Chefforum

Formål:

Chefforum har til formål at styrke Chefforums samlede ledelseskapacitet og fælles strategiske ståsted med fokus på helhed og samspil i organisationen. Evnen, lysten og viljen til som forum at skabe tydelig retning, koordination og forpligtelse i forhold til Vejen Kommunes formulerede grundlag for arbejdet i kommunens øverste ledelse (mission, vision og værdigrundlaget, ledelsesgrundlaget, styring, direktionens strategiplan).

Afdelingscheferne udgør sammen med direktionen et forum med fokus på fælles læring, udvikling og refleksion. Chefforum har en række kompetencer og en forskellighed, som bruges til at kvalificere vores arbejde. Vi er generøse og har det udgangspunkt, at alle vil bidrage.

Arbejdsfelt, roller og ansvar:

Chefforums arbejdsfelt er at sikre den tværgående sammenhæng i opgaveløsningen. Det være sig i helheden ved opgaver, som omfatter hele den kommunale organisation, delheden, som omfatter en mindre del af den kommunale organisation og i den enkelte afdelingschefs eget ressort, så afdelingens opgaveløsning understøtter den tværgående sammenhæng.

Det enkelte medlem af Chefforum skal bidrage til den tværgående sammenhæng med udgangspunkt i det faglige ansvarsområde medlemmet har. Det enkelte medlem er forpligtet til at bringe emner af tværgående interesse ind i Chefforum og samtidig skal det enkelte medlem bidrage med med- og modspil til de emner, som Chefforum er sammen om.

Arbejdsform og mødestruktur:

Chefforum er sammen på 4 måder:

  1. fælles opgaveløsninger, hvor 2 eller flere af deltagerne mødes om fælles tværgående opgaver og organiserer samarbejdet.
  2. fælles tværgående driftsopgaver, hvor alle er omfattet og alle skal bidrage.
  3. tværgående udvikling og koordinering af fælles opgaver og projekter.
  4. konkrete problemstillinger fra enheden, hvor Chefforum bakker op og giver sparring.

Chefforum mødes som minimum i følgende struktur:

  • Ad hoc møder om fælles tværgående opgaver.
  • Månedlig driftsmøde af 1½ times varighed med efterfølgende 1 times koordinering.
  • Kvartalsvise udviklingsmøder, hvor emner af fælles vigtighed er på dagsordenen.
  • Refleksion over emner af betydning for organisationen og med udgangspunkt i gældende eller kommende strategiplan fra direktionen.
  • Døgnseminar eller heldagsmøde i 2. og 4. kvartal.