Retningslinjer for tjenestefrihed

Som udgangspunkt skal frihed betales af medarbejderen gennem afspadsering, ferie eller selvbetalt frihed. Nærmeste leder skal under hensyn til arbejdets udførelse og den enkelte medarbejders situation vurdere det konkrete behov for frihed.

1. Frihed uden løntræk

Særlige begivenheder

Medarbejdere har ret til fri på dagen ved:

  • Egen runde fødselsdag
  • Eget 25, 40 og 50 års jubilæum
  • Eget bryllup, sølvbryllup og guldbryllup
  • Egne/ægtefælles/samlevers børns konfirmation

Alvorlig sygdom og dødsfald

Ved alvorlig sygdom i den nærmeste familie (ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre og søskende) gives 1 fridag. Ved sammes død og begravelse gives 1 fridag på begravelsesdagen. Der gives ikke fri med løn til eventuel efterfølgende urnenedsættelse.

Læge/tandlæge/speciallæge/kiropraktor/ fysioterapeut

Medarbejderen skal så vidt muligt planlægge læge-, tandlæge-, speciallæge-, kiropraktor- og fysioterapeutbesøg udenfor arbejdstiden.

Hvis medarbejderen ikke selv har indflydelse på tidspunktet for konsultation eller behandling, kan lederen give fri med løn.

Skærmbriller:

Link til bestemmelser i forhold til skærmbriller

Bloddonor:

Som bloddonor skal medarbejderen så vidt muligt planlægge afgivelsen af blod udenfor arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, kan medarbejderen få frihed uden løntræk. Det forudsættes samtidig, at medarbejderen forsøger at placere fraværet til mindst muligt gene for arbejdets udførelse.

Borgerligt ombud:

Link bekendtgørelse om borgerligt ombud o.lign.

2. Orlov uden løn

Såfremt en medarbejder ansøger om orlov, kan lederen som har ansættelseskompetencen bevilge orlov i op til 12 måneder, hvis det er foreneligt med forvaltningens/institutionens tarv.

Den leder, som bevilger orloven, skal sikre, at der udarbejdes en konkret aftale, og at den pågældende medarbejder kan vende tilbage til en stilling i Vejen Kommune på samme timeantal.

Link til bekendtgørelse om tjenestefrihed uden løn.

Orlov/frihed af familiemæssige årsager med/uden løntræk:

Herunder bl.a. frihed til graviditetsundersøgelser.

Link til aftale om fravær af familiemæssige årsager.


Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016
Administrativ tilrettet september 2016