Andre typer plakater

Med kommunens tilladelse kan du få lov til at ophænge plakater med et kulturelt eller forebyggende formål, fx cirkus, trafiksikkerhed, musik og lignende. Plakaterne må kun hænges op indenfor tættere bebygget område, dvs. indenfor byzonetavlerne. 

Du søger om tilladelse til ophængning af plakater via vedlagte ansøgningsskema.

Regler for ophængning

  • Plakater må ikke hænge nærmere end 10 meter fra vejkryds og rundkørsler.
  • Plakater må kun hænge i lysmaster.
  • Ophængning må kun ske med sejlgarn eller plastiksnore uden metalindlæg.
  • Plakaterne skal hænges mindst 2,20 m over gadeniveau med underkanten og mindst 1,50 m under laveste elektricitetsledning med overkanten.
  • Plakaterne må højst have en størrelse på 1,20 x 0,60 m og skal være monteret på pap eller lignende. 
  • Plakaterne må ikke hænges på træer, læskærme, broer, kommunale ejendomme, i rundkørsler og vejkryds eller udenfor byzonetavlerne.  

Tidsfrister

  • Plakaterne må højst hænges op 2 uger før arrangementet.
  • Plakater og bånd skal være fjernet 1 uge efter den aktuelle hændelse angivet på plakaten.


Plakater, der er ophængt i strid med ovennævnte – eller ved overskridelse af frist for nedtagning - vil blive fjernet af Vejen Kommune for arrangørens regning.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til ophængning af plakater kan udfyldes her
 
Ansøgning om tilladelse til ophængning af plakater på statsveje, skal ske til Vejdirektoratet.