Bygge- og anlægsaffald

Bygningsgennemgang og miljøkortlægning

Bygningsgennemgang:

Der skal altid foretages en bygningsgennemgang af din bygningen inden du påbegynder renoveringen eller nedrivning.

Dette er fordi at der i byggematerialer kan være mange forskellige problematiske stoffer, for eksempel, PCB, asbest, tungmetaller og klorparaffiner.

Har man styr på potentielle miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra start, er det en fordel på lang sigt for alle involverede parter i processen - dels fordi man forebygger miljø- og sundhedsmæssige risici og dels fordi man undgår risiko for senere forsinkelser, ekstraregninger og usikkerheder i projektet på grund af, at eventuelle problematiske stoffer opdages for sent.

Kortlægning:

Men hvad menes der egentlig, når der tales om bygningsgennemgang? Typisk vil det omfatte først en screening og efterfølgende en kortlægning. Ved screening af bygningen vurderer man, hvilke eventuelle problematiske stoffer eller materialer der kan forventes at være i bygningen. På baggrund af screeningen tilrettelægger man den efterfølgende kortlægning, hvor man udtager relevante prøver.

For udarbejdelse af en kortlægning anbefaler vi at du kontakter et professionelt firma.

Bygninger fra 1950 - 1977:

Bygninger opført eller renoveret inden for denne tidsperiode indeholde med stor sandsynlighed det sundhedsskadelige stof PCB. Inden nedrivnings- eller renoveringsarbejdet påbegyndes, har du derfor som bygherrer pligt til at screene og evt. kortlægge for din bygning PCB.

Der er stor sandsynlighed for PCB hvis:

 • din bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
 • der har været udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977

 Se PCB-diagram

Din bygningsgennemgang skal sendes ind til kommunen:

Det er kommunen der klassificerer og anviser dit byggeaffald. Dette gøres ud fra din bygningsgennemgang (kortlægningen). Så når du har fået udarbejdet en bygningsgennemgang skal du sende den ind til kommunen. Så vil kommunen vurdere den i forhold til klassificeringen og anvisningen af dit byggeaffald.

Husk, at kommunens behandling af din bygningsgennemgang går hurtigere, hvis alle de nødvendige oplysninger bliver fremsendt med det samme.

Brug vores "Gode råd" ark som du finder længere nede på siden. 

Byggeaffald skal anmeldes

Anmeld byggeaffald

Det er dig som bygherrer, der har ansvaret for at foretage anmeldelsen inden byggearbejdet påbegyndes. 

Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Anmeldepligten gælder alle renoveringer og nedrivninger, hvis det drejer sig om:

 • arealer større end 10 m2 
 • mere end 1 ton affald
 • renoveringer eller nedrivninger af bygninger fra perioden 1950 - 1977
 • udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977

Husk at du skal benyttes NemID for at anmelde byggeaffald. Den første gang du benytter systemet, skal du efter NemID klikke på "Tilmeld" og oprette dig som bruger.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldstype, transportør og modtager.

Husk, at Kommunens behandling af din anmeldelse går hurtigere, hvis alle de nødvendige oplysninger bliver fremsendt med det samme.

Anmeld byggeaffald

Vær opmærksom på, at du skal sende supplerende dokumentationsmateriale, som for eksempel miljøkortlægning, sammen med din anmeldelse.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet.

Afrensning

Afrensning:

Er bygge- og anlægsaffaldet i øvrigt malet med malingstyper der indeholder problematiske stoffer, som for eksempel bly, cadmium, kviksølv, PCB, klorparaffiner med mere, skal malingen afrenses for at undgå spredning af de miljøfremmede stoffer.

Efter afrensning skal du sende dokumentation til kommunen for, at den afrensede bygningsdel er ren i forhold til gældende grænseværdier. Vejen Kommune vil ud fra dokumentationen vurdere, om byggeaffaldet kan genanvendes.

Genbrug de rene byggematerialer

Nogle byggematerialer fra nedrivning, for eksempel mursten, tegl eller gipsplader skal genbruges.

Disse materialer kan genanvendes:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld

Sten, tegl og beton må efter nedknusning anvendes som fyldmateriale i stedet for nye råstoffer. Nedknust materiale må højst være 90 mm i diameter.

Materialerne må ikke indeholde kabelrester, kobberrør, plastfolie, sanitet, glaserede fliser og andre materialer der kan være indstøbt eller skjult i vægge og gulve.

Materialerne skal være sorterede og må ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, asbest, tjære, sod eller rester af maling og lak.

Kommunen kan stille krav om, at du får taget prøver af byggeaffaldet, inden du genanvender det.

Dette skal du også huske

Nedrivningstilladelse:

Du skal huske at søge om tilladelse til nedrivningen af din bygning

Læs mere om tilladelser til nedrivninger

Ansøgning til nedrivning af bygning

Midlertidig aktivitet:

Midlertidige aktiviteter, såsom nedrivninger og renoveringer, støver og støjer. Denne form for aktivitet er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen

Læs mere om midlertidige aktiviteter

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Gåde råd

Vejen Kommunes vejledning

Her kan du læse Vejen Kommunes vejledning til, hvordan undersøgelser for miljøfarlige stoffer fra bygninger gennemføres.
(Senest opdateret april 2019)

Gode råd fra Vejen Kommune

Der kan komme ændringer i lovgivningen eller vejledninger fra Miljøstyrelsen der medfører at dette notat forældes.

Det er derfor altid den enkelte bygherre og dennes rådgiver der skal sikre sig, at der undersøges for relevante stoffer.

 

Information og vejledninger:

Herunder kan du finde vejledninger og information til, hvordan du håndterer de mest kritiske materialer.