Ensilageopbevaringsanlæg

Indretning af ensilageopbevaringsanlæg
 • Ensilageopbevaringsanlæg skal være forsynet med enten en sidemur på minimum 1 m eller 2 m randbelægning. Dette gælder også ved ind- og udkørsler til anlægget.
 • Der må ikke opbevares ensilage på randbelægningen.
 • Randbelægningen skal have minimum 3 % fald mod afløb og anlæggets bund skal minimum have 1
  % fald mod afløb.
 • Ensilagesaft og regnvand skal bortledes via afløb, som løbende renholdes.
 • Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at overfladevand fra de omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på arealet.
 • Ensilageopbevaringsanlægget skal opføres i materialer, hvor fugt ikke kan trænge igennem og som kan holde til påvirkninger fra de køretøjer og redskaber, der bruges til at fylde og tømme anlægget.
Afledning af ensilagesaft og regnvand
 • Sammenblandet ensilagesaft og regnvand kaldes restvand, hvis indholdet af næringsstoffer er
  under 0,3 kg N/m3.
 • Ensilagesaft og restvand skal ledes til opsamlingsbeholder.
 • Beholderen skal opføres i materialer hvor fugt ikke kan trænge igennem og kan holde til påvirkninger i forbindelse med fyldning og tømning.
 • Afledning kan ske på 3 måder:
  1. Til gyllesystem, enten direkte eller via opsamlingsbeholder
  2. Til opsamlingsbeholder, hvorfra det udsprinkles eller køres ud
  3. En kombination af de 2 øverste muligheder, hvor ensilagesaft og regnvand ledes til gyllebeholder, når det ikke er muligt at udsprinkle eller køre ud.

De tre løsninger:

 • Vælges løsning 1, bør det sikres at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til at opbevare både husdyrgødning og vand fra ensilageopbevaringsanlægget. En evt. opsamlingsbeholder bør dimensioneres til at kunne indeholde regnmængden fra et skybrud på mindst 70 mm.
 • Vælges løsning 2, bør opsamlingsbeholderen dimensioneres til at kunne indeholde mindst 15 dages regn, fra den periode på året, hvor der falder mest nedbør og have en pumpe der kan udsprinkle hele indholdet på højest 10 timer.
 • Vælges løsning 3, bør opsamlingsbeholderen dimensioneres til at kunne indeholde regnmængden
  fra et skybrud på mindst 70 mm og det bør sikres at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til at
  opbevare både husdyrgødning og vand fra ensilageopbevaringsanlægget.
Afløb

Efter 1. januar 2017 skal der være afløb i umiddelbar tilknytning til randbelægningen

 • Afløbet skal dimensioneres efter DS 432 Norm for afløbsinstallationer.
 • Er der mere end én randbelægning, skal der være afløb ved hver randbelægning. Det ene afløb kan dog erstattes af en rørledning til afløbet med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede evt. saftafløb og restvand.
 • Hvis rørledningen placeres uden for ensilageopbevaringsanlægget, skal den være tæt og lukket og kunne modstå de påvirkninger den bliver udsat for.
 • Afløb og tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre.
Udsprinkling af ensilagesaft og restvand
 • Ensilagesaft og restvand må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer over 100 m2
  og kystvande.
 • Udbringning af ensilagesaft og restvand på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt.
 • I perioden fra høst til 1. november må der ikke udbringes ensilagesaft, medmindre udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.
 • I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes ensilagesaft.
 • Ved dimensionering af udsprinklingsdelen (rør, hydranter, sprinkler/kanon osv.) skal der bl.a. tages hensyn til det modtagne areals størrelse og beskaffenhed.
 • Idet gødningsværdien for ensilagesaft/regnvand er meget lille, er der ingen håndfaste regler for størrelsen på det modtagne areal, men det bør dog ikke være mindre end opsamlingsarealet.
 • Ved udsprinkling i vintermånederne hvor jorden ikke er så modtagelig, skal der udvises særlig opmærksomhed på risikoen for afstrømning til søer og vandløb, herunder dræn. Det kan i denne periode være nødvendigt at udvide størrelsen på det modtagne areal væsentlig