Kommune.
 
Forsyningsområderne er såkaldte ”hvile i sig selv” områder, hvilket betyder, at indtægter på områderne i form af takster og bidrag skal afspejle udgifterne. Dette gælder på områderne hver for sig. De enkelte forsyningsområder har derfor også et selvstændigt budget og regnskab.
 
Vejen Forsyning A/S har 3 datterselskaber og driver servicevirksomhed i forhold til disse. De 3 datterselskaber er Vejen Vand A/S, som forestår indvinding og vandforsyning, Vejen Renseanlæg A/S forestår spildevandsrensning og renseanlæggenes drift, og Vejen spildevand A/S forestår transport af spildevand herunder ledningsanlæggene.
 
For hvert af selskaberne er der nedsat en bestyrelse. I Vejen Forsyning A/S er der i dag 7 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udpeget af Byrådet og 2 medarbejderrepræsentanter. I de 3 datterselskaber er der, udover de 7 bestyrelsesmedlemmer fra Vejen Forsyning A/S, 2 forbrugervalgte medlemmer. Bestyrelsen for Vejen Forsyning A/S modtager honorar for bestyrelsesarbejdet. Det betyder, at de forbrugervalgte repræsentanter ikke modtager honorar. Såfremt Byrådet vedtager, at de forbrugervalgte repræsentanter skal indgå i bestyrelsen, vil de modtage bestyrelseshonorar som menigt bestyrelsesmedlem. De forbrugervalgte repræsentanter har indgået i Bestyrelsen for Vejen Forsyning A/S i den forgangne periode.
 
Hvis de forbrugervalgte repræsentanter skal indgå i bestyrelsen for Vejen Forsyning A/S, skal det besluttes af Vejen Byråd. Vejen Forsyning A/S har ved mail af 18. december anmodet Vejen Kommune om, at der tages stilling til, om de 2 forbrugervalgte repræsentanter skal udpeges til at indgå i Bestyrelsen i Vejen Forsyning A/S. I forhold til bestyrelsesarbejdet vil det være naturligt og hensigtsmæssigt, at der er en ens sammensætning af bestyrelsen for alle 4 selskaber i forbindelse med Vejen Forsyning A/S.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Udgift til honorar afholdes af Vejen Forsyning A/S og indgår i budgettet herfor.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vandsektorloven og Selskabsloven

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018

11.Udpegning af formand og næstformand til Trafiksikkerhedsudvalget (C)

Sagsnummer: 18/729

Udpegning af formand og næstformand til Trafiksikkerhedsudvalget (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • formand og næstformand for Udvalget udpeges til Trafiksikkerhedsudvalget for Vejen Kommune.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Efter beslutning den 8. marts 2011 vedtog Byrådet at nedsætte et Trafiksikkerhedsudvalg under Vejen Kommune bestående af blandt andet formand og næstformand for Udvalget for teknik og miljø.

Udpegningen gælder for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Byrådets beslutning af 8. marts 2011 er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

12.Delvis aflysning af lokalplan 1.3-03 i Rødding og ændring af kommuneplanramme (C)

Sagsnummer: 18/819

Delvis aflysning af lokalplan 1.3-03 i Rødding og ændring af kommuneplanramme (C)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Peter Hansen indstiller, at:
 • det godkendes, at Lokalplan 1.3-03 aflyses delvist, uden at der udarbejdes ny lokalplan.
 • forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2017 godkendes.
 • den delvise lokalplanaflysning og forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2017 sendes i 8 ugers høring.
 • sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har den 1. august 2017 modtaget et ønske om en ændring af anvendelsen af delområde C i lokalplan 1.3-03 Rødding Nørregade. Link til lokalplan 1.3-03
 
Området er i lokalplanen udlagt til p-areal i erhvervsområde. Ønske til ny anvendelse for delområde C er boligområde.
 
Vejen Kommune har i 2008 og igen i 2010 dispenseret fra lokalplanen, men dispensationen er ikke anvendt rettidigt. Ansøger spørger derfor til en forlængelse af dispensationen. Det er imidlertid ikke muligt at dispensere efter § 19, da det ligger udenfor dispensations-kompetencen at dispensere fra lokalplanens formål (erhverv) og principper (p-areal).
 
Delvis aflysning af lokalplan 1.3-03, uden udarbejdelse af ny lokalplan
Delområde C i lokalplan 1.3-03 har aldrig været anvendt efter lokalplanprincippet (p-areal), men henligger stadig som ubenyttet græsareal, se bilag 1 Kort over delområde C. Den eksisterende virksomhed indenfor lokalplanområdet har ikke ytret behov for det ekstra areal, men tværtimod frasolgt hele arealet tilbage i 2008.
 
Tilvejebringelse af ny lokalplan for det samlede lokalplanområde er ikke hensigtsmæssig, da der ikke foreligger et konkret ønske om ændret anvendelse for hele arealet. Omvendt udgør delområde C kun ca. 1.500 m², hvilket er for småt til, at Vejen Kommune vil tilvejebringe ny lokalplan for delområdet alene.
 
Der er tale om et forholdsvis lille erhvervsområde omkranset af et stort boligområde, hvormed det vil være mest hensigtsmæssigt at overføre hele området til boligformål i kommuneplanen.
 
Med henvisning til ovenstående vurderes delområde C i lokalplan 1.3-03 således at være forældet, hvormed kriterierne for en delvis ophævelse uden udarbejdelse af ny lokalplan, og uden at zonestatus ændres, vurderes som værende opfyldt (§ 33, stk. 1, nr. 2).
 
Ved en delvis ophævelse af lokalplan finder Miljøvurderingsloven også anvendelse. Ændringen vurderes ikke at have væsentlige virkninger på miljøet.
 
Kommuneplantillæg 4
Med den delvise ophævelse af lokalplan 1.3-03, og uden der udarbejdes ny lokalplan, følger, at delområde C fremover skal administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.
 
