Flytning af jord

Hvilke jordflytninger skal anmeldes?

  • Al forurenet jord
  • Al jord, der flyttes bort fra en ejendom, der er kortlagt som forurenet. Søg en forurenet grund hos Region Syddanmark.
  • Al jord, der flyttes bort fra en ejendom i byzone. Nogle ejendomme er undtaget. På Vejen Kommunes digitale kort kan du se, om din grund er omfattet af områdeklassificering eller forurenet.
  • Al jord, der flyttes bort fra offentlige vejarealer.
  • Al jord, der flyttes bort fra godkendte modtageanlæg for jord.

En trailer med op til 1m3 jord kan afleveres til genbrugspladserne uden anmeldelse og analyse.

Er din grund omfattet af områdeklassificering eller forurenet?

Hvordan anmeldes flytning af jord?

Anmeldelsen skal ske senest 4 uger før flytningen. Flyttes jorden akut, skal det ske til godkendt modtageranlæg. 

Vejen Kommune skal opkræve gebyr for jordflytninger, der anmeldes af virksomheder. 

Anmeld jordflytning via jordweb.dk - digitalt og hurtigt

Anmeld jordflytning via borgeronline.dk - skema

Se, hvem der kan modtage forurenet jord

Tjek hos Region Syddanmark, hvilke grusgrave, der kan modtage ren jord (kontakt Region Syd)

Vigtigt: Vejen Jordfyldplads modtager ikke jord.

Der er krav om analyser

Jord, der skal anmeldes til kommunen, skal også analyseres eller flyttes til godkendt modtageranlæg.

Viser analyserne, at jorden er ren, kan den flyttes frit til en anden ejendom. Der skal normalt tages én analyse pr. 30 ton eller én analyse pr. 100m2. Se en liste over laboratorier 

Ren jord kan flyttes til landbrugsarealer

Viser en analyse at jorden er ren eller kommer jorden fra et areal uden pligt til anmeldelse, kan jorden flyttes til et dyrket landbrugsareal som jordforbedring. Det er en god idé at kontakte kommunen i forvejen, så du undgår at ødelægge beskyttede naturarealer, fortidsminder eller lignende.

Jorden skal udlægges i et jævnt lag på højst 50 cm tykkelse. Større terrænreguleringer kræver en særskilt tilladelse fra kommunen. 

Her kan du se Miljøstyrelsens faktaark

Regler om flytning af jord

Hvornår og hvordan anmelder jeg flytning af jord

Transportøren skal medbringe anmeldeskema  

Hvad siger loven?

Link til Vejen Kommunes Regulativ for jord med kortbilag for områdeklassificering

Link til jordflytningsbekendtgørelsen. Her står også noget om forureningskomponenter og prøvetagning