Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Valgplakater må ikke hænges op:

1) på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 
2) i midterrabatter på veje, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 
3) i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidig er nedsat  til 60 km/t. eller derunder,
 
4) på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 
5) på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
 
6) nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 
7) lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 
8) højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
 
9) på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændring af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.