Elevpolitik

Det overordnede formål

Det overordnede formål med arbejdet med elever er:

 • at gøre Vejen Kommune til et attraktivt uddannelsessted, der sikrer, at Vejen Kommune kan tiltrække og fastholde kvalificerede kontorelever

Det gøres ved:

 • at give kontoreleverne en attraktiv, bred og faglig god uddannelse, der kan danne basis for en fremtid på arbejdsmarkedet
 • at give kontoreleverne mulighed for et uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte, hvor de selv er med til at vælge indholdet
 • at sikre, at alle involverede har den nødvendige viden og indsigt i kommunens ønsker og krav til kontorelevernes ansættelses- og uddannelsesforhold

Elevpolitik

Nedenfor kan du finde Vejen Kommunes elevpolitik. Du kan læse den i to versioner:

 • Den ene som en ældre pdf-version Læs elevpolitikken  
 • Den anden nedenfor som folde-ud-afsnit.
Oversigt

Formål

 • Attraktivt uddannelsessted
 • Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Uddannelsens indhold og mål

 • Overordnede mål for uddannelsen
 • Introduktion
 • Evalueringssamtaler
 • Skoleophold/Studietur
 • Elevgruppen
 • Rettigheder som elev (ferie, løn m.v.)
 • Relevante hjemmesider (ug.dk, vejen.dk, ibc.dk, hk.dk osv)

Elevprofil

 • Uddannelsesmæssige kvalifikationer
 • Personlige og faglige kvalifikationer
 • Interesse og motivation

Uddannelsesansvarlig/elevansvarlig

 • Opgaver uddannelsesansvarlig
 • Opgaver elevansvarlig

Rekruttering og ansættelse

 • Rekruttering
 • Ansættelse af elever efter endt uddannelse
 • Fremtidsmuligheder (uddannelse)
Indledning

At få fornyet medarbejderstaben i de forskellige afdelinger bør betragtes som et fælles ansvar for alle – ledere, medarbejdere og politikere.

Både det nuværende og det fremtidige behov for arbejdskraft er et nødvendigt fokusområde, og indsatsen for at tiltrække nye elever skal derfor til hver en tid være et succeskriterium for alle og et vigtigt element i arbejdet med at udvikle kontorets miljø og skabe fremtidens arbejdskraft – samtidig med, at der med eleverne tilføres friske idéer og tanker.

Formål

Det overordnede formål med arbejdet med elever er, at

 • gøre Vejen Kommune til et attraktivt uddannelsessted, der sikrer, at Vejen Kommune kan tiltrække og fastholde kvalificerede kontorelever.

Det gøres ved, at

 • give kontoreleverne en attraktiv, bred og faglig god uddannelse, der kan
  danne basis for en fremtid på arbejdsmarkedet.
 • give kontoreleverne mulighed for et uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte, hvor de selv er med til at vælge indholdet.
 • sikre, at alle involverede har den nødvendige viden og indsigt i kommunens ønsker og krav til kontorelevernes ansættelses- og uddannelsesforhold.
Uddannelsens indhold og mål

Uddannelsen hører under Bekendtgørelse om en kontoruddannelse med specialer.

Uddannelsesperioden, som normalt påbegyndes 1. september, sammensættes
således:
1 elev i Borgerservice.
1 elev i turnusstilling i den øvrige administration.

Formålet med den praktiske del af uddannelsen er, at

 • eleven opnår kendskab til kommunens visioner for udvikling, målsætning, ledelsesforhold, organisationsopbygning og politikker, såsom miljø/arbejdsmiljø, uddannelse, kvalitet og service.
 • eleven selvstændigt udfører arbejdsopgaver og behersker metoder inden
  for de administrative hovedområder i en offentlig virksomhed.
 • eleven udviser initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og
  evne til at rådgive og kommunikere med borgere og brugere.
  3
 • eleven har konkret kendskab til, hvordan praktikstedet søger at omsætte
  beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution/afdeling.
 • eleven har viden om, hvordan praktikstedets opgaver løses tværorganisatorisk.

Introduktion

Den første dag skal kontoreleven have en generel orientering om kommunens
organisation og opgaver. Det er den elevansvarlige i den afdeling, hvor kontoreleven starter sin uddannelse, der sørger for introduktionen. Der vil blive orienteret om kontorelevens rettigheder og pligter samt

 • arbejdstid, flexordning og pauser.
 • lønforhold, prøvetid, ferie og sygdom.
 • skoleophold og kurser.
 • tavshedspligt.
 • præsentation af afdeling og medarbejdere.
 • afdelingens opgaver i organisationen, herunder den daglige arbejdsgang.
 • afdelingens organisationsplan.
 • information om de IT-værktøjer afdelingen anvender.
 • gennemgang af uddannelsesplanen for den pågældende afdeling.

