Job i Vejen Kommune

Leder til Vej & Park i Teknik & Miljø

Ansøgningsfrist: 11. august 2019

Er du god til at bevare overblikket, sikre fremdrift og udvikling på området Vej & Park samt i stand til at gå forrest i at løse opgaver i fællesskab og på tværs af hele kommunen - har vi lederjobbet til dig.

Vores nye lederkollega bliver leder af teamet Vej & Park, som er placeret i afdelingen Teknik & Miljø. Teknik & Miljø varetager opgaver på det tekniske område bl.a. byggemodninger af bolig- og erhvervsområder, etablering af nye veje og cykelstier, trafiksikkerhed, gravetilladelser, myndighedsområdet samt vedligeholdelse af kommunens grønne områder og veje.

Teknik & Miljø er involveret i mange af kommunes opgaver og strategier. Du skal derfor både have den rette baggrund med vægt på styring og strategi, være udadvendt og samtidig have erfaring med samspillet mellem virksomheder, borgere, kommunen og de statslige myndigheder.

I øjeblikket er fokus for Vejen Kommune og dermed også for Teknik & Miljø, at holde fast i og udbygge vores position som én af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner, hvor vi sammen med virksomhederne og kommunens borgere skaber de bedste betingelser for vækst og trivsel.

Du vil blive leder af en enhed, som har ansvar for kommunens myndighed-, plan-, og drift indenfor vej- og parkområdet. Du vil således blive placeret i kernen af Vejen Kommunes udvikling i et område, hvor der er stor politisk opmærksomhed og fokus fra vores borgere og erhvervsliv i forhold til, at levere resultater i form af en velfungerende og effektiv infrastruktur og offentlige arealer.

Dine objektive kompetencer er:

 • Du er uddannet inden for det tekniske område og gerne uddannet ingeniør, landinspektør eller lignende.
 • Du har arbejdet med vej- og parkområdet, for eksempel som ansat i en offentlig organisation eller rådgiver i en privat virksomhed.
 • Du har styringsmæssig og strategisk forståelse for drift, anlæg og planlægning, og kender derfor relevant lovgivning indenfor området.
 • Du har et ”ude fra ind” perspektiv på opgaverne og forstår, at opgaverne kun lykkedes, når det sker i samspillet med dine omgivelser.
 • Du har erfaring med, at samarbejde med statslige myndigheder, og kan i et konstruktivt samspil mellem virksomheder, borgere, kommunen og de statslige myndigheder finde løsninger.
 • Du har ledererfaring.

Dine subjektive kompetencer er:

 • Du er dygtig til at kommunikere et vanskeligt og nogle gange tørt stof.
 • Du forstår vigtigheden af at spille dine omgivelser bedre.
 • Du har politisk tæft.
 • Du har en vindende personlighed, som er samarbejdssøgende. Du ved du skaber de bedste resultater sammen med andre og kan dokumentere det.
 • Du er kreativ og løsningsorienteret.

Du vil som leder af Vej & Park indgå i afdelingens lederteam, som udover dig og afdelingschefen består af yderligere to lederkolleger. Herudover vil du have et tæt samspil med driftsenheden Vej, Park & Genbrug og Driftslederen for dette område.

Job og personprofil for leder af Vej & Park

Baggrund:

Vejen Kommune består af 10 afdelinger. Den ene - Teknik Miljø - er opdelt i 7 områder: Vej & Park, Erhvervsmiljø, Byg & Klima, Administration, Natur & Landskab, Vandmiljø og driftsenheden Vej, Park & Genbrug.

Vejen Kommune: 

Vejen Kommune har ca. 43.000 indbyggere og kommunens samlede areal er 815 km2

Vejen Kommune er administrativt inddelt i 10 afdelinger: Borgerservice, Jobcenter, Bygningsservice, Dagtilbud & Skole, Intern Service, Social & Ældre, Sundhed & Familie, Teknik & Miljø, Udvikling & Erhverv og Økonomi.

Den 1. oktober 2019 flytter kommunens administration ind i et nyt rådhus i Vejen by.

I den forbindelse ændres den administrative organisation, og Bygningsservice vil herefter være en del af Teknik & Miljø – dermed kan der ske ændringer i opgaveporteføljen i teams og i områderne.

Teknik Miljø:

Afdelingen Teknik Miljø har formuleret sit ledelsesgrundlag, der danner baggrund for ledelsesopgaven i afdelingen. Ledelsesgrundlaget omfatter mission, vision, ledelse i Teknik & Miljø samt et værdigrundlag med værdierne: Nytænkning, Anerkendelse, Sammenhæng og Ansvarlighed. Der er gennemført en værdi- og kerneopgaveproces for alle medarbejdere, hvor værdigrundlaget er blevet implementeret overalt i afdelingen. 

