Job

 

Områdeleder på dagtilbudsområdet i Vejen Kommune

Ansøgningsfrist: 24. januar 2018

Der opslås en stilling som områdeleder i Område 2 i Vejen Kommune. Vi tilbyder en attraktiv stilling med store muligheder og stort ansvar for udviklingen for vores børn i Vejen Kommune. Vi har målrettet arbejdet mod stor professionalisering af vores ledelse, til glæde for vores medarbejdere, forældre og børn. Vil du være en del af denne udvikling, så er stillingen her. 
 
Området 
 
Område 2 har seks fysiske adskilte huse, i område 2 er der ca. 400 børn. 
Område 2 har ca. 75 ansatte. 
Området har egen administrativ medarbejder, der samarbejder og sparrer med de øvrige områder.  
Du skal være områdeleder for alle huse. Du har et ledelsesteam med to personale- og pædagogfaglige ledere, hvor I sammen udgør ledelsesteamet for området.  
Du kan læse mere om Område 2 her 
 
 
Kerneopgaven for Vejen Kommunes dagtilbud er, at: ”Fremme barnets muligheder i livet”  
Gennem et forpligtigende samarbejde med forældrene skabes et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, der:  
 • Understøtter børnenes trivsel, sundhed, alsidige udvikling og læring  
 • Sikrer dem en god og tryg opvækst, med mulighed for leg, fordybelse, udforskning og erfaring  
 • Fremmer deres selvværd og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber, samt forståelse for demokrati og kulturel integration  
 • Styrker oplevelsen af sammenhæng og kontinuitet på tværs af hjem, dagtilbud og skole  

 

Vejen Kommunes dagtilbud kendes derfor på:  
 • Gode og fleksible dagtilbud, der giver familier mulighed for at skabe et godt familie- og arbejdsliv.  
 • Konsekvent fokus på forældreinddragelse.  
 • Inkluderende børnefællesskaber med mangfoldige relationer børnene imellem.  
 • Samspil mellem leg, rutiner og pædagogiske aktiviteter, der understøtter barnets udvikling og læring.  
 • Tæt dialog og relevant inddragelse af flerfaglige samarbejdspartnere omkring barnets trivsel, potentialer/ udfordringer samt udvikling og læring.  
 • En stærk professionskultur, hvor medarbejdernes kompetencer udvikles og sættes i spil, på baggrund af systematisk refleksion og forskningsbaseret viden.  
 
 
Profil for Områdeleder  
Vi søger områdeledere, der kan:  
 • Lede gennem andre ledere – facilitere, motivere og skabe følgeskab.  
 • Varetage det overordnede ansvar for personale, økonomi og administration samt sikre kvaliteten og udviklingen af det pædagogiske arbejde.  
 • Agere loyalt og proaktiv i en politisk ledet organisation.  
 • Italesætte og skriftligt formulere visioner og succeskriterier for området.  
 • Omsætte visioner, mål og strategier til en handlingsorienteret hverdag.  
 • Arbejde projektorienteret i et fagprofessionelt perspektiv, herunder udarbejde mål, succeskriterier og effektindikatorer, såvel i eget område som på tværs af dagtilbudsområdet.  
 • Igangsætte og fastholde processer i det pædagogiske arbejde og sikre en langsigtet og innovativ ledelsestænkning i området.  
 • Sikre tæt dialog og relevant inddragelse af flerfaglige samarbejdspartnere omkring barnets trivsel, potentialer/ udfordringer samt udvikling og læring.  
 • Skaber synlige resultater gennem systematiske og målstyrede indsatser.  
 • Du skal kunne se dig selv i Vejen Kommunes ledelsesgrundlag og ikke mindst NASA værdier - læs mere her
 
Ansøgere forventes at have en relevant pædagogisk uddannelse, kombineret med solid og dokumenteret ledelseserfaring indenfor 0-6 års området. Vi ser gerne at ansøgere har erhvervet en lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende. 
 
 
Det tilbyder vi dig 
 • dit eget ledelsesteam, som bidrager til både det store og lille fællesskab i Vejen Kommune  
 • et attraktivt dagtilbud med dygtige og engagerede medarbejdere 
 • at blive en del af et ledelsesnetværk med kompetente ledelseskollegaer, hvor der gives ledelsesmæssig sparring 
 • faglig sparring fra afdelingens udviklingsteam 
 • tænkning om fælles og sammenhængende indsatser på hele 0-18 årsområdet 
 • personlig og faglig ledelsesudvikling, herunder relevant videreuddannelse 
 
Vejen Kommune har en flad organisationsstruktur med kun 3 ledelseslag: Direktør, afdelingschef og institutionsleder. I relation hertil arbejder vi med en høj grad af decentralisering af ansvar og opgaver til ledere og medarbejdere. Du får med reference til chef for dagtilbud & Skole det faglige, økonomiske, administrative og personalemæssige ansvar for Område 2 inden for rammer, der er nedfældet i en Drifts- og Udviklingsaftale. 
 
Løn: 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og i henhold til indgået forhåndsaftale jf. principperne om ny løn. 
 
Ansættelsestidspunkt: 
1. marts 2018 eller snarest herefter. 
 
Nærmere oplysninger:  
Fås ved henvendelse til Dagtilbuds- og Skolechef Regin Holm Nielsen på telefon 51 94 29 02/rhn@vejen.dk, Chefkonsulent Marie Skovbo 24 76 01 17/mask@vejen.dk på eller Bestyrelsesformand Flemming Bang på telefon 24 42 24 10 eller fb@lindemaerke.dk 
 
Eventuelt besøg i afdelingerne kan aftales med personale- og pædagogfaglig leder Birgitte S. Nielsen på telefon 29 47 80 89/bsn@vejen.dk 
 
Ansøgningsfrist: 
Onsdag den 24. januar 2018 kl. 12.00 
 
Du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag, alle dokumenter i én pdf-fil.  
 
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe uønsket post. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 
1. runde fredag den 26.1.2018 
2. runde tirsdag den 30.1.2018 
 
Vejen Kommune anvender erhvervstest ved ansættelse af institutionsledere. Ansøgere, der indbydes til 2. samtalerunde, vil i den forbindelse blive kontaktet af HR-afdelingen og vil blive testet i mellem de to samtaler. 
 
Send ansøgning