Evalueringssamtaler

Formålet med evalueringssamtalerne er at

 • sikre en faglig oplæring.
 • styrke og udvikle kontorelevens personlige udvikling.
 • eleven trives.

Det er kontorelevens pligt at indkalde til evalueringssamtale.

Der skal afholdes mindst tre evalueringssamtaler indenfor kontorelevens toårige praktikforløb.

Det er dog vigtigt, at kontoreleven gør opmærksom på eventuelle problemer i
løbet af ansættelsen, så problemerne kan tages i opløbet.

Som udgangspunkt deltager den elevansvarlige og kontoreleven i samtalen.
Den uddannelsesansvarlige kan indkaldes, hvis det ønskes. Hvis der indkaldes
flere deltagere, skal det ske efter gensidig aftale mellem den elevansvarlige og
eleven.

Samtalerne afholdes som beskrevet nedenfor:

1. samtale skal afvikles i perioden fra den 15. oktober til den 31. oktober i det første år af uddannelsen. 
Det primære formål er at afdække, hvorvidt det forventes, at kontoreleven kan gennemføre uddannelsen tilfredsstillende for såvel kontoreleven som for Vejen Kommune. Samtalen holdes i god tid inden prøvetidens udløb, idet der tidsmæssigt skal være plads til en afskedigelsesprocedure. Såfremt den elevansvarlige vurderer, at kontorelevens uddannelsesforløb skal afbrydes, kontaktes den uddannelsesansvarlige hurtigst muligt.

2. samtale skal afvikles, når kontoreleven har været ansat i 9-10 måneder.

Formålet er at følge op på, hvordan det går med kontoreleven,
og om der eventuelt skal ske justeringer i forhold til uddannelsesplanen.

3. samtale skal afvikles tre til fire måneder inden elevtiden afsluttes.

Formålet er at følge op på, hvordan det går med kontoreleven.
Ved denne samtale bør de fremtidige muligheder for kontoreleven, herunder jobmuligheder, drøfte

I samtaleskemaet er der inspiration til spørgsmål, der kan stilles under de enkelte temaer.

Spørgsmålene i samtaleskemaet er kun til inspiration. Samtalen skal dog som minimum komme omkring temaerne. Samtaleskemaet kan bruges til forberedelse af samtalen og til referat fra samtalen.

Efter samtalen udarbejder den elevansvarlige et referat af samtalen. Referatet
underskrives af den elevansvarlige og af kontoreleven. Der udleveres en kopi
til kontoreleven.

Der sendes en kopi af referatet til den uddannelsesansvarlige til orientering.
Den udannelsesansvarlige sørger efterfølgende for journalisering i kontorelevens personalesag.

Skoleophold/Studietur

De 15 ugers skoleophold i uddannelsen består af 9 ugers obligatoriske specialefag, 5 ugers bundne valg-/specialefag samt 1 uge til fagprøven og gennemføres på IBC Kolding med deltagelse af kontorelever fra andre offentlige myndigheder.

Der undervises i følgende emner:

 • Politik og økonomi.
 • Organisation og samarbejde.
 • Lovgivning.Kommunikation.

Vejen Kommune dækker transportudgifter til IBC Kolding.
Godtgørelsen omfatter udgifter til befordring af den nærmeste vej fra bopæl til skolen og tilbage.

I skoleperioden er der indlagt et valgfag (1 uge) som en studietur med klassen til Bruxelles. Turen betales af Vejen Kommune efter opkrævning fra IBC Kolding. Kontoreleverne får lommepenge på turen efter statens regler om lommepenge.

Såfremt IBC Kolding ikke kan tilbyde uddannelsen (for få elever), bliver undervisningen flyttet til den handelsskole, der kan tilbyde uddannelsen.

Elevgruppen

Elevgruppen mødes én gang i måneden sammen med den uddannelsesansvarlige. Det er den uddannelsesansvarlige, der sørger for mødeindkaldelse. Eleverne udarbejder på skift referat fra møderne.

På møderne taler kontoreleverne og den uddannelsesansvarlige blandt andet om, hvordan det går i afdelingerne, hvordan det er gået på skoleophold og hvordan kontoreleverne bør forberede sig til kommende skoleophold.

