Retningslinje anmeldelse af slagger

Genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder reguleres efter Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (Restproduktbekendtgørelsen). Hvis genanvendelsen ikke kan overholde kravene i Restproduktbekendtgørelsen skal den behandles efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

I forhold til beskyttelsen af grundvandsinteresserne har Vejen Kommune fastlagt nedenstående retningslinjer for administrationen af lovgivningen.


Indenfor vandværkernes Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) og grundvandsdannende oplande:
For anmeldelser, der kan behandles efter reglerne i Restproduktbekendtgørelsen nedlægges forbud mod projekter som ligger i BNBO, med hjemmel i bekendtgørelsens § 16 stk. 4.

For anmeldelser, der kan behandles efter reglerne i Restproduktbekendtgørelsen foretages en konkret vurdering af grundvandets sårbarhed for de projekter som ligger i de grundvandsdannende oplande til vandværksboringer. Herefter afgøres, om der nedlægges forbud mod projektet med hjemmel i bekendtgørelsens § 16 stk. 4, eller om der kan meddeles accept.

For ansøgninger, der kræver en dispensation efter bekendtgørelsens § 7 eller skal behandles efter MBL’s § 19 meddeles normalt afslag.

Indenfor vandværkernes indvindingsoplande i øvrigt og i Områder med særlige Drikkevandsinteresser (OSD):
For anmeldelser, der ikke kræver en dispensation efter reglerne i Restproduktbekendtgørelsen meddeles normalt accept, såfremt der er en god magasinbeskyttelse eller slaggen ønskes placeret langt fra grundvandsskel.

Hvis slaggen ønskes placeret ved grundvandsskel og magasinbeskyttelsen ikke er god meddeles normalt forbud mod projektet med hjemmel i bekendtgørelsens § 16 stk. 4.

For ansøgninger, der kræver en dispensation efter bekendtgørelsens § 7 eller skal behandles efter MBL’s § 19 meddeles normalt afslag.

Indenfor områder med alm. drikkevandsinteresser
Der meddeles normalt accept eller tilladelse med vilkår om tæt belægning, såfremt øvrige interesser tilgodeses (overfladevand, § 3-områder, landskaber).

Notering af slaggeudlæg i BBR

Accept af og tilladelse til anvendelse af slagger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder noteres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) med link til relevant kortbilag.


Øvrige bemærkninger

Ved accept af og tilladelse til anvendelse af slagger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, stilles der vilkår om, at slaggen skal fjernes for lodsejerens regning, når bygningen/anlægget tages ud af brug.

Hvis der meddeles tilladelse til anvendelse under kørearealer og veje stilles der vilkår om, at belægningerne for altid skal holdes tætte overfor nedsivning af vand.

Dispensation efter Restproduktbekendtgørelsens § 7 kommer på tale, når:

- slaggen overholder kravene til kategori 3 slagger og projektet ligger indenfor bekendtgørelsens anvendelsesområde jf. §§ 1-3, - men projektet ikke er i overensstemmelse med begrænsningerne i lagtykkelser i bekendtgørelsens bilag 4 og 5. Der kan meddeles dispensation til en øget lagtykkelse såfremt anvendelsen er anlægsteknisk begrundet og miljømæssig forsvarlig. Der kan ikke dispenseres fra typen af bygge- og anlægsarbejde.

Behandling efter MBL’s § 19 kommer på tale, når:

- slaggen ikke overholder kravene til kategori 3 slagger og/eller falder udenfor bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Kravet om en anlægsteknisk begrundelse for meddelelse af en dispensation har primært som formål at hindre en ”skjult” deponering. Det skal således forhindres, at der indbygges et større volumen slagger end nødvendigt.

Kravet om, at det skal være miljømæssigt forsvarligt, når der træffes afgørelse om dispen-sation efter bekendtgørelsens § 7, skal sikres på baggrund af den samme risikovurdering, som skal foretages i en afgørelse efter MBL’s § 19 og med helt parallelle vilkår.

Det er lovgivningens hensigt at give mulighed for genanvendelse af restprodukter som erstatning for jomfruelige materialer. Ved administrationen lægges der derfor vægt på, at det ansøgte projekt ikke omfatter en større mængde restprodukt end man måtte forvente ved brug af rene materialer. Der stilles vilkår i accept/tilladelse om, at der ikke må tilføres mere slagge en nødvendigt for det pågældende projekt.

Som udgangspunkt vil der kun blive givet tilladelse til brug af restprodukter som bundsikringsmaterialer, men ikke nivelleringer i større omfang end anført i bekendtgørelsen. Der stilles vilkår i accept/tilladelse om, at der ikke må tilføres mere slagge en nødvendigt for det pågældende projekt.

Definitioner i forhold til vandværksinteresserne:

Indvindingsopland: Det område i magasinet, hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringen

Grundvandsdannende opland: Det areal på jordoverfladen, hvor vand infiltrerer ned til grundvandsspejlet og strømmer videre ned til indtaget i den boring der indvindes fra