Retningslinjer for fratrædelse

Fratrædelse efter eget ønske:

 • Der skal foreligge skriftlig opsigelse med behørigt opsigelsesvarsel.
 • Medarbejderen skal tilbydes samtale med henblik på blandt andet at få afklaret årsagen
  til ønsket om fratrædelse.
 • Lederen skal give besked om fratrædelse til Intern Service – HR, til IT-afdelingen samt
  til den medarbejder der udleverer nøgler.
 • Leder og medarbejder skal i fællesskab udarbejde en hensigtsmæssig plan for afvikling
  og overdragelse af opgaver.
 • Afvikling af restferie og afspadsering skal aftales med leder.
 • Leder og medarbejder skal indgå aftale om aflevering af bl.a. nøglekort, Id-kort,
  mobiltelefon, computer mv.

Ved uansøgt afsked:

 • Lederen skal tage kontakt til Intern Service – HR, der sammen med lederen fastlægger
  forløbet af afskedigelsessagen. Intern Service – HR udarbejder høringsskrivelse
  (påtænkt opsigelse).
 • Lederen skal holde samtale med den medarbejder der påtænkes afskediget. Lederen
  skal sikre sig, at tillidsrepræsentanten er orienteret om den påtænkte afskedigelse og
  tidspunkt for samtalen. Lederen skal endvidere opfordre medarbejderen til at tage
  tillidsrepræsentanten/bisidder med til samtalen.
 • Når høringsfristen er udløbet, træffer lederen i samarbejde med Intern Service – HR
  endelig beslutning om, hvorvidt medarbejderen skal afskediges. Er det tilfældet,
  udarbejder Intern Service –HR det endelige afskedigelsesbrev.
 • Leder og medarbejder skal udarbejde en hensigtsmæssig plan for afvikling og
  overdragelse af opgaver.
 • Leder og medarbejder skal indgå aftale om aflevering af bl.a. nøglekort, Id-kort,
  mobiltelefon, computer mv.
 • Lederen skal give besked om fratrædelsen til IT-afdelingen samt til den person der
  udleverer nøgler.

Godkendt i Hovedudvalget den 7. december 2015
Godkendt i Økonomiudvalget den 5. januar 2016