Det betyder, at der samtidig med ophævelsen af lokalplanens delområde C, vil blive tilvejebragt et tillæg 4 til Kommuneplan 2017, se bilag 2 Kommuneplantillæg 4.
 
Tillægget overfører hele rammeområde 4.E.04 (erhvervsformål) til rammeområde 4.B.03 (boligformål). Zonestatus vil både før og efter være byzone.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Planloven: LBK nr. 1529 af 23/11/2015 bekendtgørelse af lov om planlægning med senere ændringer
 
Miljøvurderingsloven: LBK nr. 448 af 10/05/2017 bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Høring
8 ugers høring af ejer i forbindelse med forslag til aflysning af lokalplanens delområde C.
8 ugers offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

13.Igangsætning af lokalplan 296 for Enghave dyrepark i Gjerndrup ved Brørup (B)

Sagsnummer: 17/21020

Igangsætning af lokalplan 296 for Enghave dyrepark i Gjerndrup ved Brørup (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der udarbejdes en ny lokalplan til rekreativt formål for Enghave dyrepark, Gjerndrup ved Brørup, som erstatning for lokalplan 208

Sagsfremstilling
Ejeren af Enghave Dyrepark ved Brørup ønsker at etablere en mindre portnerbolig samt 10 shelters i parkområdet.
 
Dette kan ikke tillades på grund af de nuværende bestemmelser i lokalplanen, der foreskriver, at området anvendes til rekreativt formål uden mulighed for hverken bolig eller overnatning.

For at imødekomme det ansøgte skal der udarbejdes en ny lokalplan.
 
Lokalplanen omfatter matrikel nr. 7at, der udgør ca. 18 ha og er aktuelt omfattet af lokalplan 208 fra 2009. Denne skal erstattes ved offentliggørelsen af en ny lokalplan 296.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Planloven – LBK. 937 af 24.09.2009.
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer – LBK nr. 936 af 24.09.2009.

Høring
Lokalplanen skal i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Godkendt.

Bilag

14.Forslag til lokalplan 291 og kommuneplantillæg 28 - Erhvervsformål, udvidelse af Aquagain ved Brørup (C)

Sagsnummer: 17/11033

Forslag til lokalplan 291 og kommuneplantillæg 28 - Erhvervsformål, udvidelse af Aquagain ved Brørup (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • lokalplan 291 og tillæg 1 til kommuneplan 17 (tillæg 28 til kommuneplan 13) vedtages endeligt.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
 
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til lokalplan 291 og forslag til tillæg 28 til Kommuneplan 2013 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 291 samt forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden fra den 12.10.2017 til den 07.12.2017 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Forslag til lokalplan 291.
 
Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar.
 
Høringssvaret betragtes som et spørgsmål, der ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil fremgår af skema i bilaget til dagsordenspunktet.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 08.09.2017:
 
Lokalplanens hovedindhold:
Området skal anvendes til erhvervsformål som produktion, industri, lager, værksted- og service indenfor miljøklasse 1-4 med mulighed for bolig. Der kan etableres en lagerhal på 1.500 m2, der er 8,5 m høj, inden for byggefeltet på den nordlige del af matriklen nr. 6k. Bebyggelsesprocenten sættes til maks. 40. Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser for bebyggelsen, vej- og parkeringsarealer, skiltning, udendørs belysning, beplantning og opholdsarealer.
 
Forslag til lokalplan 291 og kommuneplantillæg 28 kan ses på linket Forslag til lokalplan 291.
 
Baggrund, eksisterende forhold:
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra virksomheden Aquagain, der ønsker at opføre en lagerhal samt at omlægge den eksisterende vendeplads.
 
Projektområdet omfatter matr. nr. 6k og 6l, Nørbølling By, Folding, svarende til ca. 1,5 ha. Området ligger i landzone og anvendes i dag til erhvervsformål.
 
Da virksomheden Aquagain i en lang årrække har foretaget væsentlige investeringer i udvikling af deres erhvervskapacitet, vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med hovedstruktur og retningslinjer i Kommuneplan 2013 samt målsætningen om at skabe rammer for udvikling af de eksisterende større virksomheder i det åbne land.
 
Særlige bestemmelser:
Forhold til naboejendomme:
Virksomhedens bygninger ligger på en måde, der gør det muligt at skærme naboejendommene mod nord og syd mod gener fra virksomheden. Lette og ikke støjende funktioner, som bl.a. bolig, kontor og lagerhal er lokaliseret på den nordlige og den sydlige del af arealet, mens produktionshallerne ligger centralt på matriklen.
 
Forhold til landskabet:
For at sikre en uforstyrret udsigt over landskabet fra Ribevej udlægges der byggelinjer langs de eksisterende produktionshaller mod Ribevej. Lokalplanen fastlægger derudover at for at begrænse virksomhedens påvirkning af landskabsoplevelser skal der etableres afskærmende beplantning på den nordlige del af lokalplanområdet.

Kommuneplantillæg, miljøvurdering:
Da området ikke er kommuneplanlagt, er der udarbejdet et tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013. Tillægget udlægger et nyt rammeområde (2.E.18) til erhvervsformål.

Der har været indkaldt til idéer og forslag før lokalplanforslaget og kommuneplantillægget blev udarbejdet. Dette er sket jævnfør Planlovens § 23c. Indkaldelsen har været annonceret og udsendt til nærmeste naboer.

Lokalplanen er miljøscreenet jævnfør lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering jævnfør lovens § 4, stk. 4.

