Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune

Ifølge Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kap. 3 – ”fordeling af tilskud”, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov.

§ 1. Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer:

  • 2 medlemmer og 2 stedfortrædere valgt af og blandt byrådet (repræsenterer de ikke organiserede)
  • 1 medlem og 1 stedfortræder fra hovedområde 1 ”Den folkeoplysende voksenundervisning”.
  • 5 medlemmer og 5 stedfortrædere fra hovedområde 2 ”Det frivillige foreningsarbejde” (3 repræsentanter fra idrætsforeninger og 1 repræsentant fra ikke idrætslige foreninger og 1 medlem fra senioraktiviteter).
  • 1 medlem og 1 stedfortræder fra de lokale handicapforeninger.

§ 2. Valg til folkeoplysningsudvalget

Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter kommunalvalget i november og senest inden 1. april i det efterfølgende år. Udvalget fungerer i en 4-års valgperiode indtil udgangen af den måned, hvor et nyt udvalg er valgt.

Der indkaldes til åbent valgmøde, hvor hver forening, der det seneste år op til datoen for valget har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud fra folkeoplysningsudvalget eller har fået anvist offentlige lokaler, kan repræsenteres med to personer, der har stemmeret.

Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg. Personer, der ikke har bopæl i kommunen, har således ret, men ikke pligt til at modtage valg. Personer, der har været medlem af folkeoplysningsudvalget i to hele sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.

Efter bestemmelse i Ligestillingsloven skal foreninger indstille lige mange kvinder og mænd. Hvis der kun skal indstilles 1 medlem inden for en brugergruppe, skal de pågældende foreninger indstille en kvinde og en mand. Hvis der skal indstilles 3 medlemmer, skal foreningerne indstille to kvinder og to mænd.

Om fritagelse for valg for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg.

Der kan ikke gives indstillinger pr. fuldmagt.

Opnås der på valgmødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til udvalget, vil disse blive indstillet til byrådet.

Såfremt der ikke opnås enighed, skal dette meddeles straks på mødet. Byrådet vælger da medlemmer og stedfortrædere til udvalget på grundlag af de på valgmødet, eller senest 7 dage efter dette, fremkomne indstillinger fra de stemmeberettigede foreninger.

Hvis et medlem udtræder i løbet af valgperioden indtræder stedfortræderen.

§ 3. Valgprocedure

Januar: Annoncering, valgmøde og indstilling til byrådet.

Februar – marts: Byrådet godkender det nye folkeoplysningsudvalg.

April: Indkaldelse til konstituerende møde.

§ 4. Valg af formand og næstformand

På folkeoplysningsudvalgets første møde vælger medlemmerne formand og næstformand ved simpel stemmeflertal.

Indtil formanden er valgt ledes mødet af en repræsentant for Kultur & Fritid.

§ 5. Sekretariat

Kultur & Fritid varetager folkeoplysningsudvalgets sekretariatsfunktion.

En repræsentant for Kultur og Fritid deltager i udvalgets møder uden stemmeret.

§ 6. Stedfortræder

Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, kan stedfortræderen deltage.

§ 7. Afholdelse af møder

Folkeoplysningsudvalgets møder holdes for lukkede døre. Som udgangspunkt er alle oplysninger om forhandlinger i folkeoplysningsudvalget fortrolige, uanset hvilke forhold de vedrører.

Folkeoplysningsudvalget holder møder, når det ønskes af formanden eller når mindst 3 af udvalgets medlemmer ønsker det.

Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sørger for senest 3 dage inden mødet at udsende en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

Formanden skal da så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Formanden leder mødet og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

Formanden må referere til pressen.

Folkeoplysningsudvalget kan invitere andre til at deltage i møderne, når der behandles sager af særlig interesse for dem.

§ 8. Beslutningsdygtighed

Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 9. Kompetence

Folkeoplysningsudvalget udøver sin virksomhed i møder indenfor rammerne af den udarbejdede kompetenceplan.

Folkeoplysningsudvalget har udtaleret i forbindelse med byggeri/etablering af faciliteter vedrørende anlæg. Repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget indbydes til præsentation og igangsætning af nye anlægsprojekter.

Formanden for udvalget er bemyndiget til at træffe afgørelse i uopsættelige sager, der ikke kan afvente udvalgets næste møde. Formandens afgørelse skal forelægges udvalget til efterretning på det førstkommende møde.

§ 10. Protokol

Der føres protokol over folkeoplysningsudvalgets beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede.

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen.

En repræsentant for Kultur & Fritid er folkeoplysningsudvalgets sekretær og fører protokol.

§ 11. Møde med brugerne

Folkeoplysningsudvalget indkalder mindst 1 gang årligt med et passende varsel folkeoplysende foreninger og selvorganiserede til møde, hvor 2 medlemmer fra hver forening kan deltage.

Formanden for folkeoplysningsudvalget er mødeleder.

Mødet har til formål at få drøftet generelle og aktuelle spørgsmål inden for hele folkeoplysningsområdet.

Mødet kan ikke tillægges nogen beslutningskompetence.

Endvidere afholder udvalget på vegne af byrådet arrangement ”Hædring af idrætsfolk”.

§ 12. Fortolkning af vedtægterne

Eventuel tvivl om forståelse eller tolkning af folkeoplysningsudvalgets kompetence forelægges byrådet i Vejen til afgørelse.

Ændringer af vedtægten for folkeoplysningsudvalget kan kun foretages af byrådet i Vejen efter indhentet udtalelse i udvalget.

Ikrafttrædelse

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2012.

Godkendt i Byrådet, den 10. januar 2012