Bygge- og anlægsaffald

Nyhed! De nye regler

Så er der kommet ny affaldsbekendtgørelse og ny aktørbekendtgørelse og dette medfører ændringer til proceduren for håndtering af byggeaffald. 

Bemærk:

1. Bygherre skal inden frembringelse af 1 ton byggeaffald og derover få foretaget en screening for at få afdækket, om der kan være problematiske stoffer som eksempelvis PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller mv. i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives. (Se hvilke problematiske stoffer Vejen Kommune kigger på i vores "Gode råd" ark, som du finder længere nede på siden).

2. På baggrund af screeningen skal der laves en kortlægning, som påviser, hvor og hvor meget af de problematiske stoffer i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

3. Når screening og kortlægning er foretaget, skal bygherren senest 14 dage før projektet ønskes startet, indsende en anmeldelse af byggeaffald inde på www.bygningsaffald.dk. Den skal blandt andet indeholde screening og kortlægning. 

4. Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977, skal uanset vægt og størrelse anmeldes til kommunen af bygherren.

5. På baggrund af det anmeldte byggeaffald vil Vejen Kommune give anmeldelsen et unikt løbenummer.

6. Først ved modtagelse af løbenummeret fra kommunen kan arbejdet påbegyndes og byggeaffaldet produceres. 

7. Du har som bygherre pligt til, at det løbenummer kommunen giver anmeldelsen, bliver givet videre til affaldstransportøren sammen med din digitale anmeldelse.

8. Når affaldstransportøren videretransporterer affaldet, skal løbenummeret og den sidste anmeldelse oplyses til det første modtageanlæg, registreret til at kunne håndtere bygge- og anlægsaffald.

9. Affaldstransportøren skal også oplyse til modtageanlægget, hvornår det sidste læs fra en ombygnings-, renoverings- eller nedrivningssag er afleveret.

10. Det første modtageanlæg, som er registreret til at kunne modtage og håndtere bygge og anlægsaffaldet, skal senest fire uger efter, at affaldsmodtageren har modtaget hele affaldsmængden, indberette digitalt til kommunalbestyrelsen:
a: anmeldelsens løbenummer,
b: modtagne affaldsmængder fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner, og
c: dato for modtagelse af affaldet.

Miljøkortlægning

Som bygherrer skal du lave en miljøkortlægning af din bygning inden du påbegynder en renovering eller nedrivning. En miljøkortlægning er en detaljeret beskrivelse af aktuelle forekomster af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og deres udbredelse.

Dette er fordi at der i byggematerialer kan være mange forskellige problematiske stoffer, for eksempel, PCB, asbest, PAH´er, tungmetaller og klorparaffiner.

Du skal også være opmærksom på bygningens alder, hvilke byggematerialer der indgår og hvilke anvendelser bygningen gennem tiden har tjent.

Din miljøkortlægning vil derfor typisk indbefatte prøvetagning af materialer med henblik på at fastslå indholdet og udbredelsen af stofferne, så de kan sorteres fra og blive bortskaffet korrekt.

Har du styr på potentielle miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra start, er det en fordel på lang sigt for alle involverede parter i processen. Dette er dels fordi man forebygger miljø- og sundhedsmæssige risici og dels fordi man undgår risiko for senere forsinkelser, ekstraregninger og usikkerheder i projektet på grund af, at eventuelle problematiske stoffer opdages for sent.

For mere viden anbefaler vi at du læser vores "Gode Råd" ark. 

Bemærk, at Vejen Kommune kan kræve supplerende oplysninger, hvis dette vurderes nødvendigt af hensyn til den videre sagsbehandling.

For udarbejdelse af en miljøkortlægning anbefaler vi at du kontakter et professionelt firma.

Vejen Kommune anbefaler Dakofas "Viden om" Den gode kortlægningsrapport. 

Hvad skal Vejen Kommune bruge miljøkortlægningen til?