Tidligere behandling
20.06.2017 Økonomiudvalget.
18.09.2017 Udvalget for teknik og miljø.
03.10.2017 Økonomiudvalget.
10.10.2017 Byrådet.
15.01.2018 udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 1529 af 23.11.2015 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10.05.2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslag til lokalplan 291 samt forslag til kommuneplantillæg 28 har været i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Lastein.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet 2014-2017 den 10-10-2017
Godkendt.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

15.Anlægsbevilling - Udvidelse af Grindstedvej - Etape 1 (C)

Sagsnummer: 17/3079

Anlægsbevilling - Udvidelse af Grindstedvej - Etape 1 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der frigives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 5,521 mio. kr. til Udvidelse af Grindstedvej – Etape 1

 • rådighedsbeløbet på 5,521 mio. kr. finansieres af de afsatte midler under omkostningssted 222756 Udvidelse af Grindstedvej.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Byrådet har tidligere besluttet, at Grindstedvej skal udvides til 8,0 meter kørebane fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej. Fra Hovborgvej til Holmeåvej skal vejen udvides til 7,0 meter, og der anlægges cykelsti. Projektet er opdelt i to etaper.
 
Etape 1
Omfatter strækningen fra Hovborgvej til Holmeåvej med krydsningsombygning og anlæg af cykelsti.
 
Etape 2
Omfatter strækningen fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej.
 
Anlægsarbejdet for etape 1 har været udbudt i licitation, og arbejdet igangsættes ultimo januar 2018.
 
Der er afsat 21,2 mio. kr. til hele projektets gennemførelse. Heraf er der tidligere frigivet 3,979 mio. kr. Der søges nu om yderligere frigivelse af rådighedsbeløb på 5,521 mio. kr. til gennemførelse af etape 1 og udbetaling af ekspropriationserstatninger. Der vil således i alt være frigivet 9,5 mio. kr. ud af de 21,2 mio. kr.
 
Det resterende beløb vil blive søgt frigivet i forbindelse med igangsætning af etape 2.

Tidligere behandling
14.03.2016 Udvalget for teknik og miljø.
09.05.2016 Udvalget for teknik og miljø.
24.05.2016 Økonomiudvalget.
06.06.2016 Udvalget for teknik og miljø.
21.06.2016 Økonomiudvalget.
28.06.2016 Byrådet.
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 21,2 mio. kr. til hele projektets gennemførelse. Heraf er der tidligere frigivet 3,979 mio. kr. Der søges nu om yderligere frigivelse af rådighedsbeløb på 5,521 mio. kr. til gennemførelse af etape 1 og udbetaling af ekspropriationserstatninger. Der vil således i alt være frigivet 9,5 mio. kr. ud af de 21,2 mio. kr.
 
Det resterende beløb vil blive søgt frigivet i forbindelse med igangsætning af etape 2.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

16.Accept af tilskud fra Cykelpuljen 2017 til cykelstier mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd (C)

Sagsnummer: 17/12489

Accept af tilskud fra Cykelpuljen 2017 til cykelstier mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • det godkendes, at den tildelte støtte modtages under forudsætning af, at egenfinansieringen på 3,460 mio. kr. afsættes på anlægsbudgettet for 2019.
 • det søges indarbejdet ved budgetlægningen for år 2019, at den resterende egenfinansiering på 3,460 mio. kr. afsættes på investeringsoversigten, og at beløbet finansieres af ”Pulje til cykelstier 2019”.
 • der frigives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 200.000 kr. til projektering. Beløbet finansieres af ”Pulje til cykelstier” og er til stede på investeringsoversigten for 2018.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Regeringen og partierne bag regeringen har afsat 100 mio. kroner til en cykelpulje, ”Pulje til fremme af Cyklisme”, der yder tilskud til kommunale indsatser inden for cykelområdet. Der ydes tilskud til indsatser indenfor temaer som cykelbyer, cykling til skole og fritid, supercykelstier, cykelpendling og cykelturisme.
 
Der var ansøgningsfrist den 2. oktober 2017 til puljen, og Vejen Kommune ansøgte efter beslutning i Byrådet den 12. september 2017 om midler til fire projekter:
 • Stiforbindelse mellem Askov Skole og Kongehøj/Mannehøj.
 • 2 minus 1 vej på Gamstvej mellem Vejen og Andst.
 • Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Grønnebæk.
 • Cykelfremmende tiltag i Vejen
 
Vejdirektoratet har den 11. december 2017 meddelt, at Vejen Kommune er tildelt støtte fra den statslige pulje på 40 % af udgifterne til projektet ”Sikring af cykelrute til Askov Skole”. Støtten er tildelt under forudsætning af, at kommunen også selv bidrager med finansiering. Byrådet skal derfor godkende, at kommunen accepterer den tildelte støtte samt godkende, at kommunen kan finde den nødvendige egenfinansiering.
 
Vejdirektoratet skal senest den 1. marts 2018 have modtaget accept fra Vejen Kommune.
 
Samtidig med tilsagnet om støtte til projektet i Askov meddelte Vejdirektoratet afslag på de øvrige tre ansøgte projekter.
 
Projektet for cykelstier gennem Askov er højt prioriteret i kommunens cykelruteplan og vurderes at have stor effekt for cyklende skolebørn.
 
På mødet i Byrådet den 7. februar 2017 blev det besluttet at afsætte 300.000 kr. til forundersøgelser og skitseprojektering af cykelstier, fortrinsvis cykelstier gennem Askov.
 
Derfor er Teknik & Miljø ved at få udarbejdet en analyse og vurdering af mulighederne for at etablere enkeltrettede cykelstier gennem Askov. Pladsforholdene i byen er trange i forhold til at placere stierne. Viser det sig ikke muligt eller hensigtsmæssigt at etablere smalle stier langs Vejenvej-Maltvej, anbefaler Teknik & Miljø, at Vejen Kommune anmoder Vejdirektoratet om tilladelse til i stedet at etablere en dobbeltrettet cykelsti syd om Askov.
 
Uanset om der etableres en sti langs Vejenvej-Maltvej eller syd om Askov, vurderes projektet at gøre cykelruten, for særligt skolebørn fra området Kongehøj/Mannehøj, langt mere sikker.
 
