Bygge- og anlægsaffald

Som bygherre skal du anmelde dit bygge- og anlægsaffald senest to uger før du går i gang med et renoverings- eller nedrivningsprojekt hvis:

  • Dit projekt frembringer mere end 1 ton affald
  • Dit byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder fra perioden 1950 til 1977

Efter den 1. januar 2021 er reglerne blevet skærpet, og alle anmeldelser skal derfor vedlægges en bygningskortlægning, som gennemgår bygningen for indhold af problematiske stoffer, fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele. Læs vejledningen om bygge- og anlægsaffald.

Er der tale om oliepåvirkede gulve i tidligere værksteder bør der samtidig kortlægges for kulbrinteforurening.

Vejen Kommune guider dig igennem herunder.

Bygningskortlægning

Som bygherre skal du inden dit projekt påbegyndes få foretaget en screening for at få afdækket, om der kan være problematiske stoffer som eksempelvis PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller mv. i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

På baggrund af denne screeningen skal der laves en bygningskortlægning, som detaljeret beskriver, hvor og hvor meget af de problematiske stoffer der forekommer i din bygning. Din bygningskortlægning vil derfor typisk indbefatte prøvetagning af materialer, for at finde indholdet og udbredelsen af stofferne, så de kan sorteres fra og blive bortskaffet korrekt.

Du skal også huske at være opmærksom på bygningens alder, og hvilke anvendelser bygningen gennem tiden har tjent.

Har du styr på potentielle miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra start, er det en fordel på lang sigt for alle involverede parter i processen. Dette er dels fordi man forebygger miljø- og sundhedsmæssige risici og dels fordi man undgår risiko for senere forsinkelser, ekstraregninger og usikkerheder i projektet på grund af, at eventuelle problematiske stoffer opdages for sent.

For råd og vejledning kan du læse Vejen Kommunes "Gode råd" ark.

Bemærk, at Vejen Kommune kan kræve supplerende oplysninger, hvis dette vurderes nødvendigt af hensyn til den videre sagsbehandling.

For udarbejdelse af en bygningskortlægning anbefaler vi at du kontakter et professionelt firma.

Vejen Kommune anbefaler også Dakofas "Viden om" Den gode kortlægningsrapport.

Hvad skal Vejen Kommune bruge din bygningskortlægning til?

Din bygningskortlægning danner grundlag for Vejen Kommunes klassificering og potentiel anvisning af dit byggeaffald. Herunder retningslinjer for sortering. Det er derfor vigtigt at den bliver vedlagt når du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald inde på www.bygningsaffald.dk.

Vejen Kommune anbefaler at du sender din bygningskortlægning i så god tid som muligt, for at undgå unødige forsinkelser af dit projekt.

Hvis det ved bygningsgennemgangen vurderes at bygningen ikke indeholder PCB eller andre problematiske stoffer, skal dette ligeledes vedlægges og dokumenteres i anmeldelsen.

Anmeld dit byggeaffald

Når screening og bygningskortlægning er lavet, skal du som bygherre senest 14 dage før projektet ønskes startet, indsende en anmeldelse af alt dit byggeaffald inde på www.bygningsaffald.dk. I denne anmeldelse skal du vedhæfte din bygningskortlægning, som så vil blive behandlet af kommunen.

Husk, at det er dig som bygherrer, der har ansvaret for at anmelde dit byggeaffald til kommunen.

Anmeld alt dit byggeaffald

Du skal benytte NemID for at anmelde byggeaffald. Den første gang du benytter systemet, skal du efter NemID klikke på "Tilmeld" og oprette dig som bruger.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldstyperne, transportør og modtager.

Husk, at Kommunens behandling af din anmeldelse går hurtigere, hvis alle de nødvendige oplysninger bliver fremsendt med det samme.

På baggrund af det anmeldte byggeaffald vil Vejen Kommune give anmeldelsen et unikt løbenummer.

Unikt løbenummer

Når din anmeldelse inde på www.bygningsaffald.dk bliver behandlet så vil Vejen Kommune tildele din sag et unikt løbenummer. 

Du må først påbegynde arbejdet når din anmeldelse er færdigbehandlet, samt du har modtaget dit unikke løbenummer.

Du har endvidere som bygherre pligt til, at dit unikke løbenummer bliver givet videre til affaldstransportøren, sammen med din færdigbehandlede digitale anmeldelse.

Når affaldstransportøren har modtaget, dit unikke løbenummer, vil det blive videregivet til første modtageanlæg, registreret til at kunne håndtere bygge- og anlægsaffald.

Afrensning

Er bygge- og anlægsaffaldet malet med malingstyper der indeholder problematiske stoffer, som for eksempel tungmetaller, PCB, klorparaffiner med mere, skal malingen afrenses for at undgå spredning af de miljøfremmede stoffer.

Efter afrensning skal du sende dokumentation til kommunen for, at den afrensede bygningsdel er ren i forhold til gældende grænseværdier. Vejen Kommune vil ud fra dokumentationen vurdere, om byggeaffaldet kan genanvendes.

Genbrug dine rene byggematerialer

Nogle byggematerialer fra nedrivning, for eksempel mursten, tegl eller gipsplader skal genbruges.

Disse materialer kan genanvendes:

  • Natursten, f.eks. granit og flint
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • Beton
  • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld

Sten, tegl og beton må efter nedknusning anvendes som fyldmateriale i stedet for nye råstoffer. Nedknust materiale må højst være 90 mm i diameter.

Materialerne må ikke indeholde kabelrester, kobberrør, plastfolie, sanitet, glaserede fliser og andre materialer der kan være indstøbt eller skjult i vægge og gulve.

Materialerne skal være sorterede og må ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, asbest, tjære, sod eller rester af maling og lak.

Kommunen kan stille krav om, at du får taget prøver af byggeaffaldet, inden du genanvender det.

Dette skal du også huske

Nedrivningstilladelse:

Du skal huske at søge om tilladelse til nedrivningen af din bygning

Læs mere om tilladelser til nedrivninger

Ansøgning til nedrivning af bygning

Midlertidig aktivitet:

Midlertidige aktiviteter, såsom nedrivninger og renoveringer, støver og støjer. Denne form for aktivitet er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen

Læs mere om midlertidige aktiviteter

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Gode råd

Vejen Kommunes vejledning

Her kan du læse Vejen Kommunes vejledning til, hvordan undersøgelser for miljøfarlige stoffer fra bygninger gennemføres.
(Senest opdateret december 2020)

Gode råd fra Vejen Kommune

Der kan komme ændringer i lovgivningen eller vejledninger fra Miljøstyrelsen der medfører at dette notat forældes.

Det er derfor altid den enkelte bygherre og dennes rådgiver der skal sikre sig, at der undersøges for relevante stoffer.

 

Information og vejledninger:

Herunder kan du finde vejledninger og information til, hvordan du håndterer de mest kritiske materialer.