Vej Park:

Vej & Park vil understøtte kommunens målsætning om, at være én af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Vi medvirker til at give virksomhederne og borgerne en god infrastruktur, gode omgivelser og grønne byer med tæt til naturen. Målsætningen er, at medarbejdere og ledere servicerer erhvervsliv og borgere på en måde, som tilgodeser borgernes behov og hensynet til en økonomisk, effektiv og faglig forsvarlig løsning af opgaverne. 

Der kan være opmærksomhed fra politikere, virksomheder og borgere over for vores arbejdsfelt og resultater. Der stilles derfor store krav til os. Vi trives i Vej & Park med de store udfordringer og skaber gode resultater. 

Teknik & Miljø har fagligt dygtige og erfarne medarbejdere, og Vej & Park er kendetegnet ved en uformel og tillidsfuld omgangstone, hvor man siger tingene ligeud. 

Arbejdet i afdelingen er præget af en kombination af mange projekter og mange driftsopgaver, der begge kræver ledelsesmæssig bevågenhed. 

Vej & Park har opnået gode resultater på mange områder bl.a. etablering af nye erhvervsområder, cykelstier og grønne områder. Ligeledes er der et godt samarbejde med kommunens institutioner i forbindelse med vedligeholdelse, trafiksikkerhed og tilgængelighed m.v. Der er således høje ambitioner til fremtidige resultater.

Vej & Parks organisering:

Vej & Park er opdelt i en administrativ enhed og driftsmæssig enhed. Sidstnævnte med selvstændig driftsledelse. Opgaven er i fællesskab, at varetage og udvikle drift og administration af grønne områder, vandløb, veje og kollektiv trafik. Det er således afgørende, at der er et godt samarbejde parterne imellem.

Stillingsbetegnelse:

Leder af Vej & Park

Formål og ansvarsområder for stillingen:

- Den overordnede ledelse og styring af Vej & Park 

- Udvikling af området og organisationen 

- Servicere afdelingschefen 

- Være bindeleddet mellem afdelingschefen og medarbejdere i Vej & Park 

- Være bindeleddet mellem Vej & Park og Vejen Kommunes øvrige afdelinger og institutioner,     samt de øvrige fagområder i Teknik & Miljø 

Arbejdsopgaver

Faglige opgaver: 

- Strategi og mål på vej- og parkområdet 

- Faglig udvikling på vej- og parkområdet 

- Skal kunne gennemskue og videreformidle fagligheden i sagerne såvel indadtil som udadtil 

- Sparring til afdelingschefen, ledergruppen og medarbejdere    

- Budget og økonomiopfølgning

Ledelsesmæssige opgaver: 

- Personaleledelsen for medarbejdere 

- Tegne kommunen udadtil på området 

- Se og definere udviklingstrækkene på området 

- Tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere 

- Sikre, at Vej & Park samarbejder om udvikling af området 

- Sikre et velfungerende samarbejde med de øvrige fagområder i Teknik & Miljø 

- Formidling og kommunikation 

Leder af Vej & Park deltager i: 

 • Lederteam i Teknik & Miljø 
 • Lederforum i Teknik & Miljø
 • Drifts- og udviklingsmøde mellem Vej & Park og Vej, Park & Genbrug 
 • Teammøder

Succeskriterier i løbet af de første 100 dage: 

- Grundigt kendskab til organisationen og dens kultur 

- Udarbejde handlingsplan for den kommende periodes aktiviteter og initiativer 

- Fortolke og udmønte ledelses- og værdigrundlaget for Teknik & Miljø 

- Sikre en stabil drift inden for de forskellige områder 

- Tage fat på aktiviteter, der fortsat skal sikre det gode samarbejde og det gode ry internt og eksternt 

- Sikre grundlaget for det gode samarbejde med de øvrige fagområder i Teknik & Miljø herunder, afklaringer af samarbejdsfladerne. 

Vigtige samarbejdspartnere: 

 • Afdelingschefen
 • Lederteamet i Teknik & Miljø 
 • Driftslederen for Vej, Park & Genbrug 
 • Udvalget for teknik og miljø
 • De kommunale institutioner 
 • Erhvervslivet i kommunen
 • Borgerrelationer (lokalråd) 
 • Foreninger
 • Øvrige ledere i kommunen
 • Pressen 

Ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår er efter kvalifikationer og i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Ansættelsesforløbet:

Ansøgningsfrist: Den 11. august 2019.

Første interviewrunde: Den 16. august 2019 og 19. august 2019.

Mulighed for test mellem samtalerne.

Anden interviewrunde: Den 26. august 2019.

Beslutning om ansættelse: Uge 35

Tiltrædelse: den 1. oktober 2019 eller snarest muligt.

Spørgsmål til stillingen

Interesserede er velkommen til at rette henvendelse til Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen på tlf. 2445 5621. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Klik på ”Send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i Word eller PDF-format.

Overvejer du at flytte til Vejen? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på https://boivejen.inst.vejen.dk/


Send ansøgning