Analyserne vil blive forelagt Udvalget for teknik og miljø på et af førstkommende møder.
 
Projektet planlægges herefter projekteret i 2018 med henblik på udførelse i 2019.

Link til cykelruteplan: http://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=401

Tidligere behandling
21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.
05.09.2017 Økonomiudvalget.
12.09.2017 Byrådet.
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Projektet blev i ansøgningsfasen overslagsmæssigt skønnet til 6,1 mio. kr., hvoraf staten, som nævnt, medfinansierer de 40 % svarende til max. 2,44 mio. kr. Den kommunale andel bliver herefter 3,66 mio. kr.
 
Kommunen skal stå i forskud med betaling af diverse udgifter før statsstøtten kan hentes hjem.
 
Byrådet har i 2018 disponeret over 4.273.000 kr. af de afsatte 6,0 mio. kr. til cykelstier. Det anbefales at frigøre 200.000 kr. fra budget 2018 til projektering af cykelstiprojektet.
 
I årene 2018-2020 er der i budgettet afsat 6,0 mio. kroner pr. år til anlæg af cykelstier, hvoraf der for år 2018 resterer 1,829 mio. kr.
Den resterende egenfinansiering på 3,460 mio. kr. foreslås derfor finansieret af anlægspuljen til cykelstier i 2019.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt af et flertal af Udvalget, Claus Grimm (O) stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

17.Ekspropriationsbeslutning for Holsted - Føvling (C)

Sagsnummer: 17/17429

Ekspropriationsbeslutning for Holsted - Føvling (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • ekspropriationen og de planlagte foranstaltninger gennemføres på baggrund af åstedsforretningen den 12. december 2017.

 • de ved forhandlingerne den 14. december 2017 trufne aftaler om erstatning for arealafståelse m.v. tiltrædes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Den 12. december 2017 blev der afholdt åstedsforretning. Her blev arealerne langs Ribevej, fra Føvlingvej til Holsted, besigtiget med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til etablering af en cykelsti langs vejens østlige side.
 
Ekspropriationen omfatter 13 ejendomme, og forligsforhandlingerne blev afholdt på Holsted Centralhotel den 14. december 2017. 12 lodsejere tiltrådte projektet og ni tiltrådte erstatningstilbuddet.
 
Der fremsendes erstatningstilbud til de fire lodsejere, som ikke har tiltrådt erstatningen endnu.
 
Ekspropriationsprotokollen, med de aftaler der blev indgået samt plantegningerne, er vedlagt som bilag.
 
Etablering af cykelstien forventes igangsat omkring påske 2018.

Tidligere behandling
12.09.2017 Byrådet.
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat et rådighedsbeløb på 7,7 mio. kr. til projektet. Heraf er der frigivet en anlægsbevilling på 3,427 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb vil blive søgt frigivet ved igangsætning af anlægsarbejdet.   

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejlovens bestemmelser om afholdelse af åstedsforretning og beslutning om gennemførelse af ekspropriation.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

18.Grønvangsallé, 6600 Vejen - Optagelse af vej som offentlig (C)

Sagsnummer: 17/17354

Grønvangsallé, 6600 Vejen - Optagelse af vej som offentlig (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • den ”gule” private fællesvej, Grønvangsalle, 6600 Vejen, optages som en offentlig vej.

 • vejejeren, K. Hansen Ejendomme A/S, betaler 100.000 kr., som deres andel, til renovering af vejen og administrative omkostninger ved optagelse af vejen som offentlig.

 • Vejen Kommune ikke udbetaler erstatning til berørte parter ved optagelse af vejen som offentlig.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
 

Indstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017:

Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen, indstiller, at
 
 • det foreslås at optage den ”gule” privat fællesvej Grønvangsalle som en offentlig vej,

 • forslaget sendes i høring hos vejejeren og øvrige berørte grundejere med mere,

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
K. Hansen Ejendomme A/S søger om, at Vejen Kommune optager en del af deres private fællesvej, Grønvangsalle, 6600 Vejen, som en offentlig vej. Vejdelen, som de søger om kommunen optager som en offentlig vej, er skitseret med gult på oversigtskortet af 4. september 2017.

Ejendommene Grønvangsalle 1 – 20, Vestergade 1 og Jyllandsgade 9 – 14 har ad den private fællesvej adgang til kommunevejen Jyllandsgade. Blandt nævnte ejendomme er der følgende større ejendomme: Grønvangsalle 1 og 4, ejet af Karsten og Astrid W. Hansen, Jyllandsgade 11 og 12-14, ejet af Vejen Business College, Grønvangsalle 2, ejet af Grønvang Estate I/S.
 
Ansøgningen var i november og december 2017 i høring hos vejejeren, K. Hansen Ejendomme A/S, og i høring hos grundejere, der grænser op til vejen, eller som i øvrigt må antages at benytte vejen. Samtidig var ansøgningen i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Der kom bemærkninger til ansøgningen fra K. Hansen Ejendomme A/S, ejeren af ejendommen Vestergade 1, en beboer i ejendommen Jyllandsgade 9f – 9g og Vejen Business College. Bemærkningerne er samlet i Teknik & Miljøs notat og vedlagt som bilag.

Udvalget besluttede på mødet den 18. september 2017, at ejeren skal udbedre skader og renovere vejen før kommunens optagelse af vejen som offentlig vej.

Det primære i bemærkningerne er, at brugerne af vejen ikke vil betale en renovering af vejen. Brugerne af vejen vurderer, at vejejeren, K. Hansen Ejendomme A/S, skal betale denne udgift.

Koster det dermed mere end 100.000 kr. at renovere vejen, udskille vejen matrikulært, opdatere skøder, tingbøger, ejendomsregistre med mere, er det vurderingen, at Vejen Kommune derfor må betale denne eventuelle merudgift.