Det er vigtigt, at kontoreleverne kender hinanden og har mulighed for et socialt netværk, derfor vægtes møderne højt.

Rettigheder som elev

På HK´s hjemmeside www.hk.dk ligger en pjece vedrørende elevers rettigheder. Pjecen indeholder oplysninger vedrørende elevtid, prøvetid, løn, ferie m.v.

Med hensyn til ferie har kontoreleverne pligt til at oplyse, hvorvidt de har optjent feriegodtgørelse fra tidligere arbejdsgivere af hensyn til kommunens modregningsadgang.

Relevante hjemmesider

Læs mere på www.ug.dk, www.vejen.dk, www.ibc.dk m.v.

Elevprofil

Rekrutteringen af kontoreleverne sker blandt andet med udgangspunkt i nedenstående uddannelsesmæssige, personlige og faglige kvalifikationer.

Uddannelsesmæssige kvalifikationer

Der henvises til OMKOF’s hjemmeside (Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning).

Personlige og faglige kvalifikationer

 • Har IT-kendskab på brugerniveau.
 • Er nysgerrig, udadvendt, energisk og har masser af gå-på-mod.
 • Er selvstændig og initiativrig.
 • Er åben for personlig og faglig udvikling.
 • Er serviceminded og ansvarsbevidst.
 • Er samarbejdsvillig.
 • Er robust, skal kunne trives med forandringer og have lysten til at lære nyt.

Interesse og motivation

 • Have gjort sig overvejelser om en karriere, der rækker længere end to år.
 • Kunne udvise interesse og engagement for kontorfaget.
 • Brænder for at arbejde på en spændende arbejdsplads med mange udfordringer og fremtidsmuligheder.
 • Være åben overfor de mange mulige kommunale job efter afsluttet elevuddannelse.
 • Være motiveret for at møde på arbejde hver dag (mødestabilitet).
Uddannelsesansvarlig/elevansvarlig

Under uddannelsen vil kontoreleverne møde flere personer, der på forskellige måder er ansvarlig for, at kontoreleverne får et tilfredsstillende og kvalificeret uddannelsesforløb.

Uddannelsesansvarlig

Der er udpeget én uddannelsesansvarlig for kontorelever. Den uddannelsesansvarlige er placeret i Intern Service – Sekretariat.

Den uddannelsesansvarlige har det overordnede ansvar for samt den koordinerende funktion omkring kontoreleverne.

Opgaverne består blandt andet af:

 • Kontakt/møder med handelsskolen omkring skoleophold.
 • Deltagelse i netværksmøder med andre offentlige virksomheder.
 • Fordeling af kontoreleverne i afdelingerne.
 • Løsning af problemstillinger i afdelingerne.
 • Deltagelse i elevgruppens møder.
 • Rekruttering af kontorelever.
 • Ansvarlig for Lectio (elevers skoleperioder, karakterer og fravær).
 • Samling af uddannelsesplan.
 • Tovholder for de elevansvarlige.
 • Indkalde og afholde møder med de elevansvarlige.
 • Udfærdige samlet anbefaling m.m. ved gennemført uddannelse.

Elevansvarlig

Der er udpeget én elevansvarlig i følgende afdelinger:

 • Intern Service – Sekretariat.
 • Intern Service – Personale.
 • Økonomi – Regnskab/Indkøb.
 • Økonomi – Budget.
 • Social & Ældre.
 • Dagtilbud & Skole.
 • Børn & Ungeenheden.
 • Jobcenter.
 • Teknik & Miljø.
 • Borgerservice.

De elevansvarlige har den koordinerende funktion omkring kontoreleverne i afdelingen.

Opgaverne består blandt andet af:

 • Kontakte kontoreleven og aftale mødetidspunkt for første arbejdsdag.
 • Sørge for, at der er arbejdsplads og PC m.v. til rådighed, når kontoreleven starter.
 • Planlægning og udarbejdelse af uddannelsesforløbet i afdelingen.
 • Ansvaret for rokeringer og fordelingen af kontoreleven i afdelingen.
 • Afholdelse af evalueringssamtaler med efterfølgende udarbejdelse af referat, som sendes til den uddannelsesansvarlige.
 • Udarbejdelse af udtalelse for tiden i afdelingen til den uddannelsesansvarlige.
 • Indkalde til ”afskedsarrangement” i den afdeling eleven afslutter sin uddannelse.
 • Den daglige kontakt til kontoreleven.
 • Ansvaret for, at kontoreleven kommer igennem det faglige indhold i uddannelsesplanen.
 • Godkender og underskriver kontorelevens fagprøvekontrakt.
Rekruttering og ansættelse

Rekruttering

Vejen Kommune ansætter årligt to kontorelever med tiltrædelse den 1. september.

