Bygge- og anlægsaffald

Bygningsgennemgang og miljøkortlægning

For at Vejen Kommune kan klassificere og anvise dit byggeaffald er det en forudsætning, at der er viden om, hvilke stoffer og materialer der findes i bygningen, der skal renoveres eller rives ned.

Dette er også vigtigt for at du som bygherrer og /eller affaldsproducent kan overholde lovgivningen om anmeldelse, sortering og håndtering.

Derfor skal du altid foretage en gennemgang af bygningen inden den renoveres eller rives ned. Dette gælder uanset, hvornår din bygning er opført eller renoveret. 

Farlige stoffer i byggeaffald

Mange materialer skal behandles på en særlig måde for at undgå forurening af omgivelserne og sundhedsfare for de mennesker, der kommer i berøring med dem.
Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid frasorteres og anmeldes sammen med andet bygge- og anlægsaffald.  

Screening for PCB:

Inden nedrivnings- eller renoveringsarbejdet påbegyndes, har bygherrer pligt til at screene og evt. kortlægge for PCB, hvis:

 • bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
 • der har været udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977

Se PCB-diagram her

Screeningsskema

Kortlægning:

Hvis der svares ja til et eller flere spørgsmål i screeningsskemaet om PCB, viser det at der sandsynligvis er skadelige stoffer i din bygning. Dvs. der skal laves en mere detaljeret kortlægning, så affaldet kan bortskaffes forsvarligt.

Foruden PCB kan der i ældre bygninger findes andre miljøfarlige stoffer for eksempel asbest og gammel maling med indhold af bly, zink, kviksølv mm.

For udarbejdelse af en kortlægning anbefaler vi at du kontakter et professionelt firma.

Afrensning:

Er bygge- og anlægsaffaldet i øvrigt malet med malingstyper der indeholder miljøfremmede stoffer, f.eks. bly, cadmium, kviksølv, PCB, klorparaffiner med mere, skal malingen afrenses for at undgå spredning af de miljøfremmede stoffer

Efter afrensning skal du sende dokumentation til kommunen for, at den afrensede bygningsdel er ren i forhold til gældende grænseværdier. Vejen Kommune vil ud fra dokumentationen vurdere, om byggeaffaldet kan genanvendes.

Information og vejledninger:

Herunder kan du finde vejledninger og information til, hvordan du håndterer de mest kritiske materialer.

Byggeaffald skal anmeldes

Anmeld byggeaffald

Det er dig som bygherrer, der har ansvaret for at foretage anmeldelsen inden byggearbejdet påbegyndes. 

Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Anmeldepligten gælder alle renoveringer og nedrivninger, hvis det drejer sig om:

 • arealer større end 10 m2 
 • mere end 1 ton affald
 • renoveringer eller nedrivninger af bygninger fra perioden 1950 - 1977
 • udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977

Husk at du skal benyttes NemID for at anmelde byggeaffald. Den første gang du benytter systemet, skal du efter NemID klikke på "Tilmeld" og oprette dig som bruger.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldstype, transportør og modtager. Kommunens behandling af din anmeldelse går hurtigere, hvis alle de nødvendige oplysninger bliver fremsendt med det samme.

Anmeld byggeaffald

Vær opmærksom på, at du skal sende supplerende dokumentationsmateriale, som for eksempel miljøkortlægning, sammen med din anmeldelse.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet.

Genbrug de rene byggematerialer

Nogle byggematerialer fra nedrivning, for eksempel mursten, tegl eller gipsplader skal genbruges.

Disse materialer kan genanvendes:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld

Sten, tegl og beton må efter nedknusning anvendes som fyldmateriale i stedet for nye råstoffer. Nedknust materiale må højst være 90 mm i diameter.

Materialerne må ikke indeholde kabelrester, kobberrør, plastfolie, sanitet, glaserede fliser og andre materialer der kan være indstøbt eller skjult i vægge og gulve.

Materialerne skal være sorterede og må ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, asbest, tjære, sod eller rester af maling og lak.

Kommunen kan stille krav om, at du får taget prøver af byggeaffaldet, inden du genanvender det.

Dette skal du også huske

Nedrivningstilladelse:

Du skal huske at søge om tilladelse til nedrivningen af din bygning

Læs mere om tilladelser til nedrivninger

Ansøgning til nedrivning af bygning

Midlertidig aktivitet:

Midlertidige aktiviteter, såsom nedrivninger og renoveringer, støver og støjer. Denne form for aktivitet er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen

Læs mere om midlertidige aktiviteter her

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Gåde råd

Her kan du læse Vejen Kommunes vejledning til, hvordan undersøgelser for miljøfarlige stoffer fra bygninger gennemføres.
(Senest opdateret april 2019)

Gode råd fra Vejen Kommune

Der kan komme ændringer i lovgivningen eller vejledninger fra Miljøstyrelsen der medfører at dette notat forældes.

Det er derfor altid den enkelte bygherre og dennes rådgiver der skal sikre sig, at der undersøges for relevante stoffer.