Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 15-01-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Forslag til lokalplan 291 og kommuneplantillæg 28 - Erhvervsformål, udvidelse af Aquagain ved Brørup (C)

Sagsnummer: 17/11033

Forslag til lokalplan 291 og kommuneplantillæg 28 - Erhvervsformål, udvidelse af Aquagain ved Brørup (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • lokalplan 291 og tillæg 1 til kommuneplan 17 (tillæg 28 til kommuneplan 13) vedtages endeligt.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
 
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • forslag til lokalplan 291 og forslag til tillæg 28 til Kommuneplan 2013 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 291 samt forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden fra den 12.10.2017 til den 07.12.2017 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Forslag til lokalplan 291.
 
Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar.
 
Høringssvaret betragtes som et spørgsmål, der ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil fremgår af skema i bilaget til dagsordenspunktet.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 08.09.2017:
 
Lokalplanens hovedindhold:
Området skal anvendes til erhvervsformål som produktion, industri, lager, værksted- og service indenfor miljøklasse 1-4 med mulighed for bolig. Der kan etableres en lagerhal på 1.500 m2, der er 8,5 m høj, inden for byggefeltet på den nordlige del af matriklen nr. 6k. Bebyggelsesprocenten sættes til maks. 40. Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser for bebyggelsen, vej- og parkeringsarealer, skiltning, udendørs belysning, beplantning og opholdsarealer.
 
Forslag til lokalplan 291 og kommuneplantillæg 28 kan ses på linket Forslag til lokalplan 291.
 
Baggrund, eksisterende forhold:
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra virksomheden Aquagain, der ønsker at opføre en lagerhal samt at omlægge den eksisterende vendeplads.
 
Projektområdet omfatter matr. nr. 6k og 6l, Nørbølling By, Folding, svarende til ca. 1,5 ha. Området ligger i landzone og anvendes i dag til erhvervsformål.
 
Da virksomheden Aquagain i en lang årrække har foretaget væsentlige investeringer i udvikling af deres erhvervskapacitet, vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med hovedstruktur og retningslinjer i Kommuneplan 2013 samt målsætningen om at skabe rammer for udvikling af de eksisterende større virksomheder i det åbne land.
 
Særlige bestemmelser:
Forhold til naboejendomme:
Virksomhedens bygninger ligger på en måde, der gør det muligt at skærme naboejendommene mod nord og syd mod gener fra virksomheden. Lette og ikke støjende funktioner, som bl.a. bolig, kontor og lagerhal er lokaliseret på den nordlige og den sydlige del af arealet, mens produktionshallerne ligger centralt på matriklen.
 
Forhold til landskabet:
For at sikre en uforstyrret udsigt over landskabet fra Ribevej udlægges der byggelinjer langs de eksisterende produktionshaller mod Ribevej. Lokalplanen fastlægger derudover at for at begrænse virksomhedens påvirkning af landskabsoplevelser skal der etableres afskærmende beplantning på den nordlige del af lokalplanområdet.

Kommuneplantillæg, miljøvurdering:
Da området ikke er kommuneplanlagt, er der udarbejdet et tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013. Tillægget udlægger et nyt rammeområde (2.E.18) til erhvervsformål.

Der har været indkaldt til idéer og forslag før lokalplanforslaget og kommuneplantillægget blev udarbejdet. Dette er sket jævnfør Planlovens § 23c. Indkaldelsen har været annonceret og udsendt til nærmeste naboer.

Lokalplanen er miljøscreenet jævnfør lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering jævnfør lovens § 4, stk. 4.

Tidligere behandling
20.06.2017 Økonomiudvalget.
18.09.2017 Udvalget for teknik og miljø.
03.10.2017 Økonomiudvalget.
10.10.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 1529 af 23.11.2015 - Lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10.05.2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslag til lokalplan 291 samt forslag til kommuneplantillæg 28 har været i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Lastein.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet 2014-2017 den 10-10-2017
Godkendt.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

2.Udvidelse af Grindstedvej, etape 1. Orientering om licitationsresultat (B)

Sagsnummer: 17/3079

Udvidelse af Grindstedvej, etape 1. Orientering om licitationsresultat (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet har besluttet, at Grindstedvej skal udvides til 8,0 m kørebane fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej. Fra Hovborgvej skal vejen udvides til 7,0 m, og der anlægges cykelsti langs vejens østside. Projektet er som følge af en klage om kommunens ekspropriationsbeslutning opdelt i to etaper.

Etape 1
Omfatter den nordlige strækning fra Hovborgvej til Holmeåvej med krydsombygning og anlæg af cykelsti.
 
Etape 2
Omfatter den sydlige strækning fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej.
 
Projektområdet for Etape 1 er vist på vedlagte bilag.
 
Anlægsarbejdet for Etape 1 har været udbudt i licitation, og der kom ni tilbud på arbejdet. Tildelingskriteriet er laveste pris, og arbejdet er overdraget til lavestbydende. Oversigt over de indkomne tilbud er vedlagt.
Arbejdet med Etape 1 skal være påbegyndt senest den 29. januar 2018 og det skal være afsluttet senest den 1. juni 2018.
 
Etape 2, strækningen fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej udbydes medio februar 2018 med henblik på, at arbejdet kan igangsættes medio april 2018 og afsluttes ved udgangen af 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat et rådighedsbeløb på 21,2 mio. kr. til projektet. Heraf er 3,979 mio. kr. tidligere blevet frigivet. Der vil blive søgt om frigivelse af yderligere anlægsbevilling til gennemførelse af etape 1 og udbetaling af erstatninger. Dette sker på en særskilt sag.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

3.Anlægsbevilling - Udvidelse af Grindstedvej - Etape 1 (C)

Sagsnummer: 17/3079

Anlægsbevilling - Udvidelse af Grindstedvej - Etape 1 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der frigives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 5,521 mio. kr. til Udvidelse af Grindstedvej – Etape 1

 • rådighedsbeløbet på 5,521 mio. kr. finansieres af de afsatte midler under omkostningssted 222756 Udvidelse af Grindstedvej.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Byrådet har tidligere besluttet, at Grindstedvej skal udvides til 8,0 meter kørebane fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej. Fra Hovborgvej til Holmeåvej skal vejen udvides til 7,0 meter, og der anlægges cykelsti. Projektet er opdelt i to etaper.
 
Etape 1
Omfatter strækningen fra Hovborgvej til Holmeåvej med krydsningsombygning og anlæg af cykelsti.
 
Etape 2
Omfatter strækningen fra Vester Lintrupvej til Hovborgvej.
 
Anlægsarbejdet for etape 1 har været udbudt i licitation, og arbejdet igangsættes ultimo januar 2018.
 
Der er afsat 21,2 mio. kr. til hele projektets gennemførelse. Heraf er der tidligere frigivet 3,979 mio. kr. Der søges nu om yderligere frigivelse af rådighedsbeløb på 5,521 mio. kr. til gennemførelse af etape 1 og udbetaling af ekspropriationserstatninger. Der vil således i alt være frigivet 9,5 mio. kr. ud af de 21,2 mio. kr.
 
Det resterende beløb vil blive søgt frigivet i forbindelse med igangsætning af etape 2.

Tidligere behandling
14.03.2016    Udvalget for teknik og miljø.
09.05.2016    Udvalget for teknik og miljø.
24.05.2016    Økonomiudvalget.
06.06.2016    Udvalget for teknik og miljø.
21.06.2016    Økonomiudvalget.
28.06.2016    Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 21,2 mio. kr. til hele projektets gennemførelse. Heraf er der tidligere frigivet 3,979 mio. kr. Der søges nu om yderligere frigivelse af rådighedsbeløb på 5,521 mio. kr. til gennemførelse af etape 1 og udbetaling af ekspropriationserstatninger. Der vil således i alt være frigivet 9,5 mio. kr. ud af de 21,2 mio. kr.
 
Det resterende beløb vil blive søgt frigivet i forbindelse med igangsætning af etape 2.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

4.Accept af tilskud fra Cykelpuljen 2017 til cykelstier mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd (C)

Sagsnummer: 17/12489

Accept af tilskud fra Cykelpuljen 2017 til cykelstier mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • det godkendes, at den tildelte støtte modtages under forudsætning af, at egenfinansieringen på 3,460 mio. kr. afsættes på anlægsbudgettet for 2019.

 • det søges indarbejdet ved budgetlægningen for år 2019, at den resterende egenfinansiering på 3,460 mio. kr. afsættes på investeringsoversigten, og at beløbet finansieres af ”Pulje til cykelstier 2019”.
 
 • der frigives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 200.000 kr. til projektering. Beløbet finansieres af ”Pulje til cykelstier” og er til stede på investeringsoversigten for 2018.
 
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Regeringen og partierne bag regeringen har afsat 100 mio. kroner til en cykelpulje, ”Pulje til fremme af Cyklisme”, der yder tilskud til kommunale indsatser inden for cykelområdet. Der ydes tilskud til indsatser indenfor temaer som cykelbyer, cykling til skole og fritid, supercykelstier, cykelpendling og cykelturisme.
 
