Corona retningslinjer for idræt og fritid

Retningslinjer for idræts- og foreningsaktiviteter

Regeringen har den 26. oktober 2020 opdateret retningslinjerne for idræts- og foreningsaktiviteter. Retningslinjerne betyder at både udendørs og indendørs aktiviteter godt kan afholdes, når det sker inden for de nedenstående retningslinjer. 

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Færre må samles

Kulturministeriet har på dette link en god oversigt over relevante spørgsmål og svar omkring retningslinjerne 

 • I hele landet er forsamlingsforbuddet fra mandag d. 26/10 sænket til 10 personer. Grænsen er dog stadig 50 personer for idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning for børn og unge under 22 år. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer 
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.
 • Max 10-reglen gælder ikke for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser og med retning mod talerstol/podie. Her er reglen fortsat max. 500 og et arealkrav på 2 m2 pr. deltager.
 • Max 10-reglen gælder ikke for f.eks. børnehaver og skoler, heller ikke de arrangementer for børnehaver og skoler, som foreninger står for.
 • Forsamlingsforbud på 500 personer ved fx kursus-og uddannelsesaktiviteter, tilskuere eller professionelle/elite udøvere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigtet i samme retning.
 • Fra 29. oktober 2020 og frem til og med 2. januar 2021 indføres krav om mundbind indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre mv. Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for optrædende, deltagere og udøvere under deres optræden. Kravet om mundbind gælder ikke, når du sidder ned.
  Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover.  

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at i som forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræt er følgende:

 • Idræts og foreningsaktiviteter kan gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Herunder er grundelementerne i prioriteret rækkefølge:
  • Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Forud for aktiviteterne skal foreningen/-faciliteten sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er vådservietter og/eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes inden for de gældende restriktioner for forsamlingsfriheden pt. max 10 personer (50 for personer under 22 år)
 • Idrætsaktiviteter med kropskontakter tilladt, forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer (50 for personer under 22 år) til stede på det samme idrætsanlæg/areal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr. person.
 • Derudover forudsættes at den nødvendige rengøring er tilstede udendørs som indendørs. Denne rengøring omfatter: Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer; Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt; Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr
 • Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
 • Der skal i klubhusenes cafeer og restauranter bæres mundbind, når man er ståede, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. 
 • DIF/DGIs retningslinjer for idrætsaktiviteter følges, og der kan i øvrige aktivitetstyper skeles til disse retningslinjer.

Gennemførslen afhænger af de aktiviteter man som forening/facilitet afvikler og der vil derfor være forskel på hvordan retningslinjerne skal føres ud i praksis. Derfor skal hver enkelt forening/facilitet overveje, hvordan den vil og kan gennemføre sine aktiviteter på forsvarlig vis. Vi opfordrer desuden til at man holder sig orienteret hos sit specialforbund/organisation, da de vil komme med supplerende og aktivitetsspecifikke anbefalinger.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man kan gennemføre sine aktiviteter, eller har behov for råd og vejledning, er man velkommen til at kontakte os.

Casper Rasmussen 79 96 63 80  / casr@vejen.dk
Helle Hansen 79 96 63 85 / heha@vejen.dk
Lasse Roost Rasmussen 79 96 63 36 / larr@vejen.dk

Særlige retningslinjer for svømmehaller
 • Det forudsættes, at der er reguleret adgang til omklædning, bad, toiletter.
 • Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres, således at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade. I praksis bør ejeren af faciliteten på forhånd vurdere det maksimale antal af svømmere og badende, der kan tillades i det enkelte bassin.
 • Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og –bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.
 • Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten overholder reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.
 • Al udstyr rengøres før og efter brug.
 • Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.
 • Se desuden Kulturministeriets retningslinjer for krav til rengøring – udover sundhedsmyndighedernes generelle krav.  
Særlige retningslinjer for dansekurser
 • Dansekurser afvikles med minimum 10 minutter imellem hver lektion.
 • Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand.
 • Der må ikke foretages skift af dansepartnere i pardans.
 • Rengøring af kontaktpunkter mellem danseholdene bør følge de generelle retningslinjer om rengøring.
Særlige retningslinjer for fitness
 • Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
 • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der sikres en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
 • Ekstra rengøring: Der foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
 • Desinfektion mellem aktiviteter: Ved redskaber og maskiner desinficeres kontaktflader mellem hver benyttelse.
Tilskud, kompensation og minimering af tab

Den danske stat giver mulighed for økonomisk kompensation for ekstraordinære udgifter som følge af Corona-krisen på en række områder, som også gælder landets idrætsforeninger. 

DGI har lavet en rigtig fin oversigt, som giver svar på de fleste spørgsmål, og ellers vil vi opfordre jer til at orientere jer hos jeres organisation eller specialforbund.