Stillingsopslag

Den uddannelsesansvarlige er ansvarlig for at udarbejde et stillingsopslag.

Annoncering

Annoncering efter kontorelever sker som udgangspunkt på Vejen Kommunes hjemmeside, Ofir, Jobnet og Facebook. Herudover kan det inden den årlige annoncering vurderes, om der skal ske andre annonceringstiltag.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist planlægges til januar/februar måned. Ansøgningsfristen vurderes årligt forud for annoncering.

Udvælgelse til ansættelsessamtale

Når ansøgningsfristen er udløbet, vil samtlige ansøgninger blive gennemgået af de elevansvarlige og den uddannelsesansvarlige. Ansøgere vælges ud fra prioriteret rækkefølge.
Udvælgelsen til ansættelsessamtaler sker på baggrund af kravene til elevprofilen.

Ansættelsesudvalg

Der nedsættes to ansættelsesudvalg. En for elevstillingen i Borgerservice og en for elevstillingen i Administrationen.

Ansættelsesudvalget sammensættes således:

I Borgerservice:

 • Den elevansvarlige og en medarbejder fra Borgerservice.

I Administrationen:

 • Elevansvarlige fra udvalgte afdelinger.

I Administrationen starter de udvalgte med ca. et kvarters møde/samtale med
nuværende elever.

Ansættelsessamtaler og ansættelse

Den uddannelsesansvarlige sørger for, at de udvalgte bliver indkaldt til ansættelsessamtaler. Der afsættes ca. 30 minutter til hver samtale. De elevansvarlige er ansvarlige for at føre samtalen. Efter samtalen giver en af de elevansvarlige besked om resultatet af samtalen.

Den uddannelsesansvarlige udfærdiger efter samtalen uddannelsesaftale og ansættelsesbrev, der sendes til de nye kontorelever hurtigst muligt.

Ansættelse af elever efter endt uddannelse

Ansættelse af elever efter endt uddannelse

Vejen Kommune kan ikke garantere kontoreleverne ansættelse efter endt elevtid.
Eleverne følger principperne om mulighed for at komme til jobsamtale jf. Genplaceringsaftalen.

Ledige stillinger i kommunen

Kontoreleverne opfordres generelt til at søge ledige stillinger i kommunen. Ved ledige basisstillinger indbydes kontoreleverne som minimum til en ansættelsessamtale. Kontoreleverne må søge job i kommunen seks måneder før det tidspunkt, hvor de er udlært. Kontoreleverne har selv pligt til at få kendskab til og søge de ledige stillinger i kommunen.

Hvis en afdeling ønsker at tilbyde en kontorelev ansættelse inden elevtidens afslutning, kan der aftales en ændring af uddannelsesplanen. En sådan ændring aftales mellem de elevansvarlige for de involverede afdelinger, den uddannelsesansvarlige og fællestillidsrepræsentanten for HK.

Ændringen af uddannelsesplanen kan aftales, så kontoreleven kan flytte afdeling under følgende forudsætninger:

 • Kontoreleven tilbydes fastansættelse efter endt elevtid.
 • Kontoreleven tilbydes videreuddannelse (Kommunom) efter endt elevtid.
 • Der er enighed mellem de elevansvarlige, den uddannelsesansvarlige og fællestillidsrepræsentanten om skiftet.
 • Den nye afdeling kan give de kvalifikationer, der endnu ikke er opnået i
  henhold til uddannelsesplanen.
 • Kontoreleven må ikke have selvstændigt ansvar for et arbejdsområde før
  tidligst tre måneder inden endt elevtid.

Ledige stillinger udenfor kommunen

Kontoreleverne kan søge ledige stillinger udenfor kommunen inden det tidspunkt, hvor de er udlært. Der kan aftales udstationering til en anden kommune i de sidste tre måneder af elevtiden, eller når fagprøven er bestået. En eventuel udstationering vurderes og aftales individuelt for den enkelte kontorelev. En eventuel udstationering aftales mellem den involverede elevansvarlige, den uddannelsesansvarlige og fællestillidsrepræsentanten for HK.

Fremtidsmuligheder

Vejen Kommune håber gennem en god uddannelse at give kontoreleverne lyst til at tage udfordringen op og søge job i kommunen efter endt uddannelse. Der er gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Dato for udarbejdelse og revideringer

Udarbejdet august 2015
Revideret april 2016
Revideret januar 2019