Status for realiseringer

Aktuelle realiseringer

Vejen Kommune arbejder i øjeblikket med følgende realiseringsprojekter:

Det oplyste RIB-nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under Indsatsprogram og prioriteringer.

Vejen Lille Vandmølle - Vejen Å (RIB-0023)

Vejen Lille Vandmølle ligger ved Vejen Å og er ikke længere i funktion som dambrug. Opstemningen ved dambruget er på ca. 0,5 meter og udgør en væsentlig spærring for optrækkende fisk. Ved at fjerne spærringen skabes der adgang til 52 kilometer vandløb opstrøms.

Realiseringen omfatter fjernelse af stemmeværk og genslyngning af vandløbet på det nedlagte dambrugsareal.

Vejen Store Vandmølle - Vejen Å (RIB-00234)

Vejen store Vandmølle ligger ved Vejen Å og er et dambrug i drift. Opstemningen ved dambruget er på ca. 2 meter og udgør en delvis spærring for optrækkende fisk. Der er i dag etableret et mindre omløbsstryg, som vurderes at være både for stejlt og for kort til at skabe gode muligheder for faunapassage. Samtidigt går der meget fiskeyngel tabt i mølledammen, når de er på vej ned ad vandløbet.

Ved at fjerne spærringen skabes der adgang til 50 kilometer vandløb opstrøms. Dambruget skal fortsat være i drift og processen med at ombygge dambruget foregår sideløbende med realiseringen af vandplansprojektet.

Realiseringen omfatter fjernelse af stemmeværket, sænkning af vandløbsbunden opstrøms stemmeværket og genslyngning af vandløbet ind over dambrugsarealet. 

Faunapassage i Lindknud Bæk (RIB-00902)

Lindknud Bæk udgør den øvre del af Stilde Å, som er et vigtigt tilløb til Holsted Å. Spærringen udgøres af et betonbygværk, som tidligere har stemmet vandet op til et friluftsbad, men nu ikke længere er i brug. Ved stemmeværket indsnævres vandløbet og falder ca. 40 cm, hvilket resulterer i hurtigt strømmende vand og dårlige passagemuligheder for fisk.

Realisering omfatter fjernelse af stemmeværket og etablering af en ny rørbro, der ligger i forlængelse af stemmeværket. Desuden graves der sand af vandløbsbunden opstrøms rørbroen og udlægges et 30 m gydestryg nedstrøms rørbroen.

Faunapassager ved Grene Fiskeri - Sekærbæk-Sønderbæk (RIB-00199) og en mindre spærring i et tilløb (RIB-01132)

Sekærbæk-Sønderbæk er et tilløb et Sneum Å. I bækken er der en større spærring ved det nedlagte Grene Fiskeri. Når begge spærringer fjernes er der fri passage for optrækkende fisk fra Vadehavet. Det skaber adgang for optrækkende fisk til 16,8 kilometer vandløb opstrøms for spærringerne. Projektet består i at fjerne de to spærringer og genslynge vandløbet ind over det gamle dambrugsareal. Der etableres gydebanker på den nye strækning.

Faunapassage ved Glejbjerg Fiskeri - Nørrebæk-Terpling Å (RIB-00197)

Nørrebæk-Terpling Å er et tilløb til Sneum Å. I åen er der en større spærring bestående af dambrugets stemmeværk. Dambruget er nedlagt og projektet består i at fjerne spærringen ved opstemningen og genslynge vandløbet ind over det tidligere dambrugsareal. Der lægges gydegrus ud i den nye del af vandløbet. Nedstrøms for spærringen er der fri passage for fisk og anden fauna helt ud til Vadehavet. Opstrøms åbner fjernelse af spærringen for 11,9 kilometer vandløb. Spærringen ved Glejbjerg Fiskeri er en ud af tre spærringer i Nørrebæk-Terpling Å, der fjernes samtidigt.