Der var ansøgningsfrist den 2. oktober 2017 til puljen, og Vejen Kommune ansøgte efter beslutning i Byrådet den 12. september 2017 om midler til fire projekter:
 
 • Stiforbindelse mellem Askov Skole og Kongehøj/Mannehøj.
 • 2 minus 1 vej på Gamstvej mellem Vejen og Andst.
 • Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Grønnebæk.
 • Cykelfremmende tiltag i Vejen
 
Vejdirektoratet har den 11. december 2017 meddelt, at Vejen Kommune er tildelt støtte fra den statslige pulje på 40 % af udgifterne til projektet ”Sikring af cykelrute til Askov Skole”. Støtten er tildelt under forudsætning af, at kommunen også selv bidrager med finansiering. Byrådet skal derfor godkende, at kommunen accepterer den tildelte støtte samt godkende, at kommunen kan finde den nødvendige egenfinansiering.
 
Vejdirektoratet skal senest den 1. marts 2018 have modtaget accept fra Vejen Kommune.
 
Samtidig med tilsagnet om støtte til projektet i Askov meddelte Vejdirektoratet afslag på de øvrige tre ansøgte projekter.
 
Projektet for cykelstier gennem Askov er højt prioriteret i kommunens cykelruteplan og vurderes at have stor effekt for cyklende skolebørn.
 
På mødet i Byrådet den 7. februar 2017 blev det besluttet at afsætte 300.000 kr. til forundersøgelser og skitseprojektering af cykelstier, fortrinsvis cykelstier gennem Askov.
 
Derfor er Teknik & Miljø ved at få udarbejdet en analyse og vurdering af mulighederne for at etablere enkeltrettede cykelstier gennem Askov. Pladsforholdene i byen er trange i forhold til at placere stierne. Viser det sig ikke muligt eller hensigtsmæssigt at etablere smalle stier langs Vejenvej-Maltvej, anbefaler Teknik & Miljø, at Vejen Kommune anmoder Vejdirektoratet om tilladelse til i stedet at etablere en dobbeltrettet cykelsti syd om Askov.
 
Uanset om der etableres en sti langs Vejenvej-Maltvej eller syd om Askov, vurderes projektet at gøre cykelruten, for særligt skolebørn fra området Kongehøj/Mannehøj, langt mere sikker.
 
Analyserne vil blive forelagt Udvalget for teknik og miljø på et af førstkommende møder.
 
Projektet planlægges herefter projekteret i 2018 med henblik på udførelse i 2019.

Link til cykelruteplan: http://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=401

Tidligere behandling
21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.
05.09.2017 Økonomiudvalget.
12.09.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Projektet blev i ansøgningsfasen overslagsmæssigt skønnet til 6,1 mio. kr., hvoraf staten, som nævnt, medfinansierer de 40 % svarende til max. 2,44 mio. kr. Den kommunale andel bliver herefter 3,66 mio. kr.
 
Kommunen skal stå i forskud med betaling af diverse udgifter før statsstøtten kan hentes hjem.
 
Byrådet har i 2018 disponeret over 4.273.000 kr. af de afsatte 6,0 mio. kr. til cykelstier. Det anbefales at frigøre 200.000 kr. fra budget 2018 til projektering af cykelstiprojektet.
 
I årene 2018-2020 er der i budgettet afsat 6,0 mio. kroner pr. år til anlæg af cykelstier, hvoraf der for år 2018 resterer 1,829 mio. kr.
Den resterende egenfinansiering på 3,460 mio. kr. foreslås derfor finansieret af anlægspuljen til cykelstier i 2019.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt af et flertal af Udvalget, Claus Grimm (O) stemte imod.

Bilag

5.Ekspropriationsbeslutning for Holsted - Føvling (C)

Sagsnummer: 17/17429

Ekspropriationsbeslutning for Holsted - Føvling (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • ekspropriationen og de planlagte foranstaltninger gennemføres på baggrund af åstedsforretningen den 12. december 2017.

 • de ved forhandlingerne den 14. december 2017 trufne aftaler om erstatning for arealafståelse m.v. tiltrædes.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Den 12. december 2017 blev der afholdt åstedsforretning. Her blev arealerne langs Ribevej, fra Føvlingvej til Holsted, besigtiget med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til etablering af en cykelsti langs vejens østlige side.
 
Ekspropriationen omfatter 13 ejendomme, og forligsforhandlingerne blev afholdt på Holsted Centralhotel den 14. december 2017. 12 lodsejere tiltrådte projektet og ni tiltrådte erstatningstilbuddet.
 
Der fremsendes erstatningstilbud til de fire lodsejere, som ikke har tiltrådt erstatningen endnu.
 
Ekspropriationsprotokollen, med de aftaler der blev indgået samt plantegningerne, er vedlagt som bilag.
 
Etablering af cykelstien forventes igangsat omkring påske 2018.

Tidligere behandling
12.09.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat et rådighedsbeløb på 7,7 mio. kr. til projektet. Heraf er der frigivet en anlægsbevilling på 3,427 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb vil blive søgt frigivet ved igangsætning af anlægsarbejdet.   

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejlovens bestemmelser om afholdelse af åstedsforretning og beslutning om gennemførelse af ekspropriation.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

6.Grønvangsallé, 6600 Vejen - Optagelse af vej som offentlig (C)

Sagsnummer: 17/17354

Grønvangsallé, 6600 Vejen - Optagelse af vej som offentlig (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • den ”gule” private fællesvej, Grønvangsalle, 6600 Vejen, optages som en offentlig vej.

 • vejejeren, K. Hansen Ejendomme A/S, betaler 100.000 kr., som deres andel, til renovering af vejen og administrative omkostninger ved optagelse af vejen som offentlig.

 • Vejen Kommune ikke udbetaler erstatning til berørte parter ved optagelse af vejen som offentlig.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
 

Indstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017:

Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen, indstiller, at
 
 • det foreslås at optage den ”gule” privat fællesvej Grønvangsalle som en offentlig vej,

 • forslaget sendes i høring hos vejejeren og øvrige berørte grundejere med mere,

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
K. Hansen Ejendomme A/S søger om, at Vejen Kommune optager en del af deres private fællesvej, Grønvangsalle, 6600 Vejen, som en offentlig vej. Vejdelen, som de søger om kommunen optager som en offentlig vej, er skitseret med gult på oversigtskortet af 4. september 2017.

Ejendommene Grønvangsalle 1 – 20, Vestergade 1 og Jyllandsgade 9 – 14 har ad den private fællesvej adgang til kommunevejen Jyllandsgade. Blandt nævnte ejendomme er der følgende større ejendomme: Grønvangsalle 1 og 4, ejet af Karsten og Astrid W. Hansen, Jyllandsgade 11 og 12-14, ejet af Vejen Business College, Grønvangsalle 2, ejet af Grønvang Estate I/S.
 
Ansøgningen var i november og december 2017 i høring hos vejejeren, K. Hansen Ejendomme A/S, og i høring hos grundejere, der grænser op til vejen, eller som i øvrigt må antages at benytte vejen. Samtidig var ansøgningen i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Der kom bemærkninger til ansøgningen fra K. Hansen Ejendomme A/S, ejeren af ejendommen Vestergade 1, en beboer i ejendommen Jyllandsgade 9f – 9g og Vejen Business College. Bemærkningerne er samlet i Teknik & Miljøs notat og vedlagt som bilag.

Udvalget besluttede på mødet den 18. september 2017, at ejeren skal udbedre skader og renovere vejen før kommunens optagelse af vejen som offentlig vej.

Det primære i bemærkningerne er, at brugerne af vejen ikke vil betale en renovering af vejen. Brugerne af vejen vurderer, at vejejeren, K. Hansen Ejendomme A/S, skal betale denne udgift.

Koster det dermed mere end 100.000 kr. at renovere vejen, udskille vejen matrikulært, opdatere skøder, tingbøger, ejendomsregistre med mere, er det vurderingen, at Vejen Kommune derfor må betale denne eventuelle merudgift.

Det er fortsat vurderingen, at Vejen Business College har stor betydning for kommunen, og at skolen genererer megen fodgænger-, cykel- og bilfærdsel, hvorfor det fortsat er relevant at optage den ”gule” private fællesvej som en offentlig vej. Kommunen kommer dermed til at eje vejen og får dermed ansvaret for vedligeholdelse af vejen, grusning, saltning og snerydning.

Ved optagelse af vejen som offentlig vej kommer kommunen dermed til at bestemme suverænt over vejen og har dermed i fuldt omfang mulighed for at varetage færdslens og vejens tarv.

Det foreslås, at kommunen ved optagelse af vejen som offentlig, ikke udbetaler erstatning for vejen eller giver anden form for økonomisk godtgørelse til vejejeren og/eller øvrige berørte parter.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at en optagelse af en privat fællesvej som en offentlig vej er en erstatningsfri regulering af privat ejendom. Kræver en vejejer eller en anden berørt part erstatning, og kommunen afslår at give erstatning, har de krav på, at erstatningsspørgsmålet afgøres af taksationsmyndighederne.

Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017:

Ejeren af den private fællesvej Grønvangsalle, matrikel nr. 16hv, Vejen By, Vejen har anmodet om, at, Vejen Kommune skal optage en del af vejen som offentlig vej. Vejen ejes af K. Hansen Ejendomme A/S og den aktuelle vejstrækning er markeret med gult.
 
Vejen vejforsyner blandt andet, K. Hansen Ejendomme A/S, den private boligudstykning Grønvang og Vejen Business College. Syd for vejen er området udlagt til offentligt formål ved lokalplan 236.
 
