Skovgårdsvej, ekspropriation

Åstedsforretning

I anledning af etablering af ny kommunevej, Skovgårdsvej fra Estrupvej til broen ved jernbanen afholder Vejen Kommune åstedsforretning i medfør af bestemmelserne i lov om offentlige veje, kapitel 10.

Torsdag den 6. december 2018

Lodsejere, brugere og andre bedes møde på de berørte arealer af ejendommen, hvor omfanget af den påtænkte ekspropriation vil blive påvist.

Besigtigelsen foregår torsdag den 6. december kl. 8.30 og forventes afsluttet kl. 9.30, mødestedet er Norgesvej ved broen.

Ejere, brugere, panthavere eller andre med retlig interesse i ekspropriationen opfordres til at møde personligt eller ved en repræsentant med lovlig fuldmagt.

Forhandling om erstatning finder sted på Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Askov, 6600 Vejen som anført i personligt udsendt indvarslingsbrev.

En plan for ekspropriationen og en fortegnelse over de arealer, som berøres af den findes herunder:

Plan - ny offentlig vej

Plan – vendeplads

Arealfortegnelse