Vejarbejde på sydlige del af Ø. Skibelundvej i Vejen

Baggrund for projektet

På strækningen fra den nye boligudstykning Kongevænget og ca. 1600 meter mod syd til Kongeåvej er der ofte driftsmæssige udfordring med vejen og vejens rabatter. I forbindelse med regn opstår der dybe skyllerender i rabatten. Skyllerenderne kan være til fare og gene for trafikafviklingen, hvis biler og cyklister skal undvige ud i rabatten ved passage.

Vejen har et forholdsvist stort længdefald og ca. 60 ha tilstødende markarealer omkring vejen har fald ind imod vejprofilet. Det medfører, at der i regnfulde perioder løber meget overfladevand ind på vejen.

I perioder med længerevarende regn får kommunen henvendelser fra borgere og trafikanter om, at der er dybe render i rabatterne og naboerne til vejen er generet af overfladevand der løber ind på deres ejendom.

Sydlige del af Ø. Skibelundvej

Projektområdet:

Projektet berører ca. 1.600 m af Ø. Skibelundvej fra boligudstykningen Kongevænget til Kongeåvej. Projektet omfatter rabatterne i begge vejsider på eksisterende vejareal.
Projektet omfatter ikke udvidelse af vejen ud over nuværende vejskel.

Formålet med projektet:

Formålet med projektet er at forbedre vejafvandingen/afvandingen og forstærke vejens rabatter, så de i mindre omfang tager skade af overfladevand og trafikken.

Projektbeskrivelse:

Rabatforstærkningen udføres ved, at den nuværende grusbelagte vejrabat forstærkes med asfalt i 70-80 cm bredde som nuværende rabatter. Eksisterende materialet i rabatterne fræses væk i ca. 8 cm dybde og erstattes med asfalt. Der fræses i 1,0 meters bredde med tilbagefræsning 20-30 cm ind i den eksisterende vejbelægning.

På kanten af den asfaltbelagte rabat etableres en asfaltvulst, så vej og overfladevand i videst muligt omfang holdes inden for vejprofilet. I 2021 får hele vejen slidlag og kantvulsten etableres når vejen er færdig med slidlag. I to til tre punkter, hvor tilstrømmende overfladevand fra markarealerne rammer vejprofilet, etableres områder med asfalt så overfladevand kan strømme overfladisk af i vejrabatten.

Det affræste materiale fra rabatterne køres i depot, og det skal genanvendes i den planlagte cykelsti mellem Rødding og Hellet, som Byrådet har besluttet at udføre i 2021.

Fra Kongeåvej og ca. 350 m mod nord etableres en ø ny afvandingsledning og den eksisterende vejgrøft i vejens vestside omdanne til et afvandingstrug med mindre dybde. På rørledningen etableres der afvandingsbrønde og vej- og overfladevand ledes til vejgrøfterne langs Kongeåvej.

Vejarbejdet bliver udført inden for eksisterende vejskel og vejskellet er afsat i terrænet.

Tidsplan og vejspærringer m.v.:

Arbejdet med etablering af afvandingsledningen påbegyndes i uge 45 og det forventes at tage ca. tre uger. I forbindelse med arbejdet kan trafikken på vejen opretholdes.

Asfaltarbejderne påbegyndes i uge 50 og forventes at tage ca. 1 uge afhængig af vejrliget. Asfaltarbejderne udføres i to etaper:
Etape 1 omfatter strækningen fra Kongeåvej til Skibelund Krat.
Etape 2 omfatter strækningen fra Skibelund Krat til Kongevænget.

Ved udførelse af etaperne vil vejstrækningen være lukket for gennemkørende trafik og der etableres omkørsel. I anlægsperioden vil der altid være adgang til Hotel Skibelund Krat enten ad den ene eller anden vej.

Beboere, der bor langs vejen, vil altid kunne komme frem og tilbage.