Farlige stoffer i byggeaffald

Mange materialer skal behandles på en særlig måde for at undgå forurening af omgivelserne og sundhedsfare for de mennesker, der kommer i berøring med dem.
Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid frasorteres og anmeldes sammen med andet bygge- og anlægsaffald.  

Screening for PCB:

Inden nedrivnings- eller renoveringsarbejdet påbegyndes, har bygherrer pligt til at screene og evt. kortlægge for PCB, hvis:

  • bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
  • der har været udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977

Se PCB-diagram her

Screeningsskema

Kortlægning:

Hvis der svares ja til et eller flere spørgsmål i screeningsskemaet om PCB, viser det at der sandsynligvis er skadelige stoffer i din bygning. Dvs. der skal laves en mere detaljeret kortlægning, så affaldet kan bortskaffes forsvarligt.

Foruden PCB kan der i ældre bygninger findes andre miljøfarlige stoffer for eksempel asbest og gammel maling med indhold af bly, zink, kviksølv mm.

For udarbejdelse af en kortlægning anbefaler vi at du kontakter et professionelt firma.

Afrensning:

Er bygge- og anlægsaffaldet i øvrigt malet med malingstyper der indeholder miljøfremmede stoffer, f.eks. bly, cadmium, kviksølv, PCB, klorparaffiner med mere, skal malingen afrenses for at undgå spredning af de miljøfremmede stoffer

Efter afrensning skal du sende dokumentation til kommunen for, at den afrensede bygningsdel er ren i forhold til gældende grænseværdier. Vejen Kommune vil ud fra dokumentationen vurdere, om byggeaffaldet kan genanvendes.

Information og vejledninger:

Herunder kan du finde vejledninger og information til, hvordan du håndterer de mest kritiske materialer.