Miljøtilsyn

Hvad ser vi på ved tilsyn

De enkelte brancher påvirker miljøet forskelligt - og derfor er der forskel på, hvad vi ser på. Som regel gennemgår vi dog virksomhedens forhold omkring:

 • Affald (bl.a. opbevaring og bortskaffelse)
 • Udledning af stoffer med spildevandet
 • Udledning af stoffer til luften
 • Olietanke
 • Støjende maskiner og aktiviteter
 • Forurening af jorden

Har virksomheden en miljøgodkendelse, spildevandstilladelse eller et påbud med vilkår, så kontrollerer vi, at virksomheden overholder dem.

Efter miljøtilsynet modtager virksomheden et tilsynsbrev, en tilsynsrapport og vores beslutning om virksomhedens kategorisering. I tilsynsbrevet står, hvis der har været bemærkninger til virksomhedens miljøforhold - og hvis der er noget, virksomheden skal gøre.

 

Brugerbetaling for tilsyn og godkendelser

Vejen Kommune udsender hvert år efter 1. november fakturaer for miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser. Lovgrundlaget findes i bekendtgørelse nr. 1475 af den 12. december 2017, om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. .

I bekendtgørelsen er fastlagt regler for beregninger af gebyrerne, og hvilke typer af virksomheder der er omfattet af betalingsreglerne.

Timesatserne er fastsat er Miljøstyrelsen og offentliggøres på www.mst.dk.

I forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse efter § 11, § 12, eller § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, betales 80% af de ovennævnte takster.

For fremmede tjenesteydelser (typisk anvendelse af ekstern konsulent ved udarbejdelse af miljøgodkendelser) opkræves 57,79 % af regnskabsbeløbet ekskl. moms.

For øvrige opgaver betales den fulde timesats.

Ved betalinger efter sidste rettidige indbetalingsdag vil der, ved udsendelse af rykker, blive beregnet et rykkergebyr på 250 kr.

Læs mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Om opbygning af fakturaen

I bekendtgørelsen er anført, at det skal fremgå af regningen, om aktiviteten er foregået på husdyrbruget/virksomheden eller uden for husdyrbruget/virksomheden.

For de ydelser som kommunen selv står for, er angivet et antal timer og et beløb, mens der for ydelser, som leveres af konsulenter, er anført et beløb.

Årsagen til dette er dels, at der i lovgivningen ikke er krav om, at der skal gives et tidsforbrug ved brug af eksterne konsulenter og dels at edb-systemet, som anvendes til registrering, ikke gør det muligt at angive et tidsforbrug ved brug ved brug af ekstern konsulent.

Se ordforklaring på teksten i din faktura her.

Varsling af tilsyn

Normalt varsler vi tilsynet skriftligt 14 dage før tilsynet skal finde sted.

Forud for den skriftlige varsling aftaler vi normalt en dato med virksomheden over telefonen. På den måde:

 • er vi sikre på at træffe den rigtige person
 • giver vi virksomheden mulighed for at fremskaffe eventuelle oplysninger, som vi gerne vil se ved tilsynet
Hvor ofte er der miljøtilsyn?

Hvor ofte, der er miljøtilsyn afhænger af

 • Virksomhedens risikovurdering
 • Virksomhedens miljøbelastning
 • Virksomhedens omgivelser (måske ligger den i et særligt følsomt område)
 • Evt. prioriterede indsatsområder

Der er et minimum

Der er dog nogle retningslinjer for, hvor ofte vi som minimum kommer. Herunder kan du se hvad der gælder for de forskellige typer af virksomheder.

Type af virksomhed Miljøtilsyn
Virksomheder, der har eller skal have en
miljøgodkendelse
min. hvert 3. år

Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse
om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn
min. hvert 6. år
Virksomheder, der er omfattet af en
branchebekendtgørelse

min. hvert 6. år

For alle øvrige virksomheder efter behov
Rapporter om tilsyn på industrivirksomheder

 

Her kan du se den offentlige del af miljøtilsynsrapporterne.

Du kan få aktindsigt i resten af rapporterne og kommunens øvrige oplysninger ved at henvende dig til Teknik & Miljø på mail: teknik@vejen.dk

Se de nyeste rapporter på Miljøstyrelsens hjemmeside

For tilsynsrapporter fra før 1. januar 2017 henvend dig ligeledes til Teknik og Miljø på mail: teknik@vejen.dk.