Det er fortsat vurderingen, at Vejen Business College har stor betydning for kommunen, og at skolen genererer megen fodgænger-, cykel- og bilfærdsel, hvorfor det fortsat er relevant at optage den ”gule” private fællesvej som en offentlig vej. Kommunen kommer dermed til at eje vejen og får dermed ansvaret for vedligeholdelse af vejen, grusning, saltning og snerydning.

Ved optagelse af vejen som offentlig vej kommer kommunen dermed til at bestemme suverænt over vejen og har dermed i fuldt omfang mulighed for at varetage færdslens og vejens tarv.

Det foreslås, at kommunen ved optagelse af vejen som offentlig, ikke udbetaler erstatning for vejen eller giver anden form for økonomisk godtgørelse til vejejeren og/eller øvrige berørte parter.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at en optagelse af en privat fællesvej som en offentlig vej er en erstatningsfri regulering af privat ejendom. Kræver en vejejer eller en anden berørt part erstatning, og kommunen afslår at give erstatning, har de krav på, at erstatningsspørgsmålet afgøres af taksationsmyndighederne.

Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017:

Ejeren af den private fællesvej Grønvangsalle, matrikel nr. 16hv, Vejen By, Vejen har anmodet om, at, Vejen Kommune skal optage en del af vejen som offentlig vej. Vejen ejes af K. Hansen Ejendomme A/S og den aktuelle vejstrækning er markeret med gult.
 
Vejen vejforsyner blandt andet, K. Hansen Ejendomme A/S, den private boligudstykning Grønvang og Vejen Business College. Syd for vejen er området udlagt til offentligt formål ved lokalplan 236.
 
Ved Vejen Business College, Jyllandsgade 11, 6600 Vejen er der en del fodgænger-, cykel-, og bilfærdsel på Grønvangsalle til og fra skolen, og der er en del dertil relateret skråparkering med biler langs Grønvangsalle.

Vejen Business College har stor betydning for Vejen Kommune, og skolen genererer meget færdsel. Teknik & Miljø vurderer derfor, at det er relevant at optage den ”gule” vej som en offentlig vej. Vejen Kommune kommer dermed til at eje vejen og får ansvaret for den fremtidige drift og vedligeholdelse og vintertjeneste.

Vejen er i mindre god stand og det må forventes, at vejen skal istandsættes efter overtagelsen. Endvidere skal vejen udskilles i matriklen som offentlig vej. Udgiften til istandsættelse og matrikulært arbejde anslås til ca. 100.000 kr.

Teknik & Miljø anbefaler, at forslag om optagelse af den ”gule” privat fællesvej som offentlig vej sendes i høring hos ejeren af vejen, berørte grundejere og i offentlig høring i ugeaviser med mere.

Vejen Kommunes eventuelle overtagelse af vejen er en erstatningsfri regulering af privat ejendom. Kræver en vejejer erstatning for sin vej, og afslår Vejen Kommune at give erstatning, har vejejeren krav på, at erstatningsspørgsmålet afgøres af taksationsmyndighederne. Teknik & Miljø kan oplyse, at det hører til sjældenheder, at en vejejer får erstatning for sin vej.

Teknik & Miljø anbefaler derfor, at Vejen Kommune, ved optagelse af vejen som offentlig, ikke giver vejejeren erstatning for vejen.


Tidligere behandling
18.09.2017 Udvalget for teknik og miljø.
03.10.2017 Økonomiudvalget.
10.10.2017 Byrådet.
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til istandsættelse og matrikulær berigtigelse anslås til 100.000 kr. Ved Vejen Kommunes overtagelse af vejen, skal kommunen fremover vedligeholde vejen og afholde de dermed forbundne udgifter. Den øgede udgift medtages ved budgetopfølgningen 1. marts 2018, hvis vejen optages som offentlig vej.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Den ”gule” Grønvangsalle på ejendommen matrikel nr. 16 hv, Vejen by, Vejen er en privat fællesvej. Det følger af privatvejslovens § 10, pkt. 3.

Vejen Kommune kan optage den private fællesvej som en offentlig vej og dermed overtage ejendomsretten til vejen. Det følger af vejlovens § 15.

Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.
Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Høring
Vejen Kommunes overtagelse af den private fællesvej er en ekspropriationslignende overtagelse af privat ejendom. Forslag om overtagelse af vejen skal derfor i høring hos vejeejeren og øvrige berørte grundejere.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017
Indstilles godkendt med tilføjelsen, at ejer skal udbedre skader og renovere vejen før offentlig overtagelse.
 
Afbud: Jørgen Lastein.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017
Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Beslutning Byrådet 2014-2017 den 10-10-2017
Godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

19.Tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan (C)

Sagsnummer: 17/13964

Tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik & miljø den 18-09-2017:
 
Forslag til tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan 2011-2030 redegør for den planlagte vandforsyning for en række ejendomme i området Stenderup Fælled.
 
Ifølge den gældende vandforsyningsplan er området planlagt forsynet fra Rødding Vandforsyning. En vandforsyning af ejendommene Gammelengvej 16-18-22 samt 31-33-35-37-41 vil kræve etablering af ca. 3 km. forsyningsledning.
 
Rødding Vandforsyning har ønsket en anden afgrænsning af forsyningsområderne og har drøftet mulighederne med Brændstrup Vandværk og Øster Lindet Vandværk.
 
Forslaget til ny forsyningsgrænse har taget udgangspunkt i vandværkernes nuværende udbygning af forsyningsledninger. De tre vandforsyninger er enige om, at ejendommen Gammelengvej 22 bør forsynes fra Brændstrup Vandværk og Gammelengvej 41 fra Øster Lindet Vandværk. De øvrige ejendomme planlægges fortsat forsynet fra Rødding Vandforsyning.

Tidligere behandling
18.09.2017 Udvalget for teknik og miljø.
03.10.2017 Økonomiudvalget.
10.10.2017 Byrådet.
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovbekendtgørelse om vandforsyning nr. 125 af 26.01.2017.
Lovbekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27.06.2016.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 448 af 10.05.2017.

