Udvidet ret til Sygedagpenge refusion og Sygedagpenge til selvstændige

Beskyt dig selv og andre. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme. Begræns fysisk kontakt. Vær opmærksom på rengøring. Kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn.

Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19

Folketinget har vedtaget en midlertidig lovændring vedrørende udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som er gældende for fravær, hvor 1. fraværsdag er 27. februar 2020 eller senere. Loven gælder frem til den 1. januar 2021. 

Lovændringen gælder for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er syg pga. smittet med covid-19 eller er i karantæne, som følge af covid-19.
  • Lønmodtageren/den selvstændige der ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. 

Lovændringen gælder fx ikke for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er i frivillig karantæne
  • Lønmodtageren er sendt hjem på grund af svigtende ordretilgang.
  • Lønmodtageren/den selvstændige arbejder hjemme

Selvstændige erhvervsdrivende får udvidet ret til sygedagpenge

  1. Selvstændige har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygefraværet skyldes smitte med covid-19 eller karantæne som følge af covid-19. I disse tilfælde anses kravet om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7 for at være opfyldt. Det forudsætter dog, at den selvstændige opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.

  2. Selvstændige har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag i (hele) den periode, hvor den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Bemærk, at sygedagpengelovens almindelige betingelse om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom i sygedagpengelovens § 7 ikke er opfyldt. Retten til sygedagpenge forudsætter, at den selvstændige opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.

Sådan anmelder du fraværet

Fraværet skal ikke anmeldes via NemRefusion men på den særlige papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside. 

Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Dog gælder for fravær som følge af covid-19, med 1. fraværsdag i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttrædelse den 18. marts 2020, at der kan anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020, uden at fraværet vil blive betragtet som for sent anmeldt.

Vær opmærksom på, at der som følge af hjemsendte kommunale medarbejdere kan være længere sagsbehandlingstid af din sag.

 Arbejdsgiveren får ret til udvidet refusion

  1. En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens fravær skyldes smitte med covid-19 eller karantæne som følge af covid-19. I disse tilfælde anses kravet om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7 for at være opfyldt.  

  2. En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i (hele) den periode, hvor lønmodtagerens fravær skyldes, at lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Der skal således være tale om, at lønmodtageren ikke kan arbejde fra hjemmet. Bemærk, at sygedagpengelovens almindelige betingelse om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom i sygedagpengelovens § 7 ikke er opfyldt. Retten forudsætter, at lønmodtageren opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven, og at arbejdsgiver udbetaler løn under fraværet.

For så vidt angår gruppe 1. i forhold til lønmodtagere, der på 1. fraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 24, vil du alene være berettiget til sygedagpengerefusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden. 

Sådan indberetter du i forhold til udvidet ret til refusion

Du skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion.

Langt det meste fravær som følge af covid-19 må forventes at have en varighed, som ikke overstiger arbejdsgiverperioden. Derfor anbefaler vi, at du først indberetter fraværet efter det er afsluttet, og at du i indberetningen angiver den sidste fraværsdag. Dette minimerer den administrative proces for dig, samt den efterfølgende administrative proces for din medarbejder og kommunen. 

Når du søger om den udvidede refusion via NemRefusion, skal du anmelde fraværet og samtidig søge om refusion fra medarbejderens 1. fraværsdag. For at kunne søge om refusion fra 1. fraværsdag, skal du vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid19” i fritekstfeltet. Det er vigtigt, at du angiver den periode, som du søger refusion for.

Hvis medarbejderens fravær overstiger arbejdsgiverperioden, skal du anmelde sygefravær efter de gældende regler, dvs. inden for anmeldelsesfristen på 5 uger regnet fra 1. fraværsdag.