Arbejdsmiljøpolitik

Formål:

  • At sikre så gode arbejdsmiljøforhold, at der skabes attraktive og udviklende arbejdspladser, som vil fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.
  • At risici indenfor arbejdsbetingede skader og nedslidning minimeres for ansatte i kommunen.
  • At fremme udviklingen af den sociale kapital i organisationen. Dette kendetegnes ofte ved en høj grad af rummelighed og optimal udnyttelse af ressourcer og forskellighed på alle niveauer.
  • At medarbejderne oplever en høj grad af arbejdsglæde, motivation, engagement, indflydelse og meningsfuldhed, som vil komme borgerne til gode igennem oplevelsen af god service.

Politik:

Arbejdsmiljøpolitikken betyder at Vejen Kommune vil:

  • Aktivt søge at forebygge alle arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.
  • Prioritere højt, at effektivitet og et godt arbejdsmiljø skal gå hånd i hånd.
  • Skabe et udviklende og stimulerende fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte.
  • Tilstræbe en høj grad af faglig og personlig udvikling.
  • Forvente, at medarbejderne søger medindflydelse og tager medansvar for eget og for kollegers arbejdsmiljø.
  • Fremme den gode arbejdskultur på arbejdspladsen.

Lovgrundlag:

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at der på arbejdspladser skal skabes sikre og sunde arbejdsmiljøer, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Det fremgår ligeledes af loven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljøpolitikken tager ligeledes afsæt i Vejen Kommunes lokalaftale om medbestemmelse og medindflydelse (MED-aftalen § 7) samt gældende KTO-aftale. Arbejdsmiljøpolitikken skal sammenholdes med Vejen Kommunes værdigrundlag og øvrige politikker for personaleområdet.

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016