Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 01-01-2019

I medfør af Byggelovens § 28 stk. 1, Lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, og med henvisning til Bygningsreglementet 2018, §39 fastsætter Vejen Byråd følgende retningslinjer for gebyrer til behandling af ansøgninger om byggetilladelse og behandling af afgørelse der træffes i henhold til Byggeloven.

§ 1
Det er Vejen Kommunes hensigt, at byggesagsgebyret skal afspejle kommunens omkostninger til byggesagsbehandling herunder tidsforbruget.

§ 2
Ved simple konstruktioner (garage, udhuse m.v.) som beskrevet i bygningsreglement 2018 §6 nr. 1, opkræves der et fast gebyr.

Ved nedrivninger og byggetilladelse til ’Skilte’, ’Legepladser og motionsredskaber’ og ’ ’Transportable telte og konstruktioner’ opkræves der ikke et gebyr.

Ved øvrige sagstyper opkræves der timepris. Tidsregistrering foretages for hver påbegyndt 15 minutter.

Gebyret opkræves i to rater. 1. rate opkræves ved byggetilladelsen eller når byggearbejdet kan påbegyndes. 2. rate opkræves, når byggeriet kan tages lovligt i brug ved færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse.

Timeprisen kan reguleres efter nettoprisindeks hvert år pr. 1. januar.
Gebyrer fremgår af Vejen Kommunes takstblad, som findes på www.vejen.dk

§3
Kommunen opkræver gebyrer for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter Byggeloven og Bygningsreglementet.

En afgørelse kan være en byggetilladelse, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, ibrugtagningstilladelser, påbud, forbud og afslag.

Der opkræves gebyr i lovliggørelsessager, hvor der sker retlig lovliggørelse ved en byggetilladelse eller, hvor der påbydes eller aftales fysisk lovliggørelse.

Der opkræves gebyr, selvom ansøger tilbagekalder ansøgningen, for den tid, der er anvendt i sagsbehandlingen.

Der opkræves ikke gebyr, hvis sagen afvises på grund af eksempelvis mangelfuldt ansøgningsmateriale.

§4
Der registreres tid til byggesagsbehandling, som sker i medfør af Byggeloven og Bygningsreglementet, som f.eks.:

 • Forhåndshenvendelser
 • Besvarelse af spørgsmål pr. telefon, mail og ved personligt fremmøde om konkrete byggesager
 • Dialogmøder og anden mødeaktivitet
 • Sagsmodtagelse og –oprettelse
 • Screening og eventuelt mangelbreve/kvitteringsbreve
 • Modtagelse og journalisering af resterende materiale
 • Sagsbehandling, byggelov
 • Påse overensstemmelse med anden lovgivning (BR 2018), eksempelvis en planmæssig vurdering af det ansøgte
 • Partshøringer (forvaltningslov) i forbindelse med eventuelle dispensationer fra eller helhedsvurderinger efter byggelovgivningen
 • Løbende møder og korrespondance med ansøger, rådgiver m.fl.
 • Indhente udtalelser fra eksempelvis vej- og miljømyndighed
 • Indhente udtalelse fra beredskabsmyndighed samt Brandvæsenets forebyggende afdeling (gennemgang af brandstrategi m.v.)
 • Behandle eventuelle svar og indsigelser fra partshøring foretaget efter forvaltningsloven
 • Politisk forelæggelse
 • Meddelelse af byggetilladelse eller anden tilladelse samt dispensation(er) eller meddelelse af afslag

Efter byggetilladelsen/afgørelsen og indtil byggeriet lovligt kan tages i brug bliver der registreret tid til f.eks.:

 • Opfølgning på vilkår i byggetilladelse
 • Modtagelse og journalisering af påbegyndelse og færdigmelding af byggearbejde
 • Midlertidig ibrugtagningstilladelse
 • Færdigsyn og andre tilsyn
 • Opfølgning og rykkerskrivelser
 • Endelig lovlig ibrugtagning/færdigmelding
 • Indberetning/endelig ajourføring af BBR (arealer, samt datoer for ansøgning, byggetilladelse, og høringsperioder samt oplysninger om byggeskadeforsikring)
 • Afslutning af byggesagen
 • Klagesagsbehandling, retssager og politisager

Følgende medregnes IKKE i det gebyrpålagte tidsforbrug, og indgår ikke i de indirekte udgifter ved beregning af timeprisen:

 • Sagsbehandling efter anden lovgivning f.eks. dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse mv.
 • Kommunens generelle vejledningsforpligtelse efter eksempelvis forvaltningsloven f.eks. hvornår man skal søge byggetilladelse eller oplysning om, hvor i Bygningsreglementet, der kan findes bestemmelser om eksempelvis energiforbrug.

Den generelle forvaltningsretlige gebyrfri vejledningspligt ophører, når kommunen besvarer spørgsmål, foretager vurderinger, afholder møder m.m., der tager udgangspunkt i et konkret byggeprojekt.

§5
Gebyrerne beregnes og opkræves efter de til enhver tid gældende gebyrer og beregningsmåder på tidspunktet for udstedelse af byggetilladelsen, uanset hvornår ansøgningen er indgivet.

Regning for gebyrer udstedes til ejendommens ejer.

Der kan ikke meddeles dispensation fra vedtægten eller på anden måde ske undtagelse.

Gebyr kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom med samme fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter.

Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift og ej heller af momsloven.

§6
Nærværende betalingsvedtægt træder i kraft 1. januar 2019.