 

 

Ordforklaring til faktura for miljøtilsyn og godkendelser

På din faktura er anført en række forkortelser, der er fastlagt i det edb-system, som kommunen anvender. Nedenfor er en liste over de hyppigst forekommende forkortelser med en uddybende forklaring.

På grund af den rabat som gives ydelser, der leveres til husdyrbrug, er teksterne for husdyrbrug og teksterne for virksomheder i øvrigt forskellige.

Husdyrbrug

Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for husdyrbruget

Teksten dækker over varsling af tilsyn, forberedelse af tilsynet, ajourføring af kommunes database, vurdering af oplysninger fra tilsynet på husdyrbruget, udarbejdelse af tilsynsrapport, samt de håndhævelsesreaktioner som tilsynet kan medføre.

Tilsyn m.v. - aktiviteter på husdyrbruget

Teksten dækker over tilsyn på husdyrbruget mht. overholdelse af generelle regler i lovgivningen og vilkår i godkendelser samt kontrol med overholdelse af tilladelser.

Godk. husdyrbrug § 11-12 - aktiviteter ud.f husdyrbrug

(Godkendelse af husdyrbrug § 11-12 - aktiviteter uden for husdyrbrug)

Teksten dækker over ydelser leveret af kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse.

Udover udarbejdelse af miljøgodkendelse kan teksten dække over fremsendelse af materiale til brug for konsulentens arbejde og gennemgang af forslag til miljøgodkendelse udarbejdet af konsulent.

Godk. husdyrbrug § 11-12 - aktiviteter på husdyrbrug

(Godkendelse af husdyrbrug § 11-12 - aktiviteter på husdyrbrug)

teksten dækker over opstartsmøde med medarbejder fra kommunen m.m.

Godk. husdyrbrug § 11-12 - fr. tjenesteyd. ud.f. husdyrbrug

(Godkendelse af husdyrbrug § 11-12 - fremmede tjenesteydelser udenfor husdyrbruget)

Teksten dækker over udarbejdelse af miljøgodkendelse ved brug af ekstern konsulent

Godk. husdyrbrug § 11-12 - frm. tjenesteyd. på husdyrbrug

(Godkendelse af husdyrbrug § 11-12 - fremmede tjenesteydelser på husdyrbruget)

Teksten dækker over møde på landbruget om miljøgodkendelse af arealer.

Godk. husdyrbrug § 16 - aktiviteter på bedriftens areal

(Godkendelse af husdyrbrug § 16 - aktiviteter på bedriftens areal)

Teksten dækker over møde på landbruget om miljøgodkendelse af arealer.

Godk. husdyrbrug § 16 - aktiviteter ud.f. bedrift. areal

(Godkendelse af husdyrbrug § 16 - aktiviteter udenfor bedriftens areal)

Teksten dækker over udarbejdelse af miljøgodkendelse af arealer.

Godk. husdyrbrug § 16 - fr. tjen.yd. ud.f. bedrift. areal

((Godkendelse af husdyrbrug § 16 - fremmede tjenesteydelser udenfor bedriftens areal)

Teksten dækker over udarbejdelse af miljøgodkendelse af areal ved brug af ekstern konsulent.

 

Øvrige Virksomheder

Tilsyn mv. - aktiviteter uden for virksomheden

Teksten dækker over varsling af tilsynet, forberedelse af tilsynet, ajourføring af kommunes database, vurderinger af oplysninger fra tilsynet på virksomheden, udarbejdelse af tilsynsrapport samt de håndhævelsesreaktioner som tilsynet kan medføre.

Tilsyn mv. - aktiviteter på virksomheden

Teksten dækker over tilsyn på virksomheden mht. overholdelse af generelle regler i lovgivningen og vilkår i godkendelser samt kontrol med overholdelse af tilladelser

Godkendelse - aktiviteter på virksomheden

Teksten dækker over møde på virksomheden i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse.

Godkendelse - aktiviteter på virksomheden

Teksten dækker over behandling af ansøgning og udarbejdelse af miljøgodkendelse.