Sygedagpengerefusion for ansatte Covid 19

Arbejdsgivere har fra den 27. februar 2020 til og med d. 30 april en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, som er fraværende som følge af coronavirus/COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/COVID-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus/COVID-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldt. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Det betyder, at sygedagpengelovens almindelige regler om anmeldelse af refusionskrav, herunder frister for anmeldelse, også skal finde anvendelse for så vidt angår den udvidede ret til refusion til en arbejdsgiver, hvis lønmodtagerens fravær skyldes COVID-19.

Det følger bl.a. af disse regler, at hvis fraværet er afsluttet inden for 30 kalenderdage fra første fraværsdag, kan der ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet, jf. sygedagpengelovens § 59, stk. 4.

Arbejdsgiveren skal anvende det almindelige indberetningssystem Nemrefusion i forbindelse med anmodning om refusion for covid-19, så sagerne kan blive oprettet automatisk i kommunerne. Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive ”anden årsag” og med fritekst angive, at årsagen er COVID-19. På denne måde vil det digitale flow kunne gennemføres i disse sager.

I underretningsbrevet til lønmodtageren vil de oplysninger, som er afgivet af arbejdsgiveren fremgå, herunder oplysningen om årsagen til anmodningen om tidlig refusion. Lønmodtageren har pligt til i Mit Sygefravær at svare på, om lønmodtageren er enig i arbejdsgiverens oplysninger. Hvis lønmodtageren ikke er enig, skal lønmodtageren angive, hvorfor lønmodtageren ikke kan bekræfte oplysningerne fra arbejdsgiveren. Lønmodtageren skal som udgangspunkt ikke selv afgive yderligere dokumentation for fraværet.

NB: Når en arbejdsgiver indberetter fravær på under 30 dage har arbejdsgiver 3 måneder fra første sygedag til at anmelde fraværet på virk.dk. Pga. fejl i vores udbetalingssystemet bliver der pt. sendt afslag til arbejdsgiver hvis du ikke har anmeldt fraværet indenfor 30 dage – men vi sørger for du får din refusion alligevel.

 

Du kan finde yderligere oplysninger her

NemRefusion

Spørgsmål/svar sygedagpengerefusion COVID-19