Resultaterne af en miljøkortlægning danner grundlag for Vejen Kommunes klassificering og potentiel anvisning af dit byggeaffald. Herunder retningslinjer for sortering. Det er derfor vigtigt at den bliver vedlagt når du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald. Vejen Kommune anbefaler at du sender din miljøkortlægning i så god tid som muligt, for at undgå unødige forsinkelser af dit projekt.

Hvis det ved bygningsgennemgangen vurderes at bygningen ikke indeholder PCB eller andre farlige stoffer, skal dette ligeledes vedlægges anmeldelsen.

Byggeaffald skal anmeldes

Det er dig som bygherrer, der har ansvaret for at anmelde dit byggeaffald til kommunen.

Husk, at du skal anmelde dit byggeaffald senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Anmeldepligten gælder alle renoveringer og nedrivninger, hvis det drejer sig om:

 • mere end 1 ton affald
 • renoveringer eller nedrivninger af bygninger fra perioden 1950 - 1977
 • udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977
 • farligt affald

Du skal benytte NemID for at anmelde byggeaffald. Den første gang du benytter systemet, skal du efter NemID klikke på "Tilmeld" og oprette dig som bruger.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldstype, transportør og modtager.

Vær opmærksom på, at du også skal sende supplerende dokumentationsmateriale, som din miljøkortlægning, sammen med din anmeldelse.

Husk, at Kommunens behandling af din anmeldelse går hurtigere, hvis alle de nødvendige oplysninger bliver fremsendt med det samme.

Anmeld byggeaffald

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet.

Afrensning

Er bygge- og anlægsaffaldet malet med malingstyper der indeholder problematiske stoffer, som for eksempel tungmetaller, kviksølv, PCB, klorparaffiner med mere, skal malingen afrenses for at undgå spredning af de miljøfremmede stoffer.

Efter afrensning skal du sende dokumentation til kommunen for, at den afrensede bygningsdel er ren i forhold til gældende grænseværdier. Vejen Kommune vil ud fra dokumentationen vurdere, om byggeaffaldet kan genanvendes.

Genbrug de rene byggematerialer

Nogle byggematerialer fra nedrivning, for eksempel mursten, tegl eller gipsplader skal genbruges.

Disse materialer kan genanvendes:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld

Sten, tegl og beton må efter nedknusning anvendes som fyldmateriale i stedet for nye råstoffer. Nedknust materiale må højst være 90 mm i diameter.

Materialerne må ikke indeholde kabelrester, kobberrør, plastfolie, sanitet, glaserede fliser og andre materialer der kan være indstøbt eller skjult i vægge og gulve.

Materialerne skal være sorterede og må ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, asbest, tjære, sod eller rester af maling og lak.

Kommunen kan stille krav om, at du får taget prøver af byggeaffaldet, inden du genanvender det.

Dette skal du også huske

Nedrivningstilladelse:

Du skal huske at søge om tilladelse til nedrivningen af din bygning

Læs mere om tilladelser til nedrivninger

Ansøgning til nedrivning af bygning

Midlertidig aktivitet:

Midlertidige aktiviteter, såsom nedrivninger og renoveringer, støver og støjer. Denne form for aktivitet er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen

Læs mere om midlertidige aktiviteter

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Gode råd

Vejen Kommunes vejledning

Her kan du læse Vejen Kommunes vejledning til, hvordan undersøgelser for miljøfarlige stoffer fra bygninger gennemføres.
(Senest opdateret december 2020)

Gode råd fra Vejen Kommune

Der kan komme ændringer i lovgivningen eller vejledninger fra Miljøstyrelsen der medfører at dette notat forældes.

Det er derfor altid den enkelte bygherre og dennes rådgiver der skal sikre sig, at der undersøges for relevante stoffer.

 

Information og vejledninger:

Herunder kan du finde vejledninger og information til, hvordan du håndterer de mest kritiske materialer.