Bygge- og anlægsaffald

Bygningsgennemgang

Som bygherrer skal du altid foretage en bygningsgennemgang af din bygning inden du påbegynder en renovering eller nedrivning. En bygningsgennemgang er en indledende vurdering af hvilke problematiske stoffer der kan forventes.

Dette er fordi at der i byggematerialer kan være mange forskellige problematiske stoffer, for eksempel, PCB, asbest, tungmetaller og klorparaffiner.

Du skal være opmærksom på bygningens alder, hvilke byggematerialer, der indgår og hvilke anvendelser bygningen gennem tiden har tjent.

Har man styr på potentielle miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra start, er det en fordel på lang sigt for alle involverede parter i processen. Dette er dels fordi man forebygger miljø- og sundhedsmæssige risici og dels fordi man undgår risiko for senere forsinkelser, ekstraregninger og usikkerheder i projektet på grund af, at eventuelle problematiske stoffer opdages for sent.

Miljøkortlægning

En miljøkortlægning er en mere detaljeret beskrivelse af aktuelle forekomster af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og deres udbredelse.

Denne vil typisk indbefatte prøvetagning af materialer med henblik på at fastslå indholdet og udbredelsen af stofferne, så de kan sorteres fra og blive bortskaffet korrekt. 

For mere viden anbefaler vi at du læser vores "Gode Råd" ark. 

Husk, at Vejen Kommune kan kræve supplerende oplysninger, hvis dette vurderes nødvendigt af hensyn til den videre sagsbehandling.

For udarbejdelse af en miljøkortlægning anbefaler vi at du kontakter et professionelt firma.

Vejen Kommune anbefaler Dakofas "Viden om" Den gode kortlægningsrapport. 

Hvad skal Vejen Kommune bruge miljøkortlægningen til?

Resultaterne af en miljøkortlægning danner grundlag for Vejen Kommunes klassificering og anvisning af dit byggeaffald. Herunder retningslinjer for sortering. Det er vigtigt at den bliver vedlagt når du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald. Det samme gør sig gældende for PCB- screeningen.

Hvis det ved bygningsgennemgangen vurderes at bygningen ikke indeholder PCB eller andre farlige stoffer, skal dette ligeledes vedlægges anmeldelsen.

 

Bygninger fra 1950 - 1977

Bygninger opført eller renoveret inden for denne tidsperiode indeholde med stor sandsynlighed det sundhedsskadelige stof PCB. Inden nedrivnings- eller renoveringsarbejdet påbegyndes, har du derfor som bygherrer pligt til at screene din bygning. 

Hvis screeningen viser at et eller flere af byggematerialerne erfaringsmæssigt kan indeholde PCB, så skal der laves en PCB kortlægning.

Der er stor sandsynlighed for PCB hvis:

 • din bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977

 • der har været udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977

 

Byggeaffald skal anmeldes

Det er dig som bygherrer, der har ansvaret for at anmelde dit byggeaffald til kommunen.

Husk, at du skal anmelde dit byggeaffald senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Anmeldepligten gælder alle renoveringer og nedrivninger, hvis det drejer sig om:

 • arealer større end 10 m2 
 • mere end 1 ton affald
 • renoveringer eller nedrivninger af bygninger fra perioden 1950 - 1977
 • udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977
 • farligt affald

Du skal benytte NemID for at anmelde byggeaffald. Den første gang du benytter systemet, skal du efter NemID klikke på "Tilmeld" og oprette dig som bruger.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldstype, transportør og modtager.

Vær opmærksom på, at du også skal sende supplerende dokumentationsmateriale, som for eksempel miljøkortlægning, sammen med din anmeldelse.

Husk, at Kommunens behandling af din anmeldelse går hurtigere, hvis alle de nødvendige oplysninger bliver fremsendt med det samme.

Anmeld byggeaffald

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet.

Afrensning

Er bygge- og anlægsaffaldet i øvrigt malet med malingstyper der indeholder problematiske stoffer, som for eksempel bly, cadmium, kviksølv, PCB, klorparaffiner med mere, skal malingen afrenses for at undgå spredning af de miljøfremmede stoffer.

Efter afrensning skal du sende dokumentation til kommunen for, at den afrensede bygningsdel er ren i forhold til gældende grænseværdier. Vejen Kommune vil ud fra dokumentationen vurdere, om byggeaffaldet kan genanvendes.

Genbrug de rene byggematerialer

Nogle byggematerialer fra nedrivning, for eksempel mursten, tegl eller gipsplader skal genbruges.

Disse materialer kan genanvendes:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld

Sten, tegl og beton må efter nedknusning anvendes som fyldmateriale i stedet for nye råstoffer. Nedknust materiale må højst være 90 mm i diameter.

Materialerne må ikke indeholde kabelrester, kobberrør, plastfolie, sanitet, glaserede fliser og andre materialer der kan være indstøbt eller skjult i vægge og gulve.

Materialerne skal være sorterede og må ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, asbest, tjære, sod eller rester af maling og lak.

Kommunen kan stille krav om, at du får taget prøver af byggeaffaldet, inden du genanvender det.

Dette skal du også huske

Nedrivningstilladelse:

Du skal huske at søge om tilladelse til nedrivningen af din bygning

Læs mere om tilladelser til nedrivninger

Ansøgning til nedrivning af bygning

Midlertidig aktivitet:

Midlertidige aktiviteter, såsom nedrivninger og renoveringer, støver og støjer. Denne form for aktivitet er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen

Læs mere om midlertidige aktiviteter

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Gode råd

Vejen Kommunes vejledning

Her kan du læse Vejen Kommunes vejledning til, hvordan undersøgelser for miljøfarlige stoffer fra bygninger gennemføres.
(Senest opdateret maj 2020)

Gode råd fra Vejen Kommune

Der kan komme ændringer i lovgivningen eller vejledninger fra Miljøstyrelsen der medfører at dette notat forældes.

Det er derfor altid den enkelte bygherre og dennes rådgiver der skal sikre sig, at der undersøges for relevante stoffer.

 

Information og vejledninger:

Herunder kan du finde vejledninger og information til, hvordan du håndterer de mest kritiske materialer.