Høring
Forslag til tillæg nr. 5 har været i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

20.Ledningstrace fra Gammelby til Vejen (C)

Sagsnummer: 17/19155

Ledningstrace fra Gammelby til Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til tillæg nr. 6 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Vand A/S har etableret en ny indvindingsboring nær Gammelby. Boringen skal anvendes til indvindingsboring til drikkevandsformål og kobles til Vejen Vestre Vandværk på Præstegårdsvej i Vejen.
 
Vejen Kommune har valgt at udarbejde et tillæg til den gældende vandforsyningsplan, da der er tale om en væsentlig nyetablering af et ledningsanlæg.
Samtidig vil tillæg nr. 6 til vandforsyningsplan 2011 - 2030 danne grundlag for, at Vejen Forsyning A/S kan erhverve sig de nødvendige rettigheder til etablering af ledningen.
Tillæg nr. 6 omfatter ingen ændringer i vandværkernes forsyningsområder.

Tidligere behandling
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om vandforsyning nr. 125 af 25.01.2017.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27.06.2016.
Cirkulære om vandindvindings- vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25.02.1980.
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10.05.2017.

Høring
Forslag til tillæg nr. 6 sendes i 4 ugers offentlig høring før endelig godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

21.Ejerstrategi for Deponi Syd (C)

Sagsnummer: 16/18938

Ejerstrategi for Deponi Syd (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • ejerstrategi vedtages med de i sagsfremstillingen anførte forslag til tilretninger, og at placering af administrationen effektueres pr. 1. januar 2019.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Bestyrelsen i Deponi Syd vedtog den 25. februar 2016 at invitere ejerkredsens chefer ”tekniske ledelse” til et møde om Deponi Syds strategi.
 
Mødet blev afholdt den 24. juni 2016, hvor ledelsen fra Billund, Vejle, Kolding, Haderslev, Vejen og Esbjerg kommuner deltog sammen med direktøren for Deponi Syd.
 
Der blev blandt andet orienteret om Deponi Syds strategiplaner, herunder udfordringer med mængder og økonomisk bæredygtighed, spørgsmål om interesse fra andre kommuner om deltagelse i deponisamarbejdet, flere aktiviteter i Deponi Syd og samarbejdsaftale med Nomi4s. Der er tale om væsentlige strategiske spørgsmål, hvor ejerkommunerne har en afgørende interesse.
 
Ejerkredsens ”tekniske ledelse” foreslog en proces for udarbejdelse af en ejerstrategi for Deponi Syd:

 1. Der udarbejdes et fælles dagsordenspunkt om forslaget til politisk behandling i ejerkommunerne. Punktet behandles forinden i Deponi Syds bestyrelse, så eventuelle kommentarer herfra kan vedlægges til den politiske behandling i kommunerne.
 2. Efter den politiske behandling mødes den ”tekniske ledelse” og Poul Thorn igen og aftaler det videre forløb med udarbejdelse af forslag til ejerstrategi.
 3. Udkast til ejerstrategi behandles i Deponi Syds bestyrelse, så eventuelle kommentarer kan vedlægges den politiske behandling i kommunerne.
 4. Udkast til ejerstrategi forelægges de seks kommuners kommunalbestyrelser.
 
De seks kommuner besluttede politisk at igangsætte den forelagte køreplan for udarbejdelse af en ejerstrategi. Der blev til dette arbejde nedsat en arbejdsgruppe, bestående af en repræsentant fra de seks kommuner og Poul Thorn og en styregruppe bestående af én ”teknisk leder” fra de seks kommuner og Poul Thorn. Arbejdsgruppen udarbejdede udkast til ejerstrategi, som blev forelagt styregruppen den 1. juni 2017. Herefter blev udkast til ejerstrategi oversendt til Poul Thorn til forelæggelse for bestyrelsen.
 
Den 12. oktober 2017 afholdt Deponi Syd I/S bestyrelsesmøde, hvor udkast til ejerstrategi blev drøftet. På baggrund af drøftelsen blev der fra et flertal i bestyrelsen givet forslag til ændring på to punkter:
 
 1. Fire bestyrelsesmedlemmer, Per B. Andersen, Thies Mathiasen, Ivar Nørlund og Jørgen Lastein finder, at sidste afsnit før afsnittet ”Personaleforhold” på side 4 i udkastet til ejerstrategi om forelæggelse af planen for tekniske direktører, indeholder en for stor uklarhed i ledelseslagene.
 2. Fire bestyrelsesmedlemmer, Per B. Andersen, Thies Mathiasen, Ivar Nørlund og Jørgen Lastein, kan ikke anbefale forslag til organisering af administration og ønsker fastholdt, at hjemsted er i en af interessentkommunerne.
 
Den 16. november 2017 holdt ”den tekniske ledelse” møde på baggrund af Deponi Syd I/S´s bemærkninger til udkast til ejerstrategi. Det foreslås på den baggrund, at

 1. tilrette afsnittet om ”Personaleforhold”, således der ikke fremgår en uklarhed om ledelseslagene.
 2. fastholde formuleringen i udkast til ejerstrategi om placering af administrationen, fordi der er et virksomhedsmæssigt rationale i at fastholde, at administrationen af Deponi Syd I/S fysisk er placeret, hvor der er et aktivt deponi.

For uddybning af disse bemærkninger henvises til bilag.

Tidligere behandling
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Økonomiudvalget afventer udmelding fra den nyvalgte bestyrelse, før sagen fremsendes til Byrådets behandling.

Bilag

22.Takst 2018 - Brændbart affald leveret direkte til forbrændingsanlæg (C)

Sagsnummer: 18/431

Takst 2018 - Brændbart affald leveret direkte til forbrændingsanlæg (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • taksten 2018 for småt brændbart affald leveret direkte til forbrændingsanlæg ændres til 550 kr./ton eksklusiv moms.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommune er det fastlagt, at alt brændbart affald skal afleveres til Vejen Kommunes omlastehal på Koldingvej, Vejen. Der er beregnet takster for småt og stort brændbart affald, som bliver leveret direkte til omlastehallen.
 
