Politik for beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne

Formål:

Vejen Kommune vil fremme en fælles forståelse for og holdning til beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne.

Målgruppe:

  • Jobparate borgere, som modtager en midlertidig forsørgelsesydelse.
  • Borgere med en nedsat arbejdsevne, som ikke umiddelbart kan fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
  • Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen der 1) enten modtager førtidspension og som får ansættelse i et løntilskudsjob ("skånejob") eller som 2) er visiteret til fleksjob og som får ansættelse i fleksjob.    

Politik:

Vejen Kommune vil med afsæt i kommunens værdisæt - NASA - og lovgivningen for området arbejde for integration af ledige og personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

Vejen Kommune udviser ansvarlighed og respekt for medmennesker ved at være åben for aftaler om beskæftigelse på særlige vilkår og aktivering af ledige.

Vejen Kommune vil sikre, at kommunen som en stor arbejdsgiver er med til at kvalificere den samlede arbejdsstyrke i kommunen, herunder sikre det langsigtede udbud af arbejdskraft.

Vejen Kommune vil fastholde en balance mellem antallet af ansatte på ordinære vilkår og antallet af ansatte på særlige vilkår gennem anvendelse af beskæftigelsesministeriet fastsatte rimelighedskrav: der skal være mindst 5 ansat på ordinære vilkår pr. person der er i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud. Ansatte i fleksjob er undtaget rimelighedskravet.

Ansættelse på særlige vilkår må ikke fortrænge eller udstøde allerede ansatte.

Vejen Kommune lægger vægt på, at der gennem drøftelser lokalt i afdelinger og på institutioner sikres, at ansatte på særlige vilkår mødes med respekt og anerkendes som ligeværdige kolleger.

Vejen Kommune opfylder alle krav i lovgivningen og i aftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL om det sociale kapitel.

Lovgrundlag:

Rammeaftale om det sociale kapitel

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016