Retningslinjer for tilskud efter §18 - støtte til frivillige sociale foreninger i Vejen Kommune

Lovgrundlag

Efter servicelovens §18 skal kommuner yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Vejen Kommune afsætter således årligt et beløb til støtte efter servicelovens § 18. For at komme i betragtning til tilskud skal en række kriterier og retningslinjer være opfyldt. I det følgende beskrives retningslinjerne for tildeling af støtte. Bruges alle midlerne ikke ét år, overføres det resterende beløb til uddeling af midler det følgende år.

Ansøgninger til § 18 skal tilgodese borgere i Vejen Kommune:

De aktiviteter, der søges midler til skal komme borgere i Vejen Kommune til gode, for at en ansøgning til §18 midlerne kan imødekommes.

Målgruppen for tildeling af §18 midler i Vejen Kommune:

 • 18 midlerne kan søges af frivillige social foreninger, som arbejder med socialt vanskeligt stillede borgere indenfor alle aldersgrupper til aktiviteter, der har til formål at forebygge eller afhjælpe et socialt eller sundhedsmæssigt problem.

Eksempelvis foreninger der arbejder med:

 • Sårbare børn, unge og familier
 • Borgere med et handicap
 • Borgere med sindslidelser
 • Sårbare ældre
 • Udsatte flygtning og indvandrer
 • Borgere med misbrug
 • m.

§18 midlerne kan anvendes til:

Der kan søges om midler til drift og udvikling af nye og eksisterende frivilligaktiviteter, herunder:

 • Arrangementer: Der kan ansøges om midler til arrangementer og løbende aktiviteter.
 • Hus-/lokaleleje: Der kan søges om midler til at dække udgifter til hus- og lokaleleje. For at nedbringe udgifterne til husleje bør alle foreninger undersøge muligheden for at afholde aktiviteter i gratis kommunale lokaler.
 • Kørsel: Der kan ansøges om midler til kørselsgodtgørelse ifm. transport af borgere, der ikke selv kan transportere sig hen til en aktivitet. Der kan også søges om midler til kørselsgodtgørelse til frivillige, der besøger borgere, som ikke kan deltage i aktiviteter uden for deres eget hjem. Kompetenceudvikling: Hvis kompetenceudvikling er en forudsætning for frivilligfunktionen, kan der ansøges om midler til dette.
 • Annoncering: Der kan ansøges om midler til annoncering i f.eks. lokalpressen og på internettet.
 • Anskaffelse af inventar/materiale: Der kan ansøges om midler til dette i begrænset omfang. Ved større anskaffelser anbefales det at ansøge private fonde.

Der kan ikke søges støtte til:

 • Driftsunderskud af allerede afholdte aktiviteter
 • Som hovedregel ydes ikke støtte til forplejning
 • Løn
 • Rejser

En frivillig organisation eller forening har følgende kendetegn:

 • Den er frivilligt grundlagt, hvilket vil sige, at foreningen ikke må være fastlagt i lovgivningen og organisationen skal kunne nedlægge sig selv.
 • Den må ikke have økonomisk vinding som sit primære formål.
 • Der er frivillig deltagelse og/eller medlemskab.
 • Den frivillige indsats skal være en betydningsfuld del af organisationens grundlag.
 • Den frivillige indsats skal have formel karakter, dvs. være organiseret, aftalt og der skal foreligge vedtægter for foreningen.

Hvad kan der søges om tilskud til?

Følgende tildelingskriterier anvendes med det formål, at alle indsendte ansøgninger vurderes og at puljens samlede værdi overholdes.

Aktiviteterne der søges midler til skal overordnet set:

 • have et konkret formål.
 • primært udføres af frivillige.
 • være til gavn for andre end én selv, og udføres for andre end familie og slægt.

Regnskab mv.

Når der søges støtte efter §18 skal foreningens/organisationens seneste regnskab og vedtægter vedlægges. Foreninger og organisationer, der får støtte, skal indsende en evaluering for støtteåret senest den 1. maj året efter.

Ansvar for indstilling:

Frivilligrådet i Vejen Kommune gennemgår ansøgningerne og kommer med en indstilling til fordeling af § 18 midler til Udvalget for social og ældre. Udvalget for social og ældre beslutter den endelige fordeling af midlerne.

Hvordan søges om tilskud?

Der skal ansøges ved indsendelse af et formelt ansøgningsskema, som findes på Vejen Kommunes hjemmeside under ”Frivilligt socialt arbejde”. 

Ansøgningsskema

Ansøgningsfrister

Der kan ansøges midler via §18 med ansøgningsfrist 1. november.

Kontaktinformation:

Vejen Kommune

Sundhed & Sammenhæng, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Konsulent Claus Frost Jensen, mail: frivillighed@vejen.dk