Faunapassage ved Skovbølling Dambrug - Nørrebæk-Terpling Å (RIB-00230)

Nørrebæk-Terpling Å er et tilløb til Sneum Å. I åen er der en større spærring bestående af dambrugets stemmeværk. Dambruget er nedlagt og projektet består i at fjerne spærringen ved opstemningen og genslynge vandløbet ind over det tidligere dambrugsareal. Der lægges gydegrus ud i den nye del af vandløbet. Nedstrøms for spærringen er der fri passage for fisk og anden fauna helt ud til Vadehavet.Nørrebæk-Terpling Å er et tilløb til Sneum Å. Dambruget er nedlagt og projektet består i at fjerne spærringen ved dambrugets gamle opstemning. Spærringen fjernes ved at skifte den eksisterende rørbro under Sekærvej ved det nedlagte dambrug. Fjernelse af spærringen vil skabe adgang til 8,3 kilometer vandløb opstrøms. Spærringen ved Skovbølling Dambrug er en ud af tre spærringer i Nørrebæk-Terpling Å, der fjernes samtidigt.

Faunapassage ved Tvilho Dambrug - Nørrebæk-Terpling Å (RIB-00231)

Nørrebæk-Terpling Å er et tilløb til Sneum Å. I åen er der en større spærring bestående af dambrugets stemmeværk, som er indbygget i vejbroen under Tvilhovej. Dambruget er nedlagt og projektet består i at fjerne spærringen ved at etablere en ny vejbro. Vandløbet genslynges ind over det gamle dambrugsareal og der udlægges gydegrus i den nye vandløbsstrækning. Fjernelse af spærringen vil skabe adgang til 6,5 kilometer vandløb opstrøms. Spærringen ved Tvilho Dambrug er en ud af tre spærringer i Nørrebæk-Terpling Å, der fjernes samtidigt.

Faunapassage i Lintrup Sønderbæk (RIB-00418)

Lintrup Sønderbæk er et tilløb til Kongeåen. I bækken findes et gammelt betonbygværk med et styrt på 10 cm. Styrtet udgør en spærring for faunaen i vandløbet. Projektet består i at knuse betonbygværket og køre det væk. Herefter etableres der nye vandløbsbrinker, som passer til de eksisterende brinker. Niveauforskellen udlignes ved at etablere et 10 meter langt stryg med et fald på 5 promille. Herudover udlægges et 25 cm tykt lag af gydegrus over en 20 meter lang strækning. Projektet vil bidrage til at skabe gode gyde- og opvækstforhold for fisk i Lintrup Sønderbæk.

Faunapassage i Skidenkær Bæk (RIB-00421)

Skidenkær Bæk er et mindre tilløb til Jelssøerne. Spærringen er en rørbro under Over Jelsvej. Udløbet af rørbroen ligger 20 cm over vandløbsbunden, hvilket udgør en spærring for optrækkende fisk og smådyr. Spærringen fjernes ved at anlægge en gydebanke på 25 meter nedstrøms for broen. Gydebanken anlægges med et fald på 10 promille og så den hæver vandstanden med 25 cm. Dette medfører, at vandløbet får naturlige strømningsforhold omkring rørbroen. Projektet vil skabe passage til en km vandløb med fint fald og gode gydemuligheder oven for spærringen.

Faunapassage i Skodborg Bæk (RIB-00266)

Skodborg Bæk løber ud i Kongeåen. Spærringen består af et betonbygværk og af et 10 meter langt stejlt stenstryg med et fald på 21 promille. I alt sker der et vandspejlsfald på 35 cm over stryg og bygværk. Spærringen fjernes ved at fjerne betonbygværket og erstatte det eksisterende stryg med to gydestryg, der er tilpasset de naturlige forhold i vandløbet. Gydestrygene vil få et fald på 7-8 promille. Projektet vil skabe adgang til knap 7 km åbent vandløb med fint fald ovenfor spærringen.