Genåbning af idræt og fritid

Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsaktiviteter

Kulturministeriet har 8/7 2020 opdateret retningslinjerne for idræts- og foreningsaktiviteter. Retningslinjerne betyder at både udendørs og indendørs aktiviteter godt kan afholdes, når det sker inden for de nedenstående retningslinjer. For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at i som forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræt er følgende:

 • Idræts og foreningsaktiviteter kan gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Herunder er grundelementerne i prioriteret rækkefølge:
  • Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Forud for genåbning skal foreningen/-faciliteten sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er vådservietter og/eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes inden for de gældende restriktioner for forsamlingsfriheden pt. max 100 personer.
 • Sundhedsstyrelsens afstandskrav er pt. 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum/udendørs aktiviteter. Dog bør der være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse samt ved aktiviteter med kraftig udånding.
  I situationer hvor det er vanskeligt at overholde afstandskravet, anbefales at foreningen/faciliteten overvejer tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden at kontakter særlig ansigt-til-ansigt kontakt.
 • Idrætsaktiviteter med kropskontakter tilladt, forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Hvis der er flere grupper af maksimalt 100 personer til stede på det samme idrætsanlæg/areal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.
 • Derudover forudsætter den gradvise genåbning, at den nødvendige rengøring er tilstede udendørs som indendørs. Denne rengøring omfatter: Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer; Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt; Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr
 • Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • DIF/DGIs retningslinjer for idrætsaktiviteter følges, og der kan i øvrige aktivitetstyper skeles til disse retningslinjer.

Genåbningen afhænger af de aktiviteter man som forening/facilitet afvikler og der vil derfor være forskel på hvordan retningslinjerne skal føres ud i praksis. Derfor skal hver enkelt forening/facilitet overveje, hvordan den vil og kan genoptage sine aktiviteter på forsvarlig vis. Vi opfordrer desuden til at man holder sig orienteret hos sit specialforbund/organisation, da de vil komme med supplerende og aktivitetsspecifikke anbefalinger.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man kan genåbne sine aktiviteter, eller har behov for råd og vejledning, er man velkommen til at kontakte os.

Casper Rasmussen 79 96 63 80  / casr@vejen.dk
Helle Hansen 79 96 63 85 / heha@vejen.dk
Lasse Roost Rasmussen 79 96 63 36 / larr@vejen.dk

Særlige retningslinjer for indendørs aktiviteter
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v
 • Foreninger og andre idræts- og fritidsfaciliteter kan selv - ud fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger - fastlægge særlige retningslinjer for, Side 3 hvordan afstandskravet kan overholdes og kontakt minimeres i forbindelse med de konkrete aktiviteter – dog under skyldig hensyntagen til deltagernes alder.
 • Sport- og idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt gennemføres (fx idræt hvor man har direkte berøring med andre spillere så som håndbold og basket), hvis der til gengæld er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
Særlige retningslinjer for svømmehaller
 • Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.
 • Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.
 • Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.
 • Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten overholder reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.
 • Al udstyr rengøres før og efter brug.
 • Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

Foruden sundhedsmyndighedernes generelle krav til rengøring, iagttages følgende:

 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle håndtag på alle døre og diverse armaturer.
 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af hallens/facilitetens gelændere, stiger, startskamler og bassinkant med desinfektionsmiddel af QAC typen eller sprit beregnet herfor.
 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af toiletter.
 • Afspritning af kontaktpunkter på skabe i omklædningsrum foretages efter hver bruger.
 • Der foretages rengøring af telefoner, radioer og kassesystem, som benyttes af skiftende medarbejdere ved skift fra en medarbejder til en anden.
Særlige retningslinjer for dansekurser
 • Dansekurser afvikles med minimum 10 minutter imellem hver lektion.
 • Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand.
 • Der må ikke foretages skift af dansepartnere i pardans.
 • Der skal være 2 meter imellem dansende par.
 • Rengøring af kontaktpunkter mellem danseholdene bør følge de generelle retningslinjer om rengøring.
Særlige retningslinjer for fitness
 • Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
 • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der sikres en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
 • Ekstra rengøring: Der foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
 • Desinfektion mellem aktiviteter: Ved redskaber og maskiner desinficeres kontaktflader mellem hver benyttelse.
Tilskud, kompensation og minimering af tab

Regeringen har udvidet og ændret i kompensationsordningen for arrangementer. Det betyder, at ordningen forlænges så den gælder fra 6. marts og frem til 31. august, og samtidig bliver deltagergrænsen med tilbagevirkende kraft sænket fra 1000 til +350 deltagere. Forsat gælder det at ordningen kun dækker de tab, der har været forbundet med et planlagt arrangement og ikke et forventet overskud.

For dem af jer, der har mulighed for det, anbefaler vi at søge arrangementskompensation og/eller lønkompensation.

DGI har lavet en rigtig fin guide, som giver svar på de fleste spørgsmål, og ellers vil vi opfordre jer til at orientere jer hos jeres organisation eller specialforbund.