Retningslinjer for TV-overvågning

Formål:

Formålet med tv-overvågning er at forebygge kriminalitet i form af indbrud, tyveri og hærværk mod kommunale institutioner samt skabe tryghed for personalet.

Tv-overvågning skal være et supplement til eks. mekanisk eller elektronisk sikring, hvor denne ikke skønnes at være tilstrækkelig til at opnå den ønskede sikkerhed.

Tv-overvågningen kan i særlige tilfælde også være en forebyggende tryghedsskabende foranstaltning på kommunale arbejdspladser hvor personalet kan risikere at blive udsat for overfald eller overgreb.

Tv-overvågningen har ikke til formål at kontrollere ansatte i deres arbejde.

Lovgivning:

Tv-overvågning i Vejen Kommune foretages i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området Lov om tv-overvågning "Lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007" med senere ændringer samt persondataloven "Lov nr. 429 af 31. maj 2000" med senere ændringer.

Hvad er tv-overvågning?

Tv-overvågning er i loven om tv-overvågning defineret som:

  • overvågning af personer, der sker vedvarende eller gentages regelmæssigt, ved hjælp af et fjernbetjent eller automatisk virkende kamera.

Alle betingelser skal være opfyldt, for at tv-overvågningsloven gælder. Loven gælder, uanset om billederne bliver optaget/lagret eller ej.

Hvad må overvåges?

Tv-overvågningen må omfatte institutionens facader, indgangspartier, egne arealer hvorpå der er alm. færdsel, indhegninger, skolegårde, og lign.

Desuden offentlige forvaltningers receptioner og ekspeditionsarealer med borgerbetjening, publikumsarealer på offentlige biblioteker, samt genbrugspladser.

Skiltning:

Skiltning og anden form for information skal give tydelig oplysning om, at der foretages tv-overvågning og hvor den finder sted. Der skal være sammenhæng mellem faktisk overvågning og skiltning/information.

Information til personale:

Institutionens ledelse er forpligtet til at informere personale om hvor tv-overvågning skal finde sted og formålet hermed. Det kan ske ved inddragelse af institutionens MED-udvalg/tillidsrepræsentant før beslutning træffes.

Lagring af optagelser:

Optagelser lagres centralt i Vejen kommunes serverpark under sikkerhedsmæssige forsvarlige forhold i maximalt 30 dage.

Adgang til gennemsyn og videregivelse af optagelser:

Ledelsen på institutionen har det overordnede ansvar for tv-overvågningen samt brug af optagelser og logfiler.

Adgang til lagrede optagelser kræver adgangskode. Tilgang til overvågningssystemet tids-  og datostemples i en logfil.

Gennemsyn af optagelserne fra tv-overvågningen må kun foretages, hvis det er nødvendigt pga. kriminalitet, og kun den medarbejder (eller de få), som ledelsen i institutionen udpeger hertil, må gennemse optagelserne. Dette må kun ske ved mistanke om et strafbart forhold.

Autoriseret personale skal være oplyst om de gældende regler og lovgivning for håndtering af tv-optagelser. IT-afdelingen autoriserer de personer, der skal kunne tilgå systemet i driftsmæssig sammenhæng. IT-afdelingen udsteder de brugermæssige rettigheder som de enkelte institutioner tildeles. Desuden vil en risikokonsulent i Bygningsservice og Beredskab have adgang til overvågningssystemet.

Efter bestemmelse i persondatalovens § 26 a, stk. 1, må billedoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed kun videregives, hvis

  1. den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke,
  2. videregivelsen følger af lov eller
  3. videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Iværksættelse af tv-overvågning:

Hvis en institution ønsker at etablere tv-overvågning skal henvendelse ske til Bygningsservice og Beredskab der vil vurdere om ønsket er relevant i forhold til de gældende regler, og i bekræftende fald opstille de nærmere betingelser for overvågningen.

Risikostyringen iværksætter de praktiske foranstaltninger i forbindelse med installation og integration med kommunens centrale tv-overvågningssystem.

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016