Retningslinjer anmeldelse af slagger

Genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder reguleres dels efter Restproduktbekendtgørelsen og efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

I forhold til beskyttelsen af grundvandsinteresserne har Vejen Kommune fastlagt nedenstående retningslinjer for administrationen af lovgivningen. Der foretages dog altid en konkret vurdering i den enkelte sag.

Indenfor vandværkernes primære indsatsområder
(BNBO og grundvandsdannende oplande)

For anmeldelser, der kan behandles efter reglerne i Restproduktbekendtgørelsen nedlægges normalt forbud mod projektet med hjemmel i bekendtgørelsens § 12 stk. 4. 

For ansøgninger, der kræver en dispensation efter bekendtgørelsens § 7 eller skal behandles efter MBL's § 19 meddeles normalt afslag. 

Indenfor vandværkernes sekundære indsatsområder og områder med særlige drikkevandsinteresser

For anmeldelser, der ikke kræver en dispensation efter reglerne i Restproduktbekendtgørelsen meddeles normalt accept, såfremt der er en god magasinbeskyttelse eller slaggen ønskes placeret langt fra grundvandsskel. 

Hvis slaggen ønskes placeret omkring grundvandsskel og magasinbeskyttelsen ikke er god meddeles normalt forbud mod projektet med hjemmel i bekendtgørelsens § 12 stk. 4. 

For ansøgninger, der kræver en dispensation efter bekendtgørelsens § 7 eller skal behandles efter MBL's § 19 meddeles normalt afslag. 

Indenfor områder med drikkevandsinteresser

For anmeldelser, der ikke kræver en dispensation efter reglerne i Restproduktbekendtgørelsen meddeles normalt accept. 

For ansøgninger, der kræver en dispensation efter bekendtgørelsens § 7 eller skal behandles efter MBL's § 19 kan der meddeles tilladelse medmindre slaggen ønskes placeret omkring et grundvandsskel og magasinbeskyttelsen ikke er god. 

Indenfor områder med begrænsede drikkevandsinteresser

Der meddeles normalt accept eller tilladelse med vilkår om tæt belægning, såfremt øvrige interesser tilgodeses (overfladevand, § 3-områder, landskaber).

 

______________________________________________________________

 

Tinglysning

Ved accept af og tilladelse til anvendelse af slagger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, stilles vilkår om en tinglysning af, at slaggen skal fjernes for lodsejerens regning, når bygningen/anlægget tages ud af brug. 

Hvis der meddeles tilladelse til anvendelse under kørearealer og pladser stilles der vilkår om en tinglysning af, at belægningerne skal være bæredygtige og for altid skal holdes tætte overfor nedsivning af vand. 

Ejeren er ansvarlig for gennemførsel af tinglysningerne og afholder de tilhørende udgifter. 

Øvrige bemærkninger

Dispensation efter Restproduktbekendtgørelsens § 7 kommer på tale, når:

  • slaggen overholder kravene til kategori 3 slagger og projektet ligger indenfor bekendtgørelsens anvendelsesområde jf. §§ 1-3, - men projektet ikke er i overensstemmelse om genanvendelsesbegrænsningerne i bekendtgørelsens bilag 3 og 4. Der kan meddeles dispensation til en øget lagtykkelse såfremt anvendelsen er anlægsteknisk begrundet og miljømæssig forsvarlig. Der kan ikke dispenseres fra typen af bygge- og anlægsarbejde. 

Behandling efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 kommer på tale, når:

  • slaggen ikke overholder kravene til kategori 3 slagger og/eller falder udenfor bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Kravet om en anlægsteknisk begrundelse for meddelelse af en dispensation har primært som formål at hindre en "skjult" deponering. Det skal således forhindres, at der indbygges et større volumen slagger end nødvendigt.

Kravet om, at det skal være miljømæssigt forsvarligt, når der træffes afgørelse om dispensation efter bekendtgørelsens § 7, skal sikres på baggrund af den samme risikovurdering, som skal foretages i en afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og med helt parallelle vilkår.

Det er lovgivningens hensigt at give mulighed for genanvendelse af restprodukter som erstatning for jomfruelige materialer. Ved administrationen lægges der derfor vægt på, at det ansøgte projekt ikke omfatter en større mængde restprodukt end man måtte forvente ved brug af rene materialer. Som udgangspunkt bliver der ikke givet tilladelse til brug af slagger til væsentlige nivelleringer.

 

_________________________________________________________________

 

Definitioner i forhold til vandværksinteresserne:
Definition Beskrivelse

Indvindingsopland

Det område i magasinet, hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringen
Grundvandsdannende   opland Det areal på jordoverfladen, hvor vand infiltrerer ned til   grundvandsspejlet og strømmer videre ned til det filter der indvindes fra

BNBO

Boringsnære   beskyttelsesområder
Primært   indsatsområde Boringsnære   beskyttelsesområder og grundvandsdannende oplande
Sekundært   indsatsområde Resten   af indvindingsoplandet