Opsætning af valgplakater, der kræver tilladelse

For at være omfattet af ovennævnte regler i vejloven henholdsvis privatvejloven, som fritager kandidater og kandidatlister m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden om tilladelse til at hænge valgplakater op, må valgplakaten som nævnt ikke være større end 0,8 m². 
 
Ønsker man at ophænge større valgplakater, bannere og variable valgplakater, herunder skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed efter bestemmelserne i vejloven og privatvejloven.
 
Ved ophængning af valgplakater uden for vejareal i det åbne land skal opmærksomheden henledes på Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning i det åbne land.
 
Hvis du vil vide mere
 
Ovenstående retningslinjer er lavet på baggrund af lov om offentlige veje mv. (lov nr. 1520 af 27. december 2014), lov om private fællesveje (lov nr. 1234 af 4. november 2015) samt vejledning om afholdelse af kommunale regionale valg tirsdag den 21. november 2017 (vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017). Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til Vejdirektoratet, Juridisk enhed, e-mail: jur@vd.dk eller tlf. nr. 72 44 31 07.