Tilsyn dyrehold

Ved et tilsyn kontrolleres

Dyreholdet størrelse

Det er vigtigt af hensyn til lugt hos naboer og ammoniakfordampning, at dyreholdet ikke er større end registreret hos kommunen. Hvis dyreholdet er for stort, skal det sættes ned, uanset om der søges om at få lovliggjort den ekstra produktion. 

Opbevaring af husdyrgødning

Både gyllebeholder og møddingsplads skal være store nok til, at ejendommens produktion af husdyrgødning på 9 måneder kan opbevares.

Gyllebeholderen skal overholde krav om:

Møddinger skal overholde krav om:

  • fast bund med tæt belægning, mur eller randzone og afløb til beholder, således at der ikke løber møddingssaft til grundvandet eller vandløb. 
  • Kompostlignende gødning kan lægges i markstak, hvis det er overdækket og ikke ligger samme sted hvert år.
Ensilageoplag

Ensilage kan opbevares i marken eller på særlig indrettet ensilageplads. 

  • Opbevaring af ensilage i marken kan ske hvis ensilagen ikke er saftgivende og hvis stakken er overdækket. Stakken må ikke ligger samme sted hvert år
  • Ensilagepladser skal have fast bund med tæt belægning, mur eller randzone og afløb til beholder, således at der ikke løber møddingssaft til grundvandet eller vandløb. 

Læs mere om reglerne for ensilagepladser i denne folder

Skadedyr

Ved tilsynet bliver det kontrolleret om der foregår en fornuftig begrænsning og bekæmpelse af fluer og rotter.

Mængden af fluer kan begrænses ved f.eks. at overdække møddingspladser og udmuge ofte.

Har du rotter skal du kontakte kommunen, se nærmere her

Vil du vide mere om bekæmpelse af skadedyr, se Miljøstyrelsens hjemmeside her

Olietank

Ved tilsynet bliver det kontrolleret, at der ikke sker forurening af jord og grundvand fra olietanke. Blandt andet tjekkes hvor gammel olietankene er. Overjordiske olietanke må som hovedregel ikke være mere end 30 år gamle, nedgravede olietanke 40 år. 
Vi kontroller også om olietanken er anmeldt til BRR.

Læs mere om olietanke her og om hvordan du anmelder at en tank er sløjfet eller du skal etablerer en ny tank.

Affald

Ved tilsynet kontrolleres om olie-, kemikalie-, emballage- og veterinæraffald håndteres korrekt. 

Spilolie skal leveres.

Kemikalieaffald skal leveres.

Tom, rengjort emballage må komme i dagrenovationen eller kan afleveres på genbrugspladsen.

Veterinært affald skal afleveres.

Læs mere om affald og genbrug

Spildevand

Afløb fra mælkerum, vaskeplads m.v. bliver gennemgået. Som hovedregel ledes dette spildevand til gyllebeholder. 

Bygninger

Det kontrolleres, om der er bygget nyt siden sidste tilsyn, og om der er tilladelse hertil.

Anvendelse af affald (slam) til markerne

F.eks. kan spildevandsslam udspredes på markerne under overholdelse af visse regler.

Vilkår fra godkendelsen

Ud over de generelle regler kan der være særlige vilkår i en godkendelse. Det kan f.eks. være om efterafgrøder eller skraber på spalter.