Ved Vejen Business College, Jyllandsgade 11, 6600 Vejen er der en del fodgænger-, cykel-, og bilfærdsel på Grønvangsalle til og fra skolen, og der er en del dertil relateret skråparkering med biler langs Grønvangsalle.

Vejen Business College har stor betydning for Vejen Kommune, og skolen genererer meget færdsel. Teknik & Miljø vurderer derfor, at det er relevant at optage den ”gule” vej som en offentlig vej. Vejen Kommune kommer dermed til at eje vejen og får ansvaret for den fremtidige drift og vedligeholdelse og vintertjeneste.

Vejen er i mindre god stand og det må forventes, at vejen skal istandsættes efter overtagelsen. Endvidere skal vejen udskilles i matriklen som offentlig vej. Udgiften til istandsættelse og matrikulært arbejde anslås til ca. 100.000 kr.

Teknik & Miljø anbefaler, at forslag om optagelse af den ”gule” privat fællesvej som offentlig vej sendes i høring hos ejeren af vejen, berørte grundejere og i offentlig høring i ugeaviser med mere.

Vejen Kommunes eventuelle overtagelse af vejen er en erstatningsfri regulering af privat ejendom. Kræver en vejejer erstatning for sin vej, og afslår Vejen Kommune at give erstatning, har vejejeren krav på, at erstatningsspørgsmålet afgøres af taksationsmyndighederne. Teknik & Miljø kan oplyse, at det hører til sjældenheder, at en vejejer får erstatning for sin vej.

Teknik & Miljø anbefaler derfor, at Vejen Kommune, ved optagelse af vejen som offentlig, ikke giver vejejeren erstatning for vejen.


Tidligere behandling
18.09.2017 Udvalget for teknik og miljø.
03.10.2017 Økonomiudvalget.
10.10.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til istandsættelse og matrikulær berigtigelse anslås til 100.000 kr. Ved Vejen Kommunes overtagelse af vejen, skal kommunen fremover vedligeholde vejen og afholde de dermed forbundne udgifter. Den øgede udgift medtages ved budgetopfølgningen 1. marts 2018, hvis vejen optages som offentlig vej.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Den ”gule” Grønvangsalle på ejendommen matrikel nr. 16 hv, Vejen by, Vejen er en privat fællesvej. Det følger af privatvejslovens § 10, pkt. 3.

Vejen Kommune kan optage den private fællesvej som en offentlig vej og dermed overtage ejendomsretten til vejen. Det følger af vejlovens § 15.

Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.
Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Høring
Vejen Kommunes overtagelse af den private fællesvej er en ekspropriationslignende overtagelse af privat ejendom. Forslag om overtagelse af vejen skal derfor i høring hos vejeejeren og øvrige berørte grundejere.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017
Indstilles godkendt med tilføjelsen, at ejer skal udbedre skader og renovere vejen før offentlig overtagelse.
 
Afbud: Jørgen Lastein.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2017
Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Beslutning Byrådet 2014-2017 den 10-10-2017
Godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

7.Tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan (C)

Sagsnummer: 17/13964

Tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslag til tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes.
 
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik & miljø den 18-09-2017:
 
Forslag til tillæg nr. 5 til vandforsyningsplan 2011-2030 redegør for den planlagte vandforsyning for en række ejendomme i området Stenderup Fælled.
 
Ifølge den gældende vandforsyningsplan er området planlagt forsynet fra Rødding Vandforsyning. En vandforsyning af ejendommene Gammelengvej 16-18-22 samt 31-33-35-37-41 vil kræve etablering af ca. 3 km. forsyningsledning.
 
Rødding Vandforsyning har ønsket en anden afgrænsning af forsyningsområderne og har drøftet mulighederne med Brændstrup Vandværk og Øster Lindet Vandværk.
 
Forslaget til ny forsyningsgrænse har taget udgangspunkt i vandværkernes nuværende udbygning af forsyningsledninger. De tre vandforsyninger er enige om, at ejendommen Gammelengvej 22 bør forsynes fra Brændstrup Vandværk og Gammelengvej 41 fra Øster Lindet Vandværk. De øvrige ejendomme planlægges fortsat forsynet fra Rødding Vandforsyning.

Tidligere behandling
18.09.2017 Udvalget for teknik og miljø.
03.10.2017 Økonomiudvalget.
10.10.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovbekendtgørelse om vandforsyning nr. 125 af 26.01.2017.
Lovbekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27.06.2016.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 448 af 10.05.2017.

Høring
Forslag til tillæg nr. 5 har været i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

8.Ledningstrace fra Gammelby til Vejen (C)

Sagsnummer: 17/19155

Ledningstrace fra Gammelby til Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslag til tillæg nr. 6 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Vand A/S har etableret en ny indvindingsboring nær Gammelby. Boringen skal anvendes til indvindingsboring til drikkevandsformål og kobles til Vejen Vestre Vandværk på Præstegårdsvej i Vejen.
 
Vejen Kommune har valgt at udarbejde et tillæg til den gældende vandforsyningsplan, da der er tale om en væsentlig nyetablering af et ledningsanlæg.
Samtidig vil tillæg nr. 6 til vandforsyningsplan 2011 - 2030 danne grundlag for, at Vejen Forsyning A/S kan erhverve sig de nødvendige rettigheder til etablering af ledningen.
Tillæg nr. 6 omfatter ingen ændringer i vandværkernes forsyningsområder.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om vandforsyning nr. 125 af 25.01.2017.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27.06.2016.
Cirkulære om vandindvindings- vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25.02.1980.
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10.05.2017.

Høring
Forslag til tillæg nr. 6 sendes i 4 ugers offentlig høring før endelig godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

9.Ejerstrategi for Deponi Syd (C)

Sagsnummer: 16/18938

Ejerstrategi for Deponi Syd (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • ejerstrategi vedtages med de i sagsfremstillingen anførte forslag til tilretninger, og at placering af administrationen effektueres pr. 1. januar 2019.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Bestyrelsen i Deponi Syd vedtog den 25. februar 2016 at invitere ejerkredsens chefer ”tekniske ledelse” til et møde om Deponi Syds strategi.
 
Mødet blev afholdt den 24. juni 2016, hvor ledelsen fra Billund, Vejle, Kolding, Haderslev, Vejen og Esbjerg kommuner deltog sammen med direktøren for Deponi Syd.
 
Der blev blandt andet orienteret om Deponi Syds strategiplaner, herunder udfordringer med mængder og økonomisk bæredygtighed, spørgsmål om interesse fra andre kommuner om deltagelse i deponisamarbejdet, flere aktiviteter i Deponi Syd og samarbejdsaftale med Nomi4s. Der er tale om væsentlige strategiske spørgsmål, hvor ejerkommunerne har en afgørende interesse.
 
Ejerkredsens ”tekniske ledelse” foreslog en proces for udarbejdelse af en ejerstrategi for Deponi Syd:

 1. Der udarbejdes et fælles dagsordenspunkt om forslaget til politisk behandling i ejerkommunerne. Punktet behandles forinden i Deponi Syds bestyrelse, så eventuelle kommentarer herfra kan vedlægges til den politiske behandling i kommunerne.
 
 1. Efter den politiske behandling mødes den ”tekniske ledelse” og Poul Thorn igen og aftaler det videre forløb med udarbejdelse af forslag til ejerstrategi.
 
 1. Udkast til ejerstrategi behandles i Deponi Syds bestyrelse, så eventuelle kommentarer kan vedlægges den politiske behandling i kommunerne.
 
 1. Udkast til ejerstrategi forelægges de seks kommuners kommunalbestyrelser.
 
De seks kommuner besluttede politisk at igangsætte den forelagte køreplan for udarbejdelse af en ejerstrategi. Der blev til dette arbejde nedsat en arbejdsgruppe, bestående af en repræsentant fra de seks kommuner og Poul Thorn og en styregruppe bestående af én ”teknisk leder” fra de seks kommuner og Poul Thorn. Arbejdsgruppen udarbejdede udkast til ejerstrategi, som blev forelagt styregruppen den 1. juni 2017. Herefter blev udkast til ejerstrategi oversendt til Poul Thorn til forelæggelse for bestyrelsen.
 
Den 12. oktober 2017 afholdt Deponi Syd I/S bestyrelsesmøde, hvor udkast til ejerstrategi blev drøftet. På baggrund af drøftelsen blev der fra et flertal i bestyrelsen givet forslag til ændring på to punkter:
 
 1. Fire bestyrelsesmedlemmer, Per B. Andersen, Thies Mathiasen, Ivar Nørlund og Jørgen Lastein finder, at sidste afsnit før afsnittet ”Personaleforhold” på side 4 i udkastet til ejerstrategi om forelæggelse af planen for tekniske direktører, indeholder en for stor uklarhed i ledelseslagene.
 2. Fire bestyrelsesmedlemmer, Per B. Andersen, Thies Mathiasen, Ivar Nørlund og Jørgen Lastein, kan ikke anbefale forslag til organisering af administration og ønsker fastholdt, at hjemsted er i en af interessentkommunerne.
 
