Corona retningslinjer for idræt og fritid

INDENDØRS IDRÆT, FRITID OG KULTUR ER LUKKET. FORSAMLINGSFORBUD HÆVES TIL 25 PERSONER I ORGANISEREDE UDENDØRS IDRÆTS- OG FORENINGSAKTIVITETER.

Med virkning fra den 1. marts gælder følgende restriktioner for idræt og foreningsaktiviteter i Vejen Kommuner:

 • Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer for udendørs idræt.  
 • Professionel idræt er fortsat undtaget
 • Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er ikke længere tillad hverken udendørs eller indendørs

NEDENSTÅENDE RETNINGSLINJER OMHANDLER DERFOR KUN UDENDØRS IDRÆT, FRITID OG KULTUR, DA INDENDØRS IKKE ER TILLADT.

Retningslinjer for idræts- og foreningsaktiviteter

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Kulturministeriet har på dette link en god oversigt over relevante spørgsmål og svar omkring retningslinjerne 

 • I hele landet er forsamlingsforbuddet fra mandag d. 1/3 25 personer for organiserede udendørs idræts- og fritidsaktiviteter. 
 • Frem til foreløbig den 5. april 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studietur

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at i som forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræt er følgende:

 • Idræts og foreningsaktiviteter kan gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Herunder er grundelementerne i prioriteret rækkefølge:
  • Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Forud for aktiviteterne skal foreningen/-faciliteten sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er vådservietter og/eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes inden for de gældende restriktioner for forsamlingsfriheden pt. max 25 personer for organiserede udendørs idræt- og fritidsaktiviteter
 • Idrætsaktiviteter med kropskontakter tilladt, forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
 • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte.
 • Hvis der er flere grupper af maksimalt 25 personer til stede på det samme idrætsanlæg/areal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr. person.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper. 
 • Derudover forudsættes at den nødvendige rengøring er tilstede udendørs som indendørs. Denne rengøring omfatter: Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer; Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt; Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr
 • Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Uagtet eventuelle forbud mod eller restriktioner for adgang til klubhuse, idrætshaller og lignende, må der tillades adgang til toiletfaciliteter, omklædningsrum og opbevaringslokaler med henblik på kortvarigt ophold. 
 • Serveringssteder som eksempelvis cafeterier skal holde lukket.
 • DIF/DGIs retningslinjer for idrætsaktiviteter følges, og der kan i øvrige aktivitetstyper skeles til disse retningslinjer.

Gennemførslen afhænger af de aktiviteter man som forening/facilitet afvikler og der vil derfor være forskel på hvordan retningslinjerne skal føres ud i praksis. Derfor skal hver enkelt forening/facilitet overveje, hvordan den vil og kan gennemføre sine aktiviteter på forsvarlig vis. Vi opfordrer desuden til at man holder sig orienteret hos sit specialforbund/organisation, da de vil komme med supplerende og aktivitetsspecifikke anbefalinger.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man kan gennemføre sine aktiviteter, eller har behov for råd og vejledning, er man velkommen til at kontakte os.

Casper Rasmussen, 79 96 63 80, casr@vejen.dk
Helle Hansen, 79 96 63 85, heha@vejen.dk
Lasse Roost Rasmussen, 79 96 63 36, larr@vejen.dk

Tilskud, kompensation og minimering af tab

Den danske stat giver mulighed for økonomisk kompensation for ekstraordinære udgifter som følge af Corona-krisen på en række områder, som også gælder landets idrætsforeninger. 

DGI har lavet en rigtig fin oversigt, som giver svar på de fleste spørgsmål, og ellers vil vi opfordre jer til at orientere jer hos jeres organisation eller specialforbund.