Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 23-01-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Årshjul for Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2018 (B)

Sagsnummer: 18/885

Årshjul for Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
  • udvalget drøfter planlagte og prioriterede aktiviteter i udvalget 2018.
  • udvalget godkender årshjul for 2018.

Sagsfremstilling
Årshjulet er udarbejdet i henhold til kendte områder og aktiviteter, som Udvalget har vurderet og ønsket skulle følges i 2018. Herudover er årshjulet tilført en række fremtidige aktiviteter og indsatser, som fra politisk og administrativ side er ønsket til drøftelse og orientering i Udvalget i 2018.
 
Eventuelle fravigelser eller nye prioriteringer i årshjulet vurderes af formandskabet i Udvalget, så der foreligger en vurdering af, at aktiviteter og prioriteringer ændres eller udsættes i løbet af 2018.

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-01-2018
  • Drøftet.
  • Godkendt.
 
Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Bilag

2.Udpegning af medlem og stedfortræder til Handicaprådet (C)

Sagsnummer: 17/25706

Udpegning af medlem og stedfortræder til Handicaprådet (C)


Administrativ indstilling
Der udpeges 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling
Der udpeges 1 medlem og 1 stedfortræder (skal udpeges blandt Byrådets medlemmer).
 
Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
 
Ifølge de godkendte vedtægter i Vejen Kommune sammensættes Handicaprådet af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 1 medlem udpeget af de handicaporganisationer, som står uden for DH vejen, samt 5 medlemmer udpeget af Byrådet.
 
Ifølge Handicaprådets vedtægter skal hvert stående udvalg udpege et medlem og en stedfortræder til Handicaprådet.

Retsregler og andre forskrifter
Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 13. september 2017, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-01-2018
Udvalget har udpeget Malene Kaiser Nielsen (V) som medlem.
Udvalget har udpeget Jørgen Thøgersen (A) som stedfortræder.
 
Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Bilag

3.Udpegning af repræsentanter til haller og centres bestyrelser (B)

Sagsnummer: 18/1198

Udpegning af repræsentanter til haller og centres bestyrelser (B)


Administrativ indstilling
Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller, at
  • Udvalget evt. udpeger repræsentanter til haller og centres bestyrelser

Sagsfremstilling
Byrådet har udpeget 2 repræsentanter til bestyrelsen for Vejen Idrætscenter og en repræsentant til repræsentantskabet og bestyrelsen for Rødding Centret.
 
I den sidste periode var der udpeget følgende antal medlemmer til bestyrelser og repræsentantskaber for haller og centre:
 
Andst Hallen: En repræsentant til repræsentantskabet og forretningsudvalget.
Brørup Hallerne: Et bestyrelsesmedlem.
Gesten Fritidscenter: En repræsentant til repræsentantskabet og forretningsudvalget.
Glejbjerg Idrætscenter: Et repræsentantskabsmedlem.
Medius: Et bestyrelsesmedlem.
Hærvejshallen: Et bestyrelsesmedlem.
Jels Motel- og Sportscenter: Et bestyrelsesmedlem.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vedtægter for haller og centre.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-01-2018
Andst Hallen: Udvalget udpeger Peter Fallesen (A)
Børup Hallerne: Udvalget udpeger Jørgen Thøgersen (A)
Gesten Fritidscenter: Er en del af Vejen Idrætscenter, og Udvalget har derfor ikke udpeget en repræsentant fra Udvalget.
Glejbjerg Idrætscenter: Udvalget udpeger Jakob Bech Jensen (C)
Medius Holsted: Udvalget udpeger Malene Kaisen Nielsen (V)
Hærvejshallen: Udvalget udpeger Poul Egelykke (V)
Jels Motel og Sportscenter: Udvalget udpeger Martin Boye (I)
 
Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

4.Stillingtagen til ansøgning fra bestyrelsen for Spejderhytten, Brørup om frigivelse af anlægsbevilling (B)

Sagsnummer: 14/40260

Stillingtagen til ansøgning fra bestyrelsen for Spejderhytten, Brørup om frigivelse af anlægsbevilling (B)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Peer M. Rexen indstiller, at
  • der gives en orientering om, at byggeriet af ny spejderhytte Skovbrynet, Vestre Maltvej 15, Brørup igangsættes og anlægstilskuddet på 750.000 kr. finansieres af projekt 374010

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Spejderhytten Skovbrynet, Brørup søger om, at få frigivet de afsatte 750.000 kr. fra Vejen kommune til byggeri af en ny spejderhytte.
 
Beløbet er tilstede på investeringsoversigten for 2017. Da beløbet er under 1,0 mio. kr. er pengene frigivet.
 
Den nuværende spejderhytte i Brørup blev indviet i november 1966 efter den var blevet bygget af genbrugsmaterialer med hjælp fra spejdere, lokale frivillige og forældre. KFUM spejderne og DDS spejderne har været fælles om hytten i alle årene.
 
Hytten er efterhånden i en sådan stand, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at reparere på den, og derfor søgte spejderne i 2015 om et anlægstilskud på 750.000 kr. Ansøgningen blev behandlet den 20. oktober 2015 i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. Udvalget besluttede, at ansøgningen skulle indgå i budgetlægningen for 2017 og overslagsår.
 
Ved budgetlægningen for 2017 og overslagsår besluttede Byrådet, at afsætte 750.00 kr. til byggeri af en ny hytte.
 
Bestyrelsen har i mellemtiden skiftet rådgiver med henblik på at optimere byggeomkostningerne.
 
Det projekt som nu fremsendes har et anlægsbudget lydende på 2,5 mio. kr. Da finansieringen nu er på plads jf. den fremsendte finansieringsplan er bestyrelsen parat til at igangsætte projektet.

Tidligere behandling
20.10.2015 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
11.10.2017 Byrådet

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-01-2018
Udvalget godkender, at byggeriet af ny spejderhytte Skovbrynet, Vestre Maltvej 15, Brørup igangsættes og anlægstilskuddet på 750.000 kr. finansieres af projekt 374010.
 
Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Bilag

5.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.12.2017 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.12.2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
  • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:
 
4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
 
Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.
 
Handling:
Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.
 
6. Tæt opfølgning
Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.
 
Handling:
Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.
Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.
 
I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.
 
Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.
 
Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.
Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.
Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-01-2018
Budgetopfølgningen er taget til efterretning.
 
Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Bilag

6.Efterretningssager

Efterretningssager


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-01-2018
  • Der orienteres om Bibliotekets udbudsrunde angående inventar til det nye bibliotek.
  • Rødding Centret har inviteret udvalgsformanden til møde vedrørende planer for fremtiden.
 
Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

7.Lukket punkt