Den 16. november 2017 holdt ”den tekniske ledelse” møde på baggrund af Deponi Syd I/S´s bemærkninger til udkast til ejerstrategi. Det foreslås på den baggrund, at

 1. tilrette afsnittet om ”Personaleforhold”, således der ikke fremgår en uklarhed om ledelseslagene.
 2. fastholde formuleringen i udkast til ejerstrategi om placering af administrationen, fordi der er et virksomhedsmæssigt rationale i at fastholde, at administrationen af Deponi Syd I/S fysisk er placeret, hvor der er et aktivt deponi.

For uddybning af disse bemærkninger henvises til bilag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

10.Takst 2018 - Brændbart affald leveret direkte til forbrændingsanlæg (C)

Sagsnummer: 18/431

Takst 2018 - Brændbart affald leveret direkte til forbrændingsanlæg (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • taksten 2018 for småt brændbart affald leveret direkte til forbrændingsanlæg ændres til 550 kr./ton eksklusiv moms.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommune er det fastlagt, at alt brændbart affald skal afleveres til Vejen Kommunes omlastehal på Koldingvej, Vejen. Der er beregnet takster for småt og stort brændbart affald, som bliver leveret direkte til omlastehallen.
 
I en række tilfælde er det brændbare affald ikke egnet til omlastning. Det kan for eksempel være på grund af et meget højt vandindhold i affaldet kombineret med store mængder affald. I disse særlige tilfælde er der fastsat en takst på direkte levering til forbrændingsanlægget. Taksten bliver kun anvendt i de særlige tilfælde, hvor det vurderes, at affaldet på grund af karakter og mængde ikke er egnet til håndtering i omlastehallen. P.t. er der to virksomheder i kommunen, der gør brug af denne særaftale.
 
Taksten for 2018 for brændbart affald leveret direkte til forbrændingsanlæg er ved en fejl blevet fastsat inklusive Vejen Kommunes transportudgift til forbrændingsanlæg. Taksten bør derfor ændres, så den bliver 550 kr./ton eksklusive moms.
 
Taksterne for brændbart affald i 2018 bliver dermed som følgende:
 
- Småt brændbart leveret til Omlastestation Vejen             695 kr./ton ekskl. moms
- Stort brændbart leveret til Omlastestation Vejen             825 kr./ton ekskl. moms
- Småt brændbart leveret direkte til forbrændingsanlæg     550 kr./ton ekskl. moms.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

11.Udpegning af medlem og stedfortræder til Handicaprådet (C)

Sagsnummer: 17/25706

Udpegning af medlem og stedfortræder til Handicaprådet (C)


Administrativ indstilling
Der udpeges 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling
Der udpeges 1 medlem og 1 stedfortræder (skal udpeges blandt Byrådets medlemmer).
 
Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
 
Ifølge de godkendte vedtægter i Vejen Kommune sammensættes Handicaprådet af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 1 medlem udpeget af de handicaporganisationer, som står uden for DH vejen, samt 5 medlemmer udpeget af Byrådet.
 
Ifølge Handicaprådets vedtægter skal hvert stående udvalg udpege et medlem og en stedfortræder til Handicaprådet.

Retsregler og andre forskrifter
Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 13. september 2017, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Charlotte Klausen (C) udpeges som medlem og Elin Winther (A) som stedfortræder.

Bilag

12.Udpegning af formand og næstformand til Trafiksikkerhedsudvalget (C)

Sagsnummer: 18/729

Udpegning af formand og næstformand til Trafiksikkerhedsudvalget (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • formand og næstformand for Udvalget udpeges til Trafiksikkerhedsudvalget for Vejen Kommune.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Efter beslutning den 8. marts 2011 vedtog Byrådet at nedsætte et Trafiksikkerhedsudvalg under Vejen Kommune bestående af blandt andet formand og næstformand for Udvalget for teknik og miljø.

Udpegningen gælder for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Byrådets beslutning af 8. marts 2011 er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

13.Udpegning af to medlemmer til koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse (B)

Sagsnummer: 18/775

Udpegning af to medlemmer til koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • der udpeges to medlemmer fra Udvalget for teknik og miljø til koordinationsforum.

 • et af de to medlemmer udpeges som formand for koordinationsforum.Sagsfremstilling
Byrådet har den 7. februar 2017 godkendt en revideret forretningsorden for koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse.

I henhold til forretningsordenen skal der blandt Udvalget for teknik og miljø udpeges to medlemmer til koordinationsforum, og det ene medlem udpeges som formand.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Niels Therkildsen (A) og Vagn Sørensen (V) udpeges som medlemmer.
Vagn Sørensen (V) udpeges som formand.

Bilag

14.Udpegning af medlem til bestyrelsen for deponiselskabet Bobøl I/S (B)

Sagsnummer: 18/222

Udpegning af medlem til bestyrelsen for deponiselskabet Bobøl I/S (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • der udpeges et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Deponiselskabet Bobøl I/S.


Sagsfremstilling
På byrådets møde den 09.01.2018 anmodede Byrådet Udvalget for teknik og miljø om at udpege et medlem og en stedfortræder.
 
Efter vedtægterne for Deponiselskabet Bobøl § 14 udpeger interessentkommunerne et medlem og en suppleant blandt de respektive kommunalbestyrelsesmedlemmer.
 
Interessentkommunerne er Esbjerg, Varde og Vejen kommuner.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Tidligere behandling
09.01.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vedtægter for Deponiselskabet Bobøl I/S af oktober 2008.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Claus Grimm (O) udpeget som medlem, Jørgen Lastein (V) udpeget som suppleant.

15.Anmodning fra Venstre Byrådsmedlem Morten Thorøe om behandling af Vejen Kommunes gældende vandplan (B)

Sagsnummer: 17/23770

Anmodning fra Venstre Byrådsmedlem Morten Thorøe om behandling af Vejen Kommunes gældende vandplan (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • Udvalget drøfter sagen.
 
 
Indstilling til mødet i Byrådet den 12-12-2017:
 
Det indstilles, at
 • Byrådet drøfter anmodningen fra Morten Thorøe (V).

Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Morten Thorøe (V) har fremsendt anmodning til Borgmesteren med følgende ordlyd:
 
” Jeg vil gerne have Vejen Kommunens gældende vandforsyningsplan sat på byrådets dagsorden til politisk behandling. Begrundelsen er den, at der har vist sig et nyt politisk flertal, som ønsker at ændre på nogle af de principper, som den nuværende plan hviler på. ”
 
Byrådet kan afvise et medlems ønske om at få optaget en sag på dagsordenen, hvis sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i Byrådet. Afvisning kan derimod ikke ske, hvis der foreligger nye oplysninger i sagen, eller hvis der i øvrigt er sket ændringer i grundlaget for den tidligere behandling. For Byrådet gælder ingen begrænsning i adgangen til at genoptage en sag. Noget andet er, at kommunen udadtil kan være bundet af tidligere trufne beslutninger.
 
Den gældende vandforsyningsplan blev godkendt på byrådsmødet den 8. marts 2011.
 
Byrådet godkendte den 13. september 2011 en præcisering af vandværkernes ”naturlige forsyningsområde”. Ejendomme i landzone, hvor jordledningen mellem beboelse og et alment vandværks stikledning vil blive mere end 30 m., skal ikke tilsluttes alment vandværk.

Tidligere behandling
08.03.2011 Byrådet.
13.09.2011 Byrådet.
12.12.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovbekendtgørelse om vandforsyning, nr. 635 af 7. juni 2010.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, nr. 1450 af 11. december 2007.
Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning, nr. 63 af 25. februar 1980.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 1398 af 22. oktober 2007.
Styrelsesloven § 11.

Høring
Ingen.

Beslutning Byrådet 2014-2017 den 12-12-2017
Et enigt Byråd besluttede ikke at afvise anmodningen om behandling af sagen.
 
Sagen oversendes til behandling i Udvalget for teknik og miljø.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Udvalget ønsker beskrivelse af konsekvenser ved ændring af nuværende vandforsyningsplan, forlænges til år 2050 samt økonomisk oversigt fra vandværker om investeringer fra år 2011 til nu, på baggrund af nuværende vandforsyningsplan.

Bilag

16.Parkering i Vejen Midtby (B)

Sagsnummer: 16/21546

Parkering i Vejen Midtby (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Der er stor fokus på parkeringen i Vejen midtby. Der er etableret en række erstatningspladser for de p-pladser, der er inddraget i forbindelse med byggeri af nyt rådhus samt ved byggeriet af Alfa Tower ved Jyllandsgade.
 
For at følge udviklingen på belastningen af p-pladserne foretages der tællinger, som er vedlagt dagsordenen. Tællingerne viser, som tidligere, at presset på p-pladserne med tidsbegrænsninger er størst, og der er en noget mindre belægning på parkeringspladserne uden tidsbegrænsning.
 
Der henstilles løbende, både af handelsstandsforeningen og fra Vejen Kommune, om, at pladserne med tidsbegrænsning friholdes til byens handlende. Denne information fortsættes.
 
P-pladsen ved Skovgårdsvej er nu blevet oplyst, og i slutningen af december 2017 vil der blive asfalteret på en del af arealet, så arealet dels kan vintervedligeholdes og dels bliver mere bekvem at færdes på.

