Gyllebeholder

Læs her om

 

5 eller 10 års beholderkontrol

Alle beholdere over 100 m3 til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand fra landbrugsproduktionen skal kontrolleres minimum hvert 10. år.
Ligger beholderen indenfor 100 m til et vandløb eller en sø, skal beholderen kontrolleres hvert 5 år.

Hvem kontrollerer:

Kontrollen skal udføres af en autoriseret kontrollant. Listen over autoriserede kontrollanter og nærmere oplysninger om beholderkontrol kan findes på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Anmodning om beholderkontrol:

Det er brugeren af en gyllebeholder, som har ansvaret for, at den bliver tilmeldt beholderkontrol. Det er også brugeren der skal betale for de omkostninger der i forbindelse med kontrollen.

Der skal anmodes om beholderkontrol senest 6 måneder før beholderen bliver 10 år og senest 6 måneder før der er gået 10 år fra den sidste kontrol.

Anmodningen skal ske på denne blanket.

Blanketten sendes direkte til den beholderkontrollant du har valgt når du indtaster beholderkontrollantens CVR nr. og adresse.

 

Tilmelding og opfølgning:

Normalt fremsender kontrollanten en kopi af tilmeldingen til beholderkontrol samt den senere kontrolrapport til kommunen.

Efterfølgende er det kommunens ansvar at sikre, at brugeren af beholderen udbedrer eventuelle fejl og mangler på beholderen.

Beholder der ikke længere anvendes:

Hvis en beholder ikke længere er i anvendelse kan kontrollen udelades, hvis der underskrives en erklæring om at beholderen er udtages af driften. Erklæringen skal gives til kommunen senest på det tidspunkt, hvor anmodning om beholderkontrol skulle være indgivet. Erklæringen skal indgives på denne blanket.

Etablering af barrierer ved gyllebeholdere

Der skal etableres barrierer ved gylletanke nærmere end 100 m fra søer og vandløb, hvis der er en hældning på mere end 6 grader til søen eller vandløbet. Reglerne skal være overholdt pr. 1. oktober 2013:

Oversigt over reglerne for etablering af barrierer ved gyllebeholder:

Risikoområde

Barriere

Alarm
Terræn
ændring

Afvikling
I risikoområde* < 100 m
fra åbne vandløb og søer
(> 100 m2)
X X   X
I risikoområde* > 100 m
fra åbne vandløb og søer
(> 100 m2)
  X X  
Udenfor risikoområde*
< 100 m fra vandløb eller sø
  X    

* Et risikoområde er et område med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader til sø eller vandløb. 0 Alternativ til barriere

Opbevaring og håndtering af gylle.

    • Der skal være 9 måneders opbevaringskapacitet
    • Der skal være flydelag eller fast låg på gyllebeholdere
    • Der skal være timer og afbryder på pumpen der pumper gylle fra stald til beholder
    • Ved tømning skal der være sikring mod udslip af gylle.