Frivilligt folkeoplysende arbejde i foreningen

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

 • Vedtægterne skal indeholde et formuleret mål med foreningen.

 • Der skal tilbydes folkeoplysende virksomhed efter loven.

 • Foreningen skal have en bestyrelse.

 • Foreningen skal være demokratisk opbygget (at alle medlemmer har stemmeret samt at bestyrelsen vælges af medlemmerne).

 • Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer.

 • Som udgangspunkt skal foreningen være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

 • Foreningen skal være hjemmehørende i Vejen Kommune.

 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

 • Foreningen må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.

 • Eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område, eller i tilfælde af foreningens opløsning til almennyttige formål.

 • Foreningen skal efter anmodning fra Fritidsrådet indsende en beretning om den folkeoplysende virksomhed.