Tidligere behandling
15.12.2016 Projekt Rådhus – administrativ styregruppe.
20.02.2017 Udvalget for teknik og miljø.
20.03.2017 Udvalget for teknik og miljø.
20.03.2017 Projekt Rådhus – administrativ styregruppe.
28.03.2017 Økonomiudvalget.
04.04.2017 Byrådet.
24.04.2017 Udvalget for teknik og miljø.
15.05.2017 Udvalget for teknik og miljø.
12.06.2017 Udvalget for teknik og miljø.
20.06.2017 Projekt Rådhus – politisk styregruppe.
10.08.2017 Projekt Rådhus – administrativ styregruppe.
14.08.2017 Projekt Rådhus – politisk styregruppe.
21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.
20.11.2017 Udvalget for teknik og miljø.
11.12.2017 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Orientering taget til efterretning. Følges kontinuerligt og fremlægges for Udvalget hver tredie måned.

Bilag

17.Budget 2018-2021, Grusveje (B)

Sagsnummer: 18/503

Budget 2018-2021, Grusveje (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • Udvalget orienteres.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har i dag 232 km grusveje. Vejene er primært beliggende i det åbne land og er mindre veje med varierende trafikbelastning.
 
Vedligeholdelsen af grusveje er afhængig af de klimaforandringer, der sker. Øget nedbør kræver mere vedligeholdelse. Herudover er der de forandringer, der sker blandt andet inden for landbruget med biogasanlæg, hvor landmændene leverer og får leveret afgasset gylle. Det har givet øget trafik på kommunale grusveje med tunge transporter.
 
Grusvejene er i sin tid ikke bygget til den øgede trafikmængde samt til kørsel med store tunge transporter, som der anvendes i dag. Transporterne er hver dag hele året rundt. Den strukturelle forandring inden for landbruget med færre og større enheder har også givet øget trafik med store og tunge landbrugsmaskiner.
 
På baggrund af dette er der udarbejdet et budgetønske til budget 2018-2021. Budgetønsket er imødekommet med 500.000 kr. pr. år. I 2017 udgjorde budgettet til grusveje 2.017.000 kr.
 
Der arbejdes med et oplæg til serviceniveau på grusveje med det forøgede budget. Oplægget forelægges Udvalget for teknik og miljø på mødet den 19. februar 2018.
 
Konkret opleves der p.t. flere borgerhenvendelser end normalt på grusveje på grund af vand, ujævnheder og huller. Henvendelserne håndteres løbende og ved den normale drift af vejene.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

18.Tømmervej 6-8, 6650 Brørup - Nedlæggelse af vej og port på vej (B)

Sagsnummer: 17/9144

Tømmervej 6-8, 6650 Brørup - Nedlæggelse af vej og port på vej (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Esig Transport ApS får tilladelse til at opsætte en port på Tømmervej, som skitseret med gult.

 • udnytter Esig Transport ApS tilladelsen, skal de være indstillet på, at den ”lyserøde” vejstrækning nedklassificeres til en privat fællesvej og overføres til deres ejendom.

 • Esig Transport ApS kan overtage vejstrækningen til 0 kr.

 • Esig Transport ApS skal betale udgiften til landinspektørarbejder, matrikulære arbejder, ajourføring af ejendomsretlige registre og øvrige deraf nødvendige afledte arbejder ved overtagelse af vejen.

Indstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017:
Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen, indstiller, at
 
 • Esig Transport ApS’ ansøgning om opsætning af en port på Tømmervej sendes i høring hos berørte grundejere og i offentlig høring

 • Vejen Kommunes forslag om samtidig nedklassificering af den ”indespærrede” vejstrækning til privat vej og/eller privat fællesvej ligeledes samtidigt sendes i høring

 • Esig Transport ApS kan overtage den ”indespærrede” vejstrækning til 0 kr.

 • Esig Transport ApS skal betale udgiften til landinspektørarbejder, matrikulære arbejder, ajourføring af ejendomsretlige registre og øvrige deraf nødvendige afledte arbejder ved overtagelse af vejen

Sagsfremstilling
I mail af 9. marts 2017 søger Esig Transport ApS om tilladelse til at opsætte en port på den offentlige vej, Tømmervej, 6650 Brørup, ved ejendommen Tømmervej 5. Deres ansøgning er skitseret med blåt på Vejen Kommunes oversigtskort af 29. december 2017.

Esig Transport ApS vil gerne opsætte porten for at sikre deres ejendom, Tømmevej 6 – 8, mod indbrud, uvedkommende personer med mere.

Deres forslag var i maj 2017 i høring hos berørte grundejere på Tømmervej. Med baggrund i de indkomne og kritiske bemærkninger til forslaget holdt Teknik & Miljø møde med ansøgeren og berørte parter den 5. september 2017.

På mødet blev ansøgeren og de øvrige berørte parter enige om et kompromisforslag -  Et forslag om at opsætte porten lidt længere syd på, som skitseret med gult på oversigtskortet af 29. december 2017.

Den 6. september 2017 oplyste ansøgeren dog, at de, efter nærmere eftertanke, ikke kan acceptere kompromisforslaget, og at de derfor fastholder deres oprindelige forslag, som skitseret med blåt på oversigtskortet.

Udvalget besluttede på mødet den 18. september 2017 at fastholde det ”gule” forslag til placering af porten og besluttede videre at sende forslaget i høring hos berørte parter.

Forslaget var i høring hos berørte parter i oktober og november 2017, og der kom bemærkninger fra ansøgeren og ejeren af ejendommen Ladelundvej 44.

Bemærkningerne fra såvel første høringsrunde som for anden høringsrunde er vedlagt som bilag.

Af bemærkningerne fremgår det, at ansøgeren, som sådan, godt kan acceptere det ”gule” forslag til placering af port. De forbeholder sig dog ret til at tage sagen op igen, hvis de eksempelvis overtager ejendommen Tømmervej 5, eller hvis der i øvrigt opstår uhensigtsmæssigheder eller problemer ved portens placering.

Ejeren af ejendommen Ladelundvej 44 oplyser, at han kan acceptere det ”gule” forslag til placering af port.

Ejeren af ejendommene Tømmervej 1, 3 og 4 kom ikke med bemærkninger i anden høringsrunde, men af hans bemærkninger fra første høringsrunde fremgår det, at han ikke kan acceptere det ”blå” forslag til placering af port. På mødet den 5. september 2017 accepterede han opsætning af en port, som skitseret med gult.

Teknik & Miljø vurderer derfor, at Vejen Kommune kan give ansøgeren tilladelse til at opsætte en port, som skitseret med gult.

Gør ansøgeren brug af tilladelsen og opsætter porten, er det Teknik & Miljøs vurdering, at den ”indespærrede” del af Tømmervej i så fald bør nedklassificeres til en privat fællesvej, som skitseret med lyserødt på oversigtskortet af 29. december 2017.

Den ”indespærrede” vejdel vil kun have færdselsmæssig betydning for ejendommene Tømmervej 5 og 6 – 8.

Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017:

I mail af 9. marts 2017 søger Esig Transport ApS om tilladelse til at opsætte en port på Tømmervej ved deres ejendom Tømmervej 6-8, 6650 Brørup. Som skitseret på Vejen Kommunes oversigtskort af 9. maj 2017.

Esig Transport ApS vil gerne opsætte porten for at sikre deres ejendom. Esig Transport Aps er bekymret for indbrud, og oplyser at de i maj 2017 fik stjålet cirka 1000 liter diesel.

Ansøgningen var i maj 2017 i høring hos berørte grundejere på Tømmervej.

I brev af 23. maj 2017 oplyser ejeren af ejendommene Tømmervej 1 med flere ejendomme, at han ejer et busselskab. Han benytter vejen til sine busser, når busserne bakker ud fra hans vaskehal og tankanlæg. Busserne benytter også tit vejen til at holde i venteposition, indtil der er plads i vaskehallen og/eller ved tankanlægget. Han er derfor modstander af en port over vejen.

Han er også bekymret for vejadgangen til sin ejendom Tømmervej 4, misbrug af ejendommen af uvedkommende lastbiler med mere.

I brev af 30. maj 2017 oplyser ejerne af ejendommen Ladelundvej 44, at de er bekymret for, at en lukket port vil betyde, at lastbiler parkerer ud for deres ejendom med de støjgener og andre gener, det vil give dem.

Med baggrund i de indkomne bemærkninger holdt Teknik & Miljø møde med berørte parter den 5. september 2017. På mødet opnåedes der enighed om at flytte porten længere sydpå, som skitseret med gult på Vejen Kommunes oversigtsigtskort af 6. september 2017.

Esig Transport ApS oplyser i mail af 6. september 2017, at de, efter nærmere overvejelser, ønsker at sætte porten op længere mod som skitseret med orange på Vejen Kommunes oversigtskort af 7. september 2017.
 
Teknik og Miljø vurderer, at forslaget fra Esig Transport om en nordligere placering af porten vil spærre adgangen fra offentlig vej til ejendommen Tømmervej 5. Teknik og Miljø vurderer derfor, at forslaget af 5. september 2017 som der var enighed om på mødet sendes i høring.

Teknik & Miljø vurderer dog, at den ”indespærrede” vejdel, ved opsætning af porten, bør nedklassificeres til en privat vej og/eller en privat fællesvej. Vejdelen vil kun få færdselsmæssig betydning for ejendommene Tømmervej 6-8. Vejdelen bør derfor overføres matrikulært til Esig Transport ApS’ ejendom.