I en række tilfælde er det brændbare affald ikke egnet til omlastning. Det kan for eksempel være på grund af et meget højt vandindhold i affaldet kombineret med store mængder affald. I disse særlige tilfælde er der fastsat en takst på direkte levering til forbrændingsanlægget. Taksten bliver kun anvendt i de særlige tilfælde, hvor det vurderes, at affaldet på grund af karakter og mængde ikke er egnet til håndtering i omlastehallen. P.t. er der to virksomheder i kommunen, der gør brug af denne særaftale.
 
Taksten for 2018 for brændbart affald leveret direkte til forbrændingsanlæg er ved en fejl blevet fastsat inklusive Vejen Kommunes transportudgift til forbrændingsanlæg. Taksten bør derfor ændres, så den bliver 550 kr./ton eksklusive moms.
 
Taksterne for brændbart affald i 2018 bliver dermed som følgende:
 
- Småt brændbart leveret til Omlastestation Vejen             695 kr./ton ekskl. moms
- Stort brændbart leveret til Omlastestation Vejen             825 kr./ton ekskl. moms
- Småt brændbart leveret direkte til forbrændingsanlæg     550 kr./ton ekskl. moms.

Tidligere behandling
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

23.Valg til Fællesbestyrelser og skolebestyrelser (C)

Sagsnummer: 17/21815

Valg til Fællesbestyrelser og skolebestyrelser (C)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 • valget gennemføres i henhold til Vejen Kommunes regelsæt af september 2016 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.
 • Dagtilbud & Skole er central kommunal koordinator.
 • valget til skolebestyrelserne i foråret 2018 gennemføres i henhold til vedlagte tidsplan og således, at valghandlingen er afsluttet senest den 31. maj.
 • Kommunalbestyrelsen undlader at udpege et medlem til valgbestyrelsen.
 • opstillingen af kandidater kan besluttes på forældremøder.
 • Kommunalbestyrelsen uddelegerer til den enkelte bestyrelse, at beslutte om der inviteres medlemmer fra det lokale erhvervsliv eller foreninger i bestyrelsen. Der kan inviteres en eller to medlemmer, ud over de i forvejen valgte.

Sagsfremstilling
Byrådet skal hver 4. år forholde sig til valghandling i forbindelse med fællesbestyrelsesvalg og skolebestyrelsesvalg i begyndelse af den nye byrådsperiode.
 
Der afholdes ordinær skolebestyrelses- og fællesbestyrelsesvalg i 2018 og der afholdes forskudt valg på alle skoler i 2020.
 
I henhold til bekendtgørelsen og regelsættet sørger en valgbestyrelse for afvikling af valget og at tidsplanen overholdes. Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.
 
Valget gennemføres efter Vejen Kommunes regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser. I regelsættet fremgår det af § 13, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at opstilling af kandidater skal eller kan besluttes på forældremøder.
Jf. § 9 kan Kommunalbestyrelsen udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand.
 
I Folkeskolelovens § 42 og § 43 beskrives valg til skolebestyrelse. Jf. § 42 stk. 4 står der, at Kommunalbestyrelsen efter anmodning fra den enkelte skolebestyrelse kan bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
 
Jf. Folkeskolelovens § 42, stk. 2 står der, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil 2 pladser i skolebestyrelsen, skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
 
Byrådet bekendtgør jf. regelsættet § 10 hvornår, hvor og periode for afvikling af valg til fællesbestyrelserne og skolebestyrelserne jf. vedlagte tidsplaner og annoncering.

Tidligere behandling
18.01.2018 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Folkeskoleloven.
Bekendtgørelse om valg til skolebestyrelser i folkeskolen, bek.nr. 1074 af 14/9/2017.
Styrelsesvedtægt for Vejen Kommunale skolevæsen af september 2016.
Regelsæt for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Vejen Kommune af september 2016.
Tidsplan for frister for afholdelse af skolebestyrelsesvalg 2018.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 18-01-2018
 1. Indstilles godkendt.
 2. Indstilles godkendt.
 3. Indstilles godkendt.
 4. Indstilles godkendt.
 5. Indstilles godkendt.
 6. Indstilles godkendt med den tilføjelse, at Udvalget opfordre med respekt for lokalområdernes diversitet, at skabe inddragelse af det lokale erhvervsliv og foreningsliv i bestyrelserne.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn.

Bilag

24.Ansøgning om økonomisk hjælp i forbindelse med etablering af cykelværksted "Projekt Støttefoden" (C)

Sagsnummer: 17/25639

Ansøgning om økonomisk hjælp i forbindelse med etablering af cykelværksted "Projekt Støttefoden" (C)


Administrativ indstilling
Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at
 • Udvalget for arbejdsmarked og integration giver tilsagn om 20.000 kr. til brug for etablering af lokaler, branddør, skillevæg mv. Beløbet afholdes indenfor Udvalgets budgetramme.
 • Udvalget for arbejdsmarked og integration giver afslag på tilskud til løbende driftsudgifter i forbindelse med projekt ”Støttefoden”.

Sagsfremstilling
HUSET frivilligcenter og Selvhjælp Vejen har søgt og fået bevilget puljemidler via Støttefonden i Styrelsen for International Rekruttering og Integration til ”Projekt Støttefoden”.  Målgruppen for projektet er flygtninge og indvandrere i en svær livssituation. 
 
HUSET frivilligcenter og Selvhjælp Vejen har fået midler til etablering af cykelkurser samt cykelværksted for flygtninge og indvandrere i Vejen Kommune.  Projektet skal bæres gennem en frivillig integrationsindsats.
 
En forudsætning for at få udbetalt tilskud fra Støttefonden i Styrelsen for International Rekruttering og Integration er, at projektet gennemføres i samarbejde mellem de frivillige organisationer og kommunen.
 
Målet er, at flygtninge og indvandrere får mulighed for at gøre brug af cykelkurser og et værksted bemandet af frivillige, hvor de kan istandsætte og vedligeholde deres egne cykler (børnenes cykler).  Formålet er, at gruppen selv bliver i stand til at klare vedligeholdelse og istandsættelse af deres egne cykler og ad den vej øge deres mobilitet i hverdagen.
 
Job og Integration har forud for ansøgningen været i dialog med HUSET frivilligcenter og Selvhjælp Vejen for at give oplysninger om, hvilke behov Job og Integration ser hos gruppen af flygtninge og indvandrere.  Job og Integration har peget på, at projektet kan være til gavn for den samlede indsats overfor kommunens flygtninge. Igennem indsatsen med cykelkurser, og mulighed for brug af et cykelværksted, kan den enkeltes mobilitet understøttes, herunder også kvinder og børn, der får lettere mulighed for at deltage i aktiviteter både i skole, fritid og i forhold til arbejdsmarkedet, hvilket øger chancerne for at opnå integration på flere niveauer og for at blive selvforsørgende. 
 
I projektperioden bidrager Vejen Produktionsskole med gratis arbejdskraft til etablering af lokale på produktionsskolen samt lån af areal til cykelbane, hvor der kan trænes færdigheder på cykel samtidig med, at der er mulighed for at arbejde på cyklerne på værkstedet.
 
I projektperioden vil Job og Integration indgå i samarbejde omkring de borgere, som Job og Integration har kontakt til, og som vil have glæde af at deltage i projektet.
                  
Ansøgning fra HUSET Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
17.01.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Økonomiske konsekvenser
HUSET Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen har ansøgt om tilskud til: 
Etablering, branddør, skillevæg m.v. ca.                    23.000 kr.
Tilskud til varme, lys, vand 2018                                    36.000 kr.
Tilskud til varme, lys, vand 2019                                    36.000 kr.
I alt                                                      95.00 kr.
 
 
Der gives tilsagn om 20.000 kr. til brug for etablering af lokaler, branddør, skillevæg mv. Beløbet afholdes indenfor Udvalgets budgetramme.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 17-01-2018
Indstillingens punkt 1 godkendt med 6 stemmer for.
1 medlem, Anni Grimm (O), stemte imod.
Anni Grimm ønsker sagen indbragt for Byrådet. Sagen ændres til en C-sag.
Indstillingens punkt 2 godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

25.Kontrolenhedens arbejde i 2017 og fokuspunkter for 2018 (C)

Sagsnummer: 18/2691

Kontrolenhedens arbejde i 2017 og fokuspunkter for 2018 (C)


Administrativ indstilling
Borgerservicechef Jane Ussing indstiller, at
 • resultatet af kontrolenhedens arbejde i 2017 tages til efterretning.
 • kontrolenhedens fokuspunkter for 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Kontrolenheden orienterer hvert år Byrådet om resultatet af det foregående års arbejde. Samtidig orienteres Byrådet om Kontrolenhedens fokuspunkter for det kommende år.
 
Kontrolenheden har i sit arbejde i 2017 haft særligt fokus på korrekt udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge.
 
Her ud over har Kontrolenheden haft fokus på Vejen Kommunes deltagelse i de kampagner, der har været aftalt mellem KL og Den Fællesoffentlige Dataenhed, at kommunerne skulle deltage i.
 
Tilbagebetaling og den beregnede besparelse af det samlede kontrolarbejde i 2017 udgør kr. 5.050.127. Den kommunale andel af dette beløb er kr. 3.232.638.
 
I 2018 vil Kontrolenheden i tæt samarbejde med Jobcenteret og Ydelsesafsnittet sætte fokus på at undgå fejludbetalinger til selvstændige, der får udbetalt sygedagpenge.
 
Som et led i dette arbejde, har administrationen udarbejdet medfølgende pjece, der er en vejledning til selvstændige erhvervsdrivende og der vil i løbet af 2018 blive foretaget uanmeldte virksomhedskontroller. Samtidig vil der også blive sat fokus på selvstændige i jobafklaringsforløb.
 
2 gange årligt afholder Kontrolenheden orienteringsmøder for kollegerne i Jobcenteret for at sikre kollegernes kendskab til reglerne på kontrolområdet og for at henlede kollegernes opmærksomhed på opgaverne, der knytter sig til kontrolarbejdet.
 
Den Fællesoffentlige Dataenhed foretager ugentlige register sammenkøringer. Det er Kontrolenhedens opgave at følge op på disse og inden for 10 arbejdsdage at orientere de berørte borgere om, at de figurerer på en register sammenkøring, samtidig skal Kontrolenheden foretage den nødvendige sagsbehandling på hver enkelt registrering.
 
Forretningsgangen for Kontrolenhedens arbejde er revideret i januar 2018. Den reviderede udgave er vedhæftet som bilag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-01-2018
Indstilles taget til efterretning.

Bilag

26.Ekstraordinær Generalforsamling i Vejen Forsyning A/S og tilknyttede datterselskaber - bemyndigelse til Borgmesteren (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Det indstilles, at Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Byrådet ved de ekstraordinære generalforsamlinger.

27.Fastsættelse af honorar for bestyrelsesmedlemmer - Vejen Forsyning (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at honorar fastsættes således:

 

60.000 kr. til formand, 25.000 kr. til næstformand, 15.000 kr. til bestyrelsesmedlemmer. Alle beløb i 2018-niveau.

28.Ansættelse af leder (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Jakob Petersen ansættes.

29.Ansættelse af leder (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Janni Kruse Olsen ansættes.

30.Ansættelse af leder (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Allan Nielsen ansættes.

31.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.