Teknik & Miljø vurderer videre, at Esig Transport ApS kan overtage vejdelen for 0 kr. Men, at de dog skal betale udgiften til landinspektørarbejder, matrikulære arbejder og øvrige deraf afledte nødvendige arbejder ved nedlæggelse af og overførelse af vejen til deres ejendom.

Teknik & Miljø anbefaler derfor, at forslaget om en port og om nedklassificering af vejen sendes i høring hos berørte parter og i offentlig høring.

Vejen Kommune kan, ved en frivillig aftale med berørte grundejere, nedklassificere vejen til en privat vej og/eller en privat fællesvej og overføre vejen til dem i realtid.

Vil grundejerne ikke frivilligt indgå en aftale med Vejen Kommune om at overtage vejen. Skal Vejen Kommune nedklassificere vejen ved tvang og kan derved tidligst nedklassificere vejen og overføre vejen til grundejerne om 4 til 6 år.

Tidligere behandling
18.09.2017 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ved eventuel nedklassificering af vejdelen til en privat fællesvej reduceres Vejen Kommunes udgift til vedligeholdelse af kommunens vejnet.


Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Tømmervej, litra 7000g, Eskelund by, Brørup er en offentlig vej. Vejen er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for Tømmervej. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.

Det kræver Vejen Kommunes tilladelse og Syd- og Sønderjyllands Politis samtykke at opsætte en port på vejen. Det følger af færdselslovens § 92, stk. 1.

Vejen Kommune har mulighed for at nedklassificere en offentlig vej til en privat vej og/eller en privat fællesvej. Det følger af vejlovens § 15.

Vejen Kommune har mulighed for ved aftale med berørte grundejere at nedklassificere en offentlig vej til en privat vej og/eller en privat fællesvej i realtid. Det følger af vejlovens § 126.

Ved nedklassificering af en offentlig vej ved tvang skal Vejen Kommune informere berørte grundejere om, at kommunen har til hensigt at nedklassificere vejen om fire år. Kommunen kan derefter tidligst om fire år nedklassificere vejen, og senest efter seks år skal vejen være nedklassificeret. Det følger af vejlovens § 124.

Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Høring
Nedklassificering af en offentlig vej til en privat vej og/eller en privat fællesvej skal, som udgangspunkt, i høring hos berørte parter og i offentlig høring, uanset at Vejen Kommune eventuelt kan opnå en frivillig aftale med berørte parter derom.

Opsætning af en port skal også, som udgangspunkt, i høring hos berørte grundejere.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-09-2017
Godkendt.
 
Afbud: Jørgen Lastein.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Godkendt.

Bilag

19.Dovervej 38 med flere, 6660 Lintrup - Vedligehold af en privat fællesvej (B)

Sagsnummer: 17/23998

Dovervej 38 med flere, 6660 Lintrup - Vedligehold af en privat fællesvej (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Teknik & Miljø indkalder til vejsynsmøde med brugerne af den private fællesvej.

 • Udvalget udpeger formanden og yderlige et medlem af Udvalget til at deltage i mødet.


Sagsfremstilling
I mail af 28. december 2017 søger ejeren af ejendommen Dovervej 38, 6660 Lintrup om, at Vejen Kommune holder vejsyn på den private fællesvej, Dovervej 38 med flere, 6660 Lintrup, vejmatrikel nr. 241, Dover, Lintrup.

Vejstrækningen, han ønsker holdt vejsyn på, er skitseret med gult på kommunens oversigtskort af 27. november 2017.

Ansøgeren vurderer, at vejen for tiden er i en dårlig stand som følge af tunge landbrugstransporter i forbindelse med høstarbejde i efteråret 2017. Han oplyser videre, at han har forsøgt at få forpagteren af markerne til at reparere og udbedre vejen, men uden held, hvorfor han finder det nødvendigt at få kommunen til at holde vejsyn.

På et vejsyn mødes kommunen med brugerne af vejen. På mødet besigtiger kommunen og de fremmødte parter vejen, drøfter vejens stand, behov for vedligeholdelse, hvem der benytter vejen, og hvem der skal udføre og betale arbejdet.

Er der ikke enighed på mødet om disse forhold, kommer kommunen efterfølgende med et forslag til vedligeholdelse af vejen, fordeling af arbejdet og udgiften blandt brugerne af vejen.

I den konkrete sag inviterede Teknik & Miljø berørte parter til et møde om vejen den 13. december 2017 ved ejendommen Dovervej 38. Der kom dog kun ansøgeren, ejeren af Dovervej 38, til mødet.

Ansøgeren har efterfølgende haft kontakt til forpagteren, som, i følge ansøgeren, lovede at udbedre vejen. Dette er dog, igen ifølge ansøgeren, ikke sket.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at vejen er i en mindre god stand og henviser til ansøgerens fotos. Disse fotos fremgår af Teknik & Miljøs brev af 27. november 2017 til sagens parter.

Det anbefales derfor, at kommunen holder vejsyn med sagens parter.

Teknik & Miljø kan oplyse, at Vejen Kommune ejer den private fællesvej, men kommunen skal dog ej, blot som ejer af vejen, deltage i vedligeholdelse af vejen.

Praksis er, at parterne i disse sager, udover naturligvis at skulle betale vedligeholdelse af vejen med mere, også skal betale kommunens administrationsudgifter.
 
Mødet foreslås afholdt torsdag, den 15. februar 2018 kl. 16.00.


Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Dovervej 38 med flere, 6660 Lintrup, vejmatrikel nr. 241, Dover, Lintrup er en privat fællesvej. Det følger af privatvejslovens § 10, pkt. , og Vejen Kommune er vejmyndighed for vejen. Det følger af privatvejslovens § 1, stk. 2.

Den private fællesvej ligger i landzone, og vejen er derfor underlagt privatvejslovens landregler i lovens afsnit II. Det fremgår af privatvejslovens § 4.

Reglerne om vedligeholdelse af en privat fællesvej på landet er fastsat i privatvejslovens kapitel 6.

Reglerne om grusning, saltning, renholdelse og snerydning af en privat fællesvej på landet er fastsat i privatvejslovens kapitel 7.

Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04.11.2015.

Høring
Vejen Kommunes eventuelle fastsættelse af regler om vedligeholdelse af den private fællesvej skal i høring hos sagens parter, inden kommunen endeligt kan fastsætte reglerne. Det følger af privatvejslovens § 15, stk. 3.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Godkendt med udpegning af formand for Udvalget Vagn Sørensen (V) samt Claus Grimm (O).

Bilag

20.Søndermarken 8 m.fl., 6670 Holsted - Vedligehold af privat fællesvej (B)

Sagsnummer: 13/46747

Søndermarken 8 m.fl., 6670 Holsted - Vedligehold af privat fællesvej (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslaget af 2. januar 2018 til ny kendelse om vedligeholdelse af den private fællesvej sendes i høring hos sagens parter.
 
Indstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 16-03-2015:
 
 • Udvalget godkender forslaget til kendelse af 30.12.2014 om vedligehold af den private fællesvej Søndermarken 8 med flere ejendomme, 6670 Holsted.
 
Indstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 16-12-2013:

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • udvalget og Teknik & Miljø holder vejsynsmøde med berørte brugere og ejere af den private fællesvej tirsdag, den 21. januar 2014 kl. 14.00.
 • mødet holdes på vejen.
 • udvalget udpeger formand og næstformand til at deltage i mødet.

Sagsfremstilling
I mail af 24. november 2013 søgte ejerne af ejendommen, Søndergade 12, 6670 Holsted, om, at Vejen Kommune fastsætter regler for vedligeholdelse af den private fællesvej Søndermarken 8 med flere ejendomme, 6670 Holsted.

I kendelsen af 30. december 2014 fastsatte kommunen regler for vedligeholdelse af vejen, og kendelsen trådte i kraft den 1. april 2015.

Kendelsen af 30. december 2014 er baseret på, at brugerne af vejen på skift er vejformænd, og at den fungerende vejformand kommer med forslag til vedligeholdelse af vejen, indhenter tilbud på vedligeholdelse, aftaler arbejdet med de øvrige parter og efter aftale med dem igangsætter arbejdet og efterfølgende opkræver pengene blandt de berørte parter i henhold til kendelsens fordelingsregler. Kendelsen kræver derfor et vist gensidigt samarbejde og gensidig tillid mellem parterne, men da der er et mindre godt samarbejde mellem enkelte af sagens parter, er kendelsens arbejder svære at effektuere i praksis.

Teknik & Miljø er til orientering flere gange i løbet af 2016 og 2017 blevet kontaktet af flere af sagens parter, dels om manglende vedligeholdelse af vejen, manglende beskæring af beplantning med mere, dels om en politianmeldelse af en af parterne for at beskære et læhegn og dels om en retssag om opkrævning af betaling for vedligeholdelse af vejen.

Da enkelte af sagens parter ikke kommunikerer, finder Teknik & Miljø det nødvendigt at opdele vejen i strækninger, som de enkelte parter hver for sig får ansvaret for, og som de igen hver for sig selv skal vedligeholde.

Dermed behøver parterne ikke at samarbejde om vedligeholdelse af vejen. Kommunen får også lettere ved at håndtere en eventuel part, som ikke vedligeholder ”sin” vejstrækning tilfredsstillende. Kommunen kan i givet fald give parten et påbud om at vedligeholde vejstrækningen, og gør parten det ikke, har kommunen mulighed for at vedligeholde strækningen for partens regning.

Teknik & Miljø foreslår derfor, at forslaget af 2. januar 2018 til ny kendelse om vedligeholdelse af vejen sendes i høring hos sagens parter.

Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 16-03-2015:

I mail af 24.11.2013 søgte ejeren af Søndermarken 12, 6670 Holsted om, at Vejen Kommune fastsætter regler for, hvordan brugerne af vejen skal vedligeholde den private fællevej Søndermarken 8 med flere ejendomme, 6670 Holsted.

Udvalget og Teknik & Miljø holdt møde med vejens parter den 10.02.2014. På mødet rejste ejeren af ejendommen Søndermarken 10 tvivl om vejens beliggenhed. Ved brev af 03.04.2014 udsatte Teknik & Miljø derfor sagen og bad hende om senest den 01.07.2014 at afklare vejens beliggenhed.

Den 01.07.2014 havde hun dog ikke afklaret vejens beliggenhed eller gjort skridt til at afklare beliggenheden. Teknik & Miljø genoptog derfor sagen og sendte forslaget til kendelse af 01.09.2014 om vedligehold af vejen i høring hos vejens berørte parter.

Ejeren af ejendommen Søndermarken 12 kom med bemærkninger til forslaget af 01.09.2014 i mail af 25.09.2014. Han vurderer, at vedligeholdelsesandelene er sat for lavt for ejerne af ejendommene Søndermarken 8 og 10.

Ejeren af ejendommen Søndermarken 8 kom med bemærkninger til forslaget af 01.09.2014 i mail af 06.10.2014. Han vurderer, at han selv er sat til en for høj vedligeholdelsesandel, og at andelen ligeledes er sat for høj for ejeren af ejendommen matrikel nr. 11 b, Sdr. Holsted by, Holsted. Han vurderer ligeledes, at det ikke er nødvendigt at vedligeholde vejen med vejhøvl med mere.

Med baggrund i indkomne bemærkninger til forslaget reviderede Teknik & Miljø forslaget og sendte forslaget til kendelse af 30.12.2014 i høring hos parterne. I forslaget har Teknik & Miljø finjusteret udgiftsfordelingen mellem parterne og fastholdt, at vejen skal vedligeholdes med vejhøvl.

I mail af 26.02.2015 kom ejeren af ejendommen Søndermarken 12 med bemærkninger til forslaget af 30.12.2014. Han vurderer, at vedligeholdelsesandelene er sat for lavt for ejerne af ejendommene Søndermarken 8 og matrikel nr. 11 b.

Der er ikke kommet yderligere bemærkninger til forslagene.

Teknik & Miljø vurderer, at forslaget af 30.12.2014 afspejler de berørte parters reelle brug af vejen og anbefaler derfor, at udvalget godkender forslaget.

Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 16-12-2013:

Ejeren af ejendommen Søndermarken 12, 6670 Holsted søger i mail af 24. november 2013 om, at Vejen Kommune afholder vejsyn på den private fællesvej Søndermarken 8 m.fl., 6670 Holsted.

Den private fællesvej er angivet med gult på oversigtskortet af 2. december 2013.

Ejeren søger om at Vejen Kommune tager stilling til vejens stand, og at kommunen fastsætter regler for drift og vedligehold af vejen.

Teknik & Miljø anbefaler, at udvalget og Teknik & Miljø holder vejsynsmøde med vejens brugere og ejere, og at mødet holdes på vejen.

Ved et vejsyn skal Vejen Kommune tage stilling til vejens tilstand, om vejen skal sættes i stand, om drift og vedligehold af vejen, og kommunen skal også ofte tage stilling til fordeling af arbejdet og udgiften derfor blandt vejens brugere.

Tidligere behandling
16.12.2013 Udvalget for teknik og miljø.
16.03.2015 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Den ”gule” vej på ejendommen Søndermarken 8, 6670 Holsted m.fl. ejendomme er en privat fællesvej. Vejen er ikke optaget på Vejen Kommunes register over kommuneveje. Teknik & Miljø vurderer derfor, at vejen er en privat fællesvej.

Vejen Kommune er vejmyndighed for den private fællesvej. Det følger af Privatvejslovens § 1, stk. 2.

Ejeren af ejendommen Søndermarken 12, 6670 Holsted søger om, at Vejen Kommune tager stilling til drift og vedligehold af vejen med mere. Teknik & Miljø vurderer, at ejeren har ret til at benytte vejen som vejadgang til sin ejendom. Vejen Kommune skal derfor tage stilling til vejens stand, drift og vedligehold af vejen med mere. Det fremgår af Privatvejslovens § 14, stk. 1.

Den private fællesvej ligger i landzone. Vejen er dermed underlagt Privatvejslovens landregler i lovens afsnit II. Det fremgår af Privatvejslovens § 4.

Reglerne om drift og vedligehold af private fællesveje på landet er fastsat i Privatvejslovens kapitel 6.

Privatvejsloven – Lovbekendtgørelsen nr. 1537 af 21. december 2010.

Høring
Vejen Kommunes stillingtagen til vejens stand og stillingtagen til om der skal fastsættes regler for drift og vedligehold af den private fællesvej skal i høring hos berørte vejbrugere og vejejere, inden Vejen Kommune kan fastsætte endelige regler. Det følger af Privatvejslovens § 17, stk. 4. og stk. 5.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-12-2013
Godkendt.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-03-2015
Godkendt.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Godkendt.

Bilag

21.Overskudsvarme fra Viking Link (B)

Sagsnummer: 18/316

Overskudsvarme fra Viking Link (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
· der optages en dialog med Vejen Varmeværk om igangsætning af planlægningsarbejdet.

Sagsfremstilling
Vejen Varmeværk har rettet henvendelse og orienteret om, at de i november 2017 blev kontaktet af Energinet.dk vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra den planlagte transformerstation i projekt Viking Link med placering i Revsing.
 
På møde hos Energinet.dk den 17. november 2017 fik varmeværket de første, men sparsomme informationer omkring projektet og potentialet vedr. overskudsvarme fra transformerstationen.
 • Viking Link forventes idriftsat ultimo 2022.
 • Overskudsvarme - effekten er estimeret til 8-10 MW.
 • Estimerede driftstimer for Viking Link 6.500 – 8.500 timer årligt frem til 2030.
 
Med overstående estimater fra Energinet.dk kan varmeproduktionspotentialet fra Viking Link sammenlignes med Vejen Varmeværks nyligt idriftsatte halmværk på 10 MW. Varmeværket har pt. ikke behov for yderligere varmeproduktionskapacitet med den nuværende kundeportefølje. En forudsætning for udnyttelse af varmeeffekten fra Viking Link er derfor ifølge varmeværket en kollektiv, fornuftig og langsigtet kundetilførsel til Vejen Varmeværk.
 
Vejen Varmeværk har oplyst, at de senest maj 2018 skal give tilsagn til Energinet.dk vedr. interesse for overtagelse af overskudsvarmen, således at Energinet.dk kan inkludere de nødvendige tekniske anlæg til varmegenvinding i udbudsmaterialet, der forventes sendt i udbud fra sommer 2018.
 
Forud for et eventuelt tilsagn skal flere tekniske såvel som politiske aspekter afklares, således at Vejen Varmeværk forhåbentlig kan opstille en business case, der er positiv for selskabet, kunderne og samfundet. Idet Vejen Kommune er bestemmende for flere af de afgørende rammebetingelser, fx varmeforsyningsplan, tilslutningspligt m.m., ønsker Vejen Varmeværk at indgå i tæt dialog med Vejen Kommune angående projektet og den mulige udvidelse af fjernvarme i og omkring Vejen by og Askov.
 
Varmeværket ser gerne, at der i både Vejen Varmeværk og Vejen Kommune afsættes ressourcer til projektmodning og planlægning, således at der i fællesskab kan afdækkes de nødvendige forudsætninger og realisere et overskudsvarmeprojekt til gavn for de nuværende kunder samt de borgere, der i fremtiden kan tilbydes forsyningssikker og CO2 neutral fjernvarme til konkurrencedygtige priser.
 
 
Vejen Kommunes bemærkninger:
Vejen Kommune vil gerne indgå i en drøftelse af projektet for overskudsvarme og de muligheder den ekstra varme giver for borgerne og samfundet, heriblandt afklaring af mulighederne for udvidelse af forsyningsområderne mv. 
 
Vejen Kommune vil dog påpege, at dette dagsordenspunkt ikke er en principgodkendelse af hverken tilslutningspligt til fjernvarme eller konvertering af naturgasområder i Vejen og Askov.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Godkendt.

22.Borgermøde om alternativer til oliefyr (B)

Sagsnummer: 17/25143

Borgermøde om alternativer til oliefyr (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • Udvalget orienteres om borgermødet og Vejen Kommunes deltagelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune er en del af og afholder i samarbejde med Energialliancen Trekanten et borgermøde om alternativer til oliefyr.
 
Borgermødet skal holdes i Vejen Idrætscenter mandag, den 5. februar 2018.
 
Mødet afholdes i samarbejde med Energistyrelsens rejsehold, som kommer og fortæller om fordelene ved at skifte sit gamle oliefyr ud med en varmepumpe. Der vil være gode historier fra virkelighedens verden og information om, hvad man skal være opmærksom på, når man skifter sit oliefyr. Afsluttende vil der være mulighed for at stille spørgsmål.
 
Desuden holder Middelfart Kommune et oplæg om fællesindkøb af varmepumper, hvilket er en del af EU projektet CO2community.  
Endvidere opfordres kommunens lokale håndværkere til at deltage, så borgerne får nem adgang til at få udskiftet deres oliefyr.
 
Udkast til programmet:
17.00 Kaffe og kage.
17.10  Velkomst .
17.20  Alternativer til oliefyr v/ Energistyrelsens rejsehold.
17.45  Varmepumper i fællesskab.
18.00  Spørgsmål.
18.15 Mød din lokale håndværker.
18.30  Afslutning.
 
Energialliancen afholder i fællesskab fem borgermøder på fem dage fordelt ud over hele trekantsområdet.
 
Den 5. februar 2018 - Vejen Idrætscenter
Den 6. februar 2018 – Nørre Aaby
Den 7. februar 2018 – Idrætscenter Fredericia
Den 8. februar 2018 – Kolding / Vejle
Den 12. februar 2018 - Billund
 
Møderne er åbne for alle, men henvender sig primært til boligejere som har oliefyr.
 
Vejen Kommune sender invitationer ud til husejere som har oliefyr.

Vejen Kommune kontakter Udvikling Vejen med henblik på at invitere håndværkerne i Kommunen.
 
Energialliancen Trekanten er et kommunalt samarbejde mellem Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle, Vejen og Billund kommuner. Energialliancen arbejder med den grønne omstilling og effektiv brug af de energiressourcer, som er tilgængelig i området på et lokalt og strategisk niveau, hvor borgere og politikere inddrages.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Leje af Lokale i Vejen Idrætscenter.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Orientering taget til efterretning.

23.Vejen Kommunes bemærkninger til lodsejers høringssvar angående Natura 2000 udpegninger (B)

Sagsnummer: 18/921

Vejen Kommunes bemærkninger til lodsejers høringssvar angående Natura 2000 udpegninger (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • Udvalget orienteres om sagen og skrivelse til Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling
Ejeren af ejendommen Drivervej 4, 6670 Holsted har henvendt sig til Vejen Kommune angående Natura 2000 udpegninger og den igangværende revision heraf.
 
Ejeren står overfor begrænsning i udnyttelsen af sin ejendom ved en kommende revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget som følge af de nuværende naturudpegninger ved det tilstødende Natura 2000 område ved Holsted Å. Det påpeges, at der er arealer, der som følge af ekstensiv drift er medtaget i Natura 2000 området og dermed ikke har en naturmæssig værdi, der taler for dette, og arealerne derfor burde udtages af udpegningen.
 
Lodsejer anfører i sit høringssvar:
Udfordringen for Drivervej 4 er at der i 2011 er sket en ændret/ny kortlægning af naturområder som nu udløser særlige og skærpede restriktioner for husdyrbrug (kategori 1 natur). De pågældende udpegninger gælder i dette tilfælde 2 mindre træbevoksninger med aske og elletræer på sumpet grund. Denne bevoksning er fremkommet ”i nyere tid” som følge af mere ekstensiv drift af arealet. Historisk har arealet været betydeligt mere intensivt benyttet til afgræsning og hø
 
Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at der vil blive lyttet meget til de enkelte lodsejere. Er der arealer og udpegninger, der er tvivlsomme eller behæftet med fejl, bør disse ligeledes revurderes, og om nødvendigt udtages.
 
Vejen Kommune er, som de øvrige kommuner, blevet bedt om at kvalitetssikre udpegede arealer. Arealerne er gennemgået ud fra den beskrivelse, der har været for opgaven, hvilket har været at identificere arealer, som drives intensivt som landbrugsareal, samt arealer der er udlagt til bymæssig anvendelse, p-pladser eller andet. Herudover er kommunerne blevet bedt om at identificere yderligere arealer, der burde medtages og tilrettes i forhold til skel m.v. Disse arealer er indberettet til Miljøstyrelsen, som på baggrund af kommunernes kvalitetssikring har revideret udpegningerne. Disse reviderede udpegninger er udsendt til kommuner og lodsejere i en offentlig høring. Sagerne omkring dette er behandlet i Byrådet på mødet den 12. december 2017, herunder de høringssvar, der er indgivet til Miljøstyrelsen.
 
På baggrund af opgavens karakter og beskrivelse er arealer, som lodsejeren beskriver, ikke medtaget i indberettede arealer.
 
Vejen Kommune anerkender, at ejeren af Drivervej 4 har en udfordring ved revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget, og at dette kan have store konsekvenser for driften af ejendommen. Vejen Kommune finder derfor også, at der er behov for at få afklaret rigtigheden i den konkrete udpegning. Der er derfor udarbejdet skrivelse til Miljøstyrelsen, hvor der opfordres til at besigtige arealet og afholde møde med lodsejeren.
 
Forslag til skrivelse er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

24.Miljøtilsynskampagner i 2017 og 2018 på landbrugsområdet (B)

Sagsnummer: 17/23265

Miljøtilsynskampagner i 2017 og 2018 på landbrugsområdet (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

•        orientering om kampagnen for 2017 tages til efterretning.

•        kampagnen for 2018 bliver kontrol af flydelag på gyllebeholdere i det åbne land
          samt rettidig udført beholderkontrol.

Sagsfremstilling
Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen hvert år udføre to miljøkampagner på industri- og landbrugsområdet.
Teknik & Miljø har valgt at udføre én kampagne på hvert af områderne.
 
På landbrugsområdet har Teknik & Miljø i 2017 udført en kampagne på alle kvægbrug:
 
•        Over 75 dyreenheder som
•        har en miljøgodkendelse (L12 og L08) der
•        scorer 5 i sårbarhed i risikoanalysen og
•        ikke skal have basistilsyn i år 2017.
 
Formålet har været at tilse og vejlede om reglerne for ensilagepladser.
Pr. 1. januar 2017 er nye regler om afløb fra ensilagepladser trådt i kraft, idet pladser uden randmur, men med såkaldt randbelægning, skal have afløb ved alle sider. En randbelægning er en kant med 3 % fald ind mod selve pladsen, og hvor der ikke må ligge ensilage.
 
I 2017 blev 21 ejendomme besøgt, hvoraf 11 overholdt alle reglerne i husdyrgødningsbekendt-gørelsen. 10 havde én eller flere mangler:

•        1 plads havde utætte sidemure.
•        5 pladser havde ensilage på randbelægningen.
•        4 pladser havde ikke tilstrækkelig hældning på randbelægningen.
•        3 pladser havde problemer med afløbene i forenden af pladsen, og
•        3 pladser havde ikke etableret afløb ved alle randbelægningens sider.

Der blev alle steder orienteret om reglerne, og der følges op i 2018 på de 10 ejendomme, hvor pladserne ikke var korrekt udført. Der skal være mulighed for at tømme pladserne, inden udbedringer kan foretages.
 
En korrekt drift af ensilagepladser er nødvendig for at undgå risiko for forurening af vandløb og grundvand.
 
Samtidig blev der fulgt op på alle forhold, der ikke var i orden ved kampagnen i år 2016. Kampagnen i år 2016 var også på ensilagepladser, men på husdyrbrug over 75 DE, der ikke havde en miljøgodkendelse.
Ved kampagnen i år 2016 blev 22 husdyrbrug besøgt, hvoraf 6 overholdt alle reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, mens 16 havde én eller flere mangler. Ud af disse 16 ejendomme overholder 13 nu alle krav, mens 3 stadig har én eller flere mangler. Teknik & Miljø følger forsat op på de 3, der endnu ikke overholder kravene.
 
Teknik & Miljø indstiller, at tilsynskampagnen på landbrug i år 2018 bliver kontrol af flydelag på gyllebeholdere i det åbne land. Flydelaget er nødvendigt for at begrænse ammoniak-fordampningen. Samtidig vil Teknik & Miljø sikre, at gyllebeholderne har fået foretaget den lovpligtige beholderkontrol. Ved beholderkontrollen sikres det bl.a., at evt. kabler er i orden, og at der ikke er utætheder i beholderen. Besøgene vil blive foretaget uvarslet.
 
Der vil forud for tilsynet blive udsendt pressemeddelelse og foretaget orientering af landbrugskonsulenter inden iværksættelse.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1324 af 15. november 2016.
Fra 23. juni 2017: Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 865 af 23. juni 2017.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 866 af 23. juni 2017.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Orientering taget til efterretning.

25.Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik - december 2017 (B)

Sagsnummer: 14/3052

Referat fra bestyrelsesmøde i Sydtrafik - december 2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • referatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat fra bestyrelsesmødet i Sydtrafik den 15. december 2017.

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Taget til efterretning.

Bilag

26.Månedlig budgetopfølgning - december 2017 (B)

Sagsnummer: 17/171

Månedlig budgetopfølgning - december 2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Forbrugsrapporten for december måned for Teknik & Miljø er gennemgået. Ikke alle indtægter og udgifter er indgået og bogført pr. 31. december 2017. Rapporten viser derfor ikke det endelige resultat for 2017 under Teknik & Miljø.
 
Der er ikke øvrige bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Orientering taget til efterretning.

Bilag

27.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
 • Trafik & Veje, nr. 12, 2017.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 15-01-2018
Orientering